Aalto-yliopisto Junior

Nuorille

Maail­ma on täyn­nä kaikkea mie­lenki­in­toista. Sukel­la huip­pu­jen mukana lukiokursse­ja syvem­mälle luon­non­ti­eteeseen, taiteeseen, talouteen ja teknolo­giaan.

Jär­jestämme leire­jä, ker­ho­ja, kursse­ja, luen­to­ja ja tapah­tu­mia yläaste- ja lukioikäisille. Ter­ve­tu­loa mukaan tapaa­maan alansa huip­pu­ja ja mui­ta tieteestä innos­tunei­ta.
MYP
Kurssit

Kurssit

Luki­o­laisille tarkoitet­tua huip­puope­tus­ta ja mah­dol­lisu­us tutus­tua yliopis­tom­aail­maan. Inten­si­ivikursse­ja syksy­isin ja keväisin, opet­ta­ji­na Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit, tutk­i­jat ja opet­ta­jat.

Kurssien aihei­ta ovat mm. avaru­us ja satel­li­itit, bio­taide, geo­fysi­ik­ka sekä mikro- ja nan­otekni­ik­ka. Opiske­li­jat val­i­taan kurs­seille hake­musten perus­teel­la ja hake­musa­jat ilmoite­taan erik­seen.

Lue lisää.

Luennot

Luennot

Kvant­ti­fysi­ikkaa, tuotan­to­talout­ta ja neu­roti­eteitä. Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös yläk­oul­u­laiset, opet­ta­jat ja Aal­lon opiske­li­jat ovat ter­ve­tullei­ta. Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un.

Lue lisää.

MYP

Millennium Youth Prize

Innovaatiokilpailu nuorille. Millennium Youth Prize on tarkoitettu alle 19-vuotiaille nuorille. Kilpailussa Aalto-yliopiston professorit antavat nuorten selvitettäviksi neljä erilaista globaalia kestävän kehityksen haastetta.

Vapaamuotoisten töiden arviointikriteereinä ovat tieteellisyys, luovuus, innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus.

Lue lisää.

matikka_Junior

Matikka-akatemia

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Lue lisää.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu