Koulutustarjonta

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine perehdyttää opiskelijan ääneen, tarinankerronnalliselta voimaltaan joskus kuvaakin vaikuttavampaan elokuvan osa-alueeseen. Keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisen ilmaisuvoiman vahvistumista.
elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoite kandidaattiohjelmassa

George Lucas on todennut, että ääni on puolet elokuvakokemuksesta. Äänen tarinankerronnallinen voima onkin valtava – se vaikuttaa katsojaan yhtä paljon kuin kuva. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine tutustuttaa opiskelijan tähän äärimmäisen mielenkiintoiseen elokuvan osa-alueeseen. Ohjelmasta valmistuneet taiteilijat ja äänen ammattilaiset toimivat äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan lahjakkuuden ja persoonallisen ilmaisuvoiman vahvistumista.

Elokuvaäänitykseen ja -äänisuunnitteluun suuntautuneella taiteen kandidaatilla on:

 • Laaja tuntemus alan käytännöistä ja taiteellisista ilmaisukeinoista. Tutkinnon suorittaneilla on äänittäjän ja äänisuunnittelijan perustaidot elokuva- ja televisiotuotannon eri alueilla.
 • Tekniset valmiudet toteuttaa omaa taiteellista visiotaan. Tutkinnon suorittaneet hahmottavat ja hallitsevat erilaiset äänikokonaisuudet, kuvan ja äänen yhteistoiminnan sekä alan teknisen perusvälineistön.
 • Valmiudet lyhyen elokuvan äänisuunnitteluun. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat lyhyen elokuvan äänisuunnittelun kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan.
 • Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tutkinnon suorittaneet kykenevät pienimuotoisten elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.
 • Kokonaiskuva omasta alasta suhteessa muihin taiteenalueisiin ja yhteiskuntaan. Tutkinnon suorittaneilla on tuntemus muista taiteenalueista ja oman erikoistumisalueensa vaikutuksesta ja merkityksestä yhteiskunnassa.
 • Erinomaiset valmiudet syventäviin maisteriopintoihin ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkin­toon (Taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen – suurin osa opiskelijoista jatkaa Elokuvataiteen maisteriohjelmaan elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu pääaineenaan.

Koulutuksen tavoite maisteriohjelmassa

Maisteriopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia erityisesti äänisuunnittelun alueella. Opiskelija harjaantuu kurssikokonaisuuksien ja vaativuustasoltaan yhä kasvavien harjoitustöiden kautta oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden yhä syvempään ymmärtämiseen ja hallintaan. 

Opiskelija oppii tuntemaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää edelleen opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa lisää teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja syventävää tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää johtamistaitoja sekä tutkimuksellisia työskentelytaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, johtamistaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan pitkän muodon äänisuunnittelun ja dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien syvenevä tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Maisteriopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee pitkän elokuvan äänisuunnittelun taiteellisen ja teknisen kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin pitkän elokuvan äänisuunnittelun, äänityksen ja äänen jälkitöiden vaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa myös valmiudet jatko-opintoihin.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Taiteen kandidaatin tutkinnon opetus jakautuu elokuvaäänityksen ja -ää­nisuunnittelun pääaineessa kahteen osaan: äänitykseen ja ääni­suunnitteluun. Nämä osat sivuavat ja tu­kevat toisiaan, ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan.

Äänisuunnittelua opetetaan antamal­la valmiuksia äänelliseen ajatteluun sekä välineistön hallintaan niin il­maisullisessa kuin teknisessäkin mieles­sä. Jokainen elokuvatuotanto on äänisuunnit­telijalle tutkimusmatka elokuvan yksilöl­liseen problematiikkaan koko tuotantoprosessin ajan. Opetuksessa asetetaan erityistä pai­noa sille, että ammattiinsa valmistuva ääni­suunnittelija on oman taiteellisen panoksensa elokuvaan an­tava elokuvantekijä, joka ymmärtää syvällisesti elokuvan ominaispiirteitä.

Aiheet

Elokuvataiteen perusteet (38 op) ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Nämä perusopinnot tutustuttavat opiskelijan monipuolisesti elokuvan historiaan, elokuvan analyysiin, elokuvailmaisuun sekä elokuvatuotannon prosesseihin.

Opintojen toisena vuonna korostuvat Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineopinnot. Pääaineopintoja tulee olla vähintään 73 opintopistettä, riippuen sivuaineen laajuudesta. Laajemmasta kurssivalikoimasta nostettuja esimerkkikursseja ovat:

 • Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 1 (3 op)
 • Kuva ja ääni 1 (3 op)
 • Elokuvamusiikin työpaja (3 op)

Oppiminen

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään äänisuunnittelun käytäntöjen opiskelun, pienimuotoisten harjoitteiden sekä harjoituselokuvien tekemisen kautta. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutus sisältää elokuvataiteen ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja sekä opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja.

Koulutuksen rakenne

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun hakukohteen kautta valitut opiskelijat suorittavat taiteen kandidaatin tutkinnon Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelmassa. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se rakentuu seuraavanlaisesti:

 • Pääaineopinnot 111 op
 • Yhteiset opinnot 26 op
 • Sivuaine väh. 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot korkeintaan 28 op

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun pääaineen maisteriopinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen panos oman opintopolkunsa muodostamisessa. Painopiste on erilaisissa elokuva-äänen erityispiirteitä pohtivissa seminaareissa ja työpajoissa. Opiskelija oppii hallitsemaan erilaisia elokuvan ja sen äänisuunnittelun teorioita ja osallistuu tutkimuksellisiin työpajoihin, jotka muodostavat suurempia usein moduulimuotoisia kurssikokonaisuuksia.

Elokuvaäänittäjän ja -äänisuunnittelijan työhön perehdytään yhä vaativammissa harjoitteissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Koulutus voi sisältää opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyö- ja johtamistaitoja.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 opintopisteen verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Opiskelijoille on myös aika ajoin tarjolla kansainvälisten huippunimien “Masterclass” -tapahtumia, ja ohjelma on saanut vieraakseen muun muassa Nicolas Beckerin ja Martin Hernandezin kaltaisia pitkän linjan ammattilaisia. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta sopeuttaa ulkomaiset opiskelijat Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin – ja on toki erinomainen keino myös sinulle tutustua vaihto-opiskelijoihin paremmin.

Monitieteisyys

Elokuva on itsessään monialainen taidemuoto, tuoden yhteen taiteen tekijöitä muun muassa ohjauksen, elokuvauksen, leikkauksen, lavastuksen, näyttelemisen, musiikin, äänen ja dramaturgian saralta. Yhteistyötä tapahtuu kaikkien elokuvataiteen pääaineiden kanssa sekä lisäksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osaston ja Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen (VÄS) kanssa.

Opiskelijalla on vapaus tehdä tutkinnosta omannäköisensä myös sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen kautta. Sivuaine voi olla Aalto ARTSin tai jonkun toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun tuottama tai se voi olla suoritettu esimerkiksi JOO-opintoina toisessa suomalaisessa yliopistossa. Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sijoittaa esimerkiksi seuraavia opintoja:

 • Yhteisen opetuksen yksikön tarjoamat valinnaiset taide- ja teoriaopinnot
 • Valinnaiset kieliopinnot
 • Muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen tarjoamat opinnot
 • JOO-opinnot toisessa suomalaisessa yliopistossa
 • Vaihto-opinnot

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan lyhyissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä. Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine) ja jatkuvaan oppimiseen.

Äänittäjät ja äänisuunnittelijat työllistyvät suureksi osaksi freelance-työsuhteissa tai yrittäjinä elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. äänisuunnittelija, äänittäjä ja äänileikkaaja.

Taiteen maisteriksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan pitkissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä sekä oman ryhmänsä johtajana.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa edellytykset alan jatko-opintoihin sekä jatkuvaan oppimiseen.

Tehtävänimikkeitä

Äänisuunnittelija ja/tai oman valinnan mukainen erikoistuminen elokuva-alan sisällä.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo

Lue lisää elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun ohjelmasta

A man in a soundproof studio waving an object to create sound

Äänien luomista ja riman nostamista - haastattelussa äänisuunnittelija Iivo Korhonen

Arkiset äänet tukevat henkilöhahmojen persoonallisuutta, ja näitä ääniä luo Iivo Korhonen. Hän kannustaa kaikkia suuriin unelmiin, sillä ne voivat muuttua todeksi.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu