Koulutustarjonta

Geoengineering, Master of Science (Technology)

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.

Suurissa rakennushankkeissa ja kaivostoiminnassa georakentajia tarvitaan muiden muassa perustuksien, maapohjan vahvistamisen, kaivantojen ja tunnelien suunnitteluun. Georakentamisen maisteriohjelmasta opiskelijat saavat alan osaamisen ja valikoiman hyödyllisiä taitoja. Ohjelmasta valmistuneen diplomi-insinöörin työkalupakki koostuu ainakin seuraavista osista:

 • Laaja georakentamisen tuntemus. Koulutamme maa- ja kallioperän käyttäytymisen asiantuntijoita, joilla on vankka ote materiaalitieteistä, mekaniikasta, ja rakentamisesta.
 • Sovellettua erikoistumisalan osaaminen. Opiskelija kehittyy opintojen kautta ammattilaiseksi maisteriohjelman kolmesta erikoistumisalasta vähintään yhdessä. (Erikoistumisalat geotekniikka, kalliotekniikka ja tienrakentaminen esitellään alempana.)
 • Numeerinen mallintaminen. Maisteriohjelman käytyään opiskelijalla on laskennalliseen mallintamiseen tarvittavat taidot.
 • Ohjelmistojen ja työkalujen käyttö. Opintojen parissa opiskelija tutustuu alalla käytettävien tietokoneohjelmien ja työkalujen toimintalogiikkaan ja yleisimpiin toimintoihin.
 • Yhteistyö- ja viestintätaidot. Ohjelmasta valmistuvalla diplomi-insinöörillä on valmiudet ryhmässä työskentelyyn ja tiimien johtamiseen jopa kaikista nopeimmin muuttuvissa työympäristöissä.
 • Kenttäkokemus. Opintojen varrella opiskelija kartuttaa omakätistä kokemusta rakentamisesta, pohjatutkimuksista, rakentamisen ympäristövaikutuksista ja kenttäkokeista.

Georakentamisen maisteriohjelman käynyt diplomi-insinööri tuntee geoteknisten rakenteiden elinkaaren ensimmäisistä maastotutkimuksista suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja lopulta rakenteiden kierrätykseen asti.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydätMaisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja sen järjestämisestä vastaa Insinööritieteiden korkeakoulu. Kaksivuotisen ohjelman opinnot jaetaan kolmeen osaan:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Diplomityö (30 op)
 • Valinnaiset opinnot (30 op)

Pääaineopinnot koostuvat kaikille ensimmäisen vuoden yhteisistä opinnoista (30 op) ja valinnaisista syventävistä opinnoista (30 op). Opiskelijat voivat joustavasti suuntautua syvemmälle teoriaan, käytäntöön ja soveltavaan tekniikkaan tai näiden sekoitukseen.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelijat laativat opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajansa kanssa. HOPSin tarkoituksena on huolehtia siitä, että opinnot ovat opiskelijan mielenkiinnon mukaisia ja että opinnot suoritetaan loogisessa järjestyksessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännön työkalu, jonka avulla opiskelija kartoittaa oman opintopolkunsa maisteriohjelman vaatimusten puitteissa. HOPS on myös hyödyllinen opintojen etenemistä seuratessa: se voi hahmottaa opintojen nykyvaihetta ja asettaa konkreettisia välitavoitteita jatkoa varten.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät opinto-oppaasta.

Master's Programme in Geoengineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Georakentamisen maisteriohjelman opettajat kuuluvat alansa valiojoukkoon Suomessa ja kansainvälisesti. Monet heistä ovat olleet mukana haastavissa suunnittelutöissä ja -hankkeissa ja tiiviiden teollisuusyhteyksien avulla georakentamisen kursseilla opetetaan taitoja, jotka vastaavat alan yritysten nykytarpeita. Maisteriohjelmassa työskentelevät professorit ovat aktiivisia tutkijoita, joten opinnot sisältävät myös viimeisintä tutkimustietoa. Uusia opetusmetodeja käytetään rohkeasti. Näiden tekijöiden ansiosta opintojen arkeen voi kuulua käänteistä opetusta (flipped classroom), kokeita tasokkaassa laboratoriossa, kenttäkokeita (tavanomaisesti ammattivälineiden avulla, joskus jopa räjähteillä), yrityksiltä saatavia käytännön projektitöitä, vierailuita rakennustyömaille ja mahdollisesti jopa Otaniemen kampuksen alla sijaitseviin tunneleihin tai virtuaalitodellisuuteen sijoittuvia harjoituksia.

Maisteriohjelmassa erikoistuminen jakautuu kolmeen teemaan: pohjarakentaminen ja maanrakennus vaativat geoteknistä osaamista erilaisista maaperäolosuhteista, kaivokset ja tunnelit kalliotekniikkaa ja liikenneväylien rakentaminen tietekniikkaa.

Geotekniikka

Geotekninen tieto on kaiken rakentamisen perusta. Geotekniikan alalla tarkastellaan maaperän mekaanisia, hydraulisia ja lämpöominaisuuksia sekä näiden ominaisuuksien vaikutuksia suunnitteluun. Opiskelijat oppivat valitsemaan eri perustamistapoja, suunnittelemaan perustuksia, pohjanvahvistuksia ja muita geoteknisiä rakenteita, huomioimaan maaperän ja rakenteen väliset vuorovaikutukset ja päättämään maarakentamistavoista. Mineraalipohjaiset materiaalit, niiden kierrättäminen ja ympäristövaikutukset ovat myös oleellinen osa geotekniikan opintoja. Geotekniikkaan erikoistuneen insinöörin taitojen ytimessä ovat ajantasaiset suunnittelumetodit ja perusteellinen maamekaniikan tuntemus.

Tietekniikka

Lentokentät, maantiet, kadut, tiet, rautatiet, metrot ja muut vilkkaasti liikennöidyt alueet ja väylät ovat elintärkeitä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tietekniikan opinnoissa perehdytään etenkin teiden rakenteelliseen suunnitteluun ja bitumimateriaalien materiaalitekniikkaan. Näiden avulla opiskelijat oppivat valitsemaan ja suunnittelemaan kohteeseen sopivan materiaalit ja rakenteet. Opinnoissa käsitellään myös keinoja eri rakenteiden ylläpitoon ja kunnostukseen niiden käyttöiän pidentämiseksi.

Kalliotekniikka

Kalliotekniikan avulla peruskalliota voidaan käyttää maanalaisena tilana sekä mineraalien ja energian lähteenä. Kalliotekniikan ydinalueisiin kuuluvat kalliomekaniikka, kaivaustekniikat, rakentaminen ja geotieteet. Käytännössä kalliotekninen tieto auttaa rakennesuunnittelijaa ja kalliorakentajaa luomaan rakenteita, jotka ovat taloudellisia sekä turvallisia ihmisten ja ympäristön kannalta. Tunnelihankkeissa kalliotekniikan asiantuntijat vastaavat ensin tunnelin ja sen tukirakenteiden suunnittelusta ja rakennusvaiheessa he auttavat kalliolouhosten suunnitelmien toteuttamisessa.

Opintojen sisältö määräytyy pitkälti erikoisalavalinnan mukaan. Alle on koottu joitain esimerkkejä kurssivalikoimastamme kuvastamaan opintojen laajaa kattavuutta:

 • Advanced Soil Mechanics (5 op)
 • Numerical Methods in Geotechnics (5 op)
 • Structural design of roads (5 op)
 • Road Maintenance and Rehabilitation (5 op)
 • Foundation Engineering and Ground Improvement (5 op)
 • Rock Excavation (5 op)
 • Rock Mechanics (5 op)
 • Project Course in Geoengineering (5 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Webinaari | Geoengineering

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Tässä webinaarissa ohjelmanjohtaja kertoo lisää opintojen sisällöstä, opiskelusta, sekä työllistymisestä.

Katso webinaaritallenne
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Kansainvälistyminen

Kannustamme opiskelijoita viettämään lukukauden ulkomailla yhdessä Aalto-yliopiston monista kumppaniyliopistoista. Maisteriohjelmamme kumppaneihin kuuluu myös useita monikansallisia yrityksiä.

Aalto-yliopisto on luonnostaan kansainvälinen: vastaanotamme joka vuosi tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Monimuotoinen Aalto-yhteisö kokoontuu opintojen lisäksi vapaa-ajan tapahtumissa, harrastuksissa ja juhlissa ympäri kampusta. Koulutusohjelmien johtajat, opiskelijatuutorit ja opiskelijapalvelut tekevät kaikki osansa toivottaakseen ulkomaiset opiskelijat tervetulleiksi Suomeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Georakentamisen maisteriohjelma antaa hyvät lähtökohdat jatkaa tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Maisteriohjelmalla on erinomaiset yhteydet teollisuuteen, minkä ansiosta opiskelijoilla on jo valmistuttuaan kokemusta työskentelystä alan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Pidämme opintojen ja teollisuuden kynnyksen matalana, jotta opiskelijat saavat mahdollisimman korkeatasoisen koulutuksen ja hyvät lähtökohdat omille urilleen. Esimerkiksi lukuvuonna 2017 noin 90 % diplomitöistä valmistui teollisuuden tuella ja lähes jokainen valmistunut opiskelija löysi osaamistaan vastaavan työpaikan. Georakentamiseen erikoistuvien insinöörien määrä on melko pieni ja osaajapula on ollut pidempiaikainen, joten yritykset etsivät jatkuvasti uusia alan kykyjä. Työpaikka voi sijaita Suomessa tai kauempana Euroopassa tai maailmalla.

Georakentajat työskentelevät tärkeissä rooleissa rakentamistekniikan, suunnittelun ja konsultoinnin sekä opetuksen ja tutkimuksen alueilla. Työnkuvia on monenlaisia:

 • Suunnittelija tai konsultti alan johtavassa yrityksessä
 • Työjohtajat ja muut työnjohtotehtävät rakennusliikkeissä
 • Perustaja tai asiantuntija alaa eteenpäin kirittävässä start-upissa
 • Asiantuntija julkisella sektorilla
 • Tutkija tutkimuslaitoksessa tai opetustehtävät eri oppilaitoksissa
   

Aalto-yliopisto tarjoaa urapalveluita, jotka auttavat löytämään työpaikan Suomesta tai ulkomailta. Aalto-yliopistosta valmistuvat opiskelijat löytävät halutessaan hyvän työpaikan helposti. Yliopistolla on myös eloisa yrittäjyysyhteisö, josta on hyötyä omaa yritystä pohtiville. Tutkijan uralle suuntaavat saavat maisteriohjelmasta hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat voivat valita valinnaiset opintonsa vapaasti mistä tahansa Aalto-yliopiston korkeakoulusta. Suosittuja valintoja georakentamisen opiskelijoiden keskuudessa ovat olleet esimerkiksi rakennustekniikka ja liikennesuunnittelu. Maisteriohjelmalla on myös yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa kiertotalouden ja kestävyyden teemoissa.

Aalto-yliopisto tunnetaan tieteen, tekniikan, taiteen ja talouden kohtaamispaikkana. Elävä kampus ja yliopiston läpäisevät valinnaiskurssit tuovat monia erilaisia opiskelijoita tekemisiin keskenään. Tässä monialaisessa ympäristössä uudet ideat löytävät jalansijansa ja ensimmäiset kannattajansa, ja lopputuloksena syntyy ystävyyksiä, verkostoja ja – aina silloin tällöin – startup-yrityksiä.

Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2024 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan! Ohjeita motivaatiokirjeen kirjoittamiseen saat tämän hakukohteen englanninkielisestä versiosta.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Geoengineering programme are requested to provide the following study-option-specific documents:
●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Motivation letter

Yhteystiedot

Wojciech Solowski

professori, koulutusohjelman johtaja

wojciech.solowski (at) aalto.fi

Katri Koistinen

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

katri.koistinen (at) aalto.fi

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia liitteitä ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voit lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: