Magisterprogrammet i filmkonst - Filmning

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.
filmning

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde. Studeranden i filmning kan mångsidigt hantera konstnärliga uttrycksformer, filmningsmetoder och krävande tekniska helheter, utrustning och arbetssätt.Studierna ger en inblick i filmfotografens förändrade roll samt i att behärska och kreativt utforska nya tekniska och konstnärliga arbetsmetoder och arbetstekniker.

Utbildningen syftar till att stötta en utveckling som är förenlig med studerandens starka sidor och konstnärliga vision, fördjupa samarbetsfärdigheterna med konstnärligt ansvariga i filmarbetet samt ge färdigheter för självständigt forskningsarbete.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Filmning är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

En filmfotograf med konstmagisterexamen kan arbeta som konstnärligt ansvarig i krävande spel-, dokumentär- och reklamfilmer. Magisterstudier i huvudämnet Filmning ger kvalifikationer för att arbeta som filmfotograf vid inspelning av långfilmer, dokumentärfilmer, tv- och reklamfilmer. Filmfotograferna arbetar också som utbildare på sitt fackområde vid yrkeshögskolor och skolor i mediebranschen.

Målet med utbildningen är i första hand att forma starka, personliga yrkesmänniskor för filmbranschen men utbildningen uppmuntrar också till forskarstudier och livslångt lärande.

Merparten av filmfotograferna jobbar som frilansare oftast i film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i olika arbetsskeden i digital postproduktion och effektarbete samt i planering och genomförande av virtuell scenografi.

Biämnen som rekommenderas studerande i filmning är filmregi, filmklippning, grafisk design, digital och virtuell scenografi och studier i digital modellering.

Utbildningens innehåll

I utbildningen stärks studerandens personliga vision då fokus läggs på filmningens konstnärliga och tekniska kunnande samt samarbetsfärdigheter.

Filmfotografens professionella identitet stärks och fördjupas under omfattande magisterstudiehelheter och i verkstadsövningar i både hemlandet och utomlands samt på kurser i yrkesteknik och konstnärlig framställning. Utbildningens fokus ligger på praktiskt lärande, smågruppsarbete, personlig handledning och diskuterande växelverkan. I utbildningen blir studeranden väl insatt i alla arbetsskeden i förhandsplaneringen av filmning samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter. 

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

De som studerar filmning får stöd för internationalisering och nätverksbyggande genom att delta i såväl nationella som internationella festivaler för att forma sig en bättre bild av och lära sig filmaryrket. Huvudämnet Filmning satsar också på samarbete mellan olika filmskolor och studentutbyte i form av verkstäder, kurser och studentträffar.

Antagningsförfarande och specifika krav för ansökningsalternativet

Ansökan till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet Filmning ska riktas till magisterurvalet på utbildningsområdet för konst. Viktiga bedömningskriterier i magisterurvalet i huvudämnet Filmning är egenart, konsten att berätta en historia, initiativförmåga, långsiktighet, kommunikationsfärdigheter och social kompetens, förmåga att arbeta i grupp, stresstålighet, förmåga att ta emot respons, förmåga till analytiskt tänkande och öppenhet att lära. Vidare rumslig, tidsmässig och bildlig gestaltningsförmåga, visualiseringsförmåga i planering, behärskar den tekniska processen, kännedom om allmän film- och konsthistoria samt traditioner och de samtida inriktningarna på det egna området samt har förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Portfolio med arbetsprover

Elektronisk portfolio som innehåller tre (3) arbetsprov tillgängliga via hyperlänk samt en skriftlig och visuell portfölj som presenterar verken i fråga.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. I portfolion presenterar sökanden verk som visar det egna personliga konstnärliga uttrycket. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare vetenskapliga, professionella och/eller konstnärliga verksamhet.

I förteckningen ska åtminstone nämnas verkens namn och/eller tema, utförande, format, storlek, syfte och året för utförandet. Av förteckningen ska dessutom framgå var och när verken har varit utställda, visats eller publicerats.

Meritförteckning (Curriculum vitae)

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, utställningar, publicerade böcker och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Alternativt kan ett matrikelutdrag bifogas.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet ska innehålla sökandens motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde inklusive eventuella forskningsinriktade aspekter. Utöver det ovan stående ska av motivationsbrevet framgå sökandens mål och önskemål beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och intressen, sin syn på konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Motivationsbrevs maximala längd är 4000 tecken. Studieplanen är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk

Alla ansökningsdokument kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.

Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat