Perustieteiden korkeakoulun johtaminen

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Perustieteiden korkeakoulun toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää yliopiston laatujärjestelmään perustuva vuosikello.

Vuoden alussa yliopiston yksiköt arvioivat strategiansa toteutusta vuosikatsauksessa, jossa tarkastellaan menneen vuoden toimintaa, saavutuksia ja eri strategisille mittareille (key performance indicator, KPI) asetettujen tavoitteiden toteutumista. Korkeakoulun vuosikatsauksesta keskustellaan alkuvuodesta korkeakoulun johtoryhmässä ja opetuksen johtoryhmässä ja sen yhteenveto esitellään korkeakoulun henkilöstötapaamisessa. Yksiköiden vuosikatsauksista koostetaan yliopistotason katsaus.

Keväällä järjestetään laitosten strategiatapaamiset, joissa dekaani ja laitos keskustelevat laitosten strategisista suunnitelmista, joiden perusteella korkeakoulun omat tavoitteet asetetaan. Lisäksi dekaani keskustelee koulun strategisten aloitteiden kanssa. Korkeakoulun strategista suunnitelmaa (Our plan) päivitetään näiden keskustelujen perusteella vuosittain. Stragisessa suunnitelmassa on sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tavoitteita ja suunnitelma tulevien vuosien uusista tenure track -professuureista.

Korkeakoulutason strategiakeskustelujen jälkeen dekaani sopii yliopiston johdon kanssa toiminnan suuntaviivoista yliopistodialogissa, joka perustuu korkeakoulun strategiseen suunnitelmaan.Yliopistodialogissa keskitytään asettamaan tavoitteet seuraavalle vuodelle ja sopimaan yhteisistä suunnitelmista seuraaville kolmelle vuodelle. Yliopiston johtoryhmä (President's Management Team, PMT) viimeistelee seuraavan vuoden tavoitteet ja resurssit ja nämä dokumentoidaan yhteiseen tavoitesopimukseen.

Hallitus hyväksyy tulevan vuoden budjetin kesäkuussa ja korkeakoulun rahoitus laitoksille päätetään kesäkuun loppupuolella.

Syksyllä dekaani ja varadekaanit vierailevat laitoksilla keskustelemassa pidemmän aikavälin strategisista suunnitelmista. 

Linkki koulun vuosikelloon (Sharepoint vain Aallon käyttäjille)

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

Aalto talvella

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto-käsikirja
Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Tutustu Aalto-yliopiston vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian dokumentointiin, seurantaan ja raportointiin.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: