Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-lavastus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia lavastussuunnittelijan ammatissa elokuva- ja tv-alalla. Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja vastaamaan tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista, toiminnallisista ja tuotannollisista suunnitelmista yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa. Ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen myös muiden medioiden alueille, sekä uusien työmuotojen kehittämiseen. Koulutus perustuu taiteelliseen, kokeilevaan ja tutkimukselliseen toimintaan sekä alan ammattikäytäntöihin.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku kandidaattikoulutuksiin
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Koulutuksen tavoite

Elokuva- ja tv-lavastuksen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia lavastussuunnittelijan ammatissa elokuva- ja tv-alalla.

Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja vastaamaan tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä visuaalisista, toiminnallisista ja tuotannollisista suunnitelmista yhdessä ohjaajan sekä muun taiteellisen ja teknisen työryhmän kanssa.

Ammatillisen osaamisen ohessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen myös muiden medioiden alueille, sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu taiteelliseen, kokeilevaan ja tutkimukselliseen toimintaan sekä alan ammattikäytäntöihin.

Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelija oppii hahmottamaan lavastussuunnittelijan tehtävän ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja teknistä toteutettavuutta. Hän oppii tuntemaan eri lavastus- ja visualisointimenetelmiä, ymmärtää eri osa-alueiden taiteelliset ja tekniset perusteet ja kykenee niiden avulla kehittämään omaa persoonallista ilmaisuaan.

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineesta taiteen kandidaatiksi valmistunut kykenee:

  • toimimaan lavastussuunnittelijana pienimuotoisissa elokuva-, tv- ja muissa audiovisuaalisissa tuotannoissa
  • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä aktiivisesti
  • toimimaan rakentavasti taiteellisen työryhmän jäsenenä ja ymmärtämään oman vastuualueensa suhteessa muihin työryhmän jäsenten vastuualueisiin
  • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan
  • ohjaamaan ja motivoimaan lavastusta toteuttavaa työryhmää
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Opetuskielet

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Lavastustaiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuvan ja television lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista myös toimia erilaisissa muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Tutkintoon kuuluu yhteensä 30–40 opintopisteen kokonaisuus valinnaisia ja sivuaineopintoja. Näiden valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi hankkia erityisosaamista ja syventyä haluamaansa alueeseen.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opiskelijalle suositeltavia valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi elokuvan, näyttämölavastuksen, pukusuunnittelun, arkkitehtuurin, digitaalisen median ja historian eri alueiden opinnot. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Koulutuksesta valmistuneet toimivat pääsääntöisesti lavastussuunnittelijoina tai apulaislavastajina erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Tehtävänimikkeitä: lavastussuunnittelija, lavastaja, apulaislavastaja, lavastusassistentti.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhdessä näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden sekä elokuvataiteen muiden pääaineiden ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden sekä erilaisten elokuva- ja tv-tuotantojen myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan lavastussuunnittelijan ammatillisia käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuva- ja tv-ilmaisun kokonaisvisuaalinen sekä dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, tilallinen, kuvallinen ja käsitteellinen hahmottamiskyky, suunnittelijan visualisointitaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Elokuva- ja tv-lavastajan tulee hallita visuaalisen kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja visualisoinnista toteutukseen – sen valvontaan ja johtamiseen.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lavastussuunnittelutyön vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin koulutustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo

Yhteistyö

ELOlla on yhteistyötä Taideyliopiston, erityisesti Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu