Koulutustarjonta

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvan ja televisiotuotannon alueilla. Opiskelija oppii tuntemaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä.
elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Huom! Ei sisäänottoa 2023. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2024.

Maisteriopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun alueella. Opiskelija harjaantuu kurssikokonaisuuksien ja vaativuustasoltaan yhä kasvavien harjoitustöiden kautta oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden yhä syvempään ymmärtämiseen ja hallintaan.

Opiskelija oppii tuntemaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää edelleen opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa lisää teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja syventävää tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää johtamistaitoja sekä tutkimuksellisia työskentelytaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, johtamistaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan pitkän muodon äänisuunnittelun ja dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien syvenevä tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Maisteriopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee pitkän elokuvan äänisuunnittelun taiteellisen ja teknisen kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin pitkän elokuvan äänisuunnittelun, äänityksen ja äänen jälkitöiden vaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa myös valmiudet jatko-opintoihin.

Opetuskieli

Lisätietoa opetuskielistä

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun pääaineen maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen panos oman opintopolkunsa muodostamisessa. Painopiste on erilaisissa elokuva-äänen erityispiirteitä pohtivissa seminaareissa ja työpajoissa. Opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia elokuvan ja sen äänisuunnittelun teorioita ja osallistuu tutkimuksellisiin työpajoihin, jotka muodostavat suurempia usein moduulimuotoisia kurssikokonaisuuksia.

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään yhä vaativammissa harjoitteissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Koulutus voi sisältää opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyö- ja johtamistaitoja.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 opintopisteen verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

-

Kansainvälistyminen

Ulkomaiset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Opiskelijoille on aika ajoin tarjolla kansainvälisten huippunimien “Masterclass” -tapahtumia, ja pääaine on saanut vieraakseen muun muassa Nicolas Beckerin ja Martin Hernandezin kaltaisia pitkän linjan ammattilaisia. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa.

Kansainvälisille symposiumeille osallistumisen kautta opiskelija hahmottaa ja oppii äänisuunnittelijan ammattia syvemmin ja sekä saa mahdollisuuden monikansalliseen verkostoitumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

-

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan pitkissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä sekä oman ryhmänsä johtajana.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa edellytykset alan jatko-opintoihin sekä jatkuvaan oppimiseen.

Äänittäjät ja äänisuunnittelijat työllistyvät suureksi osaksi freelance-työsuhteissa ja yrittäjinä elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa.

Tutkimuksen painopisteet

-

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

-

Lue lisää elokuvataiteen alasta

A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Äänien luomista ja riman nostamista - haastattelussa äänisuunnittelija Iivo Korhonen

Arkiset äänet tukevat henkilöhahmojen persoonallisuutta, ja näitä ääniä luo Iivo Korhonen. Hän kannustaa kaikkia suuriin unelmiin, sillä ne voivat muuttua todeksi.

Uutiset
Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta?

Edellytämme hakijalta kandidaatin tutkintoa vastaavia taitoja elokuvan taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen toteutuksen osalta elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun saralla. Lisäksi edellytämme elämänkokemusta, sivistystä, uteliaisuutta, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja kykyä havainnoida ja analysoida jatkuvasti ympäröivää todellisuutta.

Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat.

Arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen arvosanat ja opintojen etenemistahti

Valintaperusteet

Opinnot, jotka vastaavat Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineessa suoritettuja kandidaattitason opintoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä

Valintaperusteet

 

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun taiteelliset, tuotannolliset ja tekniset taidot. Valintaperusteita ovat myös luovuus, rohkeus, omaperäisyys, mielikuvitus, motivaatio, viestintätaidot, ryhmätyötaidot, kyky ymmärtää ja hallita äänen ja kuvan suhdetta sekä kyky ajatella ääntä tarinankerronnan välineenä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytteet

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Opinnot, jotka vastaavat Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineessa suoritettuja kandidaattitason opintoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot.

Valintaperusteet

 

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun osaaminen osana elokuvan taiteellista, tuotannollista ja teknistä toteutusta. Valintaperusteita ovat myös luovuus, rohkeus, omaperäisyys, mielikuvitus, motivaatio, viestintätaidot, ryhmätyötaidot, kyky ymmärtää ja hallita äänen ja kuvan suhdetta sekä kyky ajatella ääntä tarinankerronnan välineenä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

 

Kokemus elokuvaäänityksestä ja -äänisuunnittelusta (äänittäminen, äänityö, äänisuunnittelu).

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo (CV), filmografia

Hakukohde ei ota suosituskirjeitä huomioon.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun osaaminen osana elokuvan taiteellista, tuotannollista ja teknistä toteutusta. Valintaperusteita ovat myös luovuus, rohkeus, omaperäisyys, mielikuvitus, motivaatio, viestintätaidot, ryhmätyötaidot, kyky ymmärtää ja hallita äänen ja kuvan suhdetta sekä kyky ajatella ääntä tarinankerronnan välineenä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Opintomenestys
  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsutuille voidaan antaa 1–2 ennakkotehtävää, jotka on toimitettava sähköisesti pari päivää ennen haastattelua. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakukohde ei ota suosituskirjeitä huomioon.

Työnäytteet

Sisällytä ansioluetteloon linkit enintään kolmeen työnäytteeseen (jotka ovat katsottavissa Vimeossa, YouTubessa tai vastaavassa palvelussa), joiden yhteiskesto saa olla enintään 30 minuuttia.

Jos videot on suojattu salasanalla, ilmoita salasana(t) CV:ssä.

Opintosuunnitelma / motivaatiokirje

Kirjoita enintään 4000 merkin mittainen kirjallinen opintosuunnitelma tai motivaatiokirje. Kerro, miksi pyrit hakukohteeseen, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, tavoitteitasi, taiteellista visiotasi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Kirjoita myös raportti yhden CV:ssä linkittämäsi elokuvan teknisestä, taiteellisesta ja yhteistyöprosessista. Raportin enimmäispituus on 2000 merkkiä.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu