Master's Programme in Accounting

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista osaamista, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla teollisuuden aloilla ympäri maailman.
school of business Accounting

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

The key takeaways from my years at Aalto include critical thinking, networking and problem-solving skills.

Cindy Svetkow, Consultant, EY

Koulutuksen tavoitteet

Laskentatoimella on keskeinen rooli jokaisen yhtiön strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Sen tehtävänä on tuottaa ja hyödyntää taloudellista ja ei-taloudellista tietoa, joka mahdollistaa oikeiden valintojen ja strategisten muutosten tekemisen myrskyisässä globaalissa yritysmaailmassa. Accounting-ohjelmasta valmistuvilla on:

 • Syvällistä taloudellista osaamista. He pystyvät tuottamaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja viestimään taloudellista tietoa organisaatioiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan hyödyksi.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. He tarkastelevat hallinnollisia haasteita lukuina ja osaavat etsiä niihin ratkaisuja.
 • Hyvät johtamistaidot. He pystyvät edistämään tehokkaasti johdon tietojärjestelmien kehittämistä.
 • Ratkaiseva asema organisaatioissa. He muokkaavat ja ohjaavat organisaatioiden strategista ja operatiivista päätöksentekoa.
 • Yleismaailmallista osaamista. Laskentatoimi ja taloudelliset taidot ovat yleismaailmallisia, ja niitä voi soveltaa erilaisissa organisaatioissa kaikilla teollisuuden aloilla ympäri maailman.

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laskentatoimeen kuuluvan taloudellisen osaamisen lisäksi huippuluokan taidot soveltaa kyseistä osaamista liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen, operatiivisen ja strategisen päätöksenteon johtamiseen ja yritysten toimintatapojen parantamiseen.

Lukuvuosimaksut ja apuraha

Lukuvuosimaksu on 15000 € EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Accounting-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältää pro gradu -tutkielman (30 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Ohjelman opetusmenetelmät hyödyntävät ongelmalähtöistä oppimista: tosielämän liiketoimintaongelmia ratkotaan oikeiden taloudellisten tietojen ja analyysityökalujen avulla. Teoreettisia luentoja tasapainotetaan itsenäisillä käytännön tehtävillä, tapausopetuksella ja ryhmätyöskentelyllä. Laskentatoimen laitos ottaa mielellään vastaan opiskelijapalautetta ja hyödyntää sitä tarjotakseen opiskelijoille entistä paremman oppimiskokemuksen. Laskentatoimen alalla on kaksi painopistealuetta:

Kansainväliset mahdollisuudet

Laskentatoimi on yleismaailmallinen ala, joka luo erityisen suotuisan pohjan kansainväliselle uralle. Kaikkia koulutusohjelmassa opittuja taitoja voi soveltaa maailmanlaajuisesti ja kaikilla teollisuuden aloilla. Kansainvälistymisen edistämiseksi laskentatoimen professoreilla on erilaiset taustat ja suurin osa kursseista käsittelee globaaleja aiheita.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Monitieteiset mahdollisuudet 

Laskentatoimi on joustava pääaine, kun on kyse sivuaineiden ja valinnaisten kurssien valitsemisesta muiden pääaineiden, koulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Koska laskentatoimea tarvitaan kaikkien alojen yrityksissä, sen soveltaminen ei rajoitu pelkästään kauppatieteelliseen alaan.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laajat uramahdollisuudet. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi talousjohtaja, business controller, talousanalyytikko, tilintarkastaja ja yrityskonsultti. Tavallinen reitti yliopistosta näihin tehtäviin kulkee usein yritysyhteistyön kautta. Opiskelijat voivat verkostoitua yritysten kanssa erityisesti opintojaksojen aikana (esim. Capstone-kurssi), KY Accountingin (laskentatoimen opiskelijoiden ainejärjestö) järjestämässä opiskelijatoiminnassa ja opinnäytetyön yhteydessä. Useimmilla laskentatoimen opiskelijoilla on työpaikka valmiina jo ennen ohjelmasta valmistumista.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Accounting-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Vaaditut aiemmat opinnot

Voidakseen tulla hyväksytyksi ohjelmaan, hakijan on oltava suorittanut vähintään 30 opintopisteen verran laskentatoimen ja/tai läheisten aiheiden opintoja. Opintojen on sisällettävä:

 • vähintään kaksi ulkoisen laskentatoimen kurssia (yhteensä vähintään 12 opintopistettä) ja
 • vähintään kaksi sisäisen laskentatoimen kurssia (yhteensä vähintään 12 opintopistettä) ja
 • vähintään yksi ulkoisen laskentatoimen, sisäisen laskentatoimen, yritysrahoituksen tai liikeoikeuden kurssi (yhteensä 6 opintopistettä).

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella.

Valintaryhmä 1

Tasatilanteessa hakijat arvioidaan laskentoimen opintopisteiden ja arvosanojen perusteella. Tässä tapauksessa voidaan ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen laskentatoimen opintoja, jotka eivät kuulu hakuun oikeuttavaan tutkintoon. 

Valintaryhmä 2

Tasatilanteessa hakijat arvioidaan laskentoimen opintopisteiden ja arvosanojen perusteella. Myös tutkinnon myöntäneen laitoksen rankingsijoitus voidaan ottaa huomioon.

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ohjelman suunnittelijaan Anna Kupariseen osoitteessa [email protected]

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected]
 

Tutustu meihin

School of Business Ekonominaukio 1 lower level Photo: Mikko Raskinen

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
school of business Accounting

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu