Utbildningsutbud

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Magisterprogrammet Spatial Planning and Transportation Engineering fokuserar på hållbara städer och regioner och på deras framtida utmaningar och omfattar till exempel megatrender som urbanisering och teman relaterade till bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till denna. Programmet kombinerar ett tekniskt och människocentrerat synsätt inom planeringen av markanvändning och trafik. Man närmar sig ämnet från olika håll, allt från frågor om dagligt resande till storskalig strategisk planering på systemnivå.
Students with bicycles in Otaniemi

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Studiemål

I takt med urbaniseringen flyttar allt flera människor in i städerna, och samtidigt kräver kampen mot klimatförändringen beslut som radikalt förändrar det urbana livsrummet och transportsystemen. För att tackla de svåra tekniska och sociala problem som dessa utmaningar innebär utbildar magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik morgondagens ledare med ett tekniskt och ändå innebär människocentrerat synsätt och effektiva verktyg. Programmet är ett av de första i världen som kombinerar de närbesläktade och även sammanlänkade områdena planering av markanvändningen och trafikteknik – något som de ledande experterna på området talat för i åratal. Detta framtidsinriktade och unika grepp placerar utexaminerade från Aalto-universitetet i täten när det gäller dagens utvecklingstrender och gör det möjligt för dem att utforma hur människor lever och rör sig i dagens värld.

Utexaminerade från magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik har:

Ett människoorienterat men ändå tekniskt synsätt. De utexaminerade förstår både de sociala och tekniska aspekterna av innebär markanvändningsplanering och trafikteknik.

Djupa teoretiska insikter. De utexaminerade har den gedigna vetenskapliga bakgrund som behövs för att finna lösningar på frågor på systemnivå, från dagligt resande till storskaliga strategier.

Stark kompetens i samhällsplanering och -teknik. De utexaminerade kan arbeta för intelligentare och städer där det är bättre att bo samt andra av människan byggda miljöer och transportsystem.

Behärskar flera planerings- och analysmetoder. De utexaminerade kan använda vetenskapliga metoder och den senaste teknologin och verktygen på området.

En inbyggd hållbar inställning till sitt yrke. De utexaminerade ser planetens hälsa, samhället och människorna som utgångspunkten för en framgångsrik planering av markanvändning och trafikteknik.

Get to know us

Find out more about the field of study, the programme and what comes after from our students and alumni.

Oya Duman

With the help of my studies in the programme, I feel much more involved in my own living environment. Feeling like an active part of my own environment makes me feel empowered as a person.

Spatial Planning and Transportation Engineering student Oya Duman

Jatta Lahtinen

I think the programme’s blend of spatial planning and transportation is a real benefit, as the two are inseparable in municipal and regional planning.

SPT student Jatta Lahtinen

Tuomas Toivio

I and many of my fellow students found work opportunities already during our studies. Employers really value the skills Aalto University graduates have to offer.

Spatial planning and transportation engineering alumni Tuomas

Niklas Aalto-Setälä

With urban planning, I feel that I can have an impact on how our cities will function and what kind of lives people will have in them.

Spatial planning and transportation master's student Niklas

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik är engelska.

Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet via den här länken.

Studiernas innehåll

På grund av programmets uppbyggnad kan de studerande välja kurser i linje med sina intressen. Det första året reserveras för studier i gemensamma ämnen och fördjupade studier i huvudämnet och ger en bred överblick över planering av markanvändningen och trafikteknik. Under det andra året får studerandena en djupare kompetens genom att integrera båda områdena, ta valbara kurser och göra sitt examensarbete.

På grund av de valbara kurserna kan studerandena välja att studera en termin utomlands, stärka sin kompetens med fördjupande kurser eller bredda sitt kunnande med kurser från Aalto-universitetets andra magisterprogram eller från andra universitet. Att skapa en unik mix av kunskap uppmuntras eftersom det inte bara är mera motiverande för studerandena själva utan också uppskattas högt av ledande arbetsgivare på området.

Ämnen

Även om planering av markanvändningen och trafikteknik ofta ses som en del av samhällsplaneringen varierar området på en mycket stor skala från kvarter och städer till nationer och globala system. Exempelvis intelligenta städer, resor i urban miljö, hållbar utveckling samt markanvändning, regional planläggning och transportsystem är teman som programmet omspänner. Nedan ges några konkreta exempel från programmets omfattande kursutbud:

 • Planeringssystem för markanvändning (5 sp)
 • Transportplanering och -politik (5 sp)
 • Systemtänkande för en hållbar livsmiljö (5 sp)
 • Studio för intelligenta städer där det är bra att bo (10 sp)
 • Deltagandebaserad planering (5 sp)

Metoder

Programmet har en tvärdisciplinär approach som betonar grupparbete, kommunikation och förhandlingsförmåga, engagemang i den verkliga världen och stark kompetens i projektstyrning. De interaktiva metoder som används i programmet bildar en dynamisk kombination av teori och praktik, vilket förbereder studerandena för ständigt föränderliga miljöer och uppkomsten av nya teknologier.

Ett konkret exempel på en situation där tänkande på strateginivå möter praktiskt arbete är de olika studiokurser där studerandena får uppdrag av städer och företag, gör intervjuer med intressenter, basar för och deltar i workshops, tänker systemorienterat, löser problem kreativt och etiskt och diskuterar resultaten i nära samarbete med professorer och intressenter. Inlärningsmetoderna imiterar inte bara förhållanden i det verkliga livet utan ger studerandena uppdrag med verkliga projekt och problem.

Andra metoder är föreläsningar av professorer och gästande experter, personliga uppdrag, övningar i grupp, och de får också bekanta sig med professionell mjukvara och verktyg. Alla kurser utnyttjar några av eller alla dessa metoder kombinerade, vilket främjar en motiverande inlärningsmiljö och aktivt ömsesidigt lärande.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga programmet består av:

 • Gemensamma studier (40 sp)
 • Fördjupade studier (20 sp)
 • Valbara studier (30 sp)
 • Examensarbete (30 sp)

Personlig studieplan (PSP)

Den personliga studieplanen (PSP) är ett praktiskt verktyg som hjälper den studerande att staka ut sin studiestig så att hen väljer kurser som bäst motsvarar hens intressen och programmets krav. PSP fungerar också som kontroll på att man bedriver studierna i planerad takt. Optimalt visar PSP var i studierna man befinner sig och anger milstolpar man ska hålla sig till.

Läs mer på programmets sidorna (på engelska). 

Internationalisering

Magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik behandlar ämnen och teman som är universella och globala fastän de alltid tillämpas lokalt. En internationell karriär på området förutsätter förståelse för olika kulturer, lokala sedvänjor och tillvägagångssätt, och studerandena uppmuntras därför aktivt att studera en termin utomlands. Programmet som är en föregångare globalt, uppfyller och överskrider lätt internationella standarder, och ett stort antal utbytesstuderande kommer därför till Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Mångvetenskaplighet

Magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik är både människocentrerat och tekniskt. Detta mångfasetterade upplägg sammanför studerande och professorer med olika bakgrund och skapar ett mångdisciplinärt kollektiv kring det gemensamma temat. De studerande uppmuntras också att välja unika och personliga studiestigar, vilket möjliggörs av det stora utbudet av fördjupnings- och valbara kurser.

Aalto-universitetet är känt som en föregångare när det gäller att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna från de olika högskolorna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

Möjligheter till fortsätta studier

Magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik vid Aalto bildar en gedigen grund för doktorandstudier och forskarbefattningar.

Våra forskarteam driver forskning på hög nivå kring teman som:

 • Mänskligt vardagsbeteende och värden i livsmiljön
 • Nya metoder och processer för planering och uppläggning av strategier
 • Utveckling och ledning av urbana teknologier och tjänster

Karriärmöjligheter

Under studierna i magisterprogrammet i planering av markanvändningen och trafikteknik drivs ett mycket aktivt samarbete med städer, företag och andra intressenter. De interaktiva studiokurserna besöks och ordnas ofta av städer och ledande företag på området, och många av dem erbjuder också möjlighet till examensarbete.

Eftersom planeringen av markanvändning och trafikteknik är ett område i konstant förändring får de utexaminerade ofta totalt nya roller i organisationerna. Nya titlar och ansvarsområden uppstår inom alla de viktigaste karriärvägarna som kan uppdelas i tre kategorier:

 • Arbeta inom den offentliga sektorn, oftast i strategiska och ledande positioner gällande exempelvis samhällsplanering och gröna städer
 • Arbeta inom den privata sektorn som konsulter, analytiker, projektörer och specialister
 • Följa en akademisk bana och bli forskare på området

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder de studerandes anställningsmöjligheter i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla kursplanen jobbar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar därigenom före examen sin startplats. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag.

(bara på engelska)

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation in 2022:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good to excellent
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellently to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant:

The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme.
In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme.
Please see further instructions for the motivation letter below. Motivation letter is mandatory.
Evaluated documents: Motivation letter
Criticality: Critical

Other areas of competence
What is evaluated: Work experience and other acquired expertise as well as other relevant achievements such as publications and non-formal education
What we look for in an applicant: The applicant’s curriculum vitae is evaluated if documented in the application:
 -work experience in a field related to the study option
 -publications or posters
 -competitions in a field related to the study option
 -non-formal education
 -voluntary work in a field related to the study option
Evaluated documents: Curriculum vitae, other possible relevant documents
Criticality: Not critical

Your study background can be in urban and land use planning or transportation engineering but also a variety of studies in other fields related to planning and transportation engineering could prepare you for the programme. These studies can include, for example, architecture, geoinformatics, environmental studies, social studies, economics and geography.

Kontakt

Frågor gällande programmets innehåll kan ställas till [email protected]

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

Claudio Roncoli

Claudio Roncoli

Assistant Professor
Spatial Planning and Transportation Engineering

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat