Utbildningsutbud

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad på geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och den cirkulära ekonomins utmaningar.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

We are still updating the information on this page. The information concerning the Master programme in Geoengineering for the application round 2021-2022 will be updated by 1 October 2021.

Utbildningens mål 

I stora byggprojekt och i gruvdrift behövs geobyggare bl.a. för att planera grundkonstruktioner, markförstärkning, grävningar och tunnlar. I magisterprogrammet för geobyggnad får studerandena kunskaper som behövs på området och många nyttiga färdigheter. Diplomingenjörer som har utbildats i programmet har en verktygslåda i vilken ingår åtminstone följande delar:

 • Bred kännedom om geobyggande. Vi utbildar experter på markens och berggrundens beteende, vilka har gedigen kunskap om materialvetenskaper, mekanik och byggande.
 • Tillämpat kunnande i sitt specialiseringsområde. Den studerande utvecklas till expert i minst ett av de tre specialiseringsområdena i magisterprogrammet. (Specialiseringsområdena geoteknik, vägbyggnad och bergteknik presenteras nedan).
 • Numerisk modellering. Efter att ha genomgått magisterprogrammet har den studerande behövliga färdigheter i numerisk modellering.
 • Användning av program och verktyg. I studierna lär sig den studerande använda de vanligaste programvarorna och verktygen på området och deras vanligaste funktioner.
 • Samarbets- och kommunikationsfärdigheter. En diplomingenjör som utbildats i programmet har färdigheter att arbeta i grupp och att leda arbetslag även i de snabbast föränderliga arbetsmiljöerna.
 • Fälterfarenhet. Under studierna samlar den studerande egen erfarenhet av byggande, grundundersökningar, byggandets miljöeffekter och fältförsök.

En diplomingenjör som genomgått magisterprogrammet för geobyggnad känner till geotekniska konstruktioners livscykel, från de första fältundersökningarna till planering, byggande, underhåll och slutligen återvinning.

Läs mer (på engelska)

Utbildningens innehåll 

Lärarna i magisterprogrammet för geobyggnad hör till eliten i Finland och internationellt. Många av dem har varit med i krävande planeringsarbeten och projekt. Med hjälp av täta industrikontakter i undervisningen lär vi ut färdigheter som svarar mot branschföretagens aktuella behov. Professorerna i magisterprogrammet är aktiva forskare, så studierna förmedlar också de nyaste forskningsrönen. Nya undervisningsmetoder används djärvt. Studievardagen kan därför omfatta exempelvis omvänt klassrum, försök i avancerade laboratorier, fältförsök (vanligen med professionella redskap, ibland även med sprängämnen), praktiska projektarbeten som vi får av företagen, besök på byggplatser och kanske till och med i tunnlarna under Otnäs campus, eller övningar som sker i virtuell verklighet.

Specialiseringen i magisterprogrammet fördelas på tre teman: planering av grundkonstruktioner och anläggningsarbeten kräver geotekniskt kunnande om olika markförhållanden, planering av gruvor och tunnlar kräver kunnande i bergteknik, och byggande av trafikleder kräver kunnande i vägteknik.

A construction worker reparing a drilling rig on the Otaniemi campus.

Geoteknik 

Geoteknisk kunskap är grunden för allt byggande. I geoteknik studeras markens mekaniska, hydrauliska och värmeegenskaper, och hur dessa egenskaper påverkar planeringen. De studerande lär sig välja olika grundläggningssätt, planera grunder, grundförstärkningar och andra geotekniska konstruktioner och att beakta samspelet mellan marken och konstruktionerna samt besluta om hur anläggningsarbetena ska ske. Mineralbaserade material, återvinningen av dem och deras miljöpåverkan är också en väsentlig del av de geotekniska studierna. Basen i kompetensen hos en ingenjör som specialiserat sig på geoteknik är grundlig kännedom om aktuella planeringsmetoder och om markens mekanik.

Road construction site next to Helsinki metro line

Vägteknik 

Flygfält, landsvägar, gator, vägar, järnvägar, metro och andra livligt trafikerade leder är livsviktiga för samhällets funktion. Vid studierna i vägteknik granskas planeringen av vägars konstruktion och de bituminösa materialens materialteknik, så att de studerande lär sig välja lämpliga material för objektet och planera dess konstruktioner. I studierna behandlas också metoder för olika konstruktioners underhåll och renovering för att förlänga deras livslängd. 

Two work vehicles in an underground tunnel with cables.

Bergteknik 

Med bergteknik kan urberget användas för underjordiska utrymmen och som källa till mineraler och energi. Till bergteknikens kärnområden hör bergmekanik, grävteknik, byggande och geovetenskaper. Bergteknisk kunskap hjälper konstruktörer och bergbyggare att skapa konstruktioner som är ekonomiska och trygga för människan och miljön. I tunnelprojekt svarar experterna på bergteknik först för planeringen av tunneln och dess stödkonstruktioner, och i byggnadsskedet hjälper de till att genomföra planerna för bergbrytningen.

 

Studiernas innehåll bestäms i stor utsträckning av det specialiseringsområde du valt. Nedan ges några exempel på vårt kursutbud för att visa bredden på studierna:

 •  Advanced Soil Mechanics (5 sp) 
 •  Numerical Methods in Geotechnics (5 sp) 
 •  Structural design of roads (5 sp) 
 •  Road Maintenance and Rehabilitation (5 sp) 
 •  Foundation Engineering and Ground Improvement (5 sp) 
 • Rock Excavation (5 sp) 
 • Rock Mechanics (5 sp) 
 • Project Course in Geoengineering (5 sp) 

Kursutbudet finns i sin helhet i studerandeportalen Into.

 

Webinar | Geoengineering

Master’s Programme in Geoengineering provides world-class education in the disciplines of geotechnics, rock mechanics, highway engineering and construction. In this webinar, the programme director tells more about the studies and the future career possibilities.

Watch the webinar recording
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Studiernas uppbyggnad 

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng och arrangeras av Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Det tvååriga programmet är delat i tre delar:

 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Diplomarbete (30 sp)
 • Valfria studier (30 sp)

Huvudämnesstudierna omfattar studier som är gemensamma för alla under första året (30 sp), och av valfria fördjupade studier (30 sp). Studerandena kan flexibelt inrikta sig på teori, på praktik och tillämpad teknik eller på en blandning av dessa.

Individuell studieplan 

Varje studerande gör i början av studierna upp en individuell studieplan, ISP, tillsammans med sin akademiska handledare. Avsikten med ISPn är att sörja för att studierna är enligt studerandens intresse och att hen utför studierna i logisk ordning. ISPn är ett praktiskt verktyg med vilket den studerande kartlägger sin egen studiegång inom ramen för magisterprogrammets krav. ISPn är också nyttig för att följa med hur studierna framskrider: den kan gestalta nuläget i studierna och sätta konkreta mellanetapper för fortsättningen.  

Tilläggsinformation om kursutbudet finns på magisterprogrammets sidor i studerandeportalen Into.  

 

Utlandsstudier 

Vi uppmuntrar utbytesstudier utomlands vid något av Aalto-universitetets många partneruniversitet. Många multinationella företag är också partners till magisterprogrammet.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjligheter till fortsatta studier 

Magisterprogrammet för geobyggnad ger en god utgångspunkt att fortsätta med doktorandstudier. 

Möjligheter i flera branscher 

Studerandena kan välja sina valfria studier fritt i vilken som helst av Aalto-universitetets högskolor. Populära val för geobyggnadsstuderande har varit t.ex. byggnadsteknik och trafikplanering. Magisterprogrammet har också samarbete med andra universitet inom temana cirkulärekonomi och hållbarhet.

We are still updating the information on this page. The information concerning the Master programme  in Geoengineering for the application round 2021-2022 will be updated by 1 October 2021.

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2022 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

The following are used as criteria for academic evaluation 2022:

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree
Admission requirements: Grades average equivalent to Finnish grade 3.0 on 1-5 scale gives 1 point. Grades average equivalent to Finnish grade 5 on 1-5 scale gives 5 points. Grade average below grade 3.0 gives 0 or 0.5 points.
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Contents and scope of previous studies compared to demands/
contents of study option applied to
What we look for in an applicant: We check whether the applicant has taken courses that allow him to successfully study Geoengineering at Aalto. In particular, we check whether there are enough courses are related to mathematics and computations, as well as basics of mechanics, strength of materials and similar. We are also looking for basics of geology, geotechnics / soil mechanics and some civil engineering oriented courses.
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Previous degree from a recognized institution
Method of demonstrating competence: The quality of the university is checked based on national and international rankings. Typically, Finnish universities of Applied Sciences are getting 3-4 points. International universities ranked higher than top 1000 get 4 or 5 points, while those ranked below top 10000 get zero.
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Suitability of programme for applicant + communication skills + other areas as determined by the programme [to be specified by the study option]
What we look for in an applicant: Based on motivation letter and cv we evaluate candidate approach for the study and discipline, and we check whether the candidate expectations are realistic.
Evaluated documents: Motivation letter
Criticality: Not critical

Other areas of competence
What is evaluated: Work experience + learning gained otherwise or demonstration of skills such as publications, contests, non-formal learning, extra degrees etc.
What we look for in an applicant: We check for special qualities of the candidate. This is, however, less important than other areas of evaluation.
Evaluated documents: Extra materials: Curriculum vitae, letter of references, proof of employment, publications
Criticality: Not critical

For applicants to the Master's Programme in Geoengineering, basic knowledge in the following fields is highly recommended: geology or geotechnics, mechanical and structural engineering, material sciences and statistics, mining or construction.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Geoengineering programme are requested to provide the following study-option-specific documents:

●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Motivation letter

Kontaktinformation 

Förfrågningar om ansökningsförfarnadet: [email protected]

Wojciech Solowski 

Biträdande professor 

Civil Engineering 

[email protected] 

+358505925254 

 

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat