Tuotantotalouden laitos

Suljetut ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät vaikeuttavat alustamaisten terveyspalveluiden kehittämistä

Alustamaiset ratkaisut joudutaan tekemään hyvin räätälöidysti, jotta ne sopivat hoitoprosessiin.

Haaste: Suljetut ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät vaikeuttavat alustamaisten terveyspalveluiden kehittämistä

Terveydenhuollon suljetut järjestelmät hidastavat uusien alustamaisten yli tietojärjestelmien menevien sovellusten ja palveluiden syntyä. Alustamaiset ratkaisut joudutaan tekemään hyvin räätälöidysti, jotta ne sopivat hoitoprosessiin. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kehitystä tekeville toimijoille ja rajoittaa käytettävän datan sekä käyttötapausten, kuten hoito-ohjelmien, määrää.

  • Alustamaisten ratkaisujen sopeuttaminen eri rajapintoihin vie resursseja. Terveysalan toimijat ovat kehittäneet tietojärjestelmiään lähinnä vain omiin tarpeisiinsa, joten järjestelmiä ja niiden rajapintoja on määrällisesti paljon eivätkä ne ole yhteensopivia muiden tietojärjestelmien kanssa. Skaalautuvien ratkaisujen luominen on vaikeaa, kun samoja alustapalveluita joudutaan sovittamaan eri järjestelmiin sopiviksi. Rajapintayhteensopivuuden ylläpito vie paljon resursseja ja se on monimutkaista. Yhteensopimattomuus ei ole pelkkä organisaatioiden välinen haaste, vaan se koskee myös terveydenhuollon eri osa-alueita, kuten potilastietojärjestelmää ja hoidon vaikuttavuusarviota. Jos kansallisia päätöksiä yhtenäisistä standardeista ei tehdä, pienet toimijat voivat vain tyytyä integroitumaan isompiin näiden ehdoilla, jotka eivät ole tasavertaiset kaikille osapuolille.

  • Pienet yksityiset toimijat eivät pääse osaksi hoitopolkuja. Yksityisillä toimijoilla ei ole riittävää näkymää tai pääsyä mukaan julkiseen palvelutuotantoon. Syitä tähän ovat esimerkiksi tiukat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Kaikista julkisen terveydenhuollon tuottamista palveluista ei löydy käyttötapaus- ja palvelukuvauksia, jolloin yhteensopivien ratkaisujen kehittäminen on mahdotonta. Erityisesti on epäselvää, mitkä ovat hoitoon liittyvät tekniset sekä laadulliset vaatimukset ja hyväksyttämiskäytännöt. Myös lineaarinen ja jäykkä Hoitopolku-ajattelu vaikeuttaa uusien palvelujen tuottamista ja niiden löytämistä, koska se ei salli poikkeuksia ja joustavia muutoksia tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

Suositus: Avataan pääsyä julkisiin terveystietojärjestelmiin ja kehitetään rajapintojen yhteensopivuutta

  • Avataan näkymä ja pääsy julkisiin terveystietojärjestelmiin ja -prosesseihin. Käyttötapaus- ja palvelukuvaukset, kuten työnkulun kuvaukset, tulee olla avoimesti saatavilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos onkin jo lähtenyt edistämään tätä osana sote-uudistusta (THL, 2021). Käyttötapaus- ja palvelukuvausten pohjalta toimijoiden on mahdollista luoda hoitoprosesseihin sopivia palveluita ja edistää datan liikkuvuutta. Julkisten terveyspalvelutuottajien tulee avata myös hoidon tuloksellisuutta (kuten tuotos per panos -suhde), laatua ja niiden mittareita.

  • Kehitetään rajapintojen yhteensopivuutta. Pyritään luomaan selkeät käytänteet toiminnallisten rajapintojen muodostamiseksi, jotta osapuolten rajapintoja ei tarvitsisi joka kerta erikseen räätälöidä. Rajapintojen tulee olla helppokäyttöisiä ja istua terveysalan prosesseihin. Tärkeää on myös julkaista rajapintakuvaukset avoimiksi. Suosittelemme mallia, jossa kolmannen osapuolen digitaaliset
    palvelut pääsevät osaksi palveluprosesseja, mikäli ne täyttävät oikeudelliset ja tekniset pääsyehdot. Pääsyehtojen kautta muodostetaan palomuuri terveydenhuollon perusinfrastruktuurin ja palveluiden välille. Suomessa voisi olla myös sote-datan ja tietojärjestelmien testiympäristö, jossa uusia alustapohjaisia ratkaisuja voisi simuloida. Kehitystä voi ohjata neutraali toimija, joka fasilitoi yhteisten rajapintojen muodostamista terveysalan toimijoiden kanssa.

Muut haasteet ja suositukset

Politiikkasuositus Kuinka alustataloutta voidaan edistää terveysalalla

Puuttuvat kannusteet ja sääntely estävät alustamaisten ratkaisujen skaalautumisen terveydenhuollossa

Nykyinen lainsäädäntö ohjaa terveysalan toimijat kehittämään ja ylläpitämään ratkaisujaan omissa ekosysteemilokeroissaan.

Tuotantotalouden laitos
Politiikkasuositus terveysalalle: potilastietoja tietokoneella

Innovatiivisia ja vaikuttavia terveysdataa hyödyntäviä ratkaisuja ei synny

Hajautuneet ja siiloutuneet terveydenhuollon ratkaisut estävät innovatiivisten ja vaikuttavien terveysdataa hyödyntävien ratkaisujen syntymistä. Terveys- ja hyvinvointidata ei keräänny, potilas ei voi hallita sitä, eikä tieto siirry hoitoprosessin mukana.

Tuotantotalouden laitos

Palaa politiikkasuosituksen etusivulle

Ambulance

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

Terveydenhuolto on Suomessa korkeatasoista, mutta innovatiivisia ja skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja ei synny. Esitämme kolme suositusta, joiden avulla alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan hyödyksi. Suosituksemme pyrkivät purkamaan terveysalan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä haasteita painottaen yhteistyötä ja samalla purkaen organisatorisia sekä alueellisia raja-aitoja.

Tuotantotalouden laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: