Koulutustarjonta

Elokuvaleikkaus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelmaan kuuluva elokuvaleikkauksen pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopinnoille, jotka muodostavat vankan perustan tälle pääaineelle. Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentti- tai fiktiivisen elokuvan ilmaisun ja rakenteen hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.
Kaksi opiskelijaa naureskelee tietokoneen äärellä.

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelmaan kuuluva elokuvaleikkauksen pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopinnoille, jotka muodostavat vankan perustan tälle pääaineelle.

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentti- tai fiktiivisen elokuvan ilmaisun ja rakenteen hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on laajentaa opiskelijan taitopohjaa ja tukea kriittisen ajattelun kehittymistä opiskelijan omaa taiteellista näkemystä tukien.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Elokuvaleikkauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, sekä alan teorian syventävistä opinnoista.

Pääaineessa syvennetään elokuvan rakenteen ja elokuvaleikkauksen teorioiden osaamista. Opiskelija voi laajentaa elokuvan osaamistaan elokuvauksen ja äänisuunnittelun alalla ja valita omaa erikoisalaansa tukevia opintoja Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyöalustalta. Harjoitustuotannot keskittyvät fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan tekemisen ammattikäytänteisiin.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, itsenäiseen työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää tämän alan perinteiden ja uusien suuntausten tuntemustaan.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta, löytää elokuvan lopullinen muoto tallennetusta materiaalista ja saada aikaan haluttu tunnereaktio katsojassa. Leikkaajalla täytyy olla empatiakykyä ja hänen täytyy ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita ja kerronnan laajemmat ja syvälliset merkitykset. Elokuvaleikkaajalla täytyy olla hyvä tietämys elokuvan historiasta ja eri tyylilajien käyttämistä ilmaisukeinoista. Hyvä kuvanlukutaito sekä rytmin ja rakenteiden taju antaa leikkaajalle uusien ratkaisujen tekemiseen tarvittavan rohkeuden editointiprosessin aikana. Viestintä- ja yhteistyötaidot ovat tässä ammatissa etenemisen perusedellytyksiä. Maisteriopintojen pääpaino on suurien kokonaisuuksien ja pitkän elokuvan formaatin hallinnassa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle hänen kiinnostuksensa mukaan. Räätälöidyt sivuainekokonaisuudet tukevat opiskelijan kehittymistä. Opiskelija voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai valita suunnakseen tutkimustyön.

Maisteriopintoihin sisältyy yhteensä 30 op laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat valmiuksia tutkimuksen tekemiseen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaleikkaus on yksi elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineista.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Opiskelijat osallistuvat kansainvälisille elokuvajuhlille ja esittelevät leikkaamiaan elokuvia juhlilla. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Elokuvaleikkauksen pääaine, joka on osa elokuvataiteen maisteriohjelmaa, antaa opiskelijalle taidot pitkän elokuvan luovaan leikkausprosessiin sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää sen ymmärtämistä, miten katsojan kokemukset syntyvät. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa.

Valmistuneet voivat toimia taiteellisesti vastaavana leikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. Ohjelmasta valmistuneet ovat päässeet edellä mainittuihin tehtäviin eri tuotanto- ja tv-yhtiöihin tai työskennelleet itsenäisinä ammattilaisina tai yrittäjinä. He pystyvät leikkaamaan vaativimpiakin materiaaleja missä päin maailmaa hyvänsä, riippuen heidän omasta kielitaidostaan ja suhteistaan. Valmistuneet voivat myös hakeutua jatko-opintoihin ja ryhtyä tutkijoiksi tai opettajiksi. Suurin osa suomalaisten pitkien teatterielokuvien leikkaajista on valmistunut elokuvaleikkauksen pääaineesta elokuvataiteen laitokselta (aiemmin elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos). Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuneet voivat myös toimia digitaalisen jälkituotannon parissa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa voi ottaa yrittäjyyskursseja. Suositeltavia sivuaineita ovat dramaturgia Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja tila- ja aikataiteiden ohjelma Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Ohjelmoinnista kiinnostuneille suositellaan Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ohjelmointikursseja, jotka voivat antaa peliteollisuudessa tarvittavat taidot. Henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa opiskelijaa saavuttamaan tavoitteensa.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä voi olla taiteellisesti päävastuullinen elokuvaleikkaaja, alueena pitkät ja lyhyet elokuvat ja tv-sarjat; elokuvan dramaturgi; leikkauskonsultti; visuaalisten efektien suunnittelija ja toteuttaja; elokuva-alan yrittäjä.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus lisää ymmärrystä eri ilmaisu- ja tuotantotavoista. Sen edustama tutkimussuunta (käytäntölähtöinen tutkimus) perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun. Lisätietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä saat täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ELO tekee yhteistyötä Taideyliopiston, erityisesti Teatterikorkeakoulun, kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, kuten Suomen elokuvasäätiö ja elokuva-alan eri järjestöt.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

A woman dancing in front of a big building

Dokumenttielokuva tarjoaa syväsukelluksen radikaaliin luovuuteen

Aalto-yliopiston oma dokumenttielokuva tarkastelee luovaa ajattelua mahdollisimman monesta kulmasta. Prosessi vaati myös paljetteja ja streetdancea.

Uutiset
Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: