Koulutustarjonta

People Management and Organizational Development, Master of Science (Economics and Business Administration)

People Management and Organizational Development -maisteriohjelma antaa opiskelijoille asiantuntemuksen sekä analyyttiset, viestinnälliset ja tiimityöskentelyyn liittyvät taidot, joiden avulla tehokas ja kestävä henkilöstöresurssien johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen on mahdollista. Valmistumisen jälkeen opiskelijat työskentelevät henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ohjelmassa opiskelevilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto Queenslandin (AU) tai South Carolinan (US) yliopistossa. Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Näin opiskelijat ovat tuoreimman henkilöstöjohtamista ja organisaatioiden kehittämistä koskevan tiedon äärellä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Etsimme alasta kiinnostuneita hakijoita, joilla on kandidaatin tutkinto ja 60 opintopistettä seuraavilta aloilta: kauppa- ja taloustiede, oikeustiede, sosiaalitieteet tai tuotantotalous.
Two Aalto University business students on campus in Otaniemi.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Aalto-yliopisto on yksi Euroopan johtavista yliopistoista johtamisen alalla, kahdeksas vuonna 2021 (Academic Ranking of World Universities). People Management and Organizational Development -maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa vastuullisia ammattilaisia ja tulevaisuuden johtajia, jotka osaavat johtaa henkilöstöresursseja menestyksellisesti ja kehittää organisaatioiden toimintoja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ohjelma on monitieteinen ja se pohjautuu johtamisen teorioihin sekä psykologian, sosiologian ja viestinnän tutkimukseen. Teoreettinen tieto kytketään ohjelmassa vahvaan käytännön orientaatioon. Opintojen tavoitteena on oppia kehittämään ketteriä, tehokkaita ja kestäviä organisaatiota hyvien HR-käytäntöjen ja organisaatioiden kehittämistoimien avulla.

Ohjelman suorittaneilla opiskelijoilla on:

Asiantuntijatietoa ja -taitoa.Valmistuneilla on viimeisin tieto ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvistä käytännöistä, työkaluista, trendeistä ja teorioista.

Strateginen ajattelutapa.Valmistuneet pystyvät ajattelemaan strategisesti ja kehittämään ihmisten johtamista ja organisaation toimintoja siten, että organisaatio menestyy ja säilyy hengissä.

Johtamispotentiaalia. Valmistuneet osaavat motivoida ihmisiä ja kantaa vastuuta itsensä, tiimin ja projektin johtamisesta sekä suunnitella ja edistää laajempia organisatorisia muutoksia tehokkaasti ja eettisesti.

Analyyttinen orientaatio.Valmistuneilla on tieto-orientoitunut asenne ja he osaavat kerätä ja analysoida kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa sekä ymmärtää big-datan pohjalta tehtyjä analyysejä sekä käyttää niitä ihmisten johtamista ja organisaation kehittämistä koskevan päätöksenteon tukena.

Viestintätaidot. Valmistuneilla on hyvät kirjalliset ja suulliset vuorovaikutustaidot ja valmius käsitellä monimutkaisia viestinnällisiä haasteita organisaatioiden muuttuvissa tilanteissa.

Tulevaisuuteen orientoituva ajattelutapa. Valmistuneet osaavat katsoa tulevaisuuteen ja tunnistaa taustalla tapahtuvia muutoksia ja niiden pohjalta kehittää uusia tapoja johtaa ihmisiä ja kehittää organisaatioiden toimintoja.

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

People Management and Organizational Development -maisteriohjelma on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotisen maisteriohjelman rakenne:

 • Ohjelmakohtaiset opinnot, mukaan lukien maisterin tutkinnon opinnäytteen (90 op)
 • Valinnaiset opinnot / Sivuaine / Vaihto / (30 op)
Ihmisten johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijat kehittävät vankan henkilöstöresurssien johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvän osaamispohjan. Toisena vuotena opiskelijat voivat suorittaa joko sivuaineen, vapaavalintaisia opintoja tai lähteä kansainväliseen vaihtoon. Toisena opintovuotena opiskelijat tekevät myös opinnäytetyön.

Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät kriittisesti siihen, miten organisaatioita johdetaan ja kehitetään tänä päivänä. Opiskelijat oppivat ajattelemaan organisaatioita, johtamista ja työn tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Opinnot nojaavat ongelmalähtöiseen oppimiseen ja projektipohjaiseen työskentelyyn. Keskeisessä roolissa ovat asiantuntijavierailijat sekä konsultointia muistuttavat projektit, joita tehdään yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Ohjelma on erittäin interaktiivinen ja ohjelman aikana opiskelijat oppivat käyttämään sekä teorioita että käytännön työkaluja löytääkseen hyvät ratkaisut organisaatioiden haasteisiin.

Kursseilla käsiteltäviä teemoja ovat:

Liiketoiminta ja yhteiskunta

Globaalit trendit ja haasteet

Organisaatoiden johtaminen

Johtajuus

Kestävä kehitys ja etiikka

Viestintä ja projektijohtaminen

Organisaatiokäyttäytyminen ja työpsykologia

Henkilöstöresurssien johtamisen käytännöt ja työkalut

Organisaatoiden kehittäminen ja muutosjohtaminen

Monimuotoisuus ja inkluusio

HR-analytiikka

When people have the right environment and a chance to do what they truly enjoy the positive outcomes are significant.

Linh Tran, student

Kansainvälistyminen

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden yhdistää opinnot kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto joko Queenslandin (UQ) tai South Carolinan (US) yliopistossa. Opiskelijoilla, jotka South Carolinan vaihdon aikana suorittavat Data Analytics -sivuaineen, on lisäksi ainutlaatuinen mahdollisuus saada kahden vuoden työviisumi Yhdysvaltoihin. People Management and Organizational Development -ohjelman opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea suorittamaan arvostettua CEMS Master’s in Management -ohjelmaa oman maisteriohjelmansa ohella (https://www.aalto.fi/cems). Ohjelman käynnistyessä opiskelijalla täytyy olla suoritettuna 60 opintopistettä liike- ja taloustieteen opintoja.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Yritystoimintaa ymmärtäville henkilöstöjohtamisen asiantuntijoille tulee jatkossa olemaan entistä suurempaa kysyntää. Ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen tehtäviin joko konsulteiksi tai suoraan yrityksiin. Ohjelma antaa valmiudet toimia yritysten lisäksi menestyksekkäästi julkisella puolella ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä. Mahdollisia urapolkuja ovat:

 • Uran alussa:Henkilöstöjohtaminen (esim. HR Specialist, HR Analyst, Recruitment Manager)
  Organisaatioiden kehitys (esim. Staff Development Specialist, Organisational Learning and Development Specialist)
  Konsultointi (esim. HR Consultant, Recruitment Consultant, Change Management Consultant).
 • 10–15 vuoden kokemuksella senior-tason tehtävissä:Henkilöstöjohtaminen (esim. HR Advisor, Regional tai Country HR Director)
  Organisaatioiden kehitys (esim. Business Development Director tai Project Manager)
  Konsultointi (esim. Partner tai Senior Consultant)
  Yritysjohto

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, People Management and Organisational Development -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Johtamisen laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/johtamisen-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Monitieteiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in People Management and Organizational Development are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, industrial engineering and management, law and social sciences. Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

The applicant must show his/her motivation for studying in the programme by providing a motivation letter. The letter is written in English and the maximum length of the letter is 4000 characters (including space characters).
The motivation letter should answer at least the following questions:

 • Why am I applying for the Master's Programme? What do I believe that I would gain from the Programme?
 • How do I believe that I would contribute to fellow students and the Programme overall?
 • What are my past achievements and why am I a good fit for the programme?
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality  Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability  
What is evaluated?  Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills..
Evaluated documents   Interview
Criticality  Critical (0 points = rejection)

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, industrial engineering and management, law and social sciences. Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Standardized tests  
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements GMAT or GRE, obligatory in admission group 2 (minimum score 550 in GMAT, 515 in GMAT Focus edition or GRE score of 154 verbal reasoning - 155 quantitative reasoning). 
Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality Critical (0 points = rejection)
Recognition of academic institution  
What is evaluated? Quality of the academic institution
Admission requirements Recognition of the BSc institution
Evaluated documents Degree certificate
Criticality not critical
Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements

The applicant must show his/her motivation for studying in the programme by providing a motivation letter. The letter is written in English and the maximum length of the letter is 4000 characters (including space characters).
The motivation letter should answer at least the following questions:

 • Why am I applying for the Master's Programme? What do I believe that I would gain from the Programme?
 • How do I believe that I would contribute to fellow students and the Programme overall?
 • What are my past achievements and why am I a good fit for the programme?
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality  Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability  
What is evaluated?  Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents   Interview
Criticality  Critical (0 points = rejection)

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu meihin paremmin!

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Students sitting and discussing in a lounge area with coffee and notebooks

Uramahdollisuudet ja työllistyminen Aallon opiskelijoille

Tutustu uramahdollisuuksiin, joita Aalto-yliopiston eri alojen opinnot avaavat ja lue lisää siitä, miten Aalto tukee opiskelijoita oman urapolun löytämisessä.

Opiskelu Aallossa

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] /[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: