Koulutustarjonta

Building Technology, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Building Technology -ohjelman ytimessä on terveellisten ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavien asuinympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen. Ohjelma antaa opiskelijoille vankat tiedot ja taidot, joilla he voivat ratkaista rakentamiseen liittyviä ympäristökysymyksiä ja muovata tulevaisuuden rakennettua ympäristöä. 
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master's Programme in Building Technology -ohjelmassa käsitellään rakennusten ja siltojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa. 
Koska rakennustekniikka on keskeistä turvallisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten asuinympäristöjen rakentamisessa, työskentely tällä alalla antaa aitoja mahdollisuuksia auttaa ympäristökysymysten ratkaisemisessa ja muovata tulevaisuutta paremmaksi. Nykyajan rakennustekniikan ammattilaisilta vaaditaan pitkäaikaisten rakenteiden toteuttamisen, ekologisesti kestävien materiaalien käytön, sekä kiertotalouden edistämiseksi rakenteiden ja materiaalien uudelleenkäytön osaamista.

Ohjelma kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia ja johtajia, jotka osaavat saumattomasti yhdistää tieteen ja ympäristövastuullisen ihmiskeskeisen suunnittelun ja näin edistää siirtymää kohti älykkäämpää rakennettua ympäristöä. Aalto on uusi yliopisto ja tarjoaa siksi moderneja ja virkistävän erilaisia lähestymistapoja rakennustekniikkaan. Ohjelman opetus pohjaa vankasti tutkimukseen – opiskelijamme saavat tietoa meneillään olevista tutkimuksistamme, ja hyödynnämme tuoreita kansainvälisiä tutkimustuloksia opetuksessamme.

Master’s Programme in Building Technology -ohjelmasta valmistuttuasi osaat:

 • suunnitella turvallisia ja ekologisesti kestäviä siltoja ja rakenteita. Ymmärrät rakenteiden mekaniikan, rakennesuunnittelun ja rakennusfysiikan perusteoriat ja ‑käsitteet. Osaat myös käyttää ja uudelleenkäyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja rakentamisessa.
 • tunnistaa fysikaalisia ilmiöitä, kun tutkimme niitä kokeellisin, teoreettisin ja laskennallisin menetelmin.
 • arvioida rakenteiden ja sisätilojen suorituskykyä suhteessa ulkoisiin kuormiin ja fysikaalisiin ilmiöihin.
 • käyttää sopivia kokeellisia menetelmiä mineraalipohjaisten materiaalien analysointiin
 • tunnistaa erilaisia johtamistapoja ja käyttää niitä suunnittelu- ja rakennusprojektien hallinnassa.

Opintojen aikana kehityt myös työelämätaidoissa, kuten analyyttisessä ja kriittisessä ajattelussa, monialaisessa yhteistyössä sekä viestinnässä.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Building Technology -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

 • yhteiset ja syventävät opinnot (60 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • diplomityö (30 op)

Yhteiset ja syventävät kurssit suoritetaan ennen diplomityön tekemistä. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi.

Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat luennot, harjoitukset ja projektipohjaiset tehtävät. Ohjelma tekee myös yhteistyötä alan yritysten kanssa, ja opiskelijat pääsevät vierailemaan rakennustyömaille.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Building Technology

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijoita kannustetaan suunnittelemaan opintopolkunsa pääasiassa omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelijoiden tukemiseksi olemme suunnitelleet myös opintopolkuja, jotka vastaavat tiettyjä rakennustekniikan ammatillisia pätevyyksiä. Tällaisia opintopolkuja ovat:

 • rakennetekniikka (Structural engineering). Tässä erikoistumisalassa käsitellään eri teemoja betoni-, teräs-, ja puurakenteista mallinnukseen.
 • rakennusten suorituskyky (Building performance). Opiskelijat oppivat mm. sisäympäristöstä, ilmanlaadusta ja palosimuloinnista.
 • rakennustyön johtaminen (Construction management). Tämä opintopolku keskittyy rakentamisen suunnitteluprosessiin, käytäntöön ja strategiseen johtamiseen.
 • mineraalipohjaiset materiaalit (Mineral-based materials). Opiskelijat tutustuvat betoniin rakennusmateriaalina, betonirakenteiden tuotantotekniikoihin ja betonin testaukseen.
 • rakenteiden mekaniikka ja laskennallinen rakennetekniikka (Structural and computational mechanics and engineering) Opiskelijat oppivat kehittämään ja soveltamaan rakennustekniikan perustyökaluja: mekaniikan rakenne- ja materiaalimalleja, insinööritieteiden numeerisia menetelmiä ja simulaatio-ohjelmistoja.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla:

 •  suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla
 • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Programme in Building Technology -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörejä tarvitaan laajasti moneen eri tehtävään rakenteiden suunnittelussa, teknisessä suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ohjelman aikana saat tietoja ja taitoja, joita tarvitset urallasi joko teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen tai valtionhallinnon palveluksessa. Useimmat meiltä valmistuneet ovat saaneet vakituisen työpaikan jo ennen valmistumistaan.

Valmistuneet ovat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtävissä yksityisellä sektorilla, elleivät toimi yrittäjinä. Rakennusalan insinöörit voivat työllistyä suomalaisiin tai ulkomaisiin rakennusalan yrityksiin, insinööritoimistoihin tai rakennusmateriaaliyrityksiin. Julkisella sektorilla alan ammattilaiset työskentelevät julkishallinnossa tai ympäristötoimijoiden tai järjestöjen palveluksessa aina YK:ta myöten.

Vastavalmistuneiden tyypilliset työtehtävät ovat suunnittelun, rakentamisen, projektihallinnan tai tutkimuksen parissa. Kun ura etenee, voit päästä vaikkapa neuvonantajaksi, hallintotehtäviin tai vanhemmaksi tutkijaksi.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennustekniikan laitoksen tutkimus keskittyy seuraaviin aiheisiin: 

1. Rakenteet – Rakennetekniikka, mekaniikka ja laskenta (Structural Engineering, Mechanics, and Computation)

Tässä tutkimusalueessa pyritään luomaan uutta tutkimuspohjaista tietoa rakennesuunnittelusta ja rakenteiden turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja purkamisesta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

 • betoni-, teräs-, ja puurakenteet
 • rakennetekniikka
 • rakenteiden mekaniikka
 • laskennallinen tekniikka
 • sillanrakennus


2. Suorituskyky rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa (Performance in Building Design and Construction)

Tämän monitieteisen tutkimusryhmän tarkoitus on saada aikaan rakennusalan muutosta ja tutkia useita suorituskykymittareita yhdessä. Tutkimusryhmässä on edustettuna monia aloja, jotka liittyvät rakennusten suorituskyvyn eri osa-alueisiin ja suunnittelu- ja rakennusvaiheen prosesseihin.


3. Mineraalipohjaiset materiaalit ja mekaniikka (Mineral-based Materials and Mechanics)

Tällä tutkimusalalla tavoitteena on varmistaa rakennetun ympäristön teknisten rakenteiden lujuus, kestävyys ja ekologinen kestävyys yhdistämällä geo- ja materiaalitieteitä mekaniikkaan ja insinööritieteisiin.  Alueeseen kuuluvat seuraavat aiheet:

 • geotekniikka
 • tietekniikka
 • tunneleiden rakentaminen ja louhinta
 • betonitekniikka
 • päällysteet
 • murskeet.

 
Lisätietoa rakennustekniikan laitoksen tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto tunnetaan tieteenalojen välisestä yhteistyöstä – opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.
 
Master’s Programme in Building Technology -ohjelmassa monet kurssit järjestetään yhteistyössä yritysten ja muiden koulutusohjelmien, kuten arkkitehtuurin tai konetekniikan, kanssa. Kursseilla on myös vierailevia luennoitsijoita useista yrityksistä, ja opiskelijat pääsevät vierailemaan rakennustyömaille. Lisäksi noin kaksi kolmasosaa ohjelman diplomitöistä tehdään ulkopuolisille kumppaneille, pääasiassa yrityksille.

Tutustu meihin

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2024 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat tämän hakukohteen pakollisia ohjelmakohtaisia liitteitä.

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Yhteystiedot

Gerhard Fink

Professori, koulutusohjelman johtaja

[email protected]

Katri Koistinen

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Hakuprosessia, hakudokumentteja ja kielitestejä koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: