Tavoitekeskustelut

Tavoitekeskustelu on käytännön työkalu menestyksen rakentamiseen, mutta tärkeintä on muistaa reflektointi, keskustelu ja sparraus osana arkea. Tavoitekeskustelut mahdollistavat arkista keskustelua syvemmän yhteisen pohdinnan kaksi kertaa vuodessa.

Palveluhenkilöstön puolivuotiskeskustelun ohjeistukset löydät täältä: Puolivuotiskeskustelut palveluissa  

 

Suorituksen johtamisen vuosikello Aallossa

Tavoitekeskustelu helmi-maaliskuu

Tässä keskitytään erityisesti edellisen vuoden saavutusten ja suoriutumisen tarkasteluun ja alkaneen vuoden suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.

Puolivuotiskeskustelu syys-lokakuussa

Tässä keskustelussa painotetaan pidemmän tähtäimen urasuunnittelua ja henkilökohtaista kehittymistä sekä tarkistetaan tavoitteet loppuvuodelle.

Lisäksi:

 • One-to-One-keskustelut vuoden ympäri.
 • Palaute, keskustelu ja sparraus osana päivittäistä työtä!    
 • Jos haasteita, niin asia otetaan puheeksi välittömästi.

Tavoitekeskustelun ohjeet työntekijälle

Keskusteluun valmistautuminen on onnistuneen keskustelun edellytys.

  Keskustelu

  • Kuuntele, ole avoin, anna ja ota vastaan palautetta
  • Kirjaa keskustelun tulokset ylös yhdessä esimiehen kanssa (Word-lomake)
  • AkateemisetTyötehtävistä keskustellaan tavoitekeskusteluissa ja yhteisesti sovitut tehtävät kirjataan työsuunnitelmaan kolmelle eri tehtäväalueelle 30.6. mennessä. Suunnittelussa ja työajan alloakoinnissa on syytä kiinnittää huomiota työn prosentuaaliseen jakautumiseen eri tehtäväalueille oman tehtäväkuvan mukaan. Kirjaa akateeminen johtaminen, toiminta tiede- tai taideyhteisössä kohtaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, samoin kuin yleinen hallinnollinen työ.

  Viimeistely ja dokumentointi

  • Viimeistele lomake ja lähetä esimiehellesi. Sopikaa dokumentoinnista ja tallentamisesta esimiehen kanssa. Personec HR korvautuu Workday-järjestelmällä vuoden 2019 aikana ja vanhat tiedot eivät siirry automaattisesti järjestelmien välillä. 

  Pidä mielessä keskustelun sisältö, erityisesti kirjatut tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä esimiehesi kanssa säännöllisesti.

   

  Työsuunnitelma

  Työsuunnitelmassa allokoidaan työaika neljälle tehtäväalueelle, jotka ovat opetus, opiskelijoiden ohjaus, tutkimus ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

  Työsuunnitelma kuuluu olennaisena osana kokonaistyöaikaan. Se parantaa työn suunnitelmallisuutta ja resurssien allokointia. Työsuunnitelma tukee tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa; se on vuosittainen tarkennus työsopimuksessa mainittuihin tehtäviin sekä työkalu vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa sovittujen tavoitteiden konkretisointiin.

  Työsuunnitelma laaditaan vuosittain yhteistyössä esimiehen kanssa tulevalle lukuvuodelle (1.8.–31.7.), kuitenkin enintään kulloinkin voimassa olevan työsopimuksen keston ajalle. Työsuunnitelmaa on syytä päivittää, jos tavoitteisiin, työtehtäviin tai työaikaan tulee olennaisia muutoksia. Suunnitelma on hyvä käydä läpi myös pidempien poissaolojaksojen jälkeen. Näin työsuunnitelma toimii kaikkien osapuolten eduksi.

  Milloin ja miten työsuunnitelma tehdään?

  Työtehtävistä keskustellaan tavoitekeskusteluissa ja yhteisesti sovitut tehtävät kirjataan työsuunnitelmaan neljälle eri tehtäväalueelle 30.6. mennessä. Työsuunnitelmaan kirjataan kuhinkin työtehtävään allokoitava työaika. Suunnittelussa ja työajan allokoinnissa on hyvä kiinnittää huomiota työn prosentuaaliseen jakautumiseen eri tehtäväalueille oman tehtäväkuvan mukaan vaikka suunnitelma edellyttääkin työajan kirjaamista myös tunteina.

  Työsuunnitelmaa päivitetään lukuvuoden aikana, jos työtehtävät tai työaika muuttuvat olennaisesti tai jos alun perin suunniteltu työajan allokointi tulee muutoksia. Myös pidemmät poissaolot (perhevapaa, pitkä sairauspoissaolo ja haettu työstä vapautus) aiheuttavat usein tarpeen päivittää työsuunnitelmaa.

  Työsuunnitelma lukuvuodeksi 2019-2020 dokumentoidaan sähköisellä lomakkeella. Laitoksen HR-henkilö/koordinaattori antaa kokonaistyöajan piirissä oleville tarkempia ohjeita työsuunnitelmien dokumentointiin.

  Mitä työsuunnitelmaan kirjataan?

  Työsuunnitelmassa määritellään seuraavan lukuvuoden pääasialliset työtehtävät ja arvio niihin käytettävästä ajasta sekä tunteina että suhteellisena osuutena koko työajasta. Oman työn suunnittelun kannalta on olennaista miettiä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mitä minulta odotetaan seuraavan lukuvuoden aikana? Mikä on olennaista, jotta saavutan asetetut tavoitteet?
  • Miten työtehtävien vaatima työaika jakaantuu lukuvuoden eri periodeille? Miten työaika jakautuu suhteellisesti eri tehtäväalueille?
  • Miten paljon voin käyttää aikaa mihinkin kokonaisuuteen?
  • Ovatko esim. tutkimukseen / taiteelliseen toimintaan ja opetukseen käyttämäni aika tasapainossa?
  • Miten priorisoin tehtäviä, jos aika ei riitä kaikkeen?
  • Varaanko tehtävään X kolmasosan työajastani vai tarvitsenko enemmän työaikaa johonkin tärkeämpään?

  Vaikka työsuunnitelma edellyttää työajan allokointia tunteina, on olennaista miettiä asioita isompina kokonaisuuksina ja tehtävien suhteellisena osuutena kokonaistyöajasta.

  Tehtäväalueet on ryhmitelty työsuunnitelmassa seuraavasti:

  Tehtäväalue

  Ohjeellinen sisältö

  Opetus Kirjaa arvio varsinaiseen opettamiseen käytettävästä työajasta, ml. verkko-opetus.
  Opetukseen liittyvät tehtävät Kirjaa arvio opetuksen (ed. kohta) edellyttämästä valisteluajasta. Sisällytä myös opetuksen / kurssin edellyttämät jälkityöt, oppimateriaalin tai harjoitusten laatiminen, tentit ja niiden korjaus yms. Ohjelmajohtajuuden vaatima hallinnollinen työ. Oman pedagogisen osaamisen kehittäminen.
  Opiskelijoiden ja opinnäytetöiden ohjaus

  Kirjaa arvio opiskelijoiden (kandi-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat) ja opinnäytetöiden ohjaamiseen tarvittavasta ajasta. Sisältää opinnäytteiden lisäksti ns. akateemisen ohjauksen (academic advising / academic tutoring). Työajan lisäksi ilmoita arvio ohjattavien opiskelijoiden määrästä lukukauden aikana.

  Tutkimus ja taiteellinen toiminta

  Tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan käytettävä aika. Sisältää myös tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvät tehtävät kuten rahoituksen haku, projektien johtaminen, tulosten raportointi yms.

  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja Aallon sisäiset tehtävät

  Kirjaa arvio yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuluvasta ajasta (ml. esim. luottamus- ja asiantuntijatehtävät, editori- ja review-tehtävät, konferenssit ja seminaarit). Sisällytä siihen myös Aallon sisäiset tehtävät (esim. johtamis- ja esimiestehtävät, komiteat ja työryhmät, hallinnollinen työ).

  Tätä palvelua tarjoaa:

  Henkilöstöpalvelut

  Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu