Palvelut

Ohjeistus tekoälyn käytöstä Aalto-yliopiston opetuksessa ja oppimisessa

Tämä ohjeistus pyrkii vastaamaan opettajien ja opiskelijoiden tarpeeseen löytää hyvät lähtökohdat ja pelisäännöt tekoälyn käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Ohjeistusta täydennetään ja muokataan tarvittaessa.
Aalto logo

Ohjeistus hyväksytty vararehtorin päätöksellä ja ne otetaan käyttöön 1.8.2023.

Laajat kielimallit, kuten ChatGPT ja muut kuvaa, videota ja ääntä tuottavat mallit, ovat kehittyneet tasolle, missä niiden tuottama sisältö voi olla vaikea erottaa ihmisen tuottamasta sisällöistä. On oletettavaa, että tekoälyyn pohjautuvat ohjelmistot ja palvelut kehittyvät ja lisääntyvät myös jatkossa, joten niiden käyttö tulee huomioida myös opetuksessa ja tutkimuksessa. Tässä tekstissä tekoäly-käsitteellä tarkoitetaan tekoälyä hyödyntäviä ohjelmistoja ja palveluita, joista tällä hetkellä tunnetuimpia ovat muun muassa ChatGPT, DeepL, Dall-e, Bard, Midjourney sekä tekstinkäsittelyohjelmissa käytetyt oikeinkirjoittamisen apuvälineet.  

Olemassa olevat opiskeluun ja opetukseen liittyvät eettiseen- ja vastuullisen toiminnan säännöt sekä henkilötietojen käsittelyyn, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset ovat yleisiä sääntöjä ja periaatteita, jotka tulee huomioida, kun tekoälyä hyödynnetään opiskelussa ja opetuksessa.  

Tekoäly on työväline, joka on hyvä hallita, ja tämän vuoksi tekoälyn käytön kieltäminen sisällön tuotannon apuna ei lähtökohtaisesti ole kannatettavaa.  

  1. Tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden käyttö on sallittua oppimisen tukena, ellei opintojakson opettaja toisin ohjeista. Opintojakson opettaja voi päättää mahdollisista käytön rajauksista kurssi- tai tehtäväkohtaisesti, jos opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen niin vaatii.  
  2. Jos opettaja päättää rajata tekoälyn käyttöä kurssi- tai tehtäväkohtaisesti, hänen tulee ohjeistaa käytön rajoituksista arviointiperusteiden yhteydessä selkeästi ja ajoittaa ohjeistus siten, että opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa tehtävä ohjeiden mukaisesti. Opettaja voi pyytää opiskelijaa kuvailemaan, millä tavoin tekoälyä on käytetty oppimistehtävässä.  
  3. Opettaja ei voi vaatia opiskelijaa luomaan tunnusta järjestelmiin, joihin ei ole tehty Aalto-yliopiston tietoturvatarkistusta. Opettaja ei voi myöskään vaatia opiskelijaa ostamaan käyttöoikeuksia järjestelmiin. Opetuksen suunnittelussa tulee huomioida, ettei opiskelijoita aseteta eriarvoiseen asemaan tekoälyn maksullisuuden takia. 
  4. Opettaja saa syöttää opiskelijatöitä vain Aalto-yliopiston sallimiin järjestelmiin muun muassa tekijänoikeudellisista sekä yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä.  Aalto-yliopiston virallinen plagiaatin tunnistukseen määritetty apuväline Turnitin sisältää opettajille apuvälineen myös tekoälyllä tuotetun tekstin tunnistamiseen. Käyttämällä tätä järjestelmää opettajalla on mahdollisuus saada arvio siitä, onko tekstin tuottamisessa käytetty jotain kielimallia. 
  5. Opiskelija on aina vastuussa palauttamansa työn sisällöstä. Esimerkiksi kielimallia on mahdollista käyttääolemassa olevan tekstin muotoiluun tai ideointiin, ellei opettaja ole toisin ohjeistanut, mutta suoraan ja puhtaasti kielimallilla tuotettua tekstiä ei saa esittää opiskelijan itse kirjoittamana vastauksena. Opiskelija on velvollinen noudattamaan akateemisen kirjoittamisen käytänteitä. Opiskelija on opettajan pyynnöstä velvollinen kuvaamaan, mitä, miksi ja miten tekoälypohjaista teknologiaa on käyttänyt oppimistehtävän toteutuksessa.  
  6. Jos opiskelija hyödyntää tekoälyä oppimistehtävässä opettajan ohjeistuksen vastaisesti, se voidaan katsoa vilpiksi ja käsitellään voimassa olevan menettelytavan mukaisesti.  
  7. Tilanteita, joissa kielimallien käyttö ei ole sallittua: kypsyysnäyte. 
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: