Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaleikkaus

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin.
elokuvaleikkaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen tavoite

Elokuvaleikkauksen maisteriohjelma on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Ne muodostavat erinomaisen perustan maisteriopintojen harjoittamiselle.

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän elokuvan ja TV-sarjan rakenteen ja ilmaisun hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet

Elokuvaleikkauksen Taiteen maisterin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet hallita pitkän elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa.

Valmistuneet voivat toimia taiteellisesti vastaavana leikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. He pystyvät leikkaamaan vaativimpiakin materiaaleja missä päin maailmaa hyvänsä, riippuen heidän omasta kielitaidostaan ja suhteistaan. Valmistuneet voivat myös hakeutua jatko-opintoihin ja ryhtyä tutkijoiksi tai opettajiksi. Suurin osa suomalaisten pitkien teatterielokuvien leikkaajista on ELO/elokuvaleikkaukselta valmistuneita. Elokuvaleikkauksen maisterit voivat myös valmistua digitaalisen jälkituotannon tehtäviin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä voi olla taiteellisesti päävastuullinen elokuvaleikkaaja, alueena pitkät ja lyhyet elokuvat ja tv-sarjat; elokuvan dramaturgi; leikkauskonsultti; visuaalisten efektien suunnittelija ja toteuttaja; elokuva-alan yrittäjä. Elokuvaleikkaukselta valmistuneita on toiminut myös tuotannollisissa tehtävissä, käsikirjoittajina ja ohjaajina sekä peliteollisuuden palveluksessa ja digitaalisten alustojen suunnittelijoina.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Elokuvaleikkauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Räätälöidyt sivuainekokonaisuudet tukevat opiskelijan kehittymistä. Hän voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Elokuvaleikkauksen maisteriohjelmassa voi ottaa kursseja kokeellisesta elokuvasta, arkistomateriaalin käytöstä sekä taiteen teorioista ja filosofioista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Tutkintorakenteeseen on sisällytetty festivaalikäynnit Tampereen kansainvälisille elokuvajuhlille sekä Euroopan merkittävimmille dokumentaarisen elokuvan festivaaleille, Amsterdamin IDFA:an (International Documentary Film Festival Amsterdam). Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta. Maisteriopiskelijat osallistuvat School of Sound -symposiumiin Lontoossa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellytämme hakijoilta alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, soveltuvuutta alalle ja hyväksytysti suoritettuja perusopintoja. Luonnollinen tie maisteriopintoihin on jatkaa opintoja suoritetun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Soveltuvuus alalle tarkoittaa mm. seuraavia asioita: kyky kertoa kuvilla etenevä tarina tai ilmaiseva kokonaisuus, kyky tiivistää olennainen, kyky löytää näkökulma materiaalista, kyky ymmärtää äänen merkitys, rytmitaju, kommunikaatiotaidot, kyky ymmärtää psykologisia jännitteitä ja niihin liittyviä kuvavalintoja, eläytymiskyky, kyky tehdä kiinnostavia havaintoja ja eritellä elokuvan ilmaisukeinoja, kyky ilmaista oma näkemys selkeästi sekä stressinsietokyky.

Arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen arvosanat

Valintaperusteet

Hyväksytysti suoritettu kandidaatin tutkinto elokuvaleikkauksen pääaineesta tai sitä vastaavat taidot.

Hakijalta edellytetään nimenomaan aiempia elokuvaleikkauksen opintoja. Huom! Muut elokuvan tekemisen opinnot eivät ole tässä yhteydessä riittäviä. Vaihtoehtoisesti hakija voi osoittaa tehneensä muita opintoja ja/tai hankkineensa laajasti työkokemusta.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

Viralliset työtodistukset ja henkilökohtainen sivu www.elonet.fi- tai www.imdb.com-sivustolla.

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai muotoilun alan töistä ja tehtävistä.

Valintaperusteet

 

Hakijan on toimitettava työnäytekansio (portfolio), joka sisältää ainakin kolme esimerkkiä ammattimaisista, julkisesti esitetyistä teoksista, joiden pääleikkaajana hakija on toiminut.

Töiden ammattimainen ja taiteellinen laatu arvioidaan. Hakijan on osoitettava tarinankerronnan ja audiovisuaalisen dramaturgian osaamista ja leikkaustekniikoiden hallintaa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Hakijan on oltava opiskellut elokuvaleikkausta. Elokuvatuotannon tai elokuvaohjauksen opintoja ei hyväksytä, sillä elokuvaleikkauksen maisteriopintojen taso edellyttää tämän erikoisalan aiempaa osaamista.

Hakija voi vaihtoehtoisesti osoittaa hallitsevansa ammattivälineet ja hankkineensa riittävät taidot.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

Viralliset työtodistukset ja henkilökohtainen sivu www.elonet.fi- tai www.imdb.com-sivustolla.

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

Kirjoita enintään 4000 merkin mittainen motivaatiokirje. Kerro, miksi pyrit elokuvaleikkauksen maisteriohjelmaan ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia elokuvaleikkauksen opintoja koskevia tavoitteitasi ja toiveitasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, näkemyksiäsi elokuvataiteesta, elokuva-alasta ja televisiosta sekä taiteellisia päämääriäsi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut

Valintaperusteet

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, julkaistut elokuvat ja TV-työt sekä työtehtävät niissä, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä. 

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Henkilökohtainen haastattelu, jossa arvioidaan hakijan motivaatio, sitoutuminen opiskeluun ja viestintätaidot

Osaamisen osoittamisen tapa

Valintatoimikunnan tekemä haastattelu

 

Arviointiprosessi

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Aiemmat tutkinnot
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Henkilökohtainen haastattelu

Valintaprosessin toiseen vaiheeseen edenneet hakijat kutsutaan valintatoimikunnan haastateltaviksi.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaisarvion perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansiossasi on oltava vähintään kolme teosta, joiden pääleikkaaja olet ollut. Teosten on oltava kokonaisia, ja vähintään kahden niistä tulee olla julkisesti esitettyjä. Pelkkä showreel, jossa on vain esimerkkejä tai yksittäisiä kohtauksia töistäsi, ei ole riittävä. Liitä teokset työnäytekansioon Vimeo-linkkeinä.

Teosten yhteyteen tulee liittää lyhyt selvitys siitä, miten tuotannot toteutettiin. Tiedoista tulee ilmetä teosten tuotantoyhtiö, tuotantoaika, tärkeimmät taiteelliset osallistujat ja esityspaikat. Kuvaile lyhyesti, miten teosten tuotanto toteutettiin ja mikä oli sinun osuutesi teoksen tekemisessä, ja arvioi oma työsi. Lataa sähköinen työnäytekansio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään.

Laita linkit työnäytteisiisi mukaan tähän tiedostoon. Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Lataa sähköinen portfolio, joka sisältää linkit työnäytteisiin, yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Mikäli työnäytteiden kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, niissä on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tekstitys. Huom! Opintojen yhteydessä tehdyt työt eivät kelpaa näytteiksi.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Motivaatiokirje

Kirjoita enintään 4000 merkin mittainen motivaatiokirje. Kerro, miksi pyrit elokuvaleikkauksen maisteriohjelmaan ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia elokuvaleikkauksen opintoja koskevia tavoitteitasi ja toiveitasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, näkemyksiäsi elokuvataiteesta, elokuva-alasta ja televisiosta sekä taiteellisia päämääriäsi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia. Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Ansioluettelo

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, julkaistut elokuvat ja TV-työt sekä työtehtävät niissä, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät. Ansioluettelossa on myös oltava linkit www.elonet.fi- ja www.imdb.com -sivustoille, etenkin jos hakija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoa. Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä

Hakudokumenttien kieli

Kirjalliset dokumentit on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli työnäytteiden kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, niissä on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tekstitys.

Seuraa meitä somessa!

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu