Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmning

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.
filmning

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.

Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmning är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En filmfotograf med konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. Magisterstudier i huvudämnet Filmning ger kvalifikationer för att arbeta som filmfotograf vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotograferna arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma starka, personliga yrkesmänniskor för filmbranschen men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare oftast i film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden i digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi och studier i digital modellering.

Utbildningens innehåll

I utbildningen stärks studerandens personliga vision då fokus läggs på filmningens konstnärliga och tekniska kunnande samt samarbetsfärdigheter.

Filmfotografens professionella identitet stärks och fördjupas under omfattande magisterstudiehelheter och i verkstadsövningar i både hemlandet och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I utbildningen blir studeranden väl insatt i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen av filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

De som studerar filmning får stöd för internationalisering och nätverksbyggande genom att delta i såväl nationella som internationella festivaler för att forma sig en bättre bild av och lära sig filmaryrket. Huvudämnet Filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av verkstäder, kurser och studentträffar.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Vi förutsätter att de sökande har förmåga att producera och bearbeta visuellt material, förmåga att gestalta konstruktioner och dramatik i berättelser, förmåga att berätta med bilder samt behärskar filminspelningens grunder.

Kunskaper och färdigheter vi värdesätter är originalitet, konsten att berätta en historia, initiativförmåga, långsiktighet, kommunikationsfärdigheter och social kompetens, förmåga att arbeta i grupp, stresstålighet, förmåga att ta emot respons, förmåga till analytiskt tänkande och öppenhet att lära. Vidare rumslig, tidsmässig och bildlig gestaltningsförmåga, visualiseringsförmåga i planering, behärskar den tekniska processen, kännedom om allmän film- och konsthistoria samt traditioner och de samtida inriktningarna på det egna området samt har förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Bedömningsgrunder

Portfolio (konstnärliga arbetets kvalitet, förmåga och erfarenhet av att fungera som filmfotograf i korta fiktiva och dokumentariska filmer, TV-serier och/eller reklamer)

CV dvs. tidigare utbildning och arbetserfarenhet (färdigheter som motsvarar grundexamensnivå inom filminspelning, erfarenhet av filmarbete, verksamhet och position som medlem i en filmarbetsgrupp i fiktiva, dokumentariska och/eller reklamfilmproduktioner)

I andra skedet bedöms de sökande enligt följande kriterier: intervju

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

De ansökningsdokument som krävs för ansökningsalternativet räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

Elektronisk portfolio som innehåller tre (3) arbetsprov tillgängliga via hyperlänk samt en skriftlig och visuell portfölj som presenterar verken i fråga.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. I portfolion presenterar sökanden verk som visar det egna personliga konstnärliga uttrycket. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare vetenskapliga, professionella och/eller konstnärliga verksamhet.

I förteckningen ska åtminstone nämnas verkens namn och/eller tema, utförande, format, storlek, syfte och året för utförandet. Av förteckningen ska dessutom framgå var och när verken har varit utställda, visats eller publicerats.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, utställningar, publicerade böcker och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Alternativt kan ett matrikelutdrag bifogas.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska innehålla sökandens motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde inklusive eventuella forskningsinriktade aspekter. Utöver det ovan stående ska av motivationsbrevet framgå sökandens mål och önskemål beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och intressen, sin syn på konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Motivationsbrevs maximala längd är 4000 tecken.

Ansökningsdokumentens språk

Alla ansökningsdokument kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet. Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat