Fan Zhang

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T214 Civil Engineering
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Telefonnummer
+358503027304

Forskningsgrupp

  • Mineral Based Materials and Mechanics, Doctoral Researcher

Publikationer

Study on Multiple Effects of Self-Healing Properties and Thermal Characteristics of Asphalt Pavement

Fan Zhang, Yuxuan Sun, Lingyun Kong, Augusto Cannone Falchetto, Dongdong Yuan, Weina Wang 2024

Review of advanced road materials, structures, equipment, and detection technologies

Maria Chiara Cavalli, De Chen, Qian Chen, Yu Chen, Augusto Cannone Falchetto, Mingjing Fang, Hairong Gu, Zhenqiang Han, Zijian He, Jing Hu, Yue Huang, Wei Jiang, Xuan Li, Chaochao Liu, Pengfei Liu, Quantao Liu, Guoyang Lu, Yuan Ma, Lily Poulikakos, Jinsong Qian, Aimin Sha, Liyan Shan, Zheng Tong, B. Shane Underwood, Chao Wang, Chaohui Wang, Di Wang, Haopeng Wang, Xuebin Wang, Chengwei Xing, Xinxin Xu, Min Ye, Huanan Yu, Huayang Yu, Zhe Zeng, You Zhan, Fan Zhang, Henglong Zhang, Wenfeng Zhu 2023

Fabrication and characterization of multiphase bituminous materials for cold region pavements

Di Wang, Augusto Cannone Falchetto, Fan Zhang, Chiara Riccardi, Yuxuan Sun 2023

Energy harvesting performance of a full-pressure piezoelectric transducer applied in pavement structures

Yangsen Cao, Fan Zhang, Aimin Sha, Zhuangzhuang Liu, Jiarong Li, Yun Hao 2022