Koulutustarjonta

Maisema-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia.
perf landscapes_perspective 1

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + maisema-arkkitehti

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite tekniikan kandidaatin koulutusohjelmassa

Maisema-arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee maisema-arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. yksityisissä suunnittelutoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehdin työ vaatii suunnitteluun vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä. On tärkeää, että opiskelija jo kandidaattivaiheessa oppii hahmottamaan kokonaisvaltaisesti maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön. Hän oppii ymmärtämään maisema-arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot maisema-arkkitehtuurista ja suunnittelusta osana taiteiden, tieteiden ja tekniikan kontekstia
 • tuntemus maisema-arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista
 • tuntemus maiseman luonnontekijöistä ja -prosesseista sekä kyky analysoida niitä
 • perustiedot maiseman sosio-kulttuurisista tekijöistä ja historiasta sekä kyky analysoida niitä
 • perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä
 • perustiedot maisemarakentamisen ja -suunnittelun materiaaleista ja tekniikoista sekä maisemanhoidon menetelmistä
 • perustiedot rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön suunnittelusta ja vaalimisesta sekä niitä ohjaavista tekijöistä
 • ymmärrys kestävän kehityksen perusteista ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksista
 • ymmärrys maisema-arkkitehtuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä ja maisema-arkkitehdin ammattikuvasta

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät
 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen
 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn
 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden
 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoimaan omaa oppimistaan
 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • opiskelijalla on valmiuksia tutkimustyöhön, tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tietolähteiden käyttöön

Koulutuksen tavoite maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa

Osaamistavoitteiden taustalla on maisema-arkkitehtuurikoulutuksen kansainväliset akkreditointikriteerit. Tutkinnolla on 5 vuoden välein uusittava, kriteerien mukainen status, joka varmistaa sen vastaavan ammatti- ja koulutuskentän vaatimuksia.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Maisteriohjelmassa kandidaattivaiheessa saavutettuja taitoja kehitetään ja syvennetään. Tutkinnon suorittaneelta maisema-arkkitehdilta odotetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

 • kykyä tuottaa toimivia, esteettisiä ratkaisuja ihmisen ja luonnon kohtaamiseen
 • suunnittelutyöhön vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä
 • osaavaa, analyyttistä ja teknisesti pätevää visuaalista, suullista ja kirjallista viestintää sekä projektin koordinointi- ja ohjaustaitoja
 • kykyä yhteistyöhön ja työskentelyyn maisema-arkkitehtina sekä yhteistyössä lähialojen edustajien kanssa että itsenäisesti

Sisältötavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ja osaa analysoida maisema-arkkitehtuurin ajankohtaisia haasteita ja tehtäviä
 • tuntee maisema-arkkitehtuurin ja taiteiden historiaa ja teoriaa
 • hallitsee tiedonhaun ja suunnittelumetodit osallistumis- ja arviointiprosesseineen, tuntee kustannustekijät sekä alalle oleelliset lait ja hallintomenettelyt
 • osaa toimia vaativissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä sekä hallita ja koordinoida hankkeita
 • pystyy vastaamaan vaativien maiseman muutoshankkeiden ja prosessien haasteisiin itsenäisesti ja innovatiivisesti
 • pystyy kehittämään maisema-arkkitehtonista ilmaisuaan
 • osaa arvioida suunnitteluratkaisujen laatua ja ympäristövaikutuksia
 • osoittaa kokonaisvaltaista ammattinäkemystä ja ongelmanratkaisutaitoa
 • ymmärtää alan yhteiskunnallisen merkityksen ja oman vastuunsa ammatinharjoittajana
 • hahmottaa ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajentuvan tehtäväkentän ja ymmärtää eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa
 • toteuttaa suunnitelmallista opintopolkua, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen sekä mahdollistaa pääsyn kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja jatko-opintoihin

Akateemiset tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee alan akateemiset teemat ja keskeisen kirjallisuuden
 • osaa kirjoittaa akateemista tekstiä kriittisesti ja asiantuntevasti
 • tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät
 • osaa argumentoida tieteellisesti

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi (ruotsi). 

Uramahdollisuudet tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla

Kandidaatin tutkinto maisema-arkkitehtuurissa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Varsin tavallista on kuitenkin, että opiskelun aikana toimitaan avustavissa tehtävissä esim. maisema-arkkitehtitoimistossa tai vastaavissa tehtävissä monialaisessa suunnittelutoimistossa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia.

Tehtävänimikkeitä

Kandidaatin opinnot suoritettuaan valmistuu tekniikan kandidaatiksi. Useasti käytössä on nimike maisema-arkkitehtiylioppilas aina maisterin tutkintoon saakka. Ennen maisteritutkinnon suorittamista alalla käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluavustaja tai suunnitteluassistentti.

Uramahdollisuudet maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneilla

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on ainoa aiheeseen liittyvä yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Maisema-arkkitehtuuri on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin kasvava ala, jonka tehtävät ovat monipuolisia. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdit sijoittuvat erilaisiin ympäristöä ja maisemaa käsitteleviin työtehtäviin. Valtaosa maisema-arkkitehdeista työskentelee joko yksityissektorilla konsulttitoimistoissa tai kuntaorganisaatioissa. Maisema-arkkitehteja työskentelee myös valtion hallinnossa, maakuntien liitoissa, järjestötehtävissä sekä koulutuksen tai tutkimuksen parissa

Tärkeimmät työtehtävät ovat eri mittakaavan suunnittelutyöt. Maisema-arkkitehtien tehtäväkenttä on laajentunut viheralueiden ja rakennusten lähiympäristöjen suunnittelusta kaavoitukseen ja yhdyskunta- sekä infrasuunnittelun alalle. Suunnittelutöitä tehdään yleisimmin asiantuntijan roolissa, toisinaan myös pääsuunnittelijan roolissa. Erilaiset projektinjohtotehtävät ja esimiestehtävät ovat keskeinen osa ammattikunnan työtehtäväkenttää. Julkishallinnon ja liikkeenjohdon tehtävät ovat lisääntymässä. Tulevaisuudessa myös rakennuttamiseen ja hankkeiden koordinointiin sekä valvontaan liittyvät tehtävät tulevat lisääntymään. Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on ainoa aiheeseen liittyvä yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Alan työllisyystilanne on hyvä.

Minustako maisema-arkkitehti? 

MARK – Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry

The Landscape Institute (UK) infosivut

American Society of Landscape Architects (ASLA / USA) –yhdistyksen ammatinvalintasivut

“I want to be a landscape architect”- video

Tehtävänimikkeitä

Opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa maisema-arkkitehtuurin alan suunnittelutehtävissä. Usein käytössä on tutkintonimike maisema- arkkitehti. Kokemuksen myötä tehtävänimike muuttuu nuoremmasta suunnittelijasta suunnittelijaksi, sitten vastaavaksi suunnittelijaksi ja johtavaksi suunnittelijaksi tai projektipäälliköksi. Esimies- ja projektijohtotehtävissä nimikkeinä ovat mm. suunnittelupäällikkö, suunnittelujohtaja ja toimialajohtaja. Omaa toimistoa pitävä toimii usein nimikkeellä maisema-arkkitehti.

Kunnallisen sektorin kaavoitustehtävissä nimikkeinä ovat mm. kaavoitusarkkitehti, projekti-arkkitehti, kaavoituspäällikkö ja maankäyttöpäällikkö. Muita valtionhallinnon nimikkeitä ovat mm. aluearkkitehti, yliarkkitehti ja maakunta-arkkitehti. Opetustehtävissä nimikkeitä ovat esimerkiksi lehtori tai professori.

Koulutuksen sisältö kandidaattiopinnoissa

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja ja alueidenkäyttöä sekä niiden kehittämistä, rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kandidaattiohjelman opinnot sisältävät edellä mainittujen maisema-arkkitehtuurin aihealueiden perusteita.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta

Koulutuksen sisältö maisteriopinnoissa

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla. Opintoihin liittyy opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, ja suuri osa maisema-arkkitehtuurin opiskelijoista käyttää mahdollisuuden opiskeluun ulkomailla. Työharjoittelu ulkomailla on yksi kansainvälistymisen mahdollisuus. Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita ja luentovierailijoita.

Valintamenettely Maisema-arkkitehtuurin kandidaattiohjelmaan

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen haetaan teknillistieteellisen alan yhteisvalinnassa (DIA-yhteisvalinta).

Valintamenettely on nelivaiheinen ja sisältää seuraavat osiot:

 • ennakkotehtävät
 • arkkitehtimatematiikka
 • piirustus- ja suunnittelukoe
 • luonnontieteen koe

Vaadittavat tiedot:

 • Matematiikan kokeessa vaaditaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot. Tällöin ei edellytetä pitkän oppimäärän suorittamista vaan siihen sisältyvien tietojen hallintaa.
 • Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.
 • Luonnontieteen kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen hyväksytyillä on oikeus jatkaa suoraan maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu