Services

Anvisningar för användningen av artificiell intelligens i undervisningen och lärandet vid Aalto-universitetet

Denna anvisning syftar till att svara på lärares och studerandes behov att hitta bra utgångspunkter och spelregler för att använda artificiell intelligens (AI) i undervisningen och lärandet. Anvisningarna kompletteras och modifieras vid behov.
Aalto logo

Vicerektorns beslut, gäller fr.o.m. 1.8.2023.

Stora språkmodeller såsom ChatGPT och andra modeller som producerar bild, video och ljud har nått en nivå där det är svårt att urskilja innehållet de producerar från innehåll producerat av människor. Man kan anta att program och tjänster baserade på AI utvecklas och tilltar även i framtiden, så användningen av dem behöver beaktas även i undervisning och forskning. I denna text innebär begreppet AI program och tjänster som utnyttjar AI. De mest kända för tillfället är bland annat ChatGPT, DeepL, Dall-e, Bard, Midjourney samt språkverktyg som används i textbehandlingsprogram. 

Existerande bestämmelser om etisk och ansvarsfull verksamhet inom undervisning och lärande samt krav på behandling av personuppgifter och på dataskydd och informationssäkerhet är allmänna regler och principer som ska beaktas när AI används i studier och undervisning.  

AI är ett verktyg som är bra att kunna hantera vilket innebär att det inte lönar sig att förbjuda användningen av det.

  1. Teknologier baserade på AI är tillåtna som stöd för lärandet om studieavsnittets lärare inte ger andra anvisningar. Studieavsnittets lärare kan besluta att begränsa användningen på kurs- eller uppgiftsnivå om lärandemålen kräver det.  
  2. Om läraren beslutar att begränsa användningen av AI på kurs- eller uppgiftsnivå ska hen tydligt anvisa om begränsningarna i samband med bedömningsgrunderna och ge anvisningarna i tid så att de studerande har möjlighet att göra uppgifterna enligt anvisningarna. Läraren kan be de studerande beskriva hur de har använt AI i en uppgift.  
  3. Läraren kan inte kräva att studerande skapar användarkonton till system som inte granskats av Aalto-universitetet. Läraren kan inte heller kräva att studerande köper användarrättigheter till system. I planeringen av undervisningen ska läraren beakta att studerande inte behandlas olika som en följd av avgiftsbelagda AI-tjänster. 
  4. Lärare får mata in studerandes arbeten endast i system godkända av Aalto-universitetet, bland annat på grund av upphovsrättsliga och integritetsmässiga orsaker. Turnitin, Aalto-universitetets officiellt fastställda verktyg för plagiatkontroll inkluderar även ett verktyg för att identifiera AI-producerad text. Genom att använda detta system kan läraren få en uppskattning om huruvida språkmodeller har använts för att producera en text. 
  5. Den studerande är alltid ansvarig för innehållet i arbeten hen lämnar in. Det är till exempel möjligt att använda språkmodeller för att utforma en existerande text och komma med idéer om läraren inte gett andra anvisningar, men en text som rakt av producerats med en språkmodell får inte framställas som ett egenskrivet svar. Studerande är skyldiga att följa praxis för vetenskapligt skrivande. Studerande är skyldiga att på lärarens uppmaning beskriva hurdan, hur och varför AI-baserad teknik använts i uppgiften.  
  6. Om studerande använder AI i en uppgift mot lärarens anvisningar kan det ses som fusk och ärendet behandlas enligt gällande handlingsmetoder.  
  7. Situationer där det inte är tillåtet att använda språkmodeller: mognadsprov. 
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat