Xiaoqi Cui

Doctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Doctoral Researcher
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Forskningsgrupp

  • Zhipei Sun Group, Doctoral Researcher

Publikationer

Visualizing Noncovalent Interactions and Property Prediction of Submicron-Sized Charge-Transfer Crystals from ab-initio Determined Structures

Zhong-Peng Lv, Divya Srivastava, Kevin Conley, Tero-Petri Ruoko, Hongyi Xu, Molly Lightowler, Xiaodan Hong, Xiaoqi Cui, Zhehao Huang, Taimin Yang, Hai-Ying Wang, Antti J. Karttunen, Lennart Bergström 2024

Broadband miniaturized spectrometers with a van der Waals tunnel diode

Md Gius Uddin, Susobhan Das, Abde Mayeen Shafi, Lei Wang, Xiaoqi Cui, Fedor Nigmatulin, Faisal Ahmed, Andreas C. Liapis, Weiwei Cai, Zongyin Yang, Harri Lipsanen, Tawfique Hasan, Hoon Hahn Yoon, Zhipei Sun 2024

Deterministic Polymorphic Engineering of MoTe2 for Photonic and Optoelectronic Applications

Faisal Ahmed, Carlos Rodríguez-Fernández, Henry A. Fernandez, Yi Zhang, Abde Mayeen Shafi, Md Gius Uddin, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Naveed Mehmood, Andreas C. Liapis, Lide Yao, Humeyra Caglayan, Zhipei Sun, Harri Lipsanen 2023

Miniaturized Spectrometer with Bias-Configurable Two-Dimensional Semiconductor/Metal Schottky Junction

Xiaoqi Cui, Fedor Nigmatulin, Mingde Du, Andreas C. Liapis, Hoon Hahn Yoon, Zhipei Sun 2023

Reconstructive spectrometers taper down in price

Xiaoqi Cui, Yi Zhang, Andreas C. Liapis, Zhipei Sun 2023

High-permittivity Solvents Increase MXene Stability and Stacking Order Enabling Ultraefficient Terahertz Shielding

Xiaodan Hong, Zhenyu Xu, Zhong Peng Lv, Zhen Lin, Mohsen Ahmadi, Linfan Cui, Ville Liljeström, Volodymyr Dudko, Jiali Sheng, Xiaoqi Cui, Alexey P. Tsapenko, Josef Breu, Zhipei Sun, Qiang Zhang, Esko Kauppinen, Bo Peng, Olli Ikkala 2023

Wafer-Scale Atomic-Layer-Deposition of Er3+- and Yb3+- Doped Gain Materials for Integrated Photonics

Andreas C. Liapis, Vincent Pelgrin, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Jose M.A. Rosa, Heli Seppannen, Diao Li, Igor Reduto, Seppo Honkanen, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2023

Strain Engineering for Enhancing Carrier Mobility in MoTe2 Field-Effect Transistors

Abde Mayeen Shafi, Md Gius Uddin, Xiaoqi Cui, Fida Ali, Faisal Ahmed, Mohamed Radwan, Susobhan Das, Naveed Mehmood, Zhipei Sun, Harri Lipsanen 2023

Ultra-miniaturized Optical Spectrometers with a Highly Tunable van der Waals Junction

Hoon Hahn Yoon, Faisal Ahmed, Henry A. Fernandez, Fedor Nigmatulin, Xiaoqi Cui, Md Gius Uddin, Andreas C. Liapis, Weiwei Cai, Zongyin Yang, Pertti Hakonen, Harri Lipsanen, Tawfique Hassan, Zhipei Sun 2023

Prospect of optical chirality logic computing

Yi Zhang, Juan C. Arias-Muñoz, Xiaoqi Cui, Zhipei Sun 2023