Sähkötekniikan korkeakoulun johtaminen

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Sähkötekniikan toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää yliopiston laatujärjestelmään perustuva vuosikello.

Syksyllä yliopiston ennakkokatselmuksessa (University Preview) arvioidaan toimintaympäristöömme liittyviä oletuksia suhteessa uusiin trendeihin. Ennakkokatseluksen lopputuloksena voidaan päivittää strategiaa tai oletuksia tulevan vuoden suunnitteluprosessin tueksi. Ennakkokatselmus tehdään ainoastaan yliopistotasolla.

Vuoden alussa yliopiston yksiköt arvioivat strategiansa toteutusta vuosikatsauksessa, jossa tarkastellaan menneen vuoden toimintaa, saavutuksia ja eri strategisille mittareille (key performance indicator, KPI) asetettujen tavoitteiden toteutumista. Korkeakoulun vuosikatsauksesta keskustellaan alkuvuodesta korkeakoulun johtoryhmässä ja opetuksen johtoryhmässä.  Yksiköiden vuosikatsauksista koostetaan yliopistotason katsaus.

Vuosikatselmuksen jälkeen yliopiston yksiköt alkavat päivittää strategisia toimintasuunnitelmiaan. Koulun suunnitelma kertoo, millaisin konkreettisin keinoin parannamme toimintaamme ja millaisia tuloksia tavoittelemme. Sähkötekniikan korkeakoulussa strategisen suunnittelman päivittämisprosessissa asiat toistuvat vuorovuosittain. Joka toinen vuosi johtoryhmä yhteistyössä sidosryhmien kanssa käy suunnitelman perusteellisesti lävitse ja katsoo pidemmälle tulevaisuuteen. Myös yhteisöltä kerätään palautetta. Joka toinen vuosi päivittäminen on kevyempää, mutta prosessiin kuuluu dekaanin laitosvierailut ja tenure track -seminaari koulun professoreille. Seminaari mahdollistaa laajan keskustelun ehdotetuista tenure track -paikoista ja koulun tutkimusaloista.

Korkeakoulutason strategiakeskustelujen jälkeen dekaani sopii yliopiston johdon kanssa toiminnan suuntaviivoista yliopistodialogissa, joka perustuu korkeakoulun strategiseen suunnitelmaan.Yliopistodialogissa keskitytään asettamaan tavoitteet seuraavalle vuodelle ja sopimaan yhteisistä suunnitelmista seuraaville kolmelle vuodelle. Yliopiston johtoryhmä (President's Management Team, PMT) viimeistelee seuraavan vuoden tavoitteet ja resurssit ja nämä dokumentoidaan yhteiseen tavoitesopimukseen. Hallitus hyväksyy tulevan vuoden budjetin kesäkuussa ja korkeakoulun rahoitus laitoksille päätetään kesäkuun loppupuolella.

Jokainen yhteisömme jäsen osallistuu koko ajan suunnitelman toteuttamiseen osana omaa työtään. Laatu ja jatkuva parantaminen on sisäänrakennettu jokapäiväiseen toimintaan ja koskee jokaista Aallon opiskelijaa ja työntekijää.

School of Electrical Engineering / PDCA table
A logo. Photo: Mikko Raskinen

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

Aalto talvella

Yliopiston vuosikatselmus - University Review

Yksiköt arvioivat strategian implementoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia.

Aalto-käsikirja
Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Tutustu Aalto-yliopiston vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian dokumentointiin, seurantaan ja raportointiin.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: