Koulutustarjonta

Chemical and Metallurgical Engineering​, Master of Science (Technology)

Teollisuudessa ollaan nopeasti siirtymässä kemikaalien ja materiaalien kestäviin tuotantoprosesseihin. Master's Programme in Chemical and Metallurgical Engineering -maisteriohjelmassa opit kehittämään uusia prosesseja, joita tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja joille on paljon kysyntää.
A close-up photo of an epoxy sample with different shades of blue, and some green and gray colouring as well
Epoxy sample for slag cleaning experiment. Aalto University, Eren Öztekin

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Chemical and Metallurgical Engineering

Haluatko kuulla lisää Chemical and Metallurgical Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaaritallenteessa ohjelman edustajat kertovat lisää opinnoista, sekä vastaavat katsojien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne!
A close-up photo of an epoxy sample with different shades of blue, and some green and gray colouring as well

Koulutuksen kuvaus

Ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kestävyys sekä prosessien turvallisuus ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä prosesseja, joissa raaka-aineet muunnetaan muiksi kemikaaleiksi, metalleiksi ja polttoaineiksi. Teollisuuden asiantuntijoiden odotetaan osaavan mm. parantaa prosessien energiatehokkuutta ja edistävän kiertotaloutta vähentämällä jätettä ja kierrättämällä tuotteita.

Master's Programme in Chemical and Metallurgical Engineering -maisteriohjelmassa (CME) keskitytään kestävien prosessien kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön. Ohjelmasta valmistuneilla on erilaisilla prosessialoilla, kuten metallurgian ja kemian aloilla sekä energia-, metsä-, elintarvike-, ja lääketeollisuudessa tarvittavia taitoja. Heillä on vankka pohja innostavaan ja merkitykselliseen uraan, jolla he pääsevät edistämään vihreää siirtymää.

Valitun pääaineen antamien taitojen lisäksi kaikilla valmistuneilla on samat perustiedot Chemical and Metallurgical Engineering-alalta. He osaavat:

 • soveltaa insinööritieteitä, luonnontieteitä ja matematiikkaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen kemian tai metallurgian alan insinööritieteellisessä kontekstissa
 • suunnitella ekologisesti kestäviä teollisen tason prosesseja
 • auttaa siirtymää kohti uusiutuvien ja kierrätettävien resurssien käyttöä
 • tehdä päätöksiä raaka-aineiden kriittisyydestä ja saatavuudesta
 • valita ja suunnitella yksikköoperaatioita teolliseen käyttöön
 • soveltaa kriittistä ajattelua monitieteisissä ryhmissä toteuttamiskelpoisten, turvallisten ja ekologisten teollisten prosessien luomiseksi
 • käyttää prosessien mallintamiseen, simulointiin ja ohjaukseen
 • seurata alansa kehitystä ja omaksua uutta tieteellistä, teknistä ja yhteiskunnallista tietoa
 • suunnitella ja viestiä strategisia tavoitteita, jotka vastaavat akateemisia ja teollisuuden ja yhteiskunnan vaatimuksia

Opetuskieli

Master's Programme in Chemical and Metallurgical Engineering -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Chemical and Metallurgical Engineering-maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

 • pääaineopinnot (60-65 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25-30 op)
 • diplomityö (30 op).

Kaikki pakolliset ja erikoistumisalojen kurssit on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin ja diplomityön tekemiseen. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi.

Opetusmenetelmät

Ohjelman opetusmenetelmiin kuuluu luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja prosessisimulointia tietokoneavusteisesti. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä ja kehittämään uusia prosesseja itse. Lisäksi monilla kursseilla tehdään yritysyhteistyötä mm. tehtävien ja projektien muodossa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Chemical and Metallurgical Engineering-maisteriohjelma tarjoaa kaksi pääainevaihtoehtoa:

1. Chemical and Process Engineering

Chemical and Process Engineering -pääaine tutkii kemikaalisten prosessien fysikaalisia ja kemikaalisia ilmiöitä monessa mittakaavassa. Voit keskittyä muun muassa:

 • lämmön- ja massansiirtoon, virtausdynamiikkaan
 • yksikköprosesseihin, kuten kemiallisiin muutoksiin ja uusien materiaalien kehittämiseen
 • yksikköoperaatioihin, kuten puhdistustekniikoihin, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja arvokkaiden materiaalien erottumiseen.
 • prosessisysteemitekniikkaan, joka kattaa prosessien mallinnuksen, simuloinnin ja ohjauksen.

2. Sustainable Metallurgical Engineering

Ilman metalleja ei olisi moderneja kaupunkeja, energiaa, liikennettä, älypuhelimia

eikä monia muitakaan tuotteita, joita pidetään osana laadukasta elämää. Metallit ovat olleet, ovat nyt ja tulevat aina olemaan yksi modernin yhteiskunnan ja talouden pääpilareista.

Aalto-yliopiston Metallurgical Engineering -pääaine on ainoa Suomessa tarjolla oleva pääaine, joka keskittyy metallien ja mineraalien kestävään tuotantoon ja kierrätykseen. Opiskelijat oppivat ymmärtämään aloja syvällisesti ja valmistuvat uralle, jolla he voivat todella saada aikaan maailmamme kipeästi kaipaamaa muutosta. Tässä pääaineessa voit keskittyä seuraaviin aiheisiin:

 • hydrometallurgia
 • pyrometallurgia
 • mineraalitekniikka
 • kestävä mineraalien käsittely ja mineraalitekniikka
 • metallurginen termodynamiikka ja kinetiikka
 • metallien ja muiden materiaalien kiertotalous

Tutustu ohjelman henkilökuntaan

Tutustu professoreihimme: Ville Alopaeus

Ville Alopaeus on toiminut kemian tekniikan professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2008. Erotusoperaatioita ja prosessien mallitusta tutkiva Alopaeus pyrkii edistämään siirtymää kohti uusiutuvaa energia- ja materiaaliympäristöä.

Professori Ville Alopaeus.

Jukka Niskanen tuo Aaltoon polymeeritekniikan osaamista

Filosofian tohtori Jukka Niskanen aloitti alkuvuodesta polymeeritekniikan apulaisprofessuurinsa Kemian tekniikan korkeakoulussa. Aiemmin muun muassa Kanadassa ja Japanissa tutkijana toiminut Niskanen aikoo Aallossa tutkia polymeerien koko elinkaarta, aina synteesistä valmiiden materiaalien luomiseen, sekä näiden ominaisuuksia, mutta myös käytön jälkeen näiden uudelleen hyödyntämiseen

Professori Jukka Niskanen kemian tekniikan korkeakoulun laboratoriotiloissa.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla:

 • suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla
 • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master's Programme in Chemical and Metallurgical Engineering -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Uramahdollisuudet

Kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan aloilla ollaan siirtymässä kohti kestäviä tuotantoprosesseja. Tästä syystä CME-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia asiantuntijoina monilla teollisuudenaloilla kuten metallurgiassa ja kemiallisessa tuotannossa sekä metsä-, lääke-, ja elintarviketeollisuudessa sekä energia-alalla.

Valmistumisesi jälkeen voit toimia esimerkiksi:

 • tuotanto- ja suunnitteluinsinöörinä
 • tutkimus- ja kehitysasiantuntijana
 • tutkijana yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • turvallisuus- ja kestävyysasiantuntijana
 • HR-päällikkönä

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista.

Tutkimuksen painopisteet

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen tutkimus keskittyy ekologisesti kestävien raaka-aineiden hyödyntämiseen sekä uusiin materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvien prosessien tehostamiseen. Laitos on avainasemassa seuraavien alojen tutkimuksessa:

 • kemian tekniikka
 • materiaalitekniikka
 • metallien käsittely
 • tehokkaat energiateknologiat.

Lisätietoa kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. He voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Yksi CME-maisteriohjelman vahvuuksista on sen tiivis yritysyhteistyö, jonka muotoja ovat mm. yrityksiltä saadut tehtävät ja projektit ja erikoiskurssit, joita vetävät alan yritysten edustajat, sekä yritysten toimeksiannosta tehdyt diplomityöt. Tämän tason yhteistyö on harvinaista, etenkin metallurgian alalla.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Chemical and Metallurgical Engineering

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: