Koulutustarjonta

Maisema-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa.
perf landscapes_perspective 1

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + maisema-arkkitehti

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Koulutuksen tavoite tekniikan kandidaatin koulutusohjelmassa

Haluatko olla mukana tekemässä yhteisestä ympäristöstä parempaa paikkaa asua ja olla? Onko sinulle tärkeää opiskella alaa, joka vaalii luonnon ja maapallon hyvinvointia? Maisema-arkkitehteja yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Monipuoliset opinnot valmistavat opiskelijat ammattiin, jolle on merkittävä yhteiskunnallinen tarve – alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.

Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä ja jatkaa maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan. Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • Laaja-alainen ymmärrys maisema-arkkitehtuurista. Luonnontieteitä, taideaineita, humanistisia aineita sekä teknisiä aineita yhdistävät opinnot antavat tutkinnon suorittaneille kokonaisvaltaisen ymmärryksen maisema-arkkitehtuuriin vaikuttavista tekijöistä.
 • Tuntemus maiseman luontotekijöistä sekä kyky analysoida niitä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät luontotekijöiden merkityksen maisemasuunnittelun perustana.
 • Perustiedot maiseman sosiokulttuurisista tekijöistä sekä kyky analysoida niitä. Tutkinnon suorittaneet osaavat tulkita maiseman kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta ja ymmärtävät maiseman käyttäjien ja maiseman historian tärkeyden osana maisema-arkkitehtuuria.
 • Perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella arkkitehtonisia ja teknisesti toimivia ratkaisuja.
 • Kokonaisvaltainen ymmärrys ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät maisema-arkkitehdin ekologisen ja sosiaalisen vastuun ja osaavat huomioida kestävyyden näkökulman läpi suunnitteluprosessin.
 • Kykyä sekä itseohjautuvaan työhön että ryhmätyöhön. Tutkinnon suorittaneet kykenevät itsenäisesti ratkaisemaan suunnittelutehtäviä ja ymmärtävät maisema-arkkitehdin ammatin osana alojen välistä yhteistyötä.

Koulutuksen tavoite maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Suomessa. Ohjelma on saanut osakseen myös kansainvälistä arvostusta – se valittiin vuonna 2018 yli 80 koulutusohjelman joukosta maisema-arkkitehtuurin kansainvälisen biennaalin finaaliin Barcelonassa.

Kansainvälinen maisema-arkkitehtiliitto IFLA on akkreditoinut Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman. Viiden vuoden välein uusittava status varmistaa suomalaisen koulutuksen vastaavan ammatti- ja koulutusalan kansainvälisiä vaatimuksia. Maisema-arkkitehtuurin maisterin tutkinnon suorittaneelta odotetaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • Kykyä tehdä yhteisistä maisemista toimivia, esteettisiä ja kestäviä. Tutkinnon suorittaneita yhdistää visionäärimäinen lähestymistapa ammattiin, jossa haetaan ratkaisuja ihmisen ja luonnon harmoniseen kohtaamisen.
 • Kokonaisvaltaista ymmärrystä ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät työnkuvansa ekologisen ja sosiaalisen vastuun, ja ottavat huomioon kestävyyden näkökulman läpi suunnitteluprosessin.
 • Kykyä soveltaa monialaista tietoperustaa ammatissa, jonka yhteiskunnallinen merkitys laajenee. Tutkinnon suorittaneet hahmottavat ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajenevan tehtäväkentän, ja ymmärtävät eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa.
 • Kykyä sekä itseohjautuvaan suunnittelutyöhön että yhteistyöhön lähialojen edustajien kanssa. Maisema-arkkitehdiksi valmistunut taitaa visuaalisen, suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tahojen kanssa sekä projektien koordinoinnin ja ohjauksen.
 • Itsevarmuutta omasta luovuudesta ja sen valjastamisesta maisema-arkkitehdin työhön. Tutkinnon suorittaneet osaavat käyttää luovaa ajattelua maisema-arkkitehdin työssä.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman kieli on suomi. Opiskelija voi tehdä harjoitustyönsä myös ruotsiksi. Noin puolet kursseista järjestetään englanniksi.

Koulutuksen sisältö kandidaattiopinnoissa

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon ensimmäisen vuoden tavoitteena on herättää opiskelijan uteliaisuus alaa kohtaan sekä kannustaa uudenlaiseen ajattelu- ja oppimistapaan. Yhteiskursseja arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin pääaineiden kanssa järjestetään pitkin vuotta: opiskelijat johdatetaan arkkitehtuurin ja muotoilun perusteisiin ja työkaluihin.

Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot ja taidot hänen oman suunnittelijaidentiteettinsä muotoutumiseen. Maisema-arkkitehtuurin omat kurssit nousevat suurempaan rooliin. Opiskelija perehtyy muun muassa erilaisiin maisema-analyysimenetelmiin, tutustuu luontotekijöihin maisemasuunnittelun perustana sekä maisema-arkkitehdin työtehtäviin rakennetun ympäristön suunnittelijana.

Kolmas vuosi muodostuu suunnittelukursseista, vapaavalintaisesta sivuaineesta ja kandidaatintyöstä. Opiskelijan asiantuntijarooli kehittyy, ilmaisu syvenee ja vastuu omasta oppimisesta kasvaa. Viimeisen vuoden tavoitteena on opiskelijan oman suunnittelijaidentiteetin vahvistaminen.

Aiheet

Kurssit muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen, luonnontieteet, tekniikan osaamisen ja historian tuntemuksen. Keskeisiä aiheita kursseilla ovat muun muassa erilaiset rakennetut ympäristöt ja ulkotilat, maisemanhoito ja -suojelu, kestävän maankäytön suunnittelu sekä esitystekniikat (omien suunnitelmien ja ideoiden visualisoiminen). Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia kursseja siten, että pääaineen laajuus (112–122 op) täyttyy.

Oppiminen

Opiskelussa korostuu ratkaisukeskeinen oppimistyyli. Erilaiset harjoitustyöt maisemasuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvien haasteiden parissa kehittävät oppilaan ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta. Opiskelija osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta, etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti sekä hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia valmiiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin opinnoissa korostuvat intensiiviset ja yhteisölliset oppimismenetelmät. Opiskelijoilla on käytössään yhteiset piirustussalit, joissa he työstävät harjoitustöitään ja viettävät aikaa. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt toteutetaan yleensä todellisiin kohteisiin, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Koulutus on lisäksi kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAN akkreditoima.

Kandidaattiopinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Yhteiset opinnot 28 op
 • Pääaine 112-122 op
 • Sivuaine 15–25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lisätietoa ohjelmasta ja kurssien tarkemmat sisällöt löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriopinnoissa

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma tarjoaa jännittävän ja kiehtovan opiskeluympäristön usean eri alan risteyskohdassa. Opiskelijoilla on vapaus luoda hyvinkin personoituja osaamisprofiileja ja tutkia aihetta omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta.

Koulutusohjelman kurssit jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joista opiskelija valitsee yhden diplomityönsä aihealueeksi:

 • Maiseman suunnittelu ja rakentaminen

Kurssit antavat valmiuksia suunnitella erityyppisiä ympäristöjä sekä niiden rakenteita. Keskeisellä sijalla opetuksessa ovat ulkotilojen arkkitehtuuri ja muodonanto sekä taiteellinen ilmaisu ja sen välineet.

 • Maiseman suunnittelu ja hoito

Kurssit nostavat kestävän kehityksen, maiseman suojelun ja vaalimisen kysymykset suunnittelun keskiöön. Ne antavat valmiuksia toimia erilaisissa maankäytön suunnittelun, strategisen suunnittelun ja ympäristöhallinnon tehtävissä.

 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Kurssit perehdyttävät kaavoitukseen ja kaupunkirakentamiseen sekä antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia näissä asiantuntijatehtävissä.

Aiheet

Kurssit muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen, luonnontieteet, tekniikan osaamisen ja historian tuntemuksen. Keskeisiä aiheita kursseilla ovat muun muassa erilaiset rakennetut ympäristöt ja ulkotilat, maisemanhoito ja -suojelu, tuotantomaisema, kestävän maankäytön suunnittelu sekä digitaalinen maisemasuunnittelu. Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee haluamansa erikoistumisalueen mukaan vaihtoehtoisia studiokursseja, joita ovat esimerkiksi: 

 • Maisemarakentamisen syventävä kurssi (10-15 op)
 • Maisemanhoito (10-15 op)
 • Digital landscape architecture and urbanism (10-15 op)
 • Landscape ecology in planning (10-15 op)
 • Landscape of production (10-15 op)

Oppiminen

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa korostuu itseohjautuva työskentelytapa. Jokaisen lukukauden alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja viikkotyöjärjestyksen, jossa määritellään suoritettavat kurssit ja henkilökohtainen työohjelma. Keskeisellä sijalla ovat suunnittelutehtävät ja studiokurssit, joissa paneudutaan ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Noin puolet opinnoista koostuu suunnitteluaineista.

Harjoitustöitä tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöinä. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu- sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään yhteisöllisyyttä ja verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt ja diplomityöt ovat usein toimeksiantoja kunnilta ja kaupungeilta.

Koulutuksen rakenne

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman järjestää Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja se koostuu kahden vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 120 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä sivuaine. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja maisema-arkkitehtuurin opintoja. Ammattiharjoittelua voidaan hyväksyä enintään 15 op.

Lisätietoa ohjelmasta ja kurssien tarkemmat sisällöt löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille sekä toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla (maisteriopinnoissa)
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteisyys

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaattiohjelmassa opintoja on niin ekologiassa ja taidehistoriassa kuin digitaalisissa menetelmissä ja metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kurssien myötä. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta, ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon, ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa opintoja on niin ekologiassa, digitaalisissa menetelmissä, ympäristölainsäädännössä kuin metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseilla. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Maisterin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Uramahdollisuudet tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla

Kandidaatin tutkinto maisema-arkkitehtuurissa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Lukuvuoden ulkopuolella tai esimerkiksi kesällä opintojen ollessa tauolla on mahdollista toimia avustavissa tehtävissä esimerkiksi maisema-arkkitehtitoimistossa tai vastaavissa tehtävissä kaupungin suunnitteluorganisaatioissa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia. Kandidaatin opinnot suoritettuaan opiskelija valmistuu tekniikan kandidaatiksi. Useasti käytössä on nimike maisema-arkkitehtiylioppilas maisema-arkkitehdin tutkintoon saakka. Ennen maisteritutkinnon suorittamista alalla käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluavustaja tai suunnitteluassistentti.

Maisema-arkkitehtuuri on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Työllisyystilanne alalla on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdeiksi valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset, maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja maisema-arkkitehdiksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op, 3 vuotta) maisema-arkkitehtuurissa, opiskelija saa oikeuden suorittaa maisema-arkkitehdin (120 op, 2 vuotta) tutkinnon.

Uramahdollisuudet maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneilla

Maisema-arkkitehtuuri on kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Kansainvälisen maisema-arkkitehtiliitto IFLAN akkreditoima ohjelma antaa valmistuneille valtuudet harjoittaa maisema-arkkitehdin ammattia maailmanlaajuisesti. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmasta valmistuneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset ja maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuurin tutkinto antaa myös mahdollisuuden suuntautua tutkijan uralle ja hakeutua tohtorikoulutukseen. Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on kasvava ala, jota tarvitaan ammatin kehittymisen ja tieteiden välisen vuoropuhelun kannalta.

Valintamenettely Maisema-arkkitehtuurin kandidaattiohjelmaan

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen haetaan teknillistieteellisen alan yhteisvalinnassa (DIA-yhteisvalinta).

Valintamenettely on nelivaiheinen ja sisältää seuraavat osiot:

 • ennakkotehtävät
 • arkkitehtimatematiikka
 • piirustus- ja suunnittelukoe
 • luonnontieteen koe

Vaadittavat tiedot:

 • Matematiikan kokeessa vaaditaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot. Tällöin ei edellytetä pitkän oppimäärän suorittamista vaan siihen sisältyvien tietojen hallintaa.
 • Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.
 • Luonnontieteen kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen hyväksytyillä on oikeus jatkaa suoraan maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Maisema-arkkitehtuurin opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä opintokoordinaattori Niina Tikkaseen, [email protected]

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Jussi Virta

Diplomityössään Virta selvittää, miten leikkipaikkoja uudistamalla voidaan paremmin tukea lasten kehitystä.

Uutiset
Festival attendees on green grass

Maisema-arkkitehtien kädenjälki näkyy kaikkialla

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma juhlistaa koulutuksen tasavuosia lokakuussa 7.-11.10.2019.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu