Palvelut

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Miten hahmotusvaikeus voi vaikuttaa opiskeluun?

Hahmotusvaikeus on yleistermi vaikeuksille, jotka johtuvat aivojen poikkeuksellisesta tavasta käsitellä visuaalista eli näköhavaintoon pohjautuvaa informaatiota. Arkea, opiskelua ja työntekoa haittaavia hahmottamisen vaikeuksia esiintyy noin 3–5 % väestöstä. Hahmotusvaikeus painottuu usein joko visuaalisen tarkkaavaisuuden hankaluuksiin tai vaikeuksiin avaruudellisessa hahmottamisessa. Visuaalisen tarkkaavaisuuden vaikeudet vaikeuttavat tarkkaa havainnointia, tunnistamista ja oleellisen erottamista. Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet tuottavat ongelmia tilanteissa, joissa edellytetään koon, etäisyyden, muodon, suunnan tai liikkeen arviointia. Aalto-yliopiston monet opiskelualat vaativat erityisen hyviä hahmottamisen taitoja ja siksi niihin hakeutuvien ja opiskelupaikan saavien opiskelijoiden joukossa hahmotusvaikeudet ovat harvinaisia.

Arjessa hahmottamisvaikeudet voivat hankaloittaa esimerkiksi suunnistamista vieraammassa ympäristössä, kalenterin lukemista ja tapahtuman keston tai etäisyyden arviointia. Opinnoissa hahmottamisvaikeudet saattavat vaikeuttaa erityisesti kuvioiden ja taulukoiden lukemista sekä symbolien ymmärtämistä. Hahmotusvaikeuksien vuoksi laitteiden toimintamekanismien ymmärtäminen voi olla opiskelijalle hankalaa. Visuaalisen tarkkaavaisuuden vaikeudet voivat johtaa mm. huolimattomuusvirheisiin, kun jotain jää huomaamatta, ja vaikeuttaa olennaisen tiedon löytämistä kokonaisuudesta.

Hahmotusvaikeuksiin liittyy usein myös matematiikan oppimisvaikeus, koska matematiikka edellyttää myös avaruudellisen hahmottamisen kykyä, jota tarvitaan muun muassa numeroiden ja matemaattisten symbolien hahmottamisessa. Opiskelijalla voi olla haasteita myös muun muassa geometriassa. Hahmottamisen vaikeuksiin voi liittyä myös vaikeutta kuvallisessa ajattelussa ja mielikuvitusta vaativissa tehtävissä.

Osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä, joten hahmotusvaikeudet voivat haitata myös sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelijalla voi olla hankaluuksia muiden ihmisten ilmeiden ja eleiden tulkitsemissa ja erityisesti uudet sosiaaliset tilanteen voivat olla hankalia.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Ota asian puheeksi opiskelijan kanssa ja kysy opiskelijalta hänen tarpeistaan. Usein opiskelija osaa kertoa, mikä häntä on yleensä auttanut. Auta opiskelijaa myös tunnistamaan vahvuuksia, joista voi olla apua arjen haasteissa.

Huomioi kurssikäytänteet

 • Laadi lukujärjestyksistä ja aikatauluista selkeitä ja helppolukuisia.
 • Tee luentokalvoihin selkeä rakenne. Käytä riittävän suurta fonttikokoa ja selkeästi luettavaa päätteetöntä fonttityyppiä (esimerkiksi Arial)
 • Kiinnitä huomiota luentokalvojen tekstin ja taustan kontrastiin. Suosi selkeää kontrastia, kuten mustaa valkoisella taustalla. Tarjoa opiskelijalle mahdollisuutta saada luentokalvot itselleen ilman kuvia ja taustaväriä.

Hyviä käytänteitä oppimistilanteisiin

 • Merkitse tai osoita oleellinen kuvioista tai taulukoista. Kerro taulukosta tai kuviosta ilmenevä tieto myös kirjallisesti.
 • Kiinnitä huomiota tehtävänantojen pituuteen ja selkeyteen. Monilla on vaikeuksia tehtävänannon lukemisessa ja ymmärtämisessä, sekä pitkien tehtävänantojen ja ohjeiden muistamisessa. Anna tehtävänannot myös kirjallisesti, ei vain suullisesti.
 • Muotoile laskutoimitukset osatehtäviksi ja pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Laskutoimituksen pilkkomisella pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi palasiksi helpotetaan käsiteltävän tiedon määrää.
 • Kytke laskuharjoitus käytännön teoriaan, jolloin laskutoimituksen tarkoitus tulee näkyväksi. Opettaja voi osaltaan auttaa opiskelijaa kytkemällä käytännön teoriaan, jolloin laskutoimituksen tärkeys ja tarkoitus tulee näkyväksi.
 • Selitä tehtävän eteneminen ja eri laskutoimitusten tarkoitus selkeästi auki kirjallisesti. Yhteyksien ja syiden ymmärtäminen auttaa myös käsitteen ymmärtämisessä.

Lisää tietoa löydät:

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeus ja suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 6 %:lla on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS KOTT, 2021). Lukivaikeus määritellään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudeksi. Lukivaikeuden keskeinen piirre on vaikeus tunnistaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää eli fonologista tietoa.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeudella tarkoitetaan hankaluutta käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota mielessään sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia. Käytännössä opiskelijalla, jolla on hahmotusvaikeus, saattaa olla hankalaa liikkua opiskeluympäristössä ja löytää opetustiloja sekä suoriutua opiskelutehtävistä, jotka vaativat esineiden tunnistamista, kokoamista tai ylipäänsä avaruudellista ja kuvioiden hahmottamista.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteet saattavat näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen ylläpitämistä vaativissa tehtävissä tai itsenäisen opiskelun organisoimisessa. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteista diagnostisesti puhuttaessa käytetään lyhennettä ADHD.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismikirjo

Autismikirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia aivojen neurobiologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöillä viitataan etenkin masennukseen, mutta myös esimerkiksi kaksisuuntaiseen (bipolaariseen) mielialahäiriöön. Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkihäiriöllä tarkoitetaan toistuvia paniikkikohtauksia, eli äkillisiä, erittäin voimakkaita ahdistuksen kokemuksia. Paniikkikohtaukset voivat olla yksittäisiä, tai liittyä yleiseen ahdistuneisuuteen. Paniikkikohtaukset ovat melko yleisiä: noin 10–15 % ihmisistä kokee sellaisen joskus elämänsä aikana.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa jännittyneeksi, rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä opiskelijoiden keskuudessa.

Palvelut
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: