Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteen väylän opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Tällä sivulla

Loading table of contents

Väyläopinnot -vaihtoehto valintakokeille

Voit hakea Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 60 opintopistettä kauppatieteen alan perusopintoja.

Väylän kautta opiskelijat valitaan pelkästään opintomenestyksen perusteella. Heti opintojen alusta alkaen pitäisi tavoitella vähintään kiitettäviä tai mielellään erinomaisia arvosanoja saadakseen parhaan mahdollisen keskiarvon.

Opintojen suorittamiseen kuluva aika vaihtelee muun muassa opiskelijan elämäntilanteen ja opiskelutaitojen mukaan. Jos yrittää suorittaa opintoja lyhyessä ajassa esim. kahden lukukauden aikana, kurssien suorittaminen ja erinomaisten arvosanojen saaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Opiskelija laatii itselleen sopivan lukujärjestyksen. Opinnot voi suorittaa valitsemassaan järjestyksessä. Yhden lukukauden kurssimäärä kannattaa olla sellainen, että pystyy saamaan jokaisesta kurssista hyvän arvosanan.  Osalle kursseista on rajoitettu opiskelijamäärä, joten aina ei voi päästä haluamalleen kurssille ja voi joutua muuttamaan lukujärjestystään. Opintojen aikataulut on yleensä tiedossa vain lukukaudeksi, joten myös tarkan lukujärjestyksen opetusaikoineen voi tehdä vain lukukaudeksi kerrallaan.

Avoimen yliopiston väylähakijoilta vaadittavat opinnot muuttuvat syksystä 2022 lähtien

Kauppatieteen väyläopinnot koostuvat kauppatieteen kandidaatin tutkinnon liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuuteen kuuluvista kursseista.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2022. Tämä tarkoittaa muutoksia osassa liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseista. Osa kursseista säilyy entisellään, osa poistuu kokonaan ja sen lisäksi tulee vielä vielä joitakin uusia peruskursseja. Nämä kurssimuutokset tulevat voimaan myös väyläopinnoissa.

Avoimen yliopiston väylähakijoilta vaadittavat opinnot 1.8.2022 lähtien

Avoimessa yliopistossa suoritettujen väyläopintojen perusteella valitaan enintään 45 uutta opiskelijaa Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan.

Suoritettavat väyläkurssit on määritelty erikseen. Väylävalinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Suoritettava vähintään 60 opintopistettä seuraavasti:

  • pakollinen kurssi Johdatus data-analytiikkaan  ISM-A1002 tai Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100
  • hakukohteena olevan pääaineen johdantokurssi
  • rahoituksen pääaineeseen hakeville pakollinen kurssi Tilastotieteen perusteet 30A02000
 

Opintojakso

Opintopisteet

Johtamisen perusteet 21A00110* TAI

Organisaatioiden johtaminen MNGT-A1001

6

6

Laskentatoimen perusteet 22A00110 TAI

Yrityksen ja talouden johtaminen ja raportointi ABL-A1300

6

6

Markkinoinnin perusteet 23A00110 TAI

Markkinoinnin johtaminen MARK-A0001

6

6

Rahoituksen perusteet 28A00100

6

Taloustieteen perusteet 31A00110

6

Yritysjuridiikan perusteet 32A00130

6

Tuotantotalouden perusteet 35A00130 TAI

Tuotannon ja palveluiden johtaminen ISM-A3002

6

6

Business Communication Skills 61A00200* TAI

Mastering influence in business communication MNGT-A4004** TAI

Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 LCB-5800*

3

6

3

Yritysvastuu ja etiikka 21A00140 TAI

Better business, better society II: Vastuullisen liiketoiminnan strateginen johtaminen BIZ-A0103***

3

3

Tiedon strateginen johtaminen BIZ-A0104***

3

Entrepreneurship MNGT-A3001****

3

Tilastotieteen perusteet 30A02000

6

Talousmatematiikan perusteet 30A01000 TAI

Tilastotieteen jatkokurssi* TAI

Tilastotieteen jatkokurssi ja R ISM-C1100*

6

6

6

Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot MNGT-A4001 TAI

Viestintä- ja projektinhallinta* TAI

Yritysviestinnän perusteet*

6

6

6

Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100* TAI

Johdatus data-analytiikkaan ISM-A1002

 

Myös aikaisemmin suoritettu Taulukkolaskenta ja analytiikka -opintojakso, joka on laajuudeltaan 5 op, hyväksytään. Tällöin edellytettyjen opintojaksojen laajuus on 59 op.

6

6

*Kurssia ei enää järjestetä
**Kurssin voi korvata suorittamalla kurssit Business Communication Skills 3 op ja Management Communication 3 op. Myös kurssi Management Communication 6 op voidaan hyväksyä valintaan.
***Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2023-2024
****Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2023. Edellisen opetussuunnitelmakauden kandidaattitasoinen kurssi Kurssi Entrepreneurship and Innovation Management (25C00100) on mahdollista sisällyttää väylään 6 op:n laajuisena ja Kurssi Entrepreneurship and Innovation Management (25C00200) 3 op:n laajuisena.

Valinnassa voidaan myös huomioida vastaavat Mikkelin kampuksella suoritetut englanninkieliset opintojaksot. Myös aiemmin suoritetut väyläkurssit, kuten esim. Tilastotieteen jatkokurssi, tai Viestintä ja projektinhallinta, joita ei enää opeteta, voidaan hyväksyä valintaan. Jos olet epävarma käyvätkö aiemmin suorittamasi kurssit väylävalintaan, ota yhteys [email protected]

Vuoden 2021 valinnasta alkaen on voimassa väyläopintojen vanhenemissääntö. Valinnassa voidaan jatkossa huomioida enintään seitsemän vuotta vanhoja opintoja. Perustellusta syystä tätä vanhempien opintojen huomioimisesta päättää Kauppakorkeakoulu. Kevään 2023. valinnassa huomioidaan 1.1.2016 ja sen jälkeen suoritetut opinnot.

Suoritettujen väyläopintojen perusteella haetaan koulutusohjelman pääaineeseen. Voidakseen tulla valituksi pääaineeseen, tulee hakijan olla suorittanut kyseisen pääaineen perusteiden kurssi:

Pääaine

Vaadittava kurssi

Johtaminen

Johtamisen perusteet TAI
Organisaatioiden johtaminen

Laskentatoimi

Laskentatoimen perusteet TAI
Yrityksen ja talouden johtaminen ja raportointi

Markkinointi

Markkinoinnin perusteet TAI
Markkinoinnin johtaminen

Rahoitus

Rahoituksen perusteet ja Tilastotieteen perusteet

Taloustiede

Taloustieteen perusteet

Tieto- ja palvelujohtaminen

Tuotantotalouden perusteet TAI
Tuotannon ja palveluiden johtaminen

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan perusteet

 

Alla olevasta pdf-tiedostosta löydät ohjeita väyläopintojen suorittamiseen lukuvuosina 2022-2023

Kandidaattikeskus

Avoimen yliopiston tarjoamat väyläopinnot opetetaan suomeksi (paitsi kieliopinnot) joko etäopetuksena tai lähiopetuksena Otaniemen kampuksella kolmena lukukautena: syyslukukausi, kevätlukukausi ja kesälukukausi. Korona-ajan etäopetus tulee vähitellen muuttumaan lähiopetukseksi.

Suoritettavat väyläkurssit on määritelty erikseen. Väylävalinnassa huomioidaan vain Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit. Muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja ei huomioida valinnassa.

Väyläopintojen opiskelu

Väyläopintojen suorittamisaikaan ja samaan aikaan suoritettavien opintojen määrään vaikuttaa muun muassa opiskelijan elämäntilanne esim. kokopäivätyö, opiskelutaidot ja aiempi osaaminen, kuten matemaattiset taidot.

Opinnoissa kannattaa muistaa, että valinta tehdään vain opintomenestyksen perusteella ja erinomaisen kurssiarvosanan eteen joutuu yleensä aina käyttämään enemmän aikaa kuin vain kurssista läpipääsemiseen.

Opiskelijat tietokoneen ääressä. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Tukea ja apua opintoihin

Avoin yliopisto
Jos haluat neuvontaa väyläopinnoista, niin voit varata neuvonta-ajan avoimesta yliopistosta avoin(at)aalto.fi Opintoneuvontaa voi saada verkkoyhteydellä tai puhelimitse tai Otaniemen kampuksella.

Kauppatieteen väylän opintotutorit
Kauppatieteen väylää opiskeville suunnattu chat-palvelu, on verkkopaikka, jossa voit keskustella opintotutorien ja halutessassi myös muiden väyläopiskelijoiden kanssa. Opintotutor on opiskelija, joka on itse suorittanut Kauppatieteen väylän opinnot ja pyrkii auttamaan ja tukemaan kaikkia kauppatieteen väylän opiskelijoita heidän aloittaessaan opintoja sekä opintojen aikana. Opintotutorilta ei voi saada vastauksia tenttikysymyksiin, mutta hän voi antaa vertaistukea ja monia käytännön tietoja, jotka auttavat opiskeluiden sujumisessa.

Mukaan chattiin pääset täyttämällä tämän lomakkeen. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi ohjeet chattiin liittymiseen sekä ohjeet, miten voit liittyä väyläopiskelijoita varten perustettuun sähköiseen työtilaan.

 

Hyvä tietää väyläopiskelusta -->

 

 

Kauppatieteen väyläkurssit syksy 2022

Syksyn 2022 kursseille ilmoittautuminen alkaa 8.8. klo 9.00. Katso kurssikohtaiset ilmoittautumisajat kurssikuvauksista.

Organisaatioiden johtaminen, 6 op (200 paikkaa)
Organisaatioiden johtaminen, 6 op (10 paikkaa)
Laskentatoimen perusteet, 6 op  (200 paikkaa)
Markkinoinnin perusteet, 6 op (200 paikkaa)
Taloustieteen perusteet, 6 op (200 paikkaa)
Yritysjuridiikan perusteet, 6 op (100 paikkaa)
Tuotantotalouden perusteet, 6 op (150 paikkaa)
Tilastotieteen perusteet, 6 op (25 paikkaa)
Talousmatematiikan perusteet, 6 op (80 paikkaa)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 6 op (28 paikkaa)
Johdatus data-analytiikkaan, 6 op (20 paikkaa)

Kokemuksia väyläopinnoista

Lotta Heikkinen

Väyläopiskelijan tarina: Lotta Heikkinen käytti välivuodet hyödyksi ja pääsi avoimen yliopiston opinnoilla kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Lotta Heikkinen käytti välivuodet hyödyksi ja opiskeli kauppatieteen alan väyläopintoja avoimessa yliopistossa. Keväällä 2019 Lotta pääsi kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi ja tällä hetkellä hän opiskelee kolmatta vuotta johtamisen pääaineopintoja.

Uutiset
Opiskelija Pasi Heino

Väyläopiskelijan tarina: Tehdastyön ohessa kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Pasi Heino pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta tieto- ja palvelujohtamista. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset
Opiskelija Åsa Liesola

Väyläopiskelijan tarina: Åsa Liesola päätyi opiskelemaan kauppatieteen väyläopintoja työkokemuksen kautta

Åsa Liesola pääsi keväällä 2019 kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väyläopintojen kautta ja opiskelee tällä hetkellä kolmatta vuotta laskentatoimea. Nyt hän kertoo opiskelukokemuksistaan väyläopintojen ajalta sekä kauppatieteen tutkinto-opinnoista.

Uutiset

Valinta tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Opiskelijoita kampuksella. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto.

 

Valintaperusteet ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea kerran vuodessa. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Aalto-yliopiston erillishaussa, valtakunnallisen korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun mukaisesti. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat löydät opintopolku.fi -sivustolta Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+2 v) kevät 2022 ks. Valinta avoimen yliopiston perusteella (Kevään 2023 haun tiedot ja linkki julkaistaan syksyn aikana)

Väyläopiskelija hakee samanaikaisesti sähköisellä hakulomakkeella
1) tutkinto-opiskelijaksi väyläopinnoilla
2) Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon pääainetta

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään väyläopintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (kahden desimaalin tarkkuudella), joten avoimen yliopiston opinnoissa on tärkeää saada mahdollisimman hyvä arvosana jokaisesta kurssista. Mikäli suorittaa enemmän kuin 60 op väyläopintoja, niin valinnassa otetaan huomioon parhaiten suoritetut 60 op.

Mahdollisessa keskiarvovalinnan tasapistetilanteessa etusijalle laitetaan se hakija, joka on hakukelpoisuuteen vaadittujen opintojen lisäksi suorittanut enemmän muita tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat kandidaattiohjelmaan.

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus). Valitut opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin. Opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon 2. opiskeluvuoden mukaisesti.

 

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2022 (Kevään 2023 haun tiedot julkaistaan syksyn aikana)

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteeella valitaan enintään 45 uutta opiskelijaa Kauppatieteen kandidaattiohjelmaan.

Opintojen vanheneminen
Valinnassa voidaan huomioida enintään seitsemän vuotta vanhoja opintoja. Kevään 2022 valinnassa huomioidaan 1.1.2015 ja sen jälkeen suoritetut opinnot. Perustellusta syystä tätä vanhempien opintojen huomioimisesta päättää Kauppakorkeakoulu.

16.3.- 30.3.2022 Hakulomake avoinna. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva hakija täyttää hakulomakkeen opintopolku.fi –palvelussa. Huom. Hakulomakkeessa valitaan sitovasti kandidaatin tutkinnon pääaine.

Kesäkuu 2022
Kevään 2022 valinnassa edellytettyjen opintojen tulee olla opintorekisterissä ja opiskelijan opintosuoritusotteella viimeistään 10.6.2022 klo 15.00
Kevään 2022 tenttien suoritusta tehdessä ota huomioon, että opettajalla on aikaa korjata tenttitulos 4 viikkoa tenttipäivästä lukien.Tulos ei välttämättä ole aiemmin tiedossa. Tenttejä ei siis voi suorittaa toukokuun 2022 loppupuolella.

Kandidaatin tutkinnon pääainevalinta väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valituille on kesäkuussa. Pääaineeseen vaikuttavien opintojen (eivät ole samat kuin väylävalinnan opinnot) tulee olla suoritettuina (=opintorekisterissä) 26.6.2022.

Viimeistään 8.7.2022
Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022. Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin Opintopolku.fi-palvelussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi.

Tilastoja hakemisesta

Tilastotietoa aiemmista avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnoista löydät Kauppatieteen alan kandidaattivaiheen valintatilastoista. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja eri vuosien valintatilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Vuonna 2014 valittiin ensimmäisen kerran opiskelijoita nykyisten vaatimusten tapaan. Ennen vuotta 2014 valintaperusteet olivat erilaiset ja opiskelijoiden piti suorittaa mm. paljon enemmän opintoja.

Kandidaatin tutkinnon pääaine: väylähakija valitsee hakulomakkeella

Tutkinto-opiskelijaksi valintaa varten väyläopiskelija täyttää Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun sähköisen hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa. Samalla sähköisellä hakulomakkeella hakija ilmoittaa myös toiveensa kandidaatin tutkinnon pääaineeksi. Hakuaika on yleensä maaliskuussa.

Hakijat hyväksytään pääaineisiin avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnassa lasketun keskiarvon perusteella. Hakija ilmoittaa hakulomakkeella preferenssijärjestyksessä kolme pääainetta, joihin hän hakee. Tämä on sitova hakemus pääaineeseen eikä sitä voi vaihtaa. Hakija sijoitetaan pääaineeseensa hakemuksen mukaisesti, mikäli pääaineessa on tilaa.

Hakulomakkeen jättämisen jälkeen tehdään ensin valinta tutkinto-opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) suoritettujen väyläopintojen perusteella. Sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi valitut sijoitetaan pääaineisiin pääaineiden valintaperusteiden mukaisesti.

Huomaa: pääainevalinnassa on eri valintaperusteet kuin itse opiskelijavalinnassa. Pääaineen valinnassa otetaan huomioon vain valintaperusteissa ilmoitetut kurssit, jotka vaikuttavat pääaineen pistelaskussa. Pääainevalinnan kriteerit päätetään vuosittain.

Lisätietoja pääaineista ja valintaperusteista sekä tiedon pääainevalinnan kursseista löydät tutkinto-opiskelijoille suunnatulta Pääaineen opinnot 2022-2024 -sivustolta.

Avoimen yliopiston väyläopintojen perusteella valittujen opiskelijoiden pääainevalinnassa on seuraavat poikkeukset (ks. Pääaineen opinnot 2022-2024 kohta Valintaperusteet):
1. Pääaineisiin sijoittelussa vertaillaan kyseisessä valintaryhmässä valittuja keskenään. Väyläopintojen perusteella valittuja opiskelijoita ei vertailla pääainevalinnassa ensimmäisen vuoden opinnot tutkinto-opiskelijana suorittaneisiin opiskelijoihin.  
2. Väyläopintojen perusteella valittujen pääainevalinnassa huomioitavien opintojen suorittamisaikaa ei ole rajattu.
3. Jos pääaineiden enimmäismäärät tulevat täyteen ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoista, on pääaineiden kiintiön päälle jokaiselle pääaineelle varattu kolme (3) paikkaa avoimen yliopiston väyläopintojen perusteella valituille opiskelijoille.

Mikäli et pääse hakemaasi pääaineeseen kandidaatin tutkinnossa, niin pääainetta on mahdollista vaihtaa siirryttäessä kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Tekniikan väylän opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan väylän opinnot (27 op) suorittamalla on mahdollista tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon ilman valintakokeita ja aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Neljä opiskelijaa Kauppakorkeakoulun uuden rakennuksen aulassa juttelemassa ja opiskelemassa.

Kauppatieteet, kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä. Kaupallinen tutkinto avaa lukuisia ovia yhteiskunnan kehittämiseen erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Koulutustarjonta
Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu