Evenemang

Nils Erik Wickberg -föreläsningarna 2022: Arkitektur, samhälle och cirkulär ekonomi

Nils Erik Wickberg-seminariet ordnas den 27 oktober 2022. Seminariet i år behandlar cirkulär ekonomi inom den bebyggda miljön. Både internationella och nationella forskare samt praktiserande arkitekter utforskar cirkulariteten utifrån flera olika synvinklar i sina presentationer; både från historia till teori och praktiska implementeringar. Dessutom behandlas såväl sambandet mellan arkitektur och konsumtion som kopplingen mellan nytt och materialsvinn.
A visualisation of an apartment where recycled materials has been used as building materials
Bild: Havu Järvelä

Arkitektur, samhälle och cirkulär ekonomi

Vår planet står inför ökande utmaningar och påtagliga konsekvenser till följd av klimatkris, massutrotning och utarmning av naturresurser. Cirkulär ekonomi har på senare tid fått ett ökat utrymme i beslutsfattande, akademisk forskning och projekt i praktiken. Det har utvecklats till en eftersträvansvärd ekonomisk modell inom alla delar av samhället, för allt från konsumtionsvaror till energisystem. Inom den bebyggda miljön, strävar konceptet cirkulär ekonomi efter att begränsa användningen av nya naturresurser. Detta görs genom att undvika nya byggen, förlänga existerande byggnaders livscykel samt genom att återanvända byggnadsmaterial.

Inom arkitekturen är den nya paradigmen kring cirkulär design beroende av större förändringar i värderingar, förhållningssätt och kultur för att få ett större fotfäste - inte endast reformer gällande beräkningar och teknik. Klimatförändringen har jämförts med den industriella revolutionen med tanke på dess påverkan på vårt samhälle och livsvillkor. Å andra sidan, kan arkitekturens designpraxis och forskning ligga i framkant och leda vägen i en tid av omfattande förändring. Under historiens gång har arkitekturen alltid representerat regimernas ideologier. Arkitekturen har också ofta förutsett kommande förändringar och gett inblick i en framtida värld.

Den cirkulära ekonomin kan sammanfattas som följande tre: vägra, återanvänd och återvinn. Samtliga kan implementeras inom arkitektur och planering. Genom att vägra, värderas inte existerande byggnader endast baserat på deras kulturella och historiska värde mot deras ekonomiska värde, utan även genom att beakta dem som reserver på naturresurser och energi. Återanvändningen tangerar flera nivåer - återanvändning av byggnader i sin helhet, återanvändning av byggnadens struktur och återanvändning av material genom att flytta runt större eller mindre beståndsdelar av byggnaden. Det sista begreppet i ledet, återvinning, har den minsta betydelsen med tanke på bevarandet av materialens värde, till exempel när betong omvandlas till materialkross för vägbygge. Det är samtidigt det enklaste alternativet. 

Under Nils Erik Wickbergs föreläsningar 2022 kommer cirkularitet att behandlas från ett arkitekturhistoriskt, ett teoretiskt och ett framtidsperspektiv. Kritiska synpunkter på kopplingen mellan samtida arkitektur och konsumtion, och nyhet och slöseri tas upp. Pionjärer och framtida skapare av cirkulär arkitektur kommer att ge synvinklar på hur vi kan förstå och beskåda arkitektur och estetik från ett annat perspektiv än det som allmänt råder i dagens samhälle.  

Tillställningens språk är engelska.  

Programme

Acte I (chair Panu Savolainen)

13:00 Panu Savolainen, Professor (tt), History of Architecture, Aalto University

Welcome and Prolegomena

13:15 Antti Lehto, Professor (tt), Housing design, Aalto University

The new paradigm of Circular Architecture 

13:30 Ella Müller, Architect

Modern architecture and wastea historical perspective

14:00 Iida Kalakoski, Architect, university teacher, Tampere University

Built Heritage and Circular Economy  

***

14:30 Coffee at the lobby

***

Acte II (chair Antti lehto)

14:30 Havu Järvelä, Architect

Recycled block of flats

15.00 Tina Ekener, Architect, baubüro in situ, Basel

Building with the existing: reuse in Architecture

16:15 Daniel Abramson, Professor, History of Art & Architecture, Boston University

Obsolescence

***

17:30 Drinks and snacks

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat