Koulutustarjonta

Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Rakentaminen ei lopu koskaan, joten uusia rakennustekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan jatkuvasti lisää. Rakennustekniikan asiantuntijana pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin. Voit perehtyä esimerkiksi geotekniikkaan, eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen.
Viisi opiskelijaa konehallissa

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Rakennustekniikka

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää Rakennustekniikka -kandidaattiohjelmassa opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Kuva: Unto Rautio

Koulutuksen kuvaus

Rakennustekniikan pääaineessa yhdistyvät insinööritieteiden matemaattinen ja tekninen pohja luovaan suunnitteluun ja johtamiseen. Aalto-yliopisto tarjoaa Suomessa kaikkein kansainvälisimmän ja uusimpaan tutkimukseen pohjautuvan rakennustekniikan opintokokonaisuuden. Ohjelmasta valmistuneilla on seuraavat valmiudet:

 • Hyvät matematiikan, fysiikan ja mekaniikan perustaidot. Tekniikan kandidaatilla on laaja-alaiset tiedot tekniikan alan perusteista ja valmiudet soveltaa insinööritieteiden menetelmiä uusissa luovissa yhteyksissä.
 • Laaja materiaalitietämys. Tekniikan kandidaatilla on perustavanlaatuinen ymmärrys kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista; niiden ominaisuuksista, käyttäytymisestä ja vaikutuksista lopputuotteeseen.
 • Perustiedot rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennushankkeiden johtamisesta. Tekniikan kandidaatti ymmärtää suunnittelussa huomioitavat yleiset vaatimukset, kuten rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja käyttöturvallisuuden perusvaatimukset. Hän osaa myös ottaa huomioon rakennusten ja rakenteiden ekologisen, taloudellisen ja esteettisen puolen.
 • Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Rakennusalalla tehdään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi arkkitehtien kanssa, ja opiskelija saakin alusta asti kokemusta monialaisissa tiimeissä työskentelystä.
 • Hyvät projektinjohtamistaidot. Tekniikan kandidaatti ymmärtää hyvien johtamistaitojen merkityksen alallaan, osaa käyttää niitä aktiivisesti sekä tiiminsä että muiden sidosryhmien kanssa ja pystyy siten johtamaan projektia aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen.
 • Valmiudet maisteriopintoihin. Rakennustekniikan opinnot ovat erinomainen pohja jatko-opinnoille, erityisesti maisteriohjelmiin kuten Building Technology ja Geoengineering.

Opetuskieli

Rakennustekniikan pääaineen opetus järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • pääaineen opinnot
 • sivuaineen opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Ohjelman perusopinnot luovat pohjan tekniselle osaamiselle. Opintojen edetessä opiskelu painottuu rakennustekniikan pääaineen kursseihin, joissa opiskelija tutustuu muun muassa statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan  ja materiaalitieteiden perusteisiin. Kolmantena opintovuonna painottuvat pääaineen valinnaiset kurssit, sivuaine ja kandidaatintyö. Opiskelijan on myös mahdollista sisällyttää työharjoittelu opintoihinsa.

Tarkempi rakenne ja kurssilistat löytyvät opinto-oppaasta.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) rakennustekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon seuraavissa maisteriohjelmissa:

Opiskelijaa kannustetaan luomaan omannäköinen osaamisprofiili, ja esimerkiksi sivuaine tai valinnaisia kursseja on mahdollisuus valita toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta mahdolliset esitietovaatimukset ja rajaukset huomioiden.

Yllä mainittujen maisteriohjelmien lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua Insinööritieteiden korkeakoulun toiseen maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai kumppaniyliopiston kautta.

Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Francisco Melo Oliveira

Opiskelija Francisco Oliviera tutustui Aaltoon ensikertaa vaihdossa

Nyt Francisco Oliviera on valmistumassa Geoengineering -maisteriohjelmasta ja työskentelee geotekniikan suunnittelijana.

Ihmiset

Kansainvälistyminen

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opettajakunta on kansainvälistä, ja opiskelijoille avautuvat laajat verkostot ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi opiskelijavaihdon, kesäkurssien, työharjoittelun tai vieraskielisten kurssien kautta. Aalto-yliopiston maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus antaa valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Uramahdollisuudet

Terveelliset, turvalliset ja vastuulliset rakennukset ja rakenteet ovat kysyttyjä nyt ja tulevaisuudessa. Rakennusala tarjoaa monipuolisia urapolkuja ja mahdollisuuden vaikuttaa kestävän, puhtaan, esteettömän ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen. Voit toimia esimerkiksi suunnittelu-, analyysi-, tutkimus- tai konsulttitehtävissä rakennejärjestelmiin, rakennusmateriaaleihin, paloturvallisuuteen tai sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Rakennuttajana tai projekti-insinöörinä taas olet mukana rakennushankkeissa aina suunnittelusta toteutukseen. Aalto-yliopistossa kannustetaan myös yrittäjyyteen ja monet valmistuneet ovat perustaneet omia yrityksiä.

Tutkimuksen painopisteet

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella on erittäin monipuoliset ja kattavat työskentelymahdollisuudet ja -tilat. Tutkimus painottuu vahvasti hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen innovaatioihin, joilla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin, kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen, sekä samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Ajankohtaisia teemoja ovat hiilijalanjäljen minimoiminen rakenteen koko elinkaaren ajan, ekologisesti kestävä maa- ja kallioperän hyödyntäminen, terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt sekä digitalisaatio tehokkaampien toimintatapojen mahdollistajana. Rakenteisiin luetaan asuin- ja liikerakennusten lisäksi yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät väylät siltoineen, tunneleineen ja pohjarakenteineen.

Laitos tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten alan yritysten ja järjestöjen kanssa, mistä esimerkkinä toimii  Building 2030 -konsortio, jonka tehtävänä on kehittää tutkimuksen avulla Suomen rakennusalalle vision vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Rakennukset ja rakenteet ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka vaativat monitieteistä, luovaa ja laajaa näkökulmaa niiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Rakennusten turvallisuus, terveellisyys, kustannus- ja energiatehokkuus, elinkaarihallinta sekä esteettisyys ovat kaikki osa-alueita, jotka kokoavat useita asiantuntijoita saman hankkeen äärelle. Opiskelijat saavatkin opintojensa puitteissa arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä erilaisten kurssitehtävien muodossa. Myös yritysmaailma tulee opiskelijoille tutuksi vierailijaluennoitsijoiden, yritysvierailuiden ja tosielämän rakennushankkeisiin liittyvien projektitöiden kautta.

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

Hakijapalvelut

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: