Palvelut

Tutkimuksen hyvien käytäntöjen edistäminen

Tutkimuksen hyvät käytännöt velvoittavat tutkijoita tutkijayhteisön jäsenenä toimittaessa. Hyvät tieteelliset käytännöt (HTK) perustuvat tutkijoiden yhdessä sopimiin sääntöihin (research integrity). Tutkimusetiikan tukihenkilöt löydät tältä sivulta.
People at library

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt velvoittavat tutkijoita sekä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohtelussa että tutkijayhteisön jäsenenä toimittaessa. (Olet nyt hyvä tieteellinen käytäntö -sivuilla, jos haluat tietoa tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista löydät sen täältä)

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita, joista Hyvä tieteellinen käytäntö antaa kattavan yleiskuvan.Lisäksi Aalto-yliopistolla on yleinen ohjeistus Eettiset periaatteet (Code of Conduct).

Tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Hyvä tieteellinen käytäntö on myös osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää.

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse. Vastuu kuuluu kuitenkin myös koko tiedeyhteisölle. Tiedeyhteisön tulee omalla toiminnallaan vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä tutkijan, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kannalta.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita:

Eurooppalainen ohjeistus (ALLEA)

The European Code of Conduct for Research Integrity | (allea.org)

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Aalto-yliopistossa

Jos et löydä apua ylläolevista materiaaleista, voit kääntyä luottamuksellisesti Aalto-yliopiston tutkimuseettisten tukihenkilöiden puoleen. He osaavat muun muassa neuvoa, milloin on tarpeen käynnistää virallinen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessi, josta on vastuussa yliopiston rehtori; päätöksen HTK-ilmoituksen jättämisestä tekee kuitenkin ensisijaisesti epäilijä itse. He myös tiedottavat tutkimusetiikasta ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä, auttavat ennaltaehkäisemään tutkimusvilppiä, toimivat yhteyshenkilöinä TENKin suuntaan ja yleisesti tarjoavat matalan kynnyksen kontaktina. Tukihenkilöt eivät ota kantaa siihen, onko vilppi tapahtunut vai ei, eivätkä ryhdy itse selvittämään vilppiepäilyjä. Opintovilppiasiat (ks. alla Opiskelua koskevat eettiset säännöt) tai eettinen ennakkoarviointi (ks. alla Tutkimuskohteen suojeleminen haitalta) eivät kuulu tukihenkilöille.

Useat tukihenkilöiden keskustelemat tapukset liittyvät tekijyyteen. Katso lisäohjeita alla. 

Tekijyyden periaatteista sopiminen

Tietoa saatavilla avuksi yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa.

Read more
Publications. Image: Aino Huovio.

Lisätietoja ja materiaaleja tiedevilppien käsittelystä Aalto-yliopistossa, tutkimusetiikasta (englanniksi) ja Aallon tapa toimia

Aalto-yliopisto / Harald Herlin -oppimiskeskus / kirjahyllyt / kuva: Tuomas Uusheimo

Tiedevilppien tutkinta Aalto-yliopistossa

Hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden loukkaukset, tiedevilppien tutkinta

Palvelut
Doctoral hats / Aalto University

Materials on research ethics at MyCourses (ulkoinen linkki)

The material supports introductory courses in doctoral studies to familiarize students with the topic of research integrity and ethics, focusing on the practicalities of being a responsible researcher using Aalto guidelines and practices. Login to MyCourses to access the materials.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
UniPID and TENK Release Ethical Guidelines for Global South Academic Partnerships

UniPID ja TENK julkaisivat eettisen ohjeistuksen globaalin etelän kanssa solmittavista akateemisista kumppanuuksista

Kun akateemiset kumppanuudet globaalin etelän kanssa kasvattavat suosiotaan, kysymykset resurssien jakautumisesta, valtadynamiikasta ja siitä, kenen ääntä kuullaan ja arvostetaan, nousevat esiin läpileikkaavasti eri tieteenaloilla.

Uutiset

Tutkimuseettisten tukihenkilöiden verkoston koordinointi

Tukihenkilöön voit olla yhteydessä henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Tukihenkilöitä ovat:

Akateemiset tukihenkilöt

Hyvä tieteellinen käytäntö ja muut teemat

Loukkaukset hyvää titeellistä käytäntöä vastaa, tiedevilppi, ilmoitetaan yliopiston rehtorille. (Katso lisäohjeet Tiedevilppien tutkinta). Muille kuin tiedevilppiin liitvät asiat tai siihen liittyvät huolet voi kertoa kuhunkin keskittyvään palveluun. 

Aalto-yliopiston eettisessä kanavassa voidaan ilmoittaa Aalto-yliopiston tai yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnassa ilmenneistä lainvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä. 

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään sekä turvallisuuspoikkeamiin tai tietoturvapoikkeamiin liittyvissä asioissa kannustamme käyttämään seuraavia ilmoittamistapoja.

Ilmoita väärinkäytöksistä

Aalto-yliopisto / Harald Herlin -oppimiskeskus / kirjahyllyt / kuva: Tuomas Uusheimo

Tiedevilppien tutkinta Aalto-yliopistossa

Hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden loukkaukset, tiedevilppien tutkinta

Palvelut
Encore people

Eettinen kanava

Aalto-yliopiston ja sen tytäryhtiöiden eettisessä kanavassa työntekijät, opiskelijat ja muut yliopistoyhteisön jäsenet sekä sidosryhmiimme kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäkohdista.

Aalto-yliopisto
kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut

Tutkimuskohteen suojeleminen haitalta

Tutkimuskohteella on oikeus yksilönsuojaan sekä suojeluun muulta haitalta. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Aalto on sitoutunut TENKin Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä -ohjeeseen. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää. Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä yliopistossa. Lääketieteellisistä tutkimushankkeista antavat lausuntoja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eettiset toimikunnat

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on tiukentumassa eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen myötä (GDPR, 2018). Katso tästä huoneentaulu tietosuoja-asetuksen tuomista vaatimuksista (TENK). Ohje: Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa (Aalto)

Erityisesti rahoittajien vaatimusten suhteen sinua auttaa korkeakoulusi tutkimus- ja innovaatiopalvelujen (RIS) henkilökunta

Opiskelua koskevat eettiset säännöt

Opiskelua koskevat eettiset säännöt ja rikkomusten käsittely on kuvattu täällä: Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely | Aalto-yliopisto

Yhteyshenkilö

Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: