Utbildningsutbud

Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering i kandidatexamen utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på olika områden för kortfilm och tv-produktioner. I studierna av filmljudsinspelning och ljudplanering lär sig studeranden på kurserna och genom de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde.
ääni1

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering i kandidatexamen utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på olika områden för kortfilm och tv-produktioner. I studierna av filmljudsinspelning och ljudplanering lär sig studeranden på kurserna och genom de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helheten på sitt yrkesområde. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens personliga starka sidor och konstnärliga vision. Efter avlagda studier på kandidatnivå är studeranden bekant med yrkespraxis, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och en del teoretiska begreppsapparater i sin bransch. Ett centralt mål för utbildningen är att utveckla studerandens begåvning och personlighet, ge tekniska och konstnärliga färdigheter och grundläggande kunskap om branschen och dess historia, utveckla grupparbetsförmågan samt färdigheterna för forskningsarbete.

Viktiga färdigheter som lärs ut är audiovisuell dramaturgisk och innehållsmässig reflektion i filmisk framställning, förmåga att gestalta ljud och rum, förmåga till grupparbete, kommunikation och samarbete, ljudplanering för kortfilmsformen, hantering av den dramaturgiska helheten och tekniska processen, kännedom om allmän konsthistoria samt om traditionerna och de samtida inriktningarna i branschen samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Efter avlagda kandidatstudier behärskar filmljudsplaneraren ljudplaneringens helhetsprocess för kortfilm, från förhandsplanering av ljudet till färdig film. Under utbildningen lär sig studeranden alla skeden av inspelning, ljudarbeten och ljudplanering för kortfilm samt konstnärligt och produktionsrelaterat samarbete i småskaliga film- och tv-produktioner.

Kompetensområden för ljudplaneringsstuderanden efter fullgjorda kandidatstudier:

  • ljudtekniker- och ljudplanerarfärdigheter på olika områden för film- och tv-produktion
  • gestaltning och hantering av samverkan mellan bild och ljud
  • hantering av ljudhelheter
  • hantering av de grundläggande tekniska redskapen på området
  • relatering av eget specialkunnande till andra yrkesbilder i branschen
  • kännedom om tänkandet på andra konstområden och i samhället, även i förhållande till det egna specialområdet
  • aktiv verksamhet på kulturområdet

Utbildningen ger beredskap för högre högskolexamen (konstmagister) och livslångt lärande.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion. Magisterstudierna syftar till att fördjupa studerandens färdigheter särskilt i ljudplanering. I takt med kurshelheterna och de alltmer krävande övningsarbetena kommer studeranden an efter till större insikt och behärskar allt mer den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten på sitt yrkesområde.

Filmljudteknikern och ljudplaneraren får bred kännedom om arbetsmetoder, konstnärliga uttrycksmedel, teknisk utrustning och teoretiska begrepp i sin bransch. Ett centralt mål för utbildningen är att vidareutveckla studerandens begåvning och personlighet, ge fler tekniska och konstnärliga färdigheter och fördjupad kunskap om branschen och dess historia, utveckla ledaregenskaper samt färdigheter för forskningsarbete.

Viktiga färdigheter som lärs ut är audiovisuell dramaturgisk och innehållsmässig reflektion i filmisk framställning, förmåga att gestalta ljud och rum, ledarförmåga, färdigheter i kommunikation och samarbete, hantering av långfilmens ljudplanering och dramaturgi och den tekniska processen som helhet, samt en djupare kännedom om traditionerna och de samtida inriktningarna på det egna området samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Efter fullgjorda magisterstudier behärskar filmljudsplaneraren ljudplaneringens konstnärliga och tekniska helhetsprocess för långfilm, från förhandsplanering av ljudet till färdig film. Under utbildningen sätter sig studeranden in i alla skeden av ljudinspelning, ljudarbeten och ljudplanering för långfilm samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Utbildningen syftar också till att förbereda studeranden för forskarstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i filmljudsinspelning och -ljudplanering är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmljudsinspelning och -ljudplanering är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En filmljudsplanerare med konstkandidatexamen kan arbeta med konstnärligt krävande uppgifter i korta spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen ger beredskap för studier för högre högskoleexamen (huvudämne Filmljudsinspelning och ljudplanering i magisterprogramet i filmkonst) och för livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare som fullgjort sina konstkandidatstudier arbetar i huvudsak som frilans i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra av-produktioner.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Bl.a. ljudplanerare, ljudinspelare, ljudklippare.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En filmljudsplanerare med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare arbetar till stor del som frilansare och företagare i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Ljudplanerare och/eller specialisering i filmbranschen efter eget val.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Undervisningen i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering i studierna för konstkandidatexamen består av två delar: inspelning och ljudplanering. De tangerar och stödjer varandra och överlappar varandra delvis under hela studietiden.

Undervisningen i ljudplanering omfattar färdigheter att använda redskapen både i uttrycksmässigt och i tekniskt avseende. Varje filmproduktion är för ljudplaneraren en upptäcktsresa i projektets individuella problematik, från att man läser manuskriptet till att filmen har premiär. I undervisningen lägger man särskild vikt vid att en yrkesutbildad ljudplanerare är en filmskapare som bidrar med sin egen konstnärliga insats till filmen, och som har djup insikt i filmens särdrag.

Studeranden fördjupar sig i filmljudsinspelarens och ljudplanerarens arbete genom småskaliga, studier i ljudplaneringens metoder samt genom att göra övningsfilmer. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper och på personlig handledning och diskuterande växelverkan.  Utbildningen innehåller gemensamma studier med filmkonsten och scenografin samt studier med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna lär man sig yrkespraxis i ljudplanering och inspelning och fördjupar färdigheterna i lagarbete.

Huvudämnet verkar i samarbete med avdelningen för musikteknologi vid Sibelius-Akademin, Institutionen för ljus- och ljudplanering vid Teaterhögskolan och yrkeshögskolan Metropolia.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I magisterstudierna i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering betonas studerandens självständiga insats i att forma sin studiestig. Tonvikten ligger på olika seminarier och verkstäder, där man behandlar filmljudets särdrag. Studeranden lär sig behärska olika teorier om film och ljudplanering för film och deltar i forskningsinriktade verkstäder som bildar större kurshelheter och ofta är uppdelade i moduler.

Studeranden lär sig filmljudteknikerns och filmljudsplanerarens arbete i övningar som efterhand blir allt mer krävande. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens starka sidor och konstnärliga vision.

Utbildningen kan inkludera studier tillsammans med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna studerar man arbetsmetoder i ljudplanering och ljudinspelning samt fördjupar färdigheterna i grupparbete och ledarskap. Studerandena uppmuntras att välja biämnesstudier speciellt bland kurserna i huvudämnena Filmklippning och Dokumentärfilm samt ur kursutbudet vid Sibelius-Akademin.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller som arbetspraktik.  Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

En del av undervisningen i filmljudsplanering ordnas så att studeranden deltar i filmfestivaler och internationella symposier och djupare gestaltar och lär sig ljudplaneraryrket.

Andra och tredje årets ljudplanerarstuderande deltar i symposiet School of Sound som ordnas vartannat år i London.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat