Koulutustarjonta

Elokuvataiteen maisteriohjelma - Elokuvaleikkaus

Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija.
elokuvaleikkaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen maisteritason pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Pääaineen kandidaattiopinnot muodostavat erinomaisen perustan maisteriopintojen harjoittamiselle.

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentin ja pitkän fiktioelokuvan rakenteen ja ilmaisun hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ominaisuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi)/englanti. Tutkinto on suoritettavissa myös englanninkielellä.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinto elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineessa antaa opiskelijalle valmiudet hallita pitkän elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa.

Valmistuneet voivat toimia pääleikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. Valmistuneet ovat sijoittuneet juuri noihin tehtäviin eri tuotanto- tai tv-yhtiöissä tai toimivat itsenäisinä tekijöinä ja yrittäjinä. He pystyvät leikkaamaan vaativimpiakin materiaaleja missä päin maailmaa hyvänsä, riippuen heidän omasta kielitaidostaan ja suhteistaan. Valmistuneet voivat myös hakeutua jatko-opintoihin ja ryhtyä tutkijoiksi tai opettajiksi. Suurin osa suomalaisten pitkien teatterielokuvien leikkaajista on ELO/elokuvaleikkaukselta valmistuneita. Elokuvaleikkauksen maisterit voivat myös valmistua digitaalisen jälkituotannon tehtäviin.

Aallon kauppakorkeakoulusta voidaan suositella yrittäjyysopintoja. Suositeltavia sivuaineopintoja on Taideyliopistolta Teatterikorkeakoulun dramaturgian kurssit ja Kuvataideakatemian tila-aika –linjan kurssit. Erityisen kiinnostuksen omaaville voi suositella Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun ohjelmointikursseja, mikä voi pätevöittää esimerkiksi peliteollisuuden palvelukseen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Tehtävänimikkeitä

Taiteellisesti päävastuullinen elokuvaleikkaaja, alueena pitkät ja lyhyet fiktiiviset, dokumentaariset ja animaatioelokuvat; elokuvan dramaturgi; leikkauskonsultti; visuaalisten efektien suunnittelija ja toteuttaja; elokuva-alan yrittäjä.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaleikkauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Pääaineessa syvennetään tietoutta elokuvan rakenteista ja elokuvaleikkauksen teorioista. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa elokuvallista tietämystään kuvauksen ja äänisuunnittelun suuntaan ja valita Aalto- ja Taideyliopiston yhteistyöalustalta omaa erikoistumistaan tukevia opintoja. Harjoitustuotannoissa syvennetään leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opiskelija syventää tietämystään oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaajalla tulee olla hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.  Maisteriopinnoissa pääpaino on suurien kokonaisuuksien ja pitkän muodon hallitsemisessa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Räätälöidyt sivuainekokonaisuudet tukevat opiskelijan kehittymistä. Hän voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Opiskelijat vierailevat kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja edustavat leikkaamiaan elokuvia. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta. Maisteriopiskelijat osallistuvat School of Sound -symposiumiin Lontoossa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellytämme hakijoilta alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa, soveltuvuutta alalle ja hyväksytysti suoritettuja perusopintoja. Luonnollinen tie maisteriopintoihin on jatkaa opintoja suoritetun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Soveltuvuus alalle tarkoittaa mm. seuraavia asioita: kyky kertoa kuvilla etenevä tarina tai ilmaiseva kokonaisuus, kyky tiivistää olennainen, kyky löytää näkökulma materiaalista, kyky ymmärtää äänen merkitys, rytmitaju, kommunikaatiotaidot, kyky ymmärtää psykologisia jännitteitä ja niihin liittyviä kuvavalintoja, eläytymiskyky, kyky tehdä kiinnostavia havaintoja ja eritellä elokuvan ilmaisukeinoja, kyky ilmaista oma näkemys selkeästi sekä stressinsietokyky.

Arviointiperusteet

Ensimmäisessä vaiheessa arviointiperusteet ovat portfolio, motivaatiokirje, sekä aiemmat opinnot ja/tai aiempi ammatillinen toiminta.

Toisessa vaiheessa hakijoita arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan: soveltuvuus alalle.

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset. Lisää jokainen liite sähköiseen hakulomakkeeseen PDF-muodossa.

Työnäytekansio (portfolio)

Hakijan tulee liittää hakemukseensa vähintään kolme vastuullisena leikkaajana tekemäänsä työnäytettä, joiden tulee olla kokonaisia, valmiita teoksia, joista vähintään kahden tulee olla julkisesti esitettyjä. Pelkkä showreel, jossa on vain esimerkkejä tai yksittäisiä kohtauksia töistä, ei ole riittävä. Näytteet tulee toimittaa Vimeo-linkkinä.

Töiden yhteyteen tulee liittää lyhyt selvitys, kuinka tuotanto on toteutettu. Tiedoista tulee ilmetä töiden tuotantoyhtiö, tuotantoaika, taiteelliset päätekijät ja missä töitä on esitetty. Hakijan tulee antaa lyhyt kuvaus tuotannon kulusta ja omasta osuudestaan siinä sekä arvioida työnsä tulosta.

Hakija lataa sähköisen portfolion, joka sisältää linkit työnäytteisiin, yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Ansioluettelo (CV)

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, julkaistut elokuva- ja TV-työt sekä työtehtävät niissä, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakija lataa CV:n yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Motivaatiokirje

Hakija laatii max. 4000 merkin mittaisen kirjallisen motivaatiokirjeen, joka sisältää perustelun siitä, miksi hakija pyrkii elokuvaleikkauksen maisteriohjelmaan, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa kyseisellä koulutusalalla ja tavoitteet sekä toiveet Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavista elokuvaleikkauksen opinnoista. Hakijan tulee eritellä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, näkemystään elokuvataiteesta, elokuva-alasta ja televisiosta sekä töihinsä liittyvistä näkökohdista ja taiteellisista päämääristä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Suomi, ruotsi tai englanti kirjallisissa dokumenteissa. Mikäli työnäytteiden kieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, tulee niissä olla suomen, ruotsin tai englanninkielinen tekstitys.

Toinen vaihe

Toinen vaihe muodostuu haastattelusta, johon osa hakijoista kutsutaan hakudokumenttien perusteella Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu