Koulutustarjonta

Lavastustaiteen maisteriohjelma - Elokuva- ja tv-lavastustaide

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisterin opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

 • toimimaan lavastussuunnittelijana vaativissa elokuva- ja televisiotuotannoissa
 • hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia
 • ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää
 • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
 • laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä, (esimerkiksi digitaalinen lavastus, uudet elokuva ja tv-kerronnan muodot)
 • kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla
 • uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva/tv tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa
 • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoja opetuskielistä

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ / vuosi muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoja stipendeistä ja lukuvuosimaksuista sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuva- ja televisioalan lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista toimia myös digitaalisen lavastussuunnittelun tehtävissä.  Lisäksi elokuva- ja tv-lavastajan on myös mahdollista soveltaa osaamistaan muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi erilaisissa esittävien taiteiden tuotannoissa, konseptisuunnittelijana tai näyttelyiden ja messujen suunnittelijana.

Tutkintoon kuuluu 30 op vapaasti valittavia opintoja. Niiden avulla opiskelija voi rikastaa tutkintoaan oman suuntautumisensa mukaisesti tai syventää osaamistaan haluamallaan alueella.

Opiskelija voi myös hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Tutkinnosta valmistuneet toimivat alalla monenlaisissa tehtävissä: lavastussuunnittelija, lavastaja, Art Director, Production Designer, konseptisuunnittelija, näyttelysuunnittelija, sisustussuunnittelija, tutkija, opettaja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan kansainvälisiin opetustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Merkittävä osa maisteriopinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Haemme hakijoita, joilla on taiteellista lahjakkuutta ja persoonallisuutta, kyky kuvalliseen ja tilalliseen hahmotukseen, valmius työskentelyyn ryhmässä ja kyky ilmaista itseään. Pääsyedellytyksenä on alalla suoritettu kandidaatintutkinto tai siihen rinnastettavissa olevat tiedot ja taidot.

Arviointiperusteet

 • Ymmärrys ja näyttö elokuva- ja/tai tv-tuotantojen lavastussuunnittelun tekemisen prosesseista
 • Edellisen lisäksi tai sijasta riittävät kokemus ammatti- tai opiskelijatuotannoissa
 • Tilallinen hahmotuskyky
 • Taiteellinen visio
 • Visuaalinen tarinankerrontataito

Yllämainittujen lisäksi toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan myös seuraavien kriteerien mukaan:

 • vuorovaikutustaidot
 • motivaatio
 • esiintymiskyky
 • kuuntelu- ja argumentaatiotaidot

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Portfolio

Portfoliossa (yksi PDF-tiedosto) hakija esittelee omaa taiteellista tuotantoaan. Portfolion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Töitä voi esitellä luonnoksina, teknisinä piirustuksina ja/tai valokuvina.

Työnäytekansion työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaali, koko, toteuttamistarkoitus sekä toteuttamisvuosi ja mahdollinen muu työryhmä ja tuotantoformaatti. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet näytteillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot; koulutus; työkokemus; mahdolliset näyttelyt, julkaisut ja artikkelit; palkinnot ja apurahat; opintomatkat ja luottamustehtävät.

Motivaatiokirje

Hakija laatii kirjallisen motivaatiokirjeen, max. 4000 merkkiä (n. yksi A4-sivu), joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii kyseiseen hakukohteeseen, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, töihinsä liittyviä näkökohtia ja taiteellisia päämääriä.

Motivaatiokirjeeseen tulee sisällyttää osio, jossa hakija lyhyesti arvioi omaa työnkuvaansa tulevaisuudessa.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Toiseen vaiheeseen valitut henkilöt kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijan cv:tä ja portfoliota sekä mahdollista aiempaa työkokemusta. Haastatteluun mahdollisesti pyydetään ottamaan mukaan jotain lisänäytteitä hakijan aiemmista töistä.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu