Palvelut

Tiedonohjaussuunnitelma TOS

Tiedonohjaussuunnitelma TOS on yliopiston asiakirjojen ja niihin verrattavien tietoaineistojen rekisteröinnin, käsittelyn ja säilyttämisen ohjeisto. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää tiedot organisaatiossa syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista, sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvistä menetelmistä ja asiakirjojen julkisuudesta.
Otaniemi kampus ilmakuva

Tiedonohjaussuunnitelma TOS täyttää arkistolain (831/1994) viranomaisilta edellyttämän arkistonmuodostussuunnitelman vaatimukset ja ohjaa lisäksi yliopiston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä (SAHA) säilytettävää tietoa varmistaen samalla hyvän tiedonhallintatavan (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaisen säilytyksen.

TOS:n asiaryhmien sisältämät asiakirjat kirjataan pääsääntöisesti TOS:n mukaisesti yliopiston sähköiseen asianhallintajärjestelmä SAHA:an. Osa julkisista asiakirjoista julkaistaan lisäksi Aalto-yliopiston kirjautuneille käyttäjille SAHA-hubissa aalto.fi:ssä. Muu TOS:n kuvaama tietoaineisto voi esimerkiksi olla tietoa yliopiston eri järjestelmissä.

TOS:n ylläpidosta vastaa yliopiston asiakirjahallintapalvelut ja TOS on yliopiston toiminnan muutosten myötä päivittyvä dokumentti. Se on valmisteltu yhdessä yliopiston palveluorganisaatioiden ja prosessinomistajien kanssa ja muutokset sovitaan yhteistyössä prosessien omistajien kanssa. Palvelut vastaavat lähtökohtaisesti omien aineistojensa TOS:n mukaisesta säilytyksestä, sekä pitkään tai pysyvästi säilytettävien asiakirjojen toimittamisesta yliopiston kirjaamoon.

Provostin 9.2.2016 tekemän päätöksen mukaisesti Aalto-yliopiston tiedonohjaussuunnitelmaa sovelletaan taannehtivasti 1.1.2010 alkaen kaikkeen Aalto-yliopistossa tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti kertyneeseen aineistoon, sekä soveltuvin osin myös perustajayliopistojen aineistoihin.

00. Aalto-yliopiston strategia, johtaminen ja operatiivinen toiminta
Asiaryhmä Asiaryhmän sisältö Asiaryhmän numero
Yliopiston lainsäädännöllinen ohjaus ja valtionhallinnon tiedottaminen Yliopiston lainsäädännöllinen ohjaus ja valtionhallinnon tiedottaminen 00.00
Strateginen suunnittelu, tavoitteet ja seuranta Strategiset tavoitteet ja seuranta; strategiakeskustelut; OKM-Aalto-neuvottelut, -sopiminen ja rahoituksen myöntäminen, sekä palaute yliopistolle; yliopiston toimintaa kuvaavat kokonaistilastot 00.01
Operatiivinen suunnittelu ja resursointi Budjetointi ja rahanjako; toimintakertomus ja tilinpäätös; erityisavustusten ja apurahojen hakeminen yliopiston operatiiviseen toimintaan 00.01.02
Organisaatiomuutokset Yliopiston, sen korkeakoulujen ja muiden yksiköiden, toiminnon tai vastaavan perustaminen, lakkauttaminen, muuttaminen ja nimenmuutoksista päättäminen 00.01.03
Toiminnan arviointi Arviointien ja akkreditointien toteuttaminen; yliopiston toimintaan liittyvät sisäiset selvitykset 00.01.05
Yliopiston säännöt, määräykset ja ohjeet Aalto-korkeakoulusäätiön säännöt; johto- ja ohjesäännöt; opintoja, opiskelua, tutkimusta, HR:ää, taloutta, sekä muita toimintoja koskevat ohjeet ja säännöt 00.01.06
Yliopiston toimintaa koskeva yhteistyö ja sopimukset sekä viranomaisluvat Verkosto-, yhteistyö- ja puitesopimukset; lyhyen aikavälin sitoumukset; yhteistoiminnalliset sopimukset; yliopiston toimintaa koskevat viranomaisluvat; yliopiston rekisteritietojen luovuttaminen; yliopistoon kohdistuva viranomaisvalvonta 00.01.07
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja lausuntojen antaminen lainsäädäntöön liittyen; yliopiston toiminta-alueisiin vaikuttaminen ja lausuntojen antaminen; yliopiston edustaminen yhteistyöelimissä; yliopiston toiminta-alueisiin liittyvät kannanotot 00.01.08
Toimivallan delegoiminen Yliopisto- ja korkeakoulutasojen toimivallan delegoiminen, vaalien järjestäminen, toimielinten valinta ja kokoonpano, allekirjoitus- ja hyväksymiskäytännöt 00.02
Yliopistotason ja korkeakoulujen pöytäkirjamuotoinen päätöksenteko Yliopistotason ja korkeakoulujen pöytäkirjamuotoinen päätöksenteko 00.03
Korkeakoulujen, laitosten ja erillisyksikköjen pöytäkirjamuotoinen päätöksenteko Korkeakoulujen, laitosten ja erillisyksikköjen pöytäkirjamuotoinen päätöksenteko 00.04
01. Yliopiston yhteisten peruspalveluiden järjestäminen
Asiaryhmä Asiaryhmän sisältö Asiaryhmän numero
HR-palvelut Työehdoista sopiminen; tehtävien perustaminen, täyttö ja vapautuminen; akateemisilla urilla eteneminen; akateemiset arvonimet; palvelussuhteiden hallinta; palkanmaksu; matkustaminen; työterveyshuolto; työhyvinvointipalvelut; työsuojelu; palkitseminen; henkilöstökoulutus; yhteistoimintaneuvottelut; tasa-arvoasiat; opettajien ja tutkijoiden vaihto-ohjelmat; luottamusmiestoiminta 01.00
Talouspalvelut Verot; kirjanpito; omaisuuden hallinta; hankinnat; vakuuttaminen; rahastot ja apurahojen myöntäminen 01.01
Oikeudelliset asiat Rikostapaukset; riita-asiat; hallinto-oikeudelliset asiat; työoikeudellinen kuuleminen; kantelut; kurinpito; rekisteritietojen tarkistaminen; tietopyynnöt; tietosuojarikkomukset 01.02
Kiinteistötoimi ja tilapalvelut Valmiussuunnittelu ja paloturvallisuus; kiinteistö-omaisuuden hallinta; rakennusten käyttö; kampussuunnittelu 01.03
IT-palvelut Yliopiston kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva-asiat 01.04
Viestintä-, markkinointi- ja tapahtumapalvelut Brändinrakentaminen ml. yliopiston omat tavaramerkit; sisäinen ja ulkoinen viestintä, verkkoviestintä; tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen; av-aineiston käytöstä sopiminen 01.05
Kokoelma- ja julkaisutoiminta Kirjastopalvelut; julkaisutoiminta; asiakirjahallinta ja pysyvästi säilytettävät arkisto- ja esinekokoelmat 01.06
Alumnisuhteiden edistäminen ja ylläpito Alumnisuhteiden edistäminen ja ylläpito 01.07
02. Oppimispalvelut
Asiaryhmä Asiaryhmän sisältö Asiaryhmän numero
Opiskelijavalinta Perusteet ja kriteerit; hakeminen, valintakokeet ja opiskelijaksi hyväksyminen; opinto-oikeuden muutokset  02.00
Opetuksen suunnittelu, opiskelijan ohjaus ja opintososiaaliset asiat Opetuksen aikataulu ja suunnittelu; opiskelijan opiskelun suunnittelu; opintopsykologin ja urapsykologin palvelut; yritystapahtumat opiskelijoille; ylioppilaskunta-asiat; opiskelijan epäasiallista käyttäytymistä koskevat selvitykset 02.01
Opetuksen järjestäminen ja opintosuoritukset Ilmoittautuminen ja osallistuminen; opintosuoritukset; oikaisupyyntöprosessi; opetusaineistot; opintojen hyväksilukeminen 02.02
Tutkinnon myöntäminen ja muut todistukset Opinnäytteiden ohjaaminen ja hyväksyminen; oikaisunhakuprosessi; myönnetyt todistukset 02.03
Opiskeluajan taloudellinen tukeminen Lukuvuosimaksut ja muut opinnoista perittävät maksut 02.04
Koulutus- ja yliopistoyhteistyöhankkeet ja -sopimukset Kotimainen ja kansainvälinen koulutus ja yliopistoyhteistyö opintoasioissa; maksullinen sopimuskoulutus; opetuksen ja oppimisen hankkeet; opintoprojektit; opetusaineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet 02.05
Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt 02.06
Opiskelijaliikkuvuuden ja työharjoittelun järjestäminen Opiskelijavaihto-ohjelmat; kotimainen ja kansainvälinen työharjoittelu 02.07
Opintoasioiden kyselyt ja tilastoiminen Opintoasioiden kyselyt ja tilastoiminen 02.08
Täydennyskoulutus Tuettu täydennyskoulutus; työvoimakoulutus; yliopistopedagoginen koulutus 02.09
03. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
Asiaryhmä Asiaryhmän sisältö Asiaryhmän numero
Tutkimuksen tukipalveluiden toteuttaminen Yhteisrahoitteinen tutkimus; maksullinen palvelutoiminta; tutkimusyhteistyö 03.01
Innovaatiopalvelut Immateriaalioikeudet; tavaramerkit; yrittäjyyspalvelut 03.02
Yritysyhteistyö Kumppanuuksien tukeminen 03.03
Tutkimuseettinen ennakkoarviointi Tutkimuseettinen ennakkoarviointi 03.04
Tätä palvelua tarjoaa:

Asiakirjahallintapalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: