Tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus CKIR

Tutkimus ja nykyiset hankkeet

CKIR:n tutkimuksessa ihmiset nähdään kansalaisina, käyttäjinä ja asiakkaina ja kaupungit elämän keskuksina. Julkiset palvelut ja sosiaaliset verkostot sekä muut ”toimijat” ovat tiedon luonnin ja innovoinnin lähteitä.
Center for Knowledge and Innovation Research, Resesarch

CKIR kehittää aktiivisesti avoimen ekosysteemipohjaisen ja ihmislähtöisen tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin (TKI) teorioita ja menetelmiä. Tämä vaatii TKI-verkostojen järjestämistä ja käyttöä sekä TKI-toiminnan infrastruktuurien, kuten asumislaboratorioiden, rakentamista. Ihmisten, yritysten, kaupunkien ja julkisten laitosten yhteistyössä käytetty moderni viestintätekniikka voi lisäksi edistää energiatehokkuutta, hyvinvointia, elämänlaatua, jajopa ilmastonmuutoksen ongelmanratkaisua. Tämä sisältää uudet julkisten palvelujen ja hallinnon ratkaisut, verkkodemokratian, sosiaalisen ja osallistavan median, kestävän rakentamisen sekä ja älykkäiden kaupunkien ja maaseudun kehittämisen.

CKIR:n empiirinen tutkimus hyötyy eri menetelmiä soveltavasta lähestymistavasta. Tutkimusta voidaan soveltaa yritysten pääomasijoituksiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan tai kaupunkien taloussuunnitteluun ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen. Ongelmia voidaan tarkastella yksilön, teknologian, organisaation, instituutioiden, kansojen ja alueiden näkökulmasta.

Tutkimus, kehitys ja innovointi (TKI) voidaan suorittaa oikeissa asiayhteyksissä, kuten arki, työ ja vapaa-aika. Menetelminä käytetään rinnakkain perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja innovaatiotutkimusta. Ne tarjoavat tietoa inhimillisistä, sosiaalisista ja sosioekonomisista malleista ja mekanismeista. Tämän tiedon avulla voidaan suunnitella

  1. uusia ihmiskeskeisiä järjestelmällisiä tai sosiaalisia innovaatioita
  2. kysyntä- ja käyttäjälähtöisiä palvelu- ja liiketoimintamalleja uudenlaisella arvon- ja vauraudenluonnilla
  3. käyttäjäkeskeisiä suunnittelusääntöjä sovelluskehitykseen, joka edellyttää ihmisten, sosiaalista ja teknologista vuorovaikutusta avointen innovaatioympäristöjen mahdollistamisessas (esim. Living Labs).

Kestävyys ja skaalattavuus teollisuustuotannossa (arvonmuodostus) voidaan validoida yksilön, organisaation tai instituution näkökulmasta tai sosioekonomisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta. Tämä koskee myös uusia tuotanto- ja kulutusmalleja sekä liiketoiminta- ja palvelukehitystä. Tähän voivat sisältyä myös palvelu- ja liiketoimintamallien kehittämisen suunnittelusäännöt, jotka perustuvat käyttäjän kokemukseen kontekstissa, joko kotona, toimistossa, matkoilla tai pitkien etäisyyksien yli yhteisöpalveluiden ja hajautettujen ympäristöjen kautta.

CKIR on yksi ENoLL-verkoston (European Network of Living Labs ) perustajajäsenistä. Yhdessä valtioneuvoston kanslian ja Euroopan komission kanssa CKIR järjesti marraskuussa 2006 virallisen Suomen EU-jäsenyyden ENoLL-verkoston julkaisutapahtuman. ENoLL on ensimmäinen askel kohti Euroopan innovaatiojärjestelmää, joka on osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja EU:n digitaalistrategiaa. Verkossa on tällä hetkellä 212 asumislaboratoriojäsentä, jotka ovat aktiivisia avoimen ihmislähtöisen TKI-toiminnan saralla.

Erilaisten EU:n rahoittamien hankkeiden kautta CKIR on verkostoitunut yli 100 tutkijan ja 30 yrityksen kanssa Euroopassa. Osa hankkeista on myös maailmanlaajuisia. CKIR kuuluu myös kansainväliseen M.I.N.D. Labs -konsortioon (Media, Interface, and Network Design Labs).

CKIR / Aalto ECON on ICT-SHOK-ohjelman kumppani (Tivit Oy) ja aktiivinen Flexible Services (FS) -ohjelman jäsen. FS-ohjelmassa CKIR osallistuu UDOI-hankkeeseen (User-Driven Open Innovation, eli käyttäjälähtöinen avoin innovaatio), jossa kehitetään TKI-menetelmää palveluiden kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen avoimissa ja innovatiivisissa palveluekosysteemeissä.

TUNTO2 - Tunnetoimijuus strategian toteuttamisen tukena

Strategian toteuttaminen tunnetoimijuuden ja tunneilmaston kautta.

Aalto University/Unto Rautio

EDIFY-EDU - Equality, Diversity, Inclusion For improving the quality of Management Education, training and professions

The EDIFY-EDU project addresses the skills gap in the sector of Management education with regards to competencies on equality, diversity, and inclusion (EDI), which are more and more needed in a complex and fluid society.

Students in the Learning Center

AI-ROT - Artificial intelligence optimization for production lines deploying rotating machinery

AI-ROT proposes a comprehensive AI enhanced optimization of production lines deploying rotating machinery. A variety of AI-based methods is applied, ranging from exact representation of knowledge to highly adaptive machine/deep learning primitives. As a result, valuable feedback for traditional engineering processes, such as design, operation and maintenance of rotation machinery, is received.

Students in the Learning Center
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: