Palvelut

Vinkkejä opettajalle tekoälyn käytöstä opetuksessa

Tälle sivulle on kerätty vinkkejä, miten opettaja voi huomioida tekoälyn käyttöä omassa opetuksessaan. Vinkit pohjautuvat Aalto-yliopiston Tekoälyn käyttö opetuksessa ja oppimisessa -ohjeistukseen. Keskeistä on, että opintojakson opettaja voi tarvittaessa päättää tekoälyn käytön rajoituksista omassa opetuksessaan. Myös tietoturvasta, henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja opiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta tulee huolehtia.
Light bulb

Miten viestin opiskelijoille mahdollisista rajoituksista opintojaksolla tai oppimistehtävässä 

Kerro opiskelijalle ajoissa, miten haluat rajata tekoälyn käyttöä ja miksi. Ota huomioon kurssin oppimistavoitteet, kun perustelet rajoituksia. Tekoälyä voi käyttää monella tavalla. Opiskelijalle voi joissain tapauksissa olla vaikea hahmottaa, käyttääkö esimerkiksi vastauksen luomiseen käytetty ohjelmisto tekoälyä automaattisesti; tästä esimerkkinä käännös- ja kielenhuoltoon tarkoitetut ohjelmistot. Jos rajoitat käyttöä, kannattaa pohtia onko tarpeellista pyytää opiskelijaa kuvailemaan myös, mitä eri työkaluja ja miten hän on käyttänyt tehtävän toteutuksessa.  

 • Ilmoita rajoituksista ajoissa: Voit kuvata mahdollisia rajauksia ennen kurssin alkua opintojakson kurssiesitteessä (syllabuksessa). Kurssiesite on löydettävissä ja muokattavissa MyCourses-työtilan etusivulla. Kurssin alussa on hyvä myös kerrata pelisäännöt ja muistuttaa opiskelijoita lukemaan kurssiesite. 
 • Erilliset ohjeet oppimistehtäviä varten: Jos haluat rajata tai täsmentää teköälyn käyttöä vain yksittäisen oppimistehtävän kohdalla, rajoitteet on hyvä muotoilla itse tehtävänantoon.  

Miten tarkistan, onko tekstin tuottamisessa käytetty tekoälyä? 

Tällä hetkellä ei ole täysin luotettavaa keinoa tarkistaa, onko teksti tuotettu tekoälyn avustuksella. Aalto-yliopistolla on käytössä Turnitin-järjestelmä, joka sisältää työvälineen tekoälyn käytön arviointiin tekstissä. Huomioitavaa on, että kyseessä on vain suuntaa-antava arvio, eikä sen perusteella voi varmuudella todentaa tekoälyn käyttöä. Lisää työvälineestä https://www.turnitin.com/products/features/ai-writing-detection/faq. Huomaathan, ettei opiskelijan vastauksia ole luvallista syöttää järjestelmiin, joita Aalto-yliopisto ei ole virallisesti hyväksynyt ja joita ei ole tietoturvatarkistettu.

Jos epäilet, että tekstin tuottamisessa on vastoin annettuja ohjeita käytetty tekoälyä avuksi, voit arvioida tekstistä muutamia asioita:  

 • Sisältääkö teksti outoja lähteitä? Tekoäly keksii lähteitä pyydettäessä. Se ei tarkista, onko lähde olemassa, joten olemattomat lähteet ovat hyvin mahdollisia.  
 • Onko tekstissä vanhentunutta tietoa? Suuret kielimallit saattavat hakea tietoa tietokannasta, joka ulottuu vain tiettyyn vuoteen asti eikä sisällä ajantasaista tietoa tai kirjallisuutta. Tästä johtuen tekoälyn luoma teksti voi viitata vanhentuneeseen tietoon.
 • Onko teksti virheetöntä? Tekoälyllä tuotettu teksti ei tyypillisesti sisällä kirjoitusvirheitä, kuten ihmisen tuottama teksti usein tekee.  
 • Onko teksti loogista? Laajoihin kielimalleihin perustuva tekoäly saattaa tuottaa lauseita, jotka eivät tarkoita mitään tai toistaa samaa asiaa varioimalla lausetta tekstin eri kohdissa.  

Jos toteat, että opiskelija on toiminut tietoisesti ohjeiden vastaisesti eli vilpillisesti, noudata siihen liittyvää menettelytapaohjetta

Tekoäly oppimistehtävässä

Aalto-yliopistolla ei ole tällä hetkellä yleisesti saatavilla laajan kielimallin tekoälypalvelua, jota opettajat tai opiskelijat voisivat käyttää Aalto-tunnuksellaan. Vaikka monella opiskelijalla saattaa olla henkilökohtainen tunnus ulkopuoliseen tekoälypalveluun, ei henkilökohtaisen tunnuksen luomista voi vaatia oppimistehtävän toteuttamisen varjolla. Opiskelijoille kannattaa muistuttaa myös tietosuojasta, toisin sanoen toisten opiskelijoiden vastausten eikä kenenkään henkilötietojen syöttäminen ulkopuolisiin järjestelmiin ole sallittua. 

 • Tekoälyn hyödyntäminen: Tekoälyä voi käyttää vastauksen tuottamisessa myös aktiivisesti hyväksi jalostamalla tekoälyn tuottamaa sisältöä luontevaksi osaksi omaa vastausta. Tämän tyyppisessä tehtävässä kannatta pyytää opiskelijaa kuvaamaan, miten hän on käyttänyt tekoälyä vastauksen luomisessa sekä merkitsemään selkeästi tekoälyn luomat sisällöt. Kannatta pohtia myös vaihtoehtoinen toteuttamisen tapa niille opiskelijoille, jotka eivät halua luoda tunnusta ulkopuoliseen järjestelmään. 
 • Tekoälyyn viittaaminen: Opettaja voi pyytää opiskelijaa viittaamaan lähteisiin ja varmistamaan tekoälyn luomien sisältöjen ja lähteiden sekä sisältöjen oikeellisuus. Tekoälyyn viittaamiseksi APA-tyylillä voit noudattaa American Psychological Associationin (APA) antamia ohjeita (How to cite ChatGPT). Tässä on esimerkki siitä, miten voit viitata ChatGPT:hen:

  OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model].
 • Tarkenna fokuksesi: Opettaja voi antaa lähtökohdaksi rajatun lähdeaineiston tai tapausesimerkin, jonka pohjalta opiskelija tuottaa vastauksen. Jos aineisto on kohtalaisen tuoretta ja tehtävänanto on muotoiltu siten, että opiskelijan tulee perustella ratkaisunsa, on tekoälyn käytön hyöty yleensä melko pieni. 
 • Käytä muita kuin tekstuaalisia elementtejä: Pyydä opiskelijoita esimerkiksi tekemään kuvaajan tulkintaa. Tulkinnan tekeminen kuvasta tai kuvaajasta on usein huomattavasti haasteellisempaa tekoälylle kuin tekstin tulkinta.  
 • Mukauta omia tehtäviäsi: Myös opettajat voivat hyödyntää tekoälyä parempien tehtävien suunnittelussa. Voit käyttää tekoälyä apuna tehtävien ideoinnissa tai testaamisessa. Yksi hyvä nyrkkisääntö on varmistaa, ettei tehtävästä voi koskaan saada maksimiarvosanaa pelkästään tekoälyä käyttämällä. Pyydä tekoälyä antamaan esimerkkivastauksia ja käytä niitä tehtäväsi parantamiseksi, sisällyttämällä siihen kriteerejä, joita tekoälyn on vaikeampi täyttää.

Tenttiminen ja muut arviointitavat 

Suurten kielimallien (kuten ChatGPT:n) kehittyminen on saanut meidät pohtimaan tarkemmin, miten varmistamme hyvien eettisten käytänteiden noudattamisen ja edistämme opiskelijoiden oppimista oppimistehtävissä ja tenteissä. Seuraavassa luettelossa on yhteenveto erilaisista tenttivaihtoehdoista. Myös yllä olevan osion vinkkejä voidaan soveltaa tenttien suunnittelussa.

 • Etätentit verkossa: Kotona toteuttava etätentti mahdollistaa opiskelijalle kaikkien välineiden käytön. Valvonta on haasteellista. Tämä muoto sopii soveltaville tehtäville ja tilanteisiin, missä tekoälyn käyttöä ei erityisesti ole tarvetta rajoittaa. On suositeltavaa käyttää Turnitin-tarkistusjärjestelmää opiskelijoiden töiden vastaanottamisessa, jos se soveltuu tenttimuotoon.
 • Valvottu tentti: Jos tentti edellyttää valvontaa ja lisämateriaalin rajoitettua käyttöä, opettajat voivat järjestää tenttejä kampuksella tai käyttää Exam-palvelua, joka tarjoaa sähköisiä tenttihuoneita, joita valvotaan kameroiden avulla. Ulkoisten järjestelmien ja resurssien käyttöä Exam-huoneissa on rajoitettu.
 • Suullinen tentti tai esitys: Kasvotusten tapahtuva arviointi, joko yksilö- tai ryhmäkohtaisesti, antaa opettajalle mahdollisuuden arvioida oppimista valvotussa ympäristössä valikoituja lisämateriaaleja käyttäen. Opettaja voi varmistaa opiskelijan osaamisen haastattelemalla tai kysymällä tarkentavia kysymyksiä.  
 • Osaamisen osoittaminen kentällä/laboratoriossa/työpajoissa: Kokeet aidoissa ympäristöissä, kuten laboratorioissa, työpajoissa ja muissa työhön liittyvissä ympäristöissä, antavat opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa tietonsa ja taitonsa uniikilla tavalla. Tilanteesta riippuen tekoälyn käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa.
 • Tutustu myös: Digitaalinen arviointi ja sähköiset tentit | Aalto University 
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: