PERUS-SKENE

PERUS-SKENE

PERUS-SKENE – hankkeen tavoitteena on tuottaa  ajantasainen käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalautuvalle tilannekuvatyölle.

Hanke jakautuu kolmeen osaan, joita yhdistää kolme poikkileikkaavaa teemaa. Ensinnäkin hankkeessa luodaan käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöistä ja näihin vaikuttavista muutosilmiöistä sekä -dynamiikasta. Toiseksi tuotetaan yhtenäinen ja ajantasainen kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen trendinomaisesta perusurasta. Kolmanneksi tämän tiedon pohjalta luodaan skenaariotyöskentelyä hyödyntäen kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityspoluista sekä niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa trendikehitykseen. 

Poikkileikkaavien teemojen kautta arvioidaan, millaista tietoa ja miten esitettynä tarvitaan, miten tietoa voidaan hyödyntää kestävyysarvioinnissa tilannekuvatyön tukena ja millaisin järjestelyin alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvatyö voisi olla jatkuvaa tilannehuonemaista toimintaa.

Hanke tuottaa ehdotuksen tilannehuonemaisesta toimintamallista, jossa alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvan jatkuva ylläpito sekä tulevan kehityksen ennakointi perustuvat vuoropuheluun eri toimialojen ja tasojen välillä. Malli mahdollistaa kaukonäköisen ennakointityön, joka tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.

Perus-Skene logo

Hanke toteutetaan monimenetelmäisesti. Kirjallisuus-, paikkatieto-, tilasto- ja kyselyaineistojen hyödyntämisen lisäksi hanke järjestää neljä työpajaa hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen.

Hanke on valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke (VN TEAS) ja sen toteuttaa Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja MAL-verkoston muodostama konsortio Aalto-yliopiston johdolla.

Hankkeen loppuraportti ja muu materiaali

Hankkeessa tuotetut materiaalit voi ladata valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisupalvelusta: loppuraporttiPolicy Brieftiedote.

Uutiset

PERUS-SKENE-hankkeen logo.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Jatkuva ennakointi tukee kestävää kaupungistumista

PERUS-SKENE-hankkeen loppuseminaari järjestettiin ja loppuraportti sekä Policy Brief julkaistiin 6.9.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Seuranta- ja ennakointityö helpottaa navigoimista muuttuvassa maailmassa

PERUS-SKENE-hankkeen viimeisessä, neljännessä työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen ennakointi- ja seurantajärjestelmän toimintamallia.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alue- ja yhdyskuntarakenteen skenaariot luotaavat mahdollisia tulevaisuuksia

PERUS-SKENE-hankkeen kolmannessa työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen skenaarioita.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta vaatii monipuolisia mittareita

PERUS-SKENE-hankkeen toisessa työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan tarpeita ja todennäköisiä kehityskulkuja.

Hankkeen loppuseminaari ja työpajat

Hankkeen työpajat kutsuivat alan asiantuntijat yhteiskehittämisen kautta tunnistamaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavia muutosilmiöitä, hahmottamaan mahdollisia kehityspolkuja sekä laatimaan kehityksen jatkuvan seuranta- ja ennakointityön toimintamallia.

 

Loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari järjestetään 6.9.2022 12.45-15.00. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyi 1.9.

Loppuseminaarissa esitetyt materiaalit löytyvät hankkeen tuloksista kertovan uutisen yhteydestä.

Työpaja 1

Ensimmäinen työpaja järjestettiin etäyhteyksin 28.5.2021 kello 9-12.30 teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteen muutosvoimat ja -ilmiöt ”.

Ennen työpajatyöskentelyä kuulemme keynote-puheen megatrendeistä ja niiden merkityksestä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksessä. Keynote-puheen pitää Christopher Rowley Sitrasta.

Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja esiintyjien diasesitykset löytyvät työpajasta kertovan uutisen yhteydestä

Työpaja 2

Toinen työpaja järjestettiin etäyhteyksin 7.9.2021 klo 12.30-16.00 teemalla "Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen perusura".

Työpajassa arvioidaan ja kehitetään perusuran keskeisiä elementtejä, alueellista sisältöä, polkuriippuvuuksia, kuvaustapoja, epävarmuuksien huomioon ottamista ja hyödyntämistä.

Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja esiintyjien diasesitykset löytyvät työpajasta kertovan uutisen yhteydestä

Työpaja 3

Kolmas työpaja järjestettiin etäyhteyksin keskiviikkona1.12.2021 klo 12.30-16.

Työpajan teemana on alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevaisuusskenaariot. 

Kuulimme myös keynote-puheenvuoron tulevaisuuden tutkimuksen asiantuntijalta Tuomo Kuosalta. Hän on yksi Futures Platformin perustajista ja futuristi, joka on erikoistunut strategiseen ennakointiin, tulevaisuuden tutkimisen metodologiaan sekä yhteiskunnallisten muutosten ennakointiin. 

Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja esiintyjien diasesitykset löytyvät työpajasta kertovan uutisen yhteydestä

Työpaja 4

Hankkeen neljäs ja viimeinen työpaja järjestettiin etäyhteyksin 23.3.2022 12.30-1600. 

Viimeisessä työpajassa kehitettiin alue- ja yhdyskuntarakenteen ennakointi- ja seurantajärjestelmän tilannehuonemaista toimintamallia, joka tuo yhteen kaikkea hankkeen aikana tehtyä työtä.

Esiintyjien diasesitykset löytyvät työpajasta kertovan uutisen yhteydestä

Yhteystiedot

SYKE

 Ville Helminen

Ville Helminen

Osahankkeen johto (perusura)

MAL-verkosto

 Kati-Jasmin Kosonen

Kati-Jasmin Kosonen

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: