Utbildningsutbud

Filmljudinspelning och -ljudplanering, konstkandidat och konstmagister

Huvudämnet filmljudinspelning och ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar dig i ljud, ett delområde inom film vars narrativa styrka ibland kan överglänsa bilden. Ett centralt mål är att stöda den studerandes begåvning och stärka hens personliga uttrycksförmåga.
ääni1

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Utbildningens mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

George Lucas har konstaterat att halva filmupplevelsen utgörs av ljud. Ljudets narrativa kraft är onekligen enorm – det påverkar tittarna lika mycket som bilden gör. Huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering inom kandidatprogrammet för konst och design introducerar den studerande i det här extremt intressanta delområdet inom film. Konstnärer och proffs inom ljud som utexamineras från programmet verkar som ljuddesigner och ljudtekniker i olika områden av film- och tv-produktion. Ett centralt mål för studierna är att stöda och stärka den studerandes begåvning och hens personliga uttrycksförmåga.

En konstkandidat inriktad på filmljudinspelning och -ljudplanering har:

 • En bred kännedom om områdets praxis och konstnärliga uttrycksmedel. De som har avlagt examen har grundläggande färdigheter i ljudinspelning och ljudplanering inom olika områden av film- och tv-produktion.
 • Tekniska färdigheter att realisera sin egen konstnärliga vision. De som har avlagt examen kan gestalta och behärska olika ljudhelheter, samverkan mellan ljud och bild samt områdets grundläggande tekniska utrustning.
 • Färdigheter för ljudplanering av kortfilm. De som har avlagt examen behärskar den helhetsprocess som ljudplanering för kortfilm innebär, från förhandsplanering till färdig film.
 • Goda interaktions- och samarbetsfärdigheter. De som har avlagt examen behärskar konstnärligt och produktionsmässigt samarbete i småskaliga film- och tv-produktioner.
 • En helhetsbild av det egna området i förhållande till andra konstnärliga områden och samhället. De som har avlagt examen känner till andra konstnärliga områden och det egna områdets inflytande och betydelse i samhället.
 • Utmärkta färdigheter för fördjupande magisterstudier och för livslångt lärande. Utbildningen ger behörighet för utbildning för högre högskoleexamen (konstmagister) - majoriteten av de studerande fortsätter till magisterprogrammet i filmkonst med filmljudinspelning och -ljudplanering som huvudämne.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Magisterstudiernas mål i synnerhet är att fördjupa den studerandes färdigheter inom ljudplanering. Genom kurshelheter och alltmer krävande övningsarbeten lär sig den studerande att alltmer djupgående behärska och förstå sitt eget yrkesområdes konstnärliga, produktionsmässiga och tekniska helhet. 

Filmljudteknikern och ljudplaneraren får bred kännedom om arbetsmetoder, konstnärliga uttrycksmedel, teknisk utrustning och teoretiska begrepp i sin bransch. Ett centralt mål för utbildningen är att vidareutveckla studerandens begåvning och personlighet, ge fler tekniska och konstnärliga färdigheter och fördjupad kunskap om branschen och dess historia, utveckla ledaregenskaper samt färdigheter för forskningsarbete.

Viktiga färdigheter som lärs ut är audiovisuell dramaturgisk och innehållsmässig reflektion i filmisk framställning, förmåga att gestalta ljud och rum, ledarförmåga, färdigheter i kommunikation och samarbete, hantering av långfilmens ljudplanering och dramaturgi och den tekniska processen som helhet, samt en djupare kännedom om traditionerna och de samtida inriktningarna på det egna området samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Efter fullgjorda magisterstudier behärskar filmljudsplaneraren ljudplaneringens konstnärliga och tekniska helhetsprocess för långfilm, från förhandsplanering av ljudet till färdig film. Under utbildningen sätter sig studeranden in i alla skeden av ljudinspelning, ljudarbeten och ljudplanering för långfilm samt i det konstnärliga och produktionsrelaterade samarbetet i film- och tv-produktioner.

Utbildningen syftar också till att förbereda studeranden för forskarstudier.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningsspråket vid filmljudinspelning och -ljudplanering är finska. Examen kan även avläggas på svenska, kursprestationerna och avhandlingsarbetet kan alltså genomföras på svenska. Undervisningen sker ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet filmljudsinspelning och -ljudplanering är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Undervisningen inom huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering i studierna för konstkandidatexamen består av två delar: ljudinspelning och ljudplanering. Dessa tangerar, stödjer och delvis överlappar varandra under hela studietiden.

Undervisningen i ljudplanering innefattar ljudtänkande och förmåga att använda redskap både i uttrycksmässigt och i tekniskt avseende. Varje filmproduktion är för ljuddesignern en upptäcktsresa i projektets unika problematik under hela produktionsprocessens gång. I undervisningen betonas att en professionell ljuddesigner är en filmskapare som bidrar med sin egen konstnärliga insats till filmen och som har en djup insikt i filmens särdrag.

Teman

Grunderna i filmkonst (38 sp) är obligatoriska för alla som studerar ett huvudämne inom filmkonst. Kurserna ska genomföras under det första studieåret. Dessa grundstudier introducerar den studerande på ett mångsidigt sätt i filmens historia, filmanalys, filmuttryck samt filmproduktionens processer.

Under det andra studieåret betonas ämnesstudier inom filmljudsinspelning och -ljudplanering. Huvudämnesstudierna ska omfatta minst 73 studiepoäng, beroende på biämnets omfattning. Exempelkurser ur det bredare kursutbudet:

 • Ljudets berättarfunktioner i film 1 (3 sp)
 • Bild och ljud 1 (3 sp)
 • Workshop i filmmusik (3 sp)

Lärande

Den studerande fördjupar sig i ljudteknikerns och ljuddesignerns arbete genom studier i praktisk ljudplanering, småskaliga övningar och övningsfilmer. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i smågrupper, individuell handledning och dialogisk interaktion. Utbildningen omfattar gemensamma studier i filmkonst och scenografi samt studier tillsammans med andra konststuderande. I övningsproduktionerna får den studerande lära sig ljudplanering och ljudinspelning i praktiken samt utveckla sina färdigheter i grupparbete.

Utbildningens uppbyggnad

Studerande som antagits till ansökningsalternativet filmljudinspelning och -ljudplanering avlägger konstkandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Examens omfattning är 180 studiepoäng och de fördelas enligt följande:

 • Huvudämnesstudier 111 sp
 • Gemensamma studier 26 sp
 • Biämne minst 15 sp
 • Fritt valbara studier högst 28 sp

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I magisterstudierna i huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering betonas studerandens självständiga insats i att forma sin studiestig. Tonvikten ligger på olika seminarier och verkstäder, där man behandlar filmljudets särdrag. Studeranden lär sig behärska olika teorier om film och ljudplanering för film och deltar i forskningsinriktade verkstäder som bildar större kurshelheter och ofta är uppdelade i moduler.

Studeranden lär sig filmljudteknikerns och filmljudsplanerarens arbete i övningar som efterhand blir allt mer krävande. Utbildningen bygger i huvudsak på praktiskt lärande genom att göra själv, arbete i olika stora grupper, personlig handledning och diskuterande växelverkan. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens starka sidor och konstnärliga vision.

Utbildningen kan inkludera studier tillsammans med studerande på andra konstområden. I övningsproduktionerna studerar man arbetsmetoder i ljudplanering och ljudinspelning samt fördjupar färdigheterna i grupparbete och ledarskap. Studerandena uppmuntras att välja biämnesstudier speciellt bland kurserna i huvudämnena Filmklippning och Dokumentärfilm samt ur kursutbudet vid Sibelius-Akademin.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om  entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter  och ger forskningsfärdigheter.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät. Tidvis erbjuds internationella ”Masterclass”-evenemang för de studerande, som dras av internationella toppnamn. Tidigare har programmet gästats av långvariga proffs som bland andra Nicolas Becker och Martin Hernandez. Den studerande kan även genomföra en del av sina studier inom ramarna för internationella utbytesprogram.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för dig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Film är i sig själv en mångvetenskaplig konstform som för ihop bland andra regissörer, filmare, klippare, scenografer, skådespelare, musiker, dramaturger och aktörer inom ljud. Samarbete idkas med samtliga huvudämnen inom filmkonst och med avdelningen för musikteknologi vid Sibelius-Akademin och institutionen för ljus- och ljudplanering vid Teaterhögskolan.

Den studerande kan skräddarsy sin examen genom val av biämne och fritt valbara kurser. Det kan vara fråga om ett biämne som erbjuds vid Aalto ARTS eller någon annan högskola vid Aalto-universitetet eller ett biämne som har genomförts som JOO-studier vid ett annat finländskt universitet. Exempelvis följande studier kan genomföras som fritt valbara studier

 • Valfria konst- och teoristudier som erbjuds av enheten för gemensam undervisning
 • Valfria språkstudier
 • Studier som erbjuds vid de övriga högskolorna vid Aalto-universitetet
 • JOO-studier vid ett annat finländskt universitet
 • Utbytesstudier

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En utexaminerad konstkandidat från huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering kan jobba med konstnärliga ansvarsuppgifter i korta spel- och dokumentärfilmer. Utbildningen ger färdigheter för utbildning som leder till högre högskoleexamen (huvudämnet filmljudinspelning och -ljudplanering i magisterprogrammet i filmkonst) och för livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljuddesigner med konstkandidatexamen arbetar ofta som frilans eller som företagare som en del av film-, tv-spels- eller reklamfilmsproduktioner och övriga audiovisuella produktioner. Typiska yrkesbeteckningar är bland andra ljuddesigner, ljudtekniker och ljudklippare.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

En filmljudsplanerare med konstmagisterexamen kan ha arbetsuppgifter med konstnärligt ansvar i långa spel- och dokumentärfilmer.

Utbildningen syftar till att ge färdigheter för forskarstudier och livslångt lärande.

Ljudtekniker och ljudplanerare arbetar till stor del som frilansare och företagare i film-, tv-, spel- och reklamproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Ljudplanerare och/eller specialisering i filmbranschen efter eget val.

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd konstkandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till konstmagister. Som antagen till att avlägga konstkandidatexamen med filmljudinspelning och -ljudplanering som huvudämne får den studerande behörighet att avlägga konstmagisterexamen i magisterprogrammet i filmkonst med filmljudinspelning och -ljudplanering som huvudämne.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i filmljudinspelning och -ljudplanering kan riktas till [email protected]

Närmare information om programmet och kursernas innehåll hittar du i Into https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23430837

Fokusområden för forskningen

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

Lue lisää elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun ohjelmasta

A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Creating sounds and raising the bar - an interview with Film Sound Designer Iivo Korhonen

Mundane sounds support the characters' personality and Iivo Korhonen is the one recording them. He encourages everyone to dream big, because sometimes that may become your reality.

News

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat