Aalto-handboken

Stadgar för Stiftelsen för Aalto-högskolan

Stadgar för Stiftelsen för Aalto-högskolan
Aalto-universitetets styrelse 21.3.2016, 16.9.2016, 14.6.2018 och 13.9.2023
Registrerad i stiftelseregistret, Patent- och registerstyrelsen 4.10.2016, 5.10.2018 och 16.10.2023

1 § Stiftelsens namn och hemort 

Stiftelsens namn är Stiftelsen för Aalto-högskolan sr (på finska Aalto-korkeakoulusäätiö sr, på engelska Aalto University Foundation sr) och dess hemort är Helsingfors. 

2 § Stiftelsens syfte 

Stiftelsens syfte är att på det sätt som närmare stadgas i lagstiftningen som gäller universiteten främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten.  Stiftelsen är en självständig, mångdisciplinär vetenskaps- och konstgemenskap med verksamhet inom teknik, handelsvetenskap och konstindustri samt relaterade områden.  Stiftelsen samverkar med samhället i övrigt och med den internationella vetenskaps- och konstgemenskapen samt främjar forskningens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället. 

Stiftelsen har som nationell specialuppgift att genom högklassig forskning och undervisning stödja Finlands framgångar, på ett positivt sätt bygga upp det finska samhället, dess ekonomi, teknik, konst, konstindustri, internationalitet och konkurrensförmåga samt främja mänsklighetens och miljöns välbefinnande. 

Inom stiftelsen råder vetenskaplig och konstnärlig frihet samt undervisningsfrihet. 

3 § Uppfyllande av syftet 

Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att i enlighet med universitetslagen verka som Aalto-universitetet, som utför vetenskapliga, konstnärliga och undervisningsmässiga akademiska uppgifter inom teknik, handelsvetenskap och konstindustri samt relaterade områden, på det sätt som närmare fastställs i lagstiftningen som gäller universiteten. 

Stiftelsens huvudsakliga enheter är högskolorna, som självständigt ansvarar för frågor som gäller den akademiska verksamheten inom ramen för den strategi och de riktlinjer som godkänts av stiftelsens styrelse.  Huvudenheterna vid Aalto-universitetets grundande är Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. 

Stiftelsen följer de etiska principerna för internationellt högklassig universitetsverksamhet och god administrativ praxis i all verksamhet, samt tryggar genom intern förvaltning det akademiska självbestämmande som krävs för fristående undervisning, forskning och konst, vilket som en väsentlig del inbegriper professorskollegiets självständighet. 

Stiftelsen kan dela ut stipendier och bidrag för att understöda verksamhet som hör till universitetets uppgifter inom vetenskap, konst och undervisning samt genomslagskraft i samhället.

Stiftelsen har rätt att tillhandahålla undervisnings- och forskningstjänster, utbildnings- och konsulttjänster, fortbildning, avgiftsbelagd serviceverksamhet, företagskuvöser, bibliotekstjänster, verksamhet som anknyter till utnyttjande och kommersialisering av forskning samt annan verksamhet som möjliggörs av lagstiftningen som gäller universiteten och som direkt främjar uppfyllandet av stiftelsens syfte eller av samhälleliga uppgifter. 

Stiftelsen kan bedriva sin verksamhet och äga egendom såväl i Finland som utomlands. 

4 § Stiftelsens kapital 

Stiftelsens grundkapital utgörs av de 280 miljoner euro som överläts genom stiftelseurkunden som undertecknades av grundarna den 25.6.2008. 

Stiftelsen har rätt att ta emot testamenten och andra donationer samt på annat i lagen om stiftelser godkänt sätt öka sina tillgångar. De testamenterade eller donerade medlen ska förvaltas och användas enligt givarens anvisningar.  Om närmare anvisningar saknas avgör styrelsen hur medlen ska användas. 

Stiftelsen har såväl gemensamma som bransch- och högskolespecifika fonder, vilkas användning styrs av det som fastställs av styrelsen inom ramen för dessa stadgar. 

Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig. Medelsförvaltningen omfattar förutom förvaltning av medel som används för stiftelsens verksamhet också stiftelsens placeringsverksamhet och affärsverksamhet.

5 § Stiftelsens organisation   

Stiftelsens förvaltningsorgan är styrelsen, en av styrelsen vald rektor, som samtidigt är den verkställande direktör som avses i stiftelselagen samt kommittén för akademiska ärenden, som fungerar som det gemensamma kollegiala förvaltningsorganet vid Aalto-universitetet. 

Om stiftelsens styrelse och organisation stadgas mer detaljerat i den av styrelsen godkända instruktionen. 

6 § Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens förvaltas och representeras av en styrelse som består av sju (7) medlemmar medräknat ordföranden och vice ordföranden. 

Styrelsen ska på ett mångsidigt sätt företräda nationell och internationell sakkunskap på högsta nivå i de vetenskaper och konstarter som hör till stiftelsens verksamhetsområde och inom samhälls- och näringslivet.

Universitetets rektor, prorektor, en föreståndare för en fakultet eller annan enhet som är direkt underställd styrelsen eller en medlem av det kollegiala förvaltningsorganet får inte vara styrelsemedlem. Styrelsemedlemmar får inte vara direkta förmånstagare till stiftelsen eller tjänstemän på undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsemedlemmar som mist sin behörighet på ovan nämnda grunder måste avgå.

Kommittén för akademiska ärenden utnämner styrelsemedlemmarna efter att ha hört stiftelse-universitetets grundare.  Tre av medlemmarna ska utses bland de kandidater som grundarna, med undantag av finska staten, ställer upp som kandidater Dessa kandidater ska vara minst två gånger fler än antalet platser som ska fyllas. 

När en styrelsemedlem som förs fram av stiftelseuniversitetets grundare ska väljas bör ordföranden för kommittén för akademiska ärenden informera grundarna, med undantag av finska staten, om det minst tre månader innan mandattiden för styrelsemedlemmen börjar. Stiftelsens grundare ska meddela sina kandidater till ordföranden för kommittén för akademiska ärenden minst två månader innan styrelsemedlemmens mandattid börjar. Om grundarna inte meddelar någon kandidat väljs de ut och utnämns av kommittén för akademiska ärenden.

Mandattiden för en styrelsemedlem är tre (3) kalenderår. Om en styrelsemedlem avgår ska en ny medlem väljas till återstoden av mandattiden. Medlemskap i stiftelsens styrelse kan högst uppgå till nio (9) kalenderår under en eller flera perioder. 

Styrelsen väljer internt en ordförande och en vice ordförande, vilkas mandattid är två (2) kalenderår.  Den föregående ordföranden eller vice ordföranden kan återväljas.  Universitetets professorer, annan undervisnings- och forskningspersonal, övrig personal eller studerande kan inte väljas till ordförande eller vice ordförande. 

Styrelsen kan genom den fastställda instruktionen eller genom ett separat beslut överföra den verkställande makten till rektorn, övriga förvaltningsorgan eller personer anställda av stiftelsen. 

Styrelsemedlemmarna är berättigade till en rimlig ersättning. 

7 § Styrelsens möte 

Varje styrelsemedlem har en röst.  Vid lika röstetal gäller ordförandens åsikt, val med lika röstetal avgörs dock genom lottning.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt mer än hälften av medlemmarna deltar i mötet. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden, vice ordföranden eller rektorn och kallelser skickas till de adresser som meddelats av styrelsemedlemmarna.  Möteskallelser bör skickas till styrelsemedlemmarna minst sju dagar före mötet. 

Två medlemmar som deltar i mötet väljs till protokolljusterare. 

Rektorn fungerar som föredragande i styrelsen. 

8 § Styrelsens uppgifter 

Styrelsen beslutar om stiftelsens strategi, frågor som gäller stiftelsens verksamhet och ekonomi samt andra planer av större betydelse. Styrelsen väljer en rektor som leder stiftelsens verksamhet. 

Styrelsens har dessutom till uppgift att: 

 1. inom ramen för stadgarna fastställa rektorns uppgifter, 
 2. utifrån rektorns förslag välja högskolornas ledare, 
 3. grunda och lägga ned stiftelsens undervisnings- och forskningsenheter, 
 4. besluta om universitetets årliga verksamhetsplan och budget, 
 5. stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut, 
 6. överlåta stiftelsens verksamhetsberättelse till kommittén för akademiska
  ärenden, samt 
 7. besluta om instruktionen och motsvarande föreskrifter.

9 § Rektors uppgifter 

Rektorn har till uppgift att: 

 1. leda Aalto-universitetets verksamhet, 
 2. svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt, 
 3. svara för att universitetets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen
  är ordnad på ett betryggande sätt, 
 4. svara för beredningen och föredragningen av ärenden som behandlas i styrelsen, 
 5. svara för verkställigheten av styrelsens beslut om inte annat bestäms i instruktionen, 
 6. besluta om anställning och uppsägning av personal. 

Rektorn får vidta åtgärder som med beaktande av Aalto-universitetets uppgifter är av stor be-tydelse endast med styrelsens bemyndigande eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för universitetets verksamhet.  I det senare fallet ska styrelsen informeras om åtgärderna så snart som möjligt. 

Rektorn kan överföra anställandet av personal eller något annat ärende som hör till rektorns behörighet för avgörande till något annat organ eller någon annan person vid universitetet. Rektorn har rätt att närvara och yttra sig vid universitetets samtliga organs sammanträden. 

Aalto-universitetet kan ha prorektorer enligt vad som bestäms i instruktionen. 

Rektorn eller en person utsedd av rektorn fungerar som ordförande för kommittén för akademiska ärenden. 

10 § Uppgifter för kommittén för akademiska ärenden

 1. Kommittén för akademiska ärenden har till uppgift att: 
 2. besluta om undervisningsplaner och examensfordringar, 
 3. besluta om grunderna för antagningen av studerande, 
 4. besluta om övriga allmänna regler som gäller undervisning och forskning, 
 5. tillsätta nödvändiga nämnder för behandling av examens-, bedömnings- och rättelsefrågor eller andra förvaltningsorgan och 
 6. utse deras ordförande, medlemmar och suppleanter, samt 
 7. välja styrelsemedlemmar och besluta om mandattiden för styrelsen och styrelsemedlemmar. 

Kommittén för akademiska ärenden består av högst 50 medlemmar där endast följande akademiska grupper finns representerade: 

 1. universitetets professorer
 2. annan undervisnings- och forskningspersonal samt övrig personal och 
 3. de studerande. 

Medlemmarna från varje grupp ska utgöra färre än hälften av det totala antalet medlemmar i kommittén.  Kommittémedlemmarna utses av respektive grupp vid universitetet. 

Bestämmelser om uppgifter utöver de som fastställs i första momentet, antalet medlemmar och val av medlemmar återfinns även i universitetets instruktion.

11 § Bokslut 

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet och den av styrelsen utarbetade verksamhetsberättelsen bör tillställas revisorerna senast i slutet av april.  Revisorsberättelsen bör tillställas stiftelsens styrelse senast den 15 maj. 

Stiftelsen ska göra registeranmälan om bokslutet inklusive specifikationer till balansräkningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen (årsrapport) till registermyndigheten inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Kopior av de nämnda handlingarna ska fogas till anmälan. 

12 § Revisorer 

Stiftelsens styrelse utser en revisionssammanslutning eller alternativt två CGR-revisorer för varje räkenskapsperiod. 

13 § Rätten att företräda stiftelsen

Stiftelsen företräds av styrelseordföranden och rektorn, som samtidigt är den verkställande direktör som avses i stiftelselagen, var för sig ensam. Dessutom kan styrelsen bevilja en namngiven person rätten att företräda styrelsen. 

14 § Övriga bestämmelser

När stiftelsen sköter lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter ska förvaltningslagen tillämpas. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv tillämpas i Aalto-universitetets verksamhet i enlighet med 30 § universitetslagen.   På verksamheten i Aalto-universitetet tillämpas det som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om offentligheten i de myndigheters verksamhet som avses i lagens 4 § 1 moment. 

Stiftelsens verksamhet följer det som stadgas i lagstiftningen om jämställdhet mellan män och kvinnor. 

15 § Ändring av stadgarna och nedläggning av verksamheten 

Om stiftelsens styrelse anser det nödvändigt att ändra dessa stadgar eller överväger att upplösa stiftelsen bör frågan behandlas på ett styrelsemöte och förslaget bör få minst två tredjedelars majoritet vid omröstning. 

Stiftelsen upplöses om lagstiftningen ändras så, att stiftelsen inte längre tilldelas sådana offentliga uppgifter som avses i universitetslagen eller om dessa uppgifter tas ifrån stiftelsen. 

Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses ska dess egendom överlåtas till ett ändamål som är nära förknippat med stiftelsens verksamhet, men dock på så sätt att det kapital som staten donerat till stiftelsen i sin helhet inklusive oanvänd avkastning återlämnas till staten för att användas på det sätt som riksdagen beslutar. 

16 § Övergångsbestämmelser

Stiftelsen för Aalto-högskolan ansvarar tillsammans med förvaltningsorganen vid Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan för att Aalto-universitetet organiseras före den 1 januari 2010 och för ordnandet av universitetens gemen-samma verksamheter.  Styrelserna för universiteten som slås samman utser efter den 1.8.2009 en styrelse för stiftelsen för Aaltohögskolan och beslutar om styrelsemedlemmarnas turer att avgå så, att fyra medlemmar avgår den 31.12.2010 och tre den 31.12.2012.

På de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå den 31.12.2012 tillämpas 6 § 6 momentet i stadgarna.  På de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå den 31.12.2010 tillämpas bestämmelsen så, att två medlemmar står i tur att avgå den 31.12.2013 och två den 31.12.2014 enligt det som beslutas av universitetets kommitté för akademiska ärenden.  Begränsningen som gäller medlemskapstiden i stiftelsens styrelse anses gälla den 1.1.2010.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: