Tuotantotalouden laitos

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

POLITIIKKASUOSITUS 20.10.2021

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteisiin opetusalalla. Opetusalalla tarkoitamme varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, korkea-asteen koulutusta ja vapaan sivistystyön koulutusta. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää opetusalalla. Suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus. Alustapohjaisten ratkaisujen suotuisa kehittyminen vaatii merkittäviä muutoksia yksityisten ja julkisten toimijoiden rooleihin ja toimintamalleihin opetussisältöjen ja oppimistyökalujen tuottamisessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.
Politiikkasuositus - miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla, kolme haastetta ja suositusta

Alustatatalous haastaa opetusalan nykyisiä toimintamalleja ja rooleja. Esitämme kolme politiikkasuositusta, joilla voidaan edesauttaa alustatalouden suotuisaa kehitystä opetusalalla innovaatio­politiikan keinoin samalla tukien opetus­ ja elinkeinopolitiikan tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. Suosituksemme pyrkivät vastaamaan alustatalouden haasteisiin opetusalalla alustojen kasvukynnyksen, datamarkkinoiden sekä digitaalisten hyödykkeiden näkökulmista. Suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.

Suomen innovaatiopolitiikan tulee määrätietoisesti ja entistä tarkemmin huomioida alustatalouden haasteet sekä mahdollisuudet. Innovaatiopolitiikan toimenpiteiden tulisi kohdistua erityisesti avoimia hyödykkeitä edistäviin toimiin sekä innovointiin, jossa julkisten ja yksityisten toimijoiden välisiä pelisääntöjä haetaan. Alustapohjaisten ratkaisujen suotuisa kehittyminen opetusalalla vaatii merkittäviä muutoksia (1) nykyisten oppimateriaalien, (2) pedagogisten ratkaisujen, (3) oppimisen ja (4) opettamisen tuottamisen malleissa. Suomen valtion tulisi uudelleenarvioida yksityisten ja julkisten toimijoiden roolia näillä neljällä alueella ja pyrkiä kehittämään niiden sääntelyä. Sääntelyn tulisi edistää yhteiskehitettyjä avoimia alustamaisia ratkaisuja, jaettavien digitaalisten hyödykkeiden kehittämistä opetusalalla sekä kilpailuehtoja, jotka tukisivat data­ ja alustapohjaisia innovaatioita. Politiikkatoimien toteutuksessa ennakoitavuus on tärkeää. Samanaikaisesti on varmistettava, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä on edellytykset toimia digitaalisavusteisesti ja kyky toteuttaa sellaista pedagogiikkaa, jossa digitaalisuus on tarkoituksenmukaista oppimisen tavoitteisiin nähden.

Tarkempi syventyminen aiheisiin vaatii laajapohjaista keskustelua opetusalan toimijoiden kanssa. Keskustelua tulisi käydä siitä, mitkä digitaaliset hyödykkeet ovat kilpailun alaisia ja mitkä avoimia, sekä miten niitä tulisi hallinnoida. Lisätutkimusta tarvitaan myös ymmärtämään opetusalan datan potentiaaliset käyttökohteet ja hyödyt. Alustatalouden edistäminen opetusalalla vaatii innovaatiopolitiikan rahoittajien, opetus­ ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä työ­- ja elinkeinoministeriön rinnakkaista politiikan suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä suositusten toimeenpanemiseksi. Tämän lisäksi innovaatiopolitiikan rahoittajien ja opetus­ ja kulttuuriministeriön on yhdessä edistettävä opetusalan alusta­ ja datatalouden standardointi­ ja sääntelytyötä aktiivisesti ja kunnianhimoisesti varmistaen että kehitystyö parantaa oppimista ja opetusta kestävällä tavalla.

Opetusalalla ei synny alustoja

Kouluilta, opettajilta ja pieniltä toimijoilta puuttuvat kannusteet ja resurssit osallistua ja kehittää avoimia oppimisen alustapohjaisia ratkaisuja.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeessa on tutkittu alustatalouden kehittymistä opetusalalla.

Kehittymättömät ja epätäydelliset datamarkkinat

Opetusalalle ei ole muodostunut toimivia datamarkkinoita, jotka olisivat erityisen tärkeät tiedon kumuloitumisen synnyttämiseksi.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
post it notes on the table

Jaettavia digitaalisia opettamisen ja oppimisen hyödykkeitä ei synny

Opetusalan julkiset toimijat ja nykyiset markkinat eivät muodosta tarpeeksi avoimia tai jaettuja digitaalisia hyödykkeitä

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Children playing with Legos.

Aineisto ja menetelmät

Raportti perustuu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksiin. Raportin esille nostamien haasteiden ja suositusten taustalla on alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteiden synteesi (Aalto, Gustafsson & Lipiäinen, 2020), joka perustuu kattavaan yli 100 tutkimusartikkelin, kirjan ja politiikkaraportin kirjallisuusanalyysin. Opetusalan tunnistetut haasteet ja suositukset on johdettu opetusalaa koskevan asiantuntijatyöpajan tuloksista. Työpajaa varten tehtiin ennakkokysely ja haasteita erittelevä taustadokumentti. Työpajassa oli edustettuina Suomen kärkiasiantuntijoita alustatalouden, digitaalisten oppimisratkaisujen ja oppimisen alueilta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Lataa alta politiikkasuositus ja kattavampi taustadokumentti ‘Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet’ (.pdf). 

Yhteystiedot 

Professori Robin Gustafsson
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 316 0981
[email protected]
@robingustafs #alustapolitiikka

Tohtorikoulutettava Niko Lipiäinen
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 331 2189
[email protected]
@NLipiain #alustapolitiikka   

Alustaloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.

Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushanke

Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään digitaalisen alustatalouden vaikutusta suomalaisten yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn sekä arvioidaan Suomen julkisen innovaatiorahoituksen nykytilaa.

Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: