Ansökningsservice

Begäran om omprövning gällande antagningen till magisterutbildning 2024

Det är möjligt att begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts.

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat.
Aalto students. Photo by Unto Rautio.

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat.

Ett antagningsbeslut kan omprövas endast om Aalto-universitetet har begått ett fel i antagningsförfarandet och om felet berättigar till omprövning av antagningsbeslutet.

Begäran om omprövning ska inte användas i syfte att få respons eller tilläggsinformation om antagningen.

Din begäran ska innehålla följande information:

  • ansökningsalternativet (eller ansökningsalternativen) som begäran om omprövning gäller
  • beslutet som du begär omprövning av
  • hur du begär att beslutet omprövas
  • på vilka grunder du begär omprövning av beslutet
  • dina kontaktuppgifter (fullständigt namn, e-postadress)
  • skriftlig fullmakt till ombud, om du använder ett sådant.

Det är inte möjligt att lämna in nya dokument som stöd för begäran om omprövning.

Antagningsbeslutet och beslutet om omprövning fattas på basis av de uppgifter som den sökande har lämnat in till universitetet inom ansökningstiden och inom tidsfristen för inlämning av bilagor (senast 9.1.2024) och inom den tidsfrist som anges i begäran om komplettering, om den studerande har fått en sådan. I antagning som består av flera steg kan antagningsbeslutet också delvis basera sig på en intervju eller en förhandsuppgift.

Beslut om stipendium kan inte överklagas genom besvär.

Läs "vanliga frågor" nedan innan du skriver begäran om omprövning.

Tidsfrist och adress för begäran om omprövning 

Du kan begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts. Resultaten av antagningen till magisterutbildning vid Aalto-universitetet offentliggörs 5.4.2024.

Begäran om omprövning av antagningsbeslut ska lämnas in senast 19.4.2024 kl. 15.00 per e-post till [email protected] eller per post till följande adress: Aalto-universitetet, Registratur, PB 11000, 00076 AALTO.

Skriv ”Begäran om omprövning, magisteransökan 2024” som rubrik för e-postmeddelandet eller på kuvertet.

Din begäran om omprövning ska lämnas in inom den tidsfrist som anges. Begäran om omprövning som har inkommit innan resultaten offentliggörs returneras till avsändaren. Begäran om omprövning som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.

Vanliga frågor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: