Palvelut

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.
Opiskelija kirjoittaa

Hahmotushäiriö on yleistermi vaikeuksille, jotka johtuvat aivojen poikkeuksellisesta tavasta käsitellä visuaalista eli näköhavaintoon pohjautuvaa informaatiota. Hahmotusvaikeuksissa ongelmat painottuvat usein joko visuaalisen tarkkaavaisuuden hankaluuksiin tai vaikeuksiin avaruudellisessa hahmottamisessa. Visuaalisen tarkkaavaisuuden häiriöt vaikeuttavat tarkkaa havainnointia, tunnistamista ja oleellisen erottamista. Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet tuottavat ongelmia tilanteissa, joissa edellytetään koon, etäisyyden, muodon, suunnan tai liikkeen arviointia.

Arjessa hahmottamisvaikeudet voivat hankaloittaa esimerkiksi suunnistamista vieraammassa ympäristössä, kalenterin lukemista ja tapahtuman keston tai etäisyyden arviointia. Opinnoissa hahmottamisvaikeudet saattavat vaikeuttaa erityisesti kuvioiden ja taulukoiden lukemista sekä symbolien ymmärtämistä. Hahmotusvaikeuksien vuoksi laitteiden toimintamekanismien ymmärtäminen voi olla opiskelijalle hankalaa. Visuaalisen tarkkaavaisuuden vaikeudet voivat johtaa mm. huolimattomuusvirheisiin, kun jotain jää huomaamatta, ja vaikeuttaa olennaisen tiedon löytämistä kokonaisuudesta. Hahmotusvaikeuksiin liittyy usein myös matematiikan oppimisvaikeus, koska matematiikka edellyttää myös avaruudellisen hahmottamisen kykyä, jota tarvitaan muun muassa numeroiden ja matemaattisten symbolien hahmottamisessa. Opiskelijalla voi olla haasteita myös muun muassa geometrian mieltämisessä.

Suuri osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä, joten hahmotusvaikeudet voivat haitata myös sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelijalla voi olla hankaluuksia muiden ihmisten ilmeiden ja eleiden tulkitsemissa ja erityisesti uudet sosiaaliset tilanteen voivat olla opiskelijalle hankalia. Hahmottamisen vaikeuksiin voi liittyä myös vaikeutta kuvallisessa ajattelussa ja mielikuvitusta vaativissa tehtävissä.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Ota asian puheeksi opiskelijan kanssa ja kysy opiskelijalta hänen tarpeistaan. Opiskelija osaa kyllä kertoa, mikä häntä auttaa! Auta opiskelijaa myös tunnistamaan vahvuuksia, joista voi olla apua arjen haasteissa.

Kurssikäytänteet kunnossa?

 • Laadi lukujärjestyksistä ja aikatauluista selkeitä ja helppolukuisia.
 • Tee luentokalvoihin selkeä rakenne. Käytä riittävän suurta fonttikokoa ja selkeästi luettavaa päätteetöntä fonttityyppiä (esimerkiksi Arial)
 • Kiinnitä huomiota luentokalvojen tekstin ja taustan kontrastiin. Suosi selkeää kontrastia, kuten mustaa valkoisella taustalla. Tarjoa opiskelijalle mahdollisuutta saada luentokalvot itselleen ilman kuvia ja taustaväriä.

Oppiminen luennoilla

 • Merkitse tai osoita oleellinen kuvioista tai taulukoista. Kerro taulukosta tai kuviosta ilmenevä tieto myös kirjallisesti.
 • Kiinnitä huomiota tehtävänantojen pituuteen ja selkeyteen. Monilla on vaikeuksia tehtävänannon lukemisessa ja ymmärtämisessä, sekä pitkien tehtävänantojen ja ohjeiden muistamisessa. Anna tehtävänannot myös kirjallisesti, ei vain suullisesti.
 • Muotoile laskutoimitukset osatehtäviksi ja pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Laskutoimituksen pilkkomisella pienemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi palasiksi helpotetaan käsiteltävän tiedon määrää.
 • Kytke laskuharjoitus käytännön teoriaan, jolloin laskutoimituksen tarkoitus tulee näkyväksi. Opettaja voi osaltaan auttaa opiskelijaa kytkemällä käytännön teoriaan, jolloin laskutoimituksen tärkeys ja tarkoitus tulee näkyväksi.
 • Havainnollista laskutoimitusta esimerkiksi piirtämällä se visuaaliseen muotoon. Havainnollistaminen esimerkiksi paperille piirrettyjen kuvioiden muodossa auttaa useimpia.
 • Selitä tehtävän eteneminen ja eri laskutoimitusten tarkoitus selkeästi auki. Yhteyksien ja syiden ymmärtäminen auttaa myös käsitteen ymmärtämisessä.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu