Utbildningsutbud

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-universitetets magisterprogram i geobyggnad erbjuder utbildning i världsklass i geoteknik, vägbyggnad och bergteknik. Vårt program ligger i toppen i denna bransch och det ger en klar rutt till arbetslivet, där en diplomingenjör som är specialiserad i geobyggnad kan bidra till att lösa urbaniseringens och cirkulärekonomins utmaningar.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Utbildningens mål 

I stora byggprojekt och i gruvdrift behövs geobyggnadsexperter bl.a. för att planera grundkonstruktioner, markförstärkning, grävningar och tunnlar. I magisterprogrammet för geobyggnad får studerandena nyttiga färdigheter för branschen. Diplomingenjörer som har utbildats i programmet har en verktygslåda i vilken ingår åtminstone följande delar: 

 • Bred kännedom om geobyggande. Vi utbildar experter i hur marken och berggrunden uppför sig, och som har ett stadigt grepp om materialvetenskaper, mekanik och byggande. 
 • Tillämpat kunnande i sitt specialiseringsområde. Den studerande utvecklar sig till expert i minst ett av de tre specialiseringsområdena i magisterprogrammet. (Specialiseringsområdena geoteknik, bergteknik och vägbyggnad presenteras nedan).  
 • Numerisk modellering. Efter att ha genomgått magisterprogrammet har den studerande behövliga färdigheter i matematisk modellering. 
 • Användning av program och verktyg. I studierna blir den studerande bekant med de vanligaste funktionerna. 
 • Samarbets- och kommunikationsfärdigheter. En diplomingenjör som utbildats i programmet har färdigheter att arbeta i grupp och att leda arbetslag även i de snabbast föränderliga arbetsmiljöerna. 
 • Fälterfarenhet. Under studierna samlar den studerande egen erfarenhet av byggande, geotekniska undersökningar och fältförsök.  

En diplomingenjör som har genomgått magisterprogrammet för geobyggnad känner till geotekniska konstruktioners livscykel, från de första försöken till planering, byggande, underhåll och slutligen återvinning.  

Läs mer (på engelska)

Utbildningens innehåll 

Lärarna i magisterprogrammet för geobyggnad hör till eliten i Finland och internationellt. Många av dem har varit med i krävande planeringsarbeten och projekt. Med hjälp av täta industrikontakter i undervisningen lär vi ut färdigheter som svarar mot branschföretagens nutida behov. Professorerna i magisterprogrammet är aktiva forskare, så studierna förmedlar de nyste forskningsresultaten. Nya undervisningsmetoder används modigt. På grund av dessa faktorer kan studievardagen omfatta omvänt klassrum, försök i högklassiga laboratorier, fältförsök (konventionellt med professionella redskap, ibland till och med sprängämnen), praktiska projektarbeten som vi får från företag, besök på byggplatser och möjligen till och med i tunnlarna under Otnäs campus, eller övningar i virtuell verklighet.   

Specialiseringen i magisterprogrammet fördelas på tre teman: planering av grundkonstruktioner och markbyggnad kräver geotekniskt kunnande om olika markförhållanden, planering av gruvor och tunnlar kräver kunnande i bergteknik, och byggande av trafikleder kräver kunnande i vägteknik. 

A construction worker reparing a drilling rig on the Otaniemi campus.

Geoteknik 

Geoteknisk kunskap är grunden för allt byggande. På geoteknikens område undervisas i markens mekaniska och hydrauliska egenskaper och värmeegenskaper, och hur dessa egenskaper påverkar planeringen. De studerande lär sig att välja mellan olika grundkonstruktioner, att planera grundkonstruktioner och andra geotekniska konstruktioner, att beakta samspelet mellan marken och konstruktionerna, och att besluta om markbyggandet. Mineralbaserade material och återvinningen av dem är också en väsentlig del av de geotekniska studierna. Kärnan i kunskaperna hos en ingenjör som specialiserat sig i geoteknik är uppdaterade planeringsmetoder och grundlig kännedom om markens mekanik. 

Road construction site next to Helsinki metro line

Vägteknik 

Flygfält, landsvägar, gator, vägar, järnvägar, metro och andra livligt trafikerade leder är livsviktiga för samhällets funktion. Studierna i vägteknik fördjupar de studerande i planeringen av vägarnas konstruktion och teknik för bitumenmaterial, så att de studerande lär sig välja och planera lämpliga material och konstruktioner för objektet. I studierna behandlas också sätt att underhålla och iståndsätta konstruktionerna för att förlänga deras brukstid.  

Two work vehicles in an underground tunnel with cables.

Bergteknik 

Med bergteknik kan man bygga bergsrum i berggrunden eller utvinna mineraler och energi ur den. Till bergteknikens kärnområden hör bergmekanik, grävteknik, byggande och geovetenskaper. Bergteknisk kunskap hjälper konstruktionsplaneraren och bergsbyggaren att skapa konstruktioner som är ekonomiska och trygga för människorna och miljön. I tunnelprojekt ansavarar experterna på bergteknik för planeringen av tunneln och dess stödkonstruktioner, och därefter i byggnadsskedet hjälper de till att genomföra planerna för bergbrytningen.  

 

Studiernas innehåll bestäms i stor utsträckning av valet av specialiseringsområde. Nedan har vi samlat några exempel på vårt kursutbud för att visa bredden på studierna:

 •  Advanced Soil Mechanics (5 sp) 
 •  Numerical Methods in Geotechnics (5 sp) 
 •  Structural design of roads (5 sp) 
 •  Road Maintenance and Rehabilitation (5 sp) 
 •  Foundation Engineering and Ground Improvement (5 sp) 
 • Rock Excavation (5 sp) 
 • Rock Mechanics (5 sp) 
 • Project Course in Geoengineering (5 sp) 

Kursutbudet finns i sin helhet i studerandeportalen Into: courses in INTO page

 

Studiernas uppbyggnad 

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng och det arrangeras av Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Det tvååriga programmet är delat i tre delar:

 • Huvudämnesstudier (60 sp) 
 • Diplomarbete (30 sp) 
 • Valfria studier (30 sp) 

Huvudämnesstudierna omfattar studierna som är gemensamma för alla under första året (30 sp), och av valfria fördjupade studier (30 sp). Studerandena kan flexibelt rikta in sig på teori, på praktik och tillämpad teknik, eller på en blandning av dessa.  

Individuell studieplan 

Varje studerande gör i början av studierna upp en individuell studieplan, ISP, tillsammans med sin akademiska handledare. Avsikten med ISPn är att sörja för att studierna är enligt studerandens intresse och att hen utför studierna i logisk ordning. ISPn är ett praktiskt verktyg med vilket den studerande kartlägger sin egen studiegång inom ramen för magisterprogrammets krav. ISPn är också nyttig för att följa med hur studierna framskrider: den kan gestalta nuläget i studierna och sätta konkreta mellanetapper för fortsättningen.  

Tilläggsinformation om kursutbudet finns på magisterprogrammets sidor i studerandeportalen Into.  

 

Utlandsstudier 

Vi uppmuntrar studerandena att studera en termin utomlands vid någon av Aalto-universitetets många samarbetsuniversitet. Vårt magisterprogram har också flera multinationella företag som samarbetspartners. 

Möjligheter till fortsatta studier 

Magisterprogrammet för geobyggnad ger en god utgångspunkt att fortsätta med doktorandstudier. 

Möjligheter i flera branscher 

Studerandena kan välja sina valfria studier fritt i vilken som helst av Aalto-universitetets högskolor. Populära val för geobyggnadsstuderande har varit t.ex. byggnadsteknik och trafikplanering. Magisterprogrammet har också samarbete med andra universitet inom temana cirkulärekonomi och hållbarhet.

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2021 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records
Criticality: Critical

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality: Critical

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions
Criticality: Not critical

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: Should be clearly in connection with the study option
Evaluated documents: Motivation letter, CV
Criticality: Not Critical

For applicants to the Master's Programme in Geoengineering, basic knowledge in the following fields is highly recommended: geology or geotechnics, mechanical and structural engineering, material sciences and statistics, mining or construction.

Additional documents

The following mandatory documents are required by the programme:

 •     a motivation letter
 •     cv

Motivation letter

Kontaktinformation 

Förfrågningar om ansökningsförfarnadet: [email protected]

Wojciech Solowski 

Biträdande professor 

Civil Engineering 

[email protected] 

+358505925254 

 

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat