Utbildningsutbud

Film- och tv-scenografi, konstkandidat och konstmagister

Syftet med kandidatprogrammet i film- och tv-scenografi är att ge studeranden grundläggande färdigheter att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen. Studerande lär sig omfatta sin roll i hela film- och tv-produktionen och ansvara för planering och genomförande av olika produktioner, det vill säga att planera den visuella utformningen, funktionella helheten av produktionen tillsammans med regissören samt den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen. Utöver den professionella kompetensen uppmuntras studeranden att intressera sig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt. Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.
Opiskelijoita kampuksella 2019 Kuva: Unto Rautio

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Mål för utbildningen

Syftet med kandidatprogrammet i film- och tv-scenografi är att ge studeranden grundläggande färdigheter att arbeta som scenograf inom film- och tv-branschen.

Studerande lär sig omfatta sin roll i hela film- och tv-produktionen och ansvara för planering och genomförande av olika produktioner, det vill säga att planera den visuella utformningen, funktionella helheten av produktionen tillsammans med regissören samt den övriga konstnärliga och tekniska arbetsgruppen.

Utöver den professionella kompetensen uppmuntras studeranden att intressera sig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt.

Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.

Under kandidatprogrammet lär sig studeranden att förstå scenografens uppgift samt bedöma hur genomförbara de egna planerna är ur ett konstnärligt och praktiskt perspektiv. Studerande blir insatt i olika scenografiska metoder och visualiseringsmetoder, förstår sina grundläggande konstnärliga och tekniska kunskaper inom olika delområden och kan med hjälp av dem utveckla sitt personliga uttryck.

Studerande som avlagt konstkandidatexamen i huvudämnet Film- och tv-scenografi har färdigheter att:

  • arbeta som scenografiplanerare i småskaliga film-, tv- och andra audiovisuella produktioner
  • identifiera och aktivt utveckla sina starka sidor och sin konstnärliga vision
  • agera konstruktivt som medlem av en konstnärlig arbetsgrupp och förstå sitt ansvarsområde i relation till de andra gruppmedlemmarnas ansvarsområden
  • identifiera och dra nytta av praxis, begrepp, forskningsresultat och konstnärliga uttryckssätt inom sin bransch
  • skaffa nödvändig information och komplettera sitt kunnan
  • leda och motivera arbetsgruppen som bygger upp scenografin
  • fortsätta sina studier för att avlägga konstmagisterexamen.

Undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-scenografi är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i scenografi, huvudämnet film- och tv-scenografi är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger beredskap att arbeta som scenografiplanerare i synnerhet inom film- och tv-produktioner. Utbildningen ger kunskaper som kan tillämpas även i andra arbetsuppgifter med anknytning till rumslig och visuell planering.

I examen ingår en helhet på inalles 30–40 studiepoäng som består av valbara ämnen och biämnen. Med hjälp av valbara kurser kan studeranden skaffa sig specialkompetens eller fördjupa sig i ett ämne.

Rekommenderade valbara studier för studerande i film- och tv-scenografi är till exempel olika kurser inom film, teaterscenografi, kostymdesign, arkitektur, digitala medier och historia. Den individuella studieplanen (ISP) görs upp till stöd för de mål som studeranden själv ställt för sig.

Utexaminerade arbetar i regel som scenografiplanerare eller biträdande scenografer i olika film- och tv-produktioner. Titlar och uppgiftsbeteckningar: scenografiplanerare, scenograf, biträdande scenograf, scenografiassistent.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av studier i gemensamma ämnen, huvudämne, biämne samt valbara kurser vid Högskolan i konst, design och arkitektur. En betydande del av studierna ges tillsammans med såväl huvudämnena teaterscenografi och kostymdesign som andra huvudämnen inom filmkonst och studerande inom andra mediebranscher.

Under kandidatprogrammet i film- och tv-scenografi lär sig studeranden via kurser och alltmer krävande övningsarbeten samt olika film- och tv-produktioner att behärska helheten av konstnärlighet, produktion och teknik inom sitt yrkesområde.

Bland de viktigaste färdigheterna som undervisningen ger finns färdigheten för ett övergripande visuellt och dramaturgiskt angreppsätt med hänsyn till innehållet i film- och tv-framställningar. Vidare utvecklas den rumsliga, visuella och konceptuella gestaltningsförmågan, den sceniska visualiseringsförmågan samt de kommunikativa färdigheterna och samarbetsförmågan. Dessutom lär sig studeranden att behärska såväl den tekniska processen i praktiken som att tänka kritiskt och analytiskt och blir insatt i tradition och trender inom den egna branschen.

Film- och tv-scenografen bör behärska hela processen av visuell helhetsplanering från förhandsplanering och visualisering till genomförande och samtidigt övervaka och leda arbetet.  Under utbildningen blir studeranden insatt i scenografiplaneringens olika arbetsskeden samt de konstnärliga aspekterna och produktionsfaktorerna i samspelet inom film- och tv-produktioner.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022.

 

Internationalisering

Studerande uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands samt att delta i olika internationella utbildningsevenemang. Internationella gästföreläsare och studerande berikar undervisningen och ger en möjlighet för studeranden att skapa kontaktnät.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

 

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

 

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Institutionen har nära band till aktörer inom filmområdet.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat