Uutiset

Vuoden 2024 AllWell?-kyselyyn vastasi 36 % kohderyhmästä

Kevään 2024 AllWell?-opiskelijakysely toteutettiin 1.-14.2.2024 välisenä aikana. Kysely lähetettiin Aalto-yliopiston toisen vuoden kandiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. Otoksessa oli tänä vuonna 4890 opiskelijaa. Tästä joukosta 36 % vastasi kyselyyn. AllWell? kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!
AllWell SQ

Tuloksia

Tämän vuoden AllWell?-opiskelijakyselyä uudistettiin vastaamaan paremmin YTHS:n kehittämää Opiskelukykymallia. AllWell?-opiskelijakysely antaa opiskelijalle mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan liittyen opetukseen, saamaansa ohjaukseen sekä siihen, millaisena hän näkee Aallon oppimisympäristönä. Lisäksi opiskelija arvioi omia voimavarojaan ja opiskelutaitojaan. 

Tämän vuoden tuloksien mukaan suurin osa vastaajista (73 %) koki opiskeluhyvinvointinsa kohtuullisen hyväksi tai hyväksi ja 11 % koki sen erinomaiseksi. 16 % vastaajista arvioi opiskeluhyvinvointinsa huonoksi tai erittäin huonoksi. Tämän kevään kyselyssä opiskelu-uupumisriskissä olevien opiskelijoiden osuus laski viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna 17 % vastaajista on vaarassa uupua opinnoissaan, kun vuonna 2023 vastaava prosenttiosuus oli 23 %. Vaikka uupumusriskissä olevien määrä oli pienentynyt, noin 40 % vastaajista koki koulutusohjelman kuormituksen liian korkeana (12 % samaa mieltä, 29 % osittain samaa mieltä) ja noin puolet vastaajista oli täysin (17 %) tai osittain (34 %) samaa mieltä, että työmäärä on koulutusohjelmassa jakautunut hyvin epätasaisesti ja että heillä on kohtuuttomia oppimis- ja opetusmenetelmistä johtuvia kuormituspiikkejä. Myös avoimissa tekstipalautteissa kaivattiin kurssien ja työmäärän tasaisempaa jakaantumista lukuvuodelle ja periodeille. 

Kokemukset opetuksen laadusta ovat kehittyneet Aallossa suotuisasti jo useamman vuoden peräkkäin, tänäkin vuonna kokemukset opetuksen linjakkuudesta paranivat viime vuodesta. Avoimessa tekstipalautteessa toivottiin kuitenkin muun muassa joustavuutta opinnoissa, kuten kurssien aikataulutuksessa, erilaisina kurssin suoritustapoina, luentotallenteina ja etäopiskelumahdollisuuksina. Opetushenkilöstöltä toivottiin enemmän palautetta kurssitöistä ja tenteistä. Noin 40% vastaajista koki, etteivät he saa riittävästi oppimista tukevaa palautetta (10 % samaa mieltä, 30 % osittain samaa mieltä). Aalto-tasolla opiskeluympäristö koettiin yleisesti ottaen vastaajien keskuudessa hyvin myönteisesti.

Seuraavat askeleet 

Kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat ovat saaneet omien vastaustensa perusteella palautteen ja linkin palautesivulle, joka sisältää kyselyn eri osa-alueiden tarkemmat kuvaukset sekä vinkkejä näiden osa-alueiden parantamiseksi. Koulut ja ohjelmajohtajat pääsevät tarkastelemaan oman koulunsa ja ohjelmansa tuloksia ohjelmajohtajan raportilta, ja heille on tarjolla tukea opetuksen kehittämiseksi AllWell?-tulosten pohjalta. Kaikki Aallon henkilöstön jäsenet pääsevät tarkastelemaan AllWell?-tuloksia Power BI:n Key Information -raportilta Aalto staff -tunnuksilla. 

Tuloksia käsitellään koulujen ja ohjelmien tilaisuuksissa kevään ja syksyn aikana. Tavoitteena on, että tuloksia hyödynnetään opetussuunnitelmien, ohjelmien ja opetuksen kehittämisessä. AllWell?-tulokset antavat tärkeää tietoa siitä, miten opiskelijat opinnoissaan voivat ja miten yliopiston toimintaa ja palveluita voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita. Kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille opiskelijoille! 

AllWell?

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely on avoinna vuosittain kaikille toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell? selvittää opiskeiljan opiskelukykyyn vaikuttavia asioita.

Palvelut
Vuonna 2022 päivitetty opiskelukykymalli pohjautuu Kristina Kuntun julkaisemaan malliin (2006).

AllWell?-opiskelijakyselyn osa-alueet opiskelijan kehityksen tukena

AllWell?-opiskelijakysely mittaa opiskelukyvyn eri osa-alueita sekä opiskelijan kokemusta opiskeluhyvinvoinnista. Opiskelijan opiskelukyvyn ja opiskelukokemuksen ajatellaan rakentuvan neljästä eri osa-alueesta ja niiden vuorovaikutuksesta

Opiskelijan tukipalvelut

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Student Guide illustration, news items
Opinnot Julkaistu:

Hae apurahaa kesäopintoihin ulkomailla (ELEC)

Sähkötekniikan korkeakoulu myöntää kandi- ja maisteriopiskelijoilleen apurahoja kesällä 2024 järjestettäviä kesäkouluja varten.
Aalto yliopisto, Squad opiskelijat, toukokuu-2023. Kuva: Aleksi Poutanen
Opinnot Julkaistu:

Master’s Award in Development Studies -palkinnon hakuaika käynnissä

Vuoden 2024 Master’s Award in Development Studies -palkinnon hakuaika on meneillään 15.8.2024 asti. Palkinnolla yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja Kehitystutkimuksen seura FSDR antavat tunnustusta UniPID-jäsenyliopistojen poikkeuksellisen ansiokkaille maisterivaiheen opinnäytteille.
Student guide illustration, language and communications studies
Opinnot Julkaistu:

Kieliä, kulttuuria ja viestintää elokuussa

Kielikeskuksessa on kesällä taas tarjolla kielten, kulttuurin ja viestinnän kursseja.
Ryhmätilanne
Opinnot Julkaistu:

Opiskelukykysi ja -hyvinvointisi tueksi, kesä 2024

Hei opiskelija! Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia ja ohjausta kesän aikana. Myös YTHS palvelee opiskelijoita kesällä.