Koulutustarjonta

Maisema-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa.
perf landscapes_perspective 1

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + maisema-arkkitehti

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite tekniikan kandidaatti  Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Maisema-arkkitehtuurin pääaine

Osaamistavoitteet

Maisema-arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin sekä sen osaavaan ja vastuulliseen harjoittamiseen. Maisema-arkkitehdin työ vaatii suunnitteluun vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä. Siksi on tärkeää, että opiskelija oppii jo kandidaattivaiheessa hahmottamaan kokonaisvaltaisesti maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän ja niihin liittyvän ihmisläheisen toimintaympäristön. Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä.

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandiohjelman yleisten tavoitteiden Opetussuunnitelma 2022-2024 - Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi) lisäksi maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän sekä maisema-arkkitehtuurin historiasta ja teorian perusteet 
 • tuntee perustiedot maiseman luonnontekijöistä ja -prosesseista sekä osaa analysoida niitä 
 • tuntee perustiedot maiseman toiminnallisista, tilallisista, sosiokulttuurisista tekijöistä ja teknisistä järjestelmistä sekä osaa analysoida niitä 
 • hallitsee perustiedot maisemarakentamisen ja -suunnittelun materiaaleista ja tekniikoista
 • ymmärtää perustiedot rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön suunnittelusta ja vaalimisesta sekä maisemanhoidon menetelmistä 
 • hallitsee yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun perusteet 
 • on valmis esteettiseen, ekologiseen ja toiminnalliseen suunnitteluun ja ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteet osana maisema-arkkitehtuurin tehtäväkenttää

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi.

Koulutuksen sisältö kandidaattiopinnoissa

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon ensimmäisen vuoden tavoitteena on herättää opiskelijan uteliaisuus alaa kohtaan sekä kannustaa uudenlaiseen ajattelu- ja oppimistapaan. Yhteiskursseja arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin pääaineiden kanssa järjestetään pitkin vuotta: opiskelijat johdatetaan arkkitehtuurin ja muotoilun perusteisiin ja työkaluihin.

Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot ja taidot hänen oman suunnittelijaidentiteettinsä muotoutumiseen. Maisema-arkkitehtuurin omat kurssit nousevat suurempaan rooliin. Opiskelija perehtyy muun muassa erilaisiin maisema-analyysimenetelmiin, tutustuu luontotekijöihin maisemasuunnittelun perustana sekä maisema-arkkitehdin työtehtäviin rakennetun ympäristön suunnittelijana.

Kolmas vuosi muodostuu suunnittelukursseista, vapaavalintaisesta sivuaineesta ja kandidaatintyöstä. Opiskelijan asiantuntijarooli kehittyy, ilmaisu syvenee ja vastuu omasta oppimisesta kasvaa. Viimeisen vuoden tavoitteena on opiskelijan oman suunnittelijaidentiteetin vahvistaminen.

Aiheet

Kurssit muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen, luonnontieteet, tekniikan osaamisen ja historian tuntemuksen. Keskeisiä aiheita kursseilla ovat muun muassa erilaiset rakennetut ympäristöt ja ulkotilat, maisemanhoito ja -suojelu, kestävän maankäytön suunnittelu sekä esitystekniikat (omien suunnitelmien ja ideoiden visualisoiminen). Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia kursseja siten, että pääaineen laajuus (112–122 op) täyttyy.

Oppiminen

Opiskelussa korostuu ratkaisukeskeinen oppimistyyli. Erilaiset harjoitustyöt maisemasuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvien haasteiden parissa kehittävät oppilaan ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta. Opiskelija osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta, etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti sekä hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia valmiiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin opinnoissa korostuvat intensiiviset ja yhteisölliset oppimismenetelmät. Opiskelijoilla on käytössään yhteiset piirustussalit, joissa he työstävät harjoitustöitään ja viettävät aikaa. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt toteutetaan yleensä todellisiin kohteisiin, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Koulutus on lisäksi kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAN akkreditoima.

Kandidaattiopinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Yhteiset opinnot 28 op
 • Pääaine 112-122 op
 • Sivuaine 15–25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Lisätietoa ohjelmasta ja kurssien tarkemmat sisällöt löydät lukuvuosien  2022-2024 opinto-oppaasta

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille sekä toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla (maisteriopinnoissa)
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteisyys

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaattiohjelmassa opintoja on niin ekologiassa ja taidehistoriassa kuin digitaalisissa menetelmissä ja metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kurssien myötä. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta, ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon, ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

 

Uramahdollisuudet tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla

Kandidaatin tutkinto maisema-arkkitehtuurissa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Lukuvuoden ulkopuolella tai esimerkiksi kesällä opintojen ollessa tauolla on mahdollista toimia avustavissa tehtävissä esimerkiksi maisema-arkkitehtitoimistossa tai vastaavissa tehtävissä kaupungin suunnitteluorganisaatioissa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia. Kandidaatin opinnot suoritettuaan opiskelija valmistuu tekniikan kandidaatiksi. Useasti käytössä on nimike maisema-arkkitehtiylioppilas maisema-arkkitehdin tutkintoon saakka. Ennen maisteritutkinnon suorittamista alalla käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluavustaja tai suunnitteluassistentti.

Maisema-arkkitehtuuri on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Työllisyystilanne alalla on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdeiksi valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset, maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja maisema-arkkitehdiksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op, 3 vuotta) maisema-arkkitehtuurissa, opiskelija saa oikeuden suorittaa maisema-arkkitehdin (120 op, 2 vuotta) tutkinnon.

Valintamenettely Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Maisema-arkkitehtuurin pääaine

 Haluan arkkitehdiksi - DIA

Maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen hyväksytyillä on oikeus jatkaa suoraan maisema-arkkitehtuurin pääaineen maisteriopintoihin.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Maisema-arkkitehtuurin opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä opintokoordinaattori Niina Tikkaseen, [email protected]

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Jussi Virta

Diplomityössään Virta selvittää, miten leikkipaikkoja uudistamalla voidaan paremmin tukea lasten kehitystä.

Uutiset
Festival attendees on green grass

Maisema-arkkitehtien kädenjälki näkyy kaikkialla

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma juhlistaa koulutuksen tasavuosia lokakuussa 7.-11.10.2019.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu