Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kvinnor står för en fjärdedel av de doktorsexaminerade inom teknik

Doktorandutbildningen och doktoranderna har förändrats med åren. Dagens utexaminerade doktorander är yngre än någonsin och på det tekniska området är en växande andel av dem kvinnor.
Environmental Hydraulics Lab Water_Engineering kuvaaja Mikko Raskinen

När Aalto-universitetets ceremoniella promotion av teknologie doktorer börjar den 15 juni kommer professorn i geoinformatik och promotorn Kirsi Virrantaus att närvara för att leda de nyutexaminerade doktorerna till den renoverade Kalevasalen i Dipolibyggnaden.

Varje utexaminerad doktor inom teknologi och arkitektur under de senaste åren har bjudits in till evenemanget – sammanlagt 400 stycken. Många av dem gick direkt till högre studier efter att ha tagit sin magisterexamen.

”En gång i tiden kunde en doktorsavhandling vara en forskares livsverk. Den kunde ta årtionden och slutföras alldeles i slutet av en hel karriär. Nuförtiden innebär avhandlingen en början, inte ett slut. För unga utexaminerade doktorer är avhandlingen det vetenskapliga ”körkortet” som utser dem till fullvärdiga medlemmar av det vetenskapliga samfundet”, säger Virrantaus.

Förändringen beror till viss del på att doktorandutbildningen har utvecklats. Tidigare var det vanligt att doktorander arbetade ensamma, idag är doktorandstudierna systematiska och ordentligt handledda.

Varje högskola på Aalto-universitetet har sitt eget doktorandprogram och sin egen doktorandskola. Studenterna får gå kurser som hjälper dem att förbereda avhandlingen, med ämnen såsom forskningsmetodik och litterär granskning. De flesta doktorander är anställda på universitetet. Stödet är betydligt mer omfattande än förr i tiden.

Idealet för avhandlingar är att de slutförs på fyra år vid heltidsarbete och på sex år om doktoranden studerar på deltid.

Processen för att bli doktorand har också förändrats.

”Att fortsätta från en magisterexamen till doktorandstudier brukade handla om att bara meddela universitetet. Om man vill gå ett doktorandprogram nu måste man skicka in en ansökan och endast de mest lovande studerandena tas in. De här förändringarna har lett till bättre avhandlingar.”

Flera vetenskapliga områden

Virrantaus tog sin magisterexamen i arkitektur 1977 och hennes avhandling var i ämnet kommunala geografiska informationssystem vid institutionen för lantmätning på Tekniska högskolan i Helsingfors 1984.

”Utöver arkitektur studerade jag matematik och informationsteknik. Det var en tidig form av tvärvetenskaplighet. Tvärvetenskaplighet är förstås en aktuell trend på universitet och effekten av det kan man också se i avhandlingarna.”

Tvärvetenskaplighet förekommer överallt i vardagen för studenterna på Aalto-universitetet. Målet är att alla studenter ska gå minst en kurs inom ett annat ämne på Aalto-universitetet. Teknikstudenter ska alltså även bli bekanta med handelsvetenskap och konst. Genom att ta sådana steg kommer studenterna att lära sig att se saker ur nya perspektiv.

”I arbetslivet är det alltid bra att kunna förstå hur andra arbetar och tänker. När kreativitet kombineras med tekniskt och ekonomiskt kunnande kan resultatet bli något helt nytt.”

Professor Kirsi Virrantaus

Avhandlingen innebär en början, inte ett slut.

Professor Kirsi Virrantaus

En av fyra

Ungefär en av fyra av de utexaminerade doktorerna som är inbjudna till ceremonin i juni är kvinna. När Virrantaus tog sin doktorsexamen hade hon få kvinnliga kollegor.

”Antalet kvinnliga doktorer började öka på 1990-talet. Under Aalto-universitetets tid har andelen stabiliserats på ungefär en fjärdedel.”

Hon säger att ingen enstaka faktor kan ses som orsaken till förändringen, men att den allmänna förbättringen av jämställdheten i samhället definitivt har bidragit. Traditionella föreställningar om mäns och kvinnors roller har suddats ut.

”Det har antagligen underlättat att det nu finns fler kvinnliga professorer. Det finns massor av förebilder.”

Från studier till anställning

Media för ibland fram vassa åsikter om arbetslösa doktorer och en flod av utexaminerade. Virrantaus konstaterar däremot att teknologie doktorer representerar en mycket liten andel av dem som står utan arbete. År 2016 anmälde sig bara tre procent av de utexaminerade teknologie doktorerna som arbetslösa ett år efter examinationen.

Strax under hälften av de utexaminerade doktorerna är anställda av företag, resten av universitet och forskningsinstitut i Finland eller utomlands.

”Teknologie doktorsexamen är högt eftertraktat. När utexaminerade doktorer anställs på ett företag för de med sig all sin kunskap – flera års studier av den senaste kunskapen inom området och sin personliga forskningserfarenhet. Det här är det mest effektiva sättet att föra ut forskningskunskap till branschen. Forskning är nyckeln till att hitta nya lösningar.”

En ärofylld uppgift

Inne i Kalevasalen kommer Virrantaus att ta emot de samlade utexaminerade doktorerna och överräcka tecknet på examen till var och en, doktorshatten. Fem av dem är hennes egna studenter. Virrantaus fick promotorns uppgift eftersom hon har professurens mest seniora post.

”Det är en väldigt högtidig stämning. Det är en ära att vara promotor och jag är glad över att få göra det”, säger Virrantaus med ett leende.

Hon är såvitt vi vet den första kvinnliga promotorn på det tekniska området under Tekniska högskolan i Helsingfors och Aalto-universitetets gemensamma historia.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: