Donera en framtid

Donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Tänk om man helt kunde undvika att tillverka defekta produkter? Eller om du kunde se videodokumenterad historia som inte filmats? Eller om lera kunde användas som råvara för betong? Kom med och bidra till att försnabba lösningarna för en hållbar framtid!
Insinööritieteiden korkeakoulu
En donation till Högskolan för ingenjörsvetenskaper stärker samarbetet mellan vetenskap och teknik för att lösa globala problem.

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper tar vi oss an utmaningarna som ett hållbart samhälle innebär inom områdena för maskinteknik, byggd miljö och byggnadsteknik.

Både unga kommande experter och olika topproffs arbetar med till exempel energiförbrukning, befolkningstillväxt, urbanisering, globalisering, digitalisering samt effekterna av klimatförändringen – såsom hantering av naturresurser och utmaningar inom vattenförsörjning.

Årligen tar hundratals utexaminerade diplomingenjörer med sig den senaste kunskapen in i näringslivet och hela samhället så att vårt lands konkurrenskraft bibehålls, målen för hållbar utveckling uppnås och människor mår bra. Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper skapar vi nytt med en lösningsorienterad attityd. 

Vetenskap och utbildning är välfärdssamhällets grundvalar som det inte går att kompromissa om. För att lösa problemen som de globala hållbarhetsutmaningarna för med sig behöver vi även i framtiden nya experter och innovationer. 

Årligen täcks mindre än 60 % av vår budget av undervisnings- och kulturministeriets budget. Den återstående finansieringen samlas in från övriga källor såsom privata donationer. Därför är alla donationer oberoende av storlek synnerligen viktiga.

Donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper och bidra till att skapa en hållbar framtid!

Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Vattnet är i centrum av allt

Vattenhushållning spelar en viktig roll för planetens välbefinnande. Torka och översvämningar är extrema fenomen till en följd av att vattenresurserna är sårbara och ojämnt fördelade. Vatten har ekonomiska och samhälleliga konsekvenser både lokalt, nationellt och globalt. 

Förändringar i markanvändningen och urbaniseringen påverkar till exempel bevarandet av den biologiska mångfalden och näringskretsloppet. Vattenhushållningen spelar en viktig roll i denna globala bild och spelar också en nyckelroll till exempel när det gäller att trygga livsmedelsförsörjningen. 

Ett hållbart vattenhushållningsnät är kärnan i ett välfungerande samhälle. Därför arbetar Högskolan för ingenjörsvetenskaper med cirkulär ekonomi, effektivare och mer omfattande system och avloppsrening för att utveckla olika vattentekniska lösningar.

Students looking at an image of campus area

Geoinformatik

Geoinformatik, det vill säga användning av geoinformation, anger var något finns, hur man tar sig dit och hur saker som är relaterade till en viss plats kan göras bättre. 

Du behöver inte själv förstå rumslig statistik, laserskanning, fotogrammetri, beräkningsgeometri eller modellering av skogens spektrala och strukturella egenskaper för att förstå att funktionaliteten hos kartapplikationer på telefoner eller till exempel övervakning av skogsbränder är samhällsnyttig.

Geoinformatiska metoder används också för att följa upp storskaliga förändringar i miljön som orsakas av mänsklig verksamhet. 

För att utveckla allt detta behöver vi också i fortsättningen aktiva skapare av framtiden. 

Vi behöver experter inom ingenjörsvetenskaper.

En investering i framtiden

De stora utmaningarna som mänskligheten står inför kräver experter som leder stora helheter; experter som inte är nöjda med de givna alternativen, utan aktivt främjar sitt eget vetenskapsområde.

Donera och bidra till att vi även i fortsättningen har experter inom arktisk teknik, hållbar byggd miljö, mekanik och material, multidisciplinär energiteknik samt planering och implementering av tekniska system.

Genom att donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper 

  1. stödjer du högkvalitativ utbildning av yrkesverksamma inom socialt betydelsefulla sektorer
  2. stärker du samarbetet mellan vetenskap och teknik
  3. bidrar du till att lösa globala problem.


Vårt uppdrag är inte lätt när den offentliga ekonomin stramas åt. Det går dock inte att spara på vetenskap och forskning, därför är donationer som tryggar utbildning och forskning viktigare än någonsin.

.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Genom att donera till Högskolan för ingenjörsvetenskaper stöder du utvecklingen av kunnande och kompetens inom maskinteknik, byggnadsteknik och den byggda miljön. 

Donationstyp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp
Välj donationsbelopp
Donationsbelopp

Överväger du en större donation till Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Om du överväger en donation på över 10 000 euro, vänligen kontakta Nora Rahnasto (privata donationer) eller Simo Kohonen (organisationsdonationer).

 Nora Rahnasto

Nora Rahnasto

Givarrelationer
 Simo Kohonen

Simo Kohonen

Givarrelationer

Inspirerande exempel på arbete som förändrar världen

Våra forskare och studerande utvecklar lösningar för hållbar produktion av material och den gröna omställningen inom byggandet. 

Aalto-yliopisto. Kuva: Pentti Kujala

Landhöjningsfenomenet skyddar den finländska kusten från den stigande havsnivån, men inte i det oändliga

I en färsk studie beräknades nya prognoser för den stigande havsnivån vid den finländska kusten fram till 2100. Enligt det värsta utsläppsscenariot stiger havsnivån i Helsingfors med över en halv meter.

Nyheter
People at Mechatronic Circus event.

Smarta apparater och cirkusnöjen i Otnäs

Vid evenemanget Mechatronic Circus, som i år ordnades den 13 april, förevisades smarta apparater tillverkade av kandidat- och magisterstuderande samt doktorander. Dessutom bjöds besökarna på cirkusuppträdanden och olika ätbara godsaker. Evenemanget arrangerades i anknytning till forskarnas Demo Day i den nya byggnaden K3.

Nyheter
Shaking up Tech Tampere. Kuva: Jonne Renvall.

Shaking up Tech (extern länk)

Through the Shaking up Tech event, Aalto University’s schools of technology want to offer young women – who will soon be facing study and career choices – a new understanding of technology.

Vad gör vi vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper?

Högskolan för ingenjörsvetenskaper utexaminerar årligen hundratals lösningsorienterade och mångvetenskapliga experter som håller samhället i rörelse. Högskolans undervisning och forskning fokuserar särskilt på den gröna omställningen av byggandet, väteforskning, hållbar produktion av framtida material, nya typer av trafiksystem, utveckling av hållbara samhällen samt arktisk teknik och marin teknik.

Framtidens proffs studerar vid tre institutioner: institutionen för maskinteknik, institutionen för byggd miljö och institutionen för byggnadsteknik.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat