Uutiset

Oppimista tulevaisuutta varten: systeemiset ratkaisut edellyttävät uudenlaisia tapoja oppia ja tehdä yhteistyötä

Kiinnostuneet aaltolaiset pääsevät kokeilemaan transformatiivisen oppimisen menetelmiä, jotka voivat käynnistää omaan maailmankuvaan vaikuttavia muutoksia sekä poistaa luovuutta rajoittavia esteitä.
Social Presencing Theater UN Cambodia
YK on yksi organisaatioista, joka on hyödyntänyt kehollista älykkyyttä toimintansa kehittämisessä. Kuva: Social Presencing Theater/Presencing Institute

Planetaaristen resurssien kulutuksen rajat on tiedostettu jo yli 50 vuotta. Miksi emme ole onnistuneet vastaamaan tähän olemassaoloamme uhkaavaan haasteeseen? Tätä kysymystä on pohtinut MIT:n Otto Scharmer, joka on tutkinut muutosjohtamista muun muassa systeemiteoreetikko Peter Sengen kanssa.

Monimutkaiset kestävyyden ja hyvinvoinnin haasteet eivät ratkea tehokkuusajattelulla, jonka ulkoisvaikutuksina ja sivutuotteina ne ovat syntyneet. Haasteena on etsiä liiketoiminnalle uutta suuntaa ja roolia systeemisenä muutosvoimana.

Vuonna 2007 ilmestyi Scharmerin kirja Theory U: Leading from the Future as it Emerges. U-teorian mukaan perustavanlaatuiset muutokset syntyvät vain, jos löydämme systeemiset vipuvaikutuskohdat ja muodostamme niitä tukevia uudenlaisia yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja. Pelkkä ratkaisun ymmärtäminen ei johda pysyviin ja innovatiivisiin muutoksiin, vaan myös toimintatapojen ja asenteiden tulee muuttua.

Uutta ajattelua ja tekemistä syntyy, kun otamme käyttöön oppimisen eri tasot ja erilaiset tietämisen tavat

Monimutkaisten, systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme uudenlaisia sosiaalisia taitoja: elämänlaajuista oppimista ja poisoppimista yhdessä toisten ihmisten kanssa. Muuten päädymme käyttämään aikaisemman aikakauden näkökulmia ja lähestymistapoja, eivätkä ne ole enää riittäviä.

(Siirilä ym. 2018, Sterling 2010, s. 25: Batesonin 1972 teoriaa mukaillen)

1. taso: Kognitiivinen oppiminen (ajattelu, emootiot, havaintokyky)

Tehokkuuden ja suorituskyvyn parantuminen

Tehdään asiat paremmin, ylläpitää vallitsevaa paradigmaa

2. taso: Metakognitiivinen oppiminen Oman toiminnan ja ajattelun reflektointi

Tehdään parempia asioita, kehittää vallitsevaa paradigmaa

3. taso: Episteeminen, transformatiivinen oppiminen (tiedot, uskomukset, todellisuuskäsitys, maailmankuva) Paradigman muutos

Ympäröivä todellisuus nähdään toisin

Vakiintuneisiin teorioihin pohjautuva ja eri tieteenaloihin siiloutunut koulutus vaikeuttaa systeemisten kytkösten ja muutosten hahmottamista. Tieto ja älykkyys yhdistetään edelleen lähinnä loogiseen ajatteluun ja sanallisuuteen, mikä etäännyttää ja hämärtää ymmärrystämme todellisesta maailmasta ja sen toisiinsa kytkeytyneistä haasteista.

Scharmer on kollegoineen kehittänyt systeemisten muutosten avuksi monipuolisempaa älykkyyttä esiin tuovia menetelmiä, jotka auttavat pääsemään irti vanhasta ja synnyttävät uudenlaista ajattelua. Kun kognitiivisen oppimisen rinnalle tuodaan tietämisen erilaiset tavat, esimerkiksi kehollinen, sosiaalinen ja filosofinen älykkyys sekä luonnon järjestelmien ymmärtäminen, on tietoisesti muotoiltava rakenteita, jotka tuovat ihmisissä esiin radikaalia luovuutta ja yhteistyötä: kykyä ajatella ja toimia uusin tavoin.

Monimuotoisen älykkyyden avulla tiedostamme paremmin paikkamme maailmassa, ei erillisinä yksilöinä vaan kokemalla yhteyttä toisiin ihmisiin ja planeetan ekosysteemeihin.

Aalto kokeilee kiinnostusta herättäneitä, uusia oppimisen tapoja

Aallon Capacity Building of Creative Radicals (CBCR) -nimisen osaamisen kehityshankkeen avaa MIT:n Otto Scharmerin luento U-teoriasta. Hanke jatkuu kahdella Arawana Hayashin ja Ricardo Dutran fasilitoimalla Social Presencing Theater -työpajalla, joiden tavoitteena on kehollisen älykkyyden avulla lisätä muutoskyvykkyyttä ja kollektiivista ymmärrystämme.

”Haluamme kokeilla näitä uusia menetelmiä, koska uskomme, että ne tarjoavat aaltolaisille keinoja luovuuden edistämiseen ja systeemisen muutoksen kipupisteiden löytämiseen, kertovat hanketta vetävät oppimismuotoilija, KTT Maria Joutsenvirta Kauppakorkeakoulusta ja yhteiskehittämiseen erikoistunut muotoilija Kirsi Hakio Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Tulevaisuuden työ ja työssä osaaminen kytkeytyy vahvasti oppimiseen, erityisesti kykyyn oppia yhdessä.

CBCR-työpajat on suunnattu aaltolaisille, jotka ovat kiinnostuneita osaamisensa kehittämisestä, transformatiivisesta oppimisesta ja uutta luovasta johtamisesta keinona kohti radikaalia luovuutta.

Työpajoissa yhteisen ymmärryksen luomiseen kokeillaan meditaation, improvisaation ja teatterin menetelmiä, jotka tekevät näkyväksi asioita, joita on vaikea ilmaista sanoilla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää:

  • Radikaalin luovuuden keskeisiä valmiuksia: syvällinen kuunteleminen, tarkka havainnointi ja toisia arvostava vuoropuhelu, jolla selvitämme sitä, kysymmekö oikeita kysymyksiä
  • Taitoja nähdä asioita uusista, luovista näkökulmista: muodostaa yhteys vielä olemassa olemattomiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja poistaa piileviä systeemisiä luovuuden esteitä
  • Asenteita ja ajattelutapoja, jotka auttavat ryhtymään tekoihin kestävän tulevaisuuden toteuttamiseksi
  • Taitoja, tuoda yhteen erilaiset tietämisen erilaiset tavat, rakentaa yhteistyöhön perustuvaa ajattelua ja luovempia tapoja työskennellä yhdessä
  • Tietämystä siitä, kuinka menetelmiä voitaisiin laajemmin hyödyntää Aallossa rakentamaan uusia infrastruktuureja yhteistyölle ja radikaalille luovuudelle
  • Luoda uusia täysin uusia yhteyksiä Aallon tiimien ja ihmisten välillä

Työpajoissa tiimit työstävät nykyisiä projektejaan uusilla menetelmillä

Kahden työpajan ja niiden välisenä aikana tapahtuvan reflektoinnin tarkoituksena on rakentaa yhteistä visiota, systeemistä ymmärrystä (systems sensing) sekä tehdä näkyväksi asioita, jotka aiemmin olivat piilossa.

Menetelmien avulla rakennetaan luottamusta ja empatiaa, tunnistetaan omia sokeita pisteitä ja tarkastellaan maailmaa uusin silmin. Tarkoituksena on turvallisesti kokeilla omia rajojaan luomalla otolliset olosuhteet totuttujen ajatus- ja toimintamallien ravistelulle ja uuden kokemiselle ja luomiselle tiiminä.

Hankkeen osallistujilla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua oman ajattelun ja tekemisen kehittämiseen kehollisen älykkyyden avulla. Vahvempi yhteys kokemuksiin, tunteisiin ja mielikuvitukseen mahdollistaa olemassa olevan ajattelun ylittämisen ja toisenlaisten todellisuuksien kehkeytymisen (learning from the emerging future) sekä uusien tulkintojen ja merkitysten rakentamisen.

”Olemme täysin uuden tekemisen tavan ja tuntemattoman äärellä, emmekä itsekään tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Aiempien kokemusten perusteella on kuitenkin selvää, että kehollisen älykkyyden hyödyntäminen käynnistää myös ajattelussa perustavanlaatuisia muutoksia, joiden avulla voimme ymmärtää ja poisoppia joitakin ajattelumalleja, jotka toimivat luovuuden esteenä”, kuvailee Kirsi Hakio.

teksti: Tiina Toivola

Lisätiedot:

Aallon henkilöstöllä on keväällä tilaisuus kokeilla kansainvälisten asiantuntijoiden ohjaamana transformatiivisen oppimisen ja johtamisen menetelmiä, jotka tukevat yhteisön tai tiimien radikaalia luovuutta ja resilienssiä. Hankkeen aloitusluento on avoin kaikille aaltolaisille. Kirjaudu tälle sivulle Aalto-tunnuksillasi, niin näet alla linkin.

Miten johdetaan ja opitaan tulevaisuutta varten?

Aallon osaamisen kehittämisprojekti kokeilee menetelmiä, joilla rakennetaan kyvykkyyttä systeemisiin muutoksiin korkeakoulutuksessa ja työelämässä.

Lue hankkeen kick-offista
Otto Scharmer, Senior Lecturer in the MIT Sloan School of Management and Tuomas Auvinen, Champion of Radical Creativity at Aalto University.

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.

Lue U-teoriasta
Maria Joutsenvirta
Arawana Hayashi
Arawana Hayashi. Kuva: Presencing Institute

Työpajojen ohjaajat

Arawana Hayashi

Arawana’s pioneering work as a choreographer, performer and educator is deeply sourced in collaborative improvisation. She currently heads the creation of Social Presencing Theater (SPT) for the Presencing Institute. Working with Otto Scharmer and colleagues at the Presencing Institute, she brings her background in the arts, meditation and social justice to creating “social presencing” that makes visible both current reality and emerging future possibilities.

Arawana is a senior teacher in a global network of meditation centers dedicated to applying mindfulness to “creating enlightened society”. She teaches both meditation and art based on bringing out the basic goodness of individuals, of relationships and of society.

https://arawanahayashi.comLue Arawanan tarina

Ricardo Dutra Presencing Institute
Ricardo Dutra. Kuva: Presencing Institute

Ricardo Dutra

Ricardo is a social designer, educator and researcher working in diverse global contexts. Ricardo's work focuses around transformative learning, design research, and embodied intelligence.

Currently, Ricardo teaches Art & Design as a part of Avenues The World School's Futures Literacy initiative in São Paulo, Brazil.

Ricardo holds a MFA in Transdisciplinary Design from Parsons School of Design, New York, and is currently a PhD candidate in design for learning at the Emerging Technologies Research Lab, Monash University, Melbourne.

For more information:

www.ricardo-dutra.com

Radical creativity illustration: Anna Muchenikova

Radikaali luovuus

Rakennamme vahvan, luovan yhteisön tukemaan uutta ajattelua.

Strategiamme
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

White coffee cup with Space 21 logo, space's common room on the background.
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Space 21:n aamukahvit syksyllä 2023

Kahvia, aamupalaa ja hyvää seuraa radikaalin luovuuden olohuoneessa – kaikki aaltolaiset ovat tervetulleita Space 21:n kuukausittaiselle aamukahville.
Jaakko Honko -luennon 2023 pääpuhuja Kaisa Hietala
Yliopisto Julkaistu:

Pääpuhuja, yritysjohtaja Kaisa Hietala: Meiltä puuttuu määritelmä luonnon arvolle

Kansleri Jaakko Hongon nimeä kantavalle luennolle saapui noin 300 kutsuvierasta ja alumnia.
Dean's Impact Award, School of Business
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Dekaani palkitsee Kauppakorkeakoulun opiskelijoita myös muista kuin erinomaisista arvosanoista

Uudella Dean’s Impact Award -palkinnolla halutaan osoittaa arvostusta esimerkiksi kestävän kehityksen tai Aallon arvojen mukaisen toiminnan edistämiselle.
Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin