Tuotantotalouden laitos

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

POLITIIKKASUOSITUS 7.6.2021

Terveydenhuolto on Suomessa korkeatasoista, mutta innovatiivisia ja skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja ei synny. Alusta- ja datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää terveysalan yhteiskunnalle aiheuttamia koordinaatio- ja transaktiokustannuksia ja tuottaa laadullisesti merkittävästi parempaa ja kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa. Samalla luodaan edellytyksiä kilpailukykyisille kansainvälisiksi tähtääville terveyspalveluille ja -ratkaisuille. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää haastetta ja suositusta, joilla vauhditetaan alustatalouden kehittymistä terveysalalla. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.
Politiikkasuositus Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla - haasteet ja suositukset

Suomi on edelläkävijä alustatalouden kehityksessä terveysalalla. Hyvä esimerkki on Kelan ylläpitämä Kanta-palvelu, joka pitää sisällään reseptikeskuksen, lääketietokannan ja Omakannan (Pentikäinen ym., 2019). Alustatalouden ja tähän liittyvän terveysdatan kaikkia mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan otettu käyttöön. Alustatalous mahdollistaa esimerkiksi koneoppimisen hyödyntämisen päivystyksen esiseulonnassa ja hoitotarpeen arvioinnissa (Kretschmer & Khashabi, 2020; Tenhunen ym., 2018), mielenterveyspalveluiden ympärivuorokautisen saatavuuden (Blumenfield & Levin-Scherz, 2020), kotihoidon paremman tilannekuvan (Rotenstein & Friedman, 2020) sekä turhien potilassiirtojen välttämisen (Zenooz, 2020).

Alustatalous voi avata terveysalaa uusille toimijoille. Esimerkiksi Amazon on laajentanut apteekkipalveluihin, missä se pystyy tarjoamaan alustansa kautta lääkkeiden lisäksi asiakkaan terveysprofiilin, vakuutus-, resepti- ja maksutietojen hallintaa sekä muita tukipalveluita (Shieber & Lunden, 2020). Usean toimijan alustamaisia ekosysteemejä on jo alkanut syntymään, kuten Apple HealthKit, jossa esimerkiksi potilastiedot ovat helposti liikuteltavissa eri toimijoiden välillä (Rotenstein & Friedman, 2020).

Alustaekosysteemien luomiseksi on tärkeää, että eri toimijoiden väliset rajapinnat ovat yhteensopivia. Näin mahdollistetaan toisiaan tukevien palveluiden, kuten etähoidon, ajanvarauksen ja kuljetusten järjestäminen (Anderson ym., 2020). Keskeinen resurssi terveysalan alustataloudessa on data, jota voidaan kerätä reaaliaikaisesti potilaasta yli koko potilashistorian usealla tavalla eri käyttötarkoituksiin (Chen & Patel, 2020; Kretschmer & Khashabi, 2020; Zenooz, 2020). Tämän datan avulla voidaan tuottaa esimerkiksi yksilöllisiä terveyspalveluita (Chen & Patel, 2020) ja uusia lääkkeitä (Parra-Moyano ym., 2020). Uudet hyvinvointiratkaisut (rannekkeet ym. palvelut) voivat yhdistyä muuhun terveystietoon mahdollistaen potilaan kokonaisvaltaisen terveydenkuvan (TEM, 2018). Data-analytiikan hyödyt näkyvät monella tapaa, kuten väestöryhmien terveyserojen pienenemisenä, voimavarojen oikeana kohdentumisena sekä hoidon laadun ja yksilön hyvinvoinnin parantumisena (Neittaanmäki ym., 2019).

Puuttuvat kannusteet ja sääntely estävät alustamaisten ratkaisujen skaalautumisen terveydenhuollossa

Nykyinen lainsäädäntö ohjaa terveysalan toimijat kehittämään ja ylläpitämään ratkaisujaan omissa ekosysteemilokeroissaan.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Politiikkasuositus Kuinka alustataloutta voidaan edistää terveysalalla

Innovatiivisia ja vaikuttavia terveysdataa hyödyntäviä ratkaisuja ei synny

Hajautuneet ja siiloutuneet terveydenhuollon ratkaisut estävät innovatiivisten ja vaikuttavien terveysdataa hyödyntävien ratkaisujen syntymistä. Terveys- ja hyvinvointidata ei keräänny, potilas ei voi hallita sitä, eikä tieto siirry hoitoprosessin mukana.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Politiikkasuositus terveysalalle: potilastietoja tietokoneella

Suljetut ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät vaikeuttavat alustamaisten terveyspalveluiden kehittämistä

Alustamaiset ratkaisut joudutaan tekemään hyvin räätälöidysti, jotta ne sopivat hoitoprosessiin.

Lue lisää haasteesta ja suosituksista
Politiikkasuositus terveysalalle: potilas magneettikuvauksessa

Aineisto ja menetelmät

Haasteet ja suositukset perustuvat Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksiin. Politiikkasuositus perustuu kattavaan yli 100 tutkimusartikkelin, kirjan ja politiikkaraportin kirjallisuusanalyysiin (Aalto ym., 2020) sekä terveysalaa koskevan asiantuntijatyöpajan tuloksiin. Työpajaa varten tehtiin ennakkokysely ja haasteita erittelevä taustadokumentti. Työpajassa oli edustettuna alustatalouden ja digitaalisen terveydenhuollon kärkiasiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta Suomessa. Maaliskuussa 2021 pidettyyn työpajaan osallistui 20 henkilöä.

Lataa alta politiikkasuositus ja kattavampi taustadokumentti ‘Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet’ (.pdf). 

Yhteystiedot 

Professori Robin Gustafsson
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 316 0981
[email protected]
@robingustafs #alustapolitiikka

Tohtorikoulutettava Niko Lipiäinen
Aalto-yliopisto, tuotantotalouden laitos
PL 15500, 00076 AALTO
Puh. 050 331 2189
[email protected]
@NLipiain #alustapolitiikka   

Alustaloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.

Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushanke

Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään digitaalisen alustatalouden vaikutusta suomalaisten yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn sekä arvioidaan Suomen julkisen innovaatiorahoituksen nykytilaa.

Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: