Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmning

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.
filmning

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål för utbildningen

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.

Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmning är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En filmfotograf med konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. Magisterstudier i huvudämnet Filmning ger kvalifikationer för att arbeta som filmfotograf vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotograferna arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma starka, personliga yrkesmänniskor för filmbranschen men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare oftast i film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden i digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi och studier i digital modellering.

Utbildningens innehåll

I utbildningen stärks studerandens personliga vision då fokus läggs på filmningens konstnärliga och tekniska kunnande samt samarbetsfärdigheter.

Filmfotografens professionella identitet stärks och fördjupas under omfattande magisterstudiehelheter och i verkstadsövningar i både hemlandet och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I utbildningen blir studeranden väl insatt i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen av filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

De som studerar filmning får stöd för internationalisering och nätverksbyggande genom att delta i såväl nationella som internationella festivaler för att forma sig en bättre bild av och lära sig filmaryrket. Huvudämnet Filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av verkstäder, kurser och studentträffar.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Cinematografi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Tidigare erfarenhet inom professionellt filmskapande, tv-drama eller dokumentärfilm, eller tidigare utbildning som gett dig erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Vi letar ihärdigt efter sökande som kan hantera grundläggande tekniskt arbete, grupparbete, grundläggande cinematografisk planering och tekniskt ledarskap i olika skeden av filmmakeriprocessen. Det är dock möjligt att påbörja studier vid vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier från en filmskola. I sådana fall ska du tydligt presentera din professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på ditt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar.

I ansökan beaktas även sökande utan examen eller med examen inom ett annat område. 

En portfolio krävs av alla sökande, och används för att bedöma din erfarenhet och dina konstnärliga insikter i cinematografistudier och cimetografiarbete.  

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

 

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Grundläggande kunskaper om de olika faserna av preproduktion, filmning och postproduktion. För att klara sig i magisterskedet ska de antagna ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom dessa områden, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa kunskaper som de sökande redan lärt sig under kandidatstudierna.

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis.

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga. 

 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett motivationsbrev där du sökande beskriver varför du ansöker till magisterprogrammet samt dina specialintressen och eventuella forskningsfrågor på området. Brevet ska också innehålla dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Du ska beskriva dina styrkor och intressen, din konstnärliga vision och dina karriärmässiga och konstnärliga målsättningar.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev.

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra väsentliga kunskaper (meriter).

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett cv som sanningsenligt beskriver din roll i verken du presenterar. 

Cv:t används för att bedöma din roll och dina erfarenheter i arbetslivet och under tidigare studier.

Hur påvisas kompetenserna?

CV

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Din lämplighet för programmet, din motivation och ditt engagemang i studierna/din kommunikationsförmåga.  

 

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

I intervjun bedöms dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmskapande samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Antagningsförfarande

Alla sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Du ska ha tidigare erfarenhet inom professionellt filmskapande, tv-drama eller dokumentärfilm, eller tidigare utbildning som som gett dig erfarenhet av och förståelse för film- och digitalutrustning, ljussättning, cinematisk kontinuitet och arbete med kamera- och filmteam.

Studerande lär sig arbeta med de olika faserna av preproduktion, filmning och postproduktion. Vårt mål är att inte endast ge de studerande en teknisk utbildning, utan också konstnärliga insikter i cinematografiarbetet. För att klara sig i magisterskedet ska de antagna ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom dessa områden, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa kunskaper som de sökande redan lärt sig under kandidatstudierna.

Vi letar ihärdigt efter sökande som kan hantera grundläggande tekniskt arbete, grupparbete, grundläggande cinematografisk planering och tekniskt ledarskap i olika skeden av filmskapandeprocessen. Det är dock möjligt att påbörja studier vid vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier från en filmskola. I sådana fall ska du tydligt presentera din professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på sitt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar. Du ska också bifoga ett cv som sanningsenligt beskriver din roll i verken du presenterar.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • tidigare studiers relevans
  • lämplighet/motivationsbrev
  • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som får de högsta poängen under det första steget kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

  • lämplighet/intervju.

En del av de sökande kallas till steg II i antagningsprocessen. Kallelsen till steg II skickas till de sökande senast 7 dagar i förväg.

Intervjun i steg II bedömer dina allmänna kunskaper om grupparbete och filmmakeriprocessen samt din förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Elektronisk portfolio som innehåller tre (3) arbetsprov tillgängliga via hyperlänk samt en skriftlig och visuell portfolio som presenterar verken i fråga.

Den maximala filstorleken för portfolion är 1,0 GB. Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordsskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in portfolion via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

Du ska ladda upp den elektroniska portfolion som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan.  Portfolion ska innehålla verk som visar ditt konstnärliga uttryckssätt och omfattande påvisar din tidigare vetenskapliga, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Listan över verken ska inkludera åtminstone varje verks namn, produktionssätt, format, storlek, syfte och produktionsår. Du ska också nämna var och när verken har visats, framförts eller publicerats.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska beskriva varför du ansöker till magisterprogrammet samt dina specialintressen och eventuella forskningsfrågor på området. Brevet ska också innehålla dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Du ska beskriva dina styrkor och intressen, din konstnärliga vision och dina karriärmässiga och konstnärliga målsättningar.

Den maximala längden för motivationsbrevet är 4000 tecken.

CV

Till din ansökan ska du bifoga ett cv som innehåller personuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, utställningar, publicerade böcker och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska vara på finska, svenska eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat