Muotoilun laitos

Helsingin biohiilihanke

Helsingin kaupunki tutkii käytännön keinoja parantaa hiilensidontaa, kiertotalouden mukaisia jätejärjestelmiä ja kukoistavaa kaupunkikasvillisuutta lisäämällä biohiilen käyttöä valituissa pilottikohteissa julkisissa viherrakenteissa. Vuosina 2022-23 testattiin erilaisia biomassoja mahdollisina raaka-aineina biohiilen valmistukseen ja perustettiin kokeilualueita Helsingin puistoissa. Hankkeen tavoitteena oli levittää tietoisuutta biohiilen käytön hyödyistä ja tarjota käytännön tietotaitoa biohiilen käytöstä kaupungin hallinnon ja kansalaisten keskuudessa.
Biohiiltä muodostetaan keräämällä jätemateriaaleja ja pyrolysoimalla ne kasvualustoissa käytettäviksi biohiiliksi.

Biohiiliä vihreän ja hiilineutraalin kaupungin saavuttamiseksi

Helsingin kaupunki on asettanut kunnianhimoisen ohjelman hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja kaikki tarvittavat keinot on otettava käyttöön tavoitteen saavuttamiseksi. Ensisijaisesti kaupungin päästöjä vähennetään radikaalisti, mutta lisäksi 20 prosenttia näistä, noin 702 kt CO2-ekv, voidaan kompensoida. Vuoteen 2040 mennessä kaupunki kompensoi kaikki jäljellä olevat päästöt kaupungin maantieteellisten rajojen sisäpuolella olevien hiilinielujen avulla, ja erityisesti tässä haasteessa biohiilet nähdään mahdollisena osaratkaisuna. Aikaisemman Carbon Lane-projektin esimerkkilaskelman mukaan, lisäämällä biohiiliä esimerkiksi 10% kaikkiin kaupungin käyttämiin uusiin kasvualustoihin, vuotuisista negatiivisten päästöjen tavoitteista voitaisiin kattaa noin 3,5%.

Biohiilet valmistetaan pyrolysoimalla hiilipitoista massaa ja ne koostuvat suurelta osin erittäin pysyvästä ja hajotusta kestävästä alkuainehiilen muodoista. Tämän vuoksi biohiilet nähdään tärkeänä pitkän aikajänteen hiilensidonnan keinona. Hiilensidonnan lisäksi biohiilillä on potentiaalia toimia erilaisissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioissa, ja kasvualustoihin lisättynä ne voivat muun muassa parantaa kasvillisuuden resilienssiä kuivuuskausina ja toisaalta lisätä maaperän vedenläpäisevyyttä tulvatilanteissa. Lisäksi biohiilet toimivat maaperässä mikrobien piilopaikkoina ja ravinneladatut hiilet ravinnepankkina kasveille.

a pile of biochar at HSY
Banner of urban biochar trials
Puuhakebiohiilen levitystä Siltamäen jalkapallokentän rakentamisvaiheessa.

Hankkeen piirissä toteutetut ja suunnitellut pilottialueet Helsingissä

Useita erityyppisiä viherrakennus- ja ylläpitokohteita suunniteltiin biohiilten kokeilupaikaksi. Valtaosa rakenteista toteutettiin vuoden 2023 aikana ja viimeinen toteutetaan rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi Stansvikinkalliossa. Projektien etenemisestä raportoitiin valokuvin myös hankkeen Instagram-sivulla. Kaupunki tulee seuraamaan useita toteutettuja rakenteita tulevien vuosien aikana biohiiliin perustuneiden ratkaisujen mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi.

Banner of citizens participating in biochar trials
Kaupunkilaiset osallistuivat hankkeeseen kokeilemalla biohiiltä istutuslaatikoissaan

Citizen engagement in biochar related activities

Koska biohiili on vielä suhteellisen tuntematon materiaali, Helsingin biohiilihankkeen tavoitteena oli lisätä kansalaisten tietoisuutta biohiilen mahdollisuuksista. Tätä varten hanke pyrki toteuttamaan pääkaupunkiseudulla useita kokeiluja, joissa kansalaisille esiteltiin biohiilen kiertokulun eri vaiheita, kuten biohiilten tuotantoa paikallisista jätevirroista, biohiilten toimintaa hiilen sitojana ja houkuttelevia tapoja hyödyntää materiaalia ilmastonmuutokseen sopeutumisen välineenä. Helsingin biohiilihankkeen tavoitteena on osoittaa, että paikallisten jätevirtojen muuntaminen ilmastonmuutoksen vastatoimiksi ei ole vain päätöksentekijöille tarkoitettu kaukainen prosessi, vaan se voi olla myös kansalaisten valmiuksia kehittävää toimintaa.

Banner of exhibition boxes for the Helsinki Biochar Project
Biohiilihankkeen näyttely kiersi useissa sijainneissa esittelemässä erilaisia kasvualustaratkaisuja ja hankkeen toimintoja.

Hankkeen piirissä järjestettyjä julkisia tapahtumia

Helsinki biochar tour
Past events

Biochar Tour

 
Tapahtuma järjestettiin 6.9.2023 yhdessä yhden Lapinlahden Lähde-yhteisöpuutarhan puutarhakoordinaattorin kanssa. Tapahtumalla oli kaksi tavoitetta: 1) tiedottaa hankkeeseen osallistuneille kansalaisille projektin muista osista ja laajemmasta kontekstista ja 2) tuoda paikalle hankkeen ohjausryhmän jäseniä helpottamaan tiedonvaihtoa ammattiasiantuntijoiden ja kansalaisten välillä.

Graphic design. On the right side of the visual there is a volcanic landscape with beautiful rocky pathway towards a mountain. Left side of the visual is fading to black. On the top left corner: Sustainability Science Days text is displayed with Swear Display font, and Aalto University and Helsinki University logos below on the left hand side of the visual.

Hanke oli mukana Sustainability Science Days 2023 -tapahtumaan sessiossa "Scaling Up Urban Carbon Sinks with Urban Green Infrastructure". Sustainability Science Days on kansainvälinen, monipäiväinen konferenssi, jonka Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) ja Aalto-yliopisto järjestivät yhdessä 23.-26. toukokuuta 2023.

Tapahtuma kokosi yhteen ilmasto-, materiaali-, maaperä- ja yhteiskuntatieteilijät, maisema-arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat, käytännön toimijat ja yritykset sekä kunnat ja viranomaiset. Tavoitteena oli tuoda esiin akateemista tietoa ja käytäntöjä nykyisistä tavoista skaalata kaupunkien hiilinieluja. 

Poster text for the NODUS Event

Biochar. In the City?
Maaliskuun 16 päivänä Nodus Talks- tapahtumaketjun osassa hankkeen vastuuhenkilöt Mikko Jalas ja Susanna Kankaanpää keskustelivat biohiilen roolista kaupungin ilmastotyössä. Julkinen keskustelu pidettiin Helsingin Designmuseolla ja sen tallenne on katsottavissa Aallon Youtube-kanavalta

Helsingin biohiilihanke rakentuu aikaisempien Aalto-yhteistyöprojektien avulla

Carbon Lane -hanke

Carbon Lane (CarLa) oli vuoden 2019 aikana toteutettava EU-hanke, jossa tunnistettiin käytännön ratkaisuja hiilensidontaan kaupunkien viheralueilla.

Hiilipuisto

Hiilipuisto -hanke käynnistää biohiilen käytön laajamittaisen seurannan ja kehittää biohiilen käytäntöjä viherrakentamisessa.

Kuva: Esko Salo
City of Helsinki
Aalto University
Helsinki Region Environmental Services HSY
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Yhteyshenkilöt:

  • Tuuli Markkanen, projektikoordinaattori 7/2022-12/2023, Aalto-yliopisto, tuuli.markkanen[at]hel.fi
  • Will van Twuijver, kansalaisyhteistyön koordinaattori 12/2022-9/2023, Aalto-yliopisto

Projektista vastaa

  • Susanna Kankaanpää, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Ilmastoyksikkö, susanna.kankaanpaa[at]hel.fi
  • Professori Mikko Jalas, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, mikko.jalas[at]aalto.fi

Rahoitusta ja tukea ulkomailta

Bloomberg Philanthropies ilmoitti antavansa seitsemälle eurooppalaiselle ja yhdysvaltalaiselle kaupungille tukea biohiilihankkeeseen, jollaisella Tukholma voitti vuonna 2014 Bloomberg Philanthropies' Mayors Challenge -kilpailun. Hankkeessa puistoista ja kodeista peräisin oleva kasvijäte muutetaan puuhiiltä muistuttavaksi aineeksi, jota asukkaat voivat käyttää pihoillaan ja puutarhoissaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Darmstadt, Helsingborg, Sandnes, Helsinki, Cincinnati, Lincoln ja Minneapolis saavat rahoitusta sekä teknistä tukea voidakseen kehittää kaupungin laajuisia biohiilihankkeita ja saadakseen asukkaat mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Osallistuvat kaupungit verkostoituvat toistensa kanssa ja hyötyvät jakamalla kokemuksiaan ja hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä.

Seuraa projektin etenemistä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: