Koulutustarjonta

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Koulutuksen tavoite 

Suurissa rakennushankkeissa ja kaivostoiminnassa georakentajia tarvitaan muiden muassa perustuksien, maapohjan vahvistamisen, kaivantojen ja tunnelien suunnitteluun. Georakentamisen maisteriohjelmasta opiskelijat saavat alan osaamisen ja valikoiman hyödyllisiä taitoja. Ohjelmasta valmistuneen diplomi-insinöörin työkalupakki koostuu ainakin seuraavista osista:

 • Laaja georakentamisen tuntemus. Koulutamme maa- ja kallioperän käyttäytymisen asiantuntijoita, joilla on vankka ote materiaalitieteistä, mekaniikasta ja rakentamisesta. 

 • Sovellettua erikoistumisalan osaaminen. Opiskelija kehittyy opintojen kautta ammattilaiseksi maisteriohjelman kolmesta erikoistumisalasta vähintään yhdessä. (Erikoistumisalat geotekniikka, kalliotekniikka ja tienrakentaminen esitellään alempana.) 

 • Numeerinen mallintaminen. Maisteriohjelman käytyään opiskelijalla on laskennalliseen mallintamiseen tarvittavat taidot. 

 • Ohjelmistojen ja työkalujen käyttö. Opintojen parissa opiskelija tutustuu alalla käytettävien tietokoneohjelmien ja työkalujen toimintalogiikkaan ja yleisimpiin toimintoihin. 

 • Yhteistyö- ja viestintätaidot. Ohjelmasta valmistuvalla diplomi-insinöörillä on valmiudet ryhmässä työskentelyyn ja tiimien johtamiseen jopa kaikista nopeimmin muuttuvissa työympäristöissä. 

 • Kenttäkokemus. Opintojen varrella opiskelija kartuttaa omakätistä  kokemusta rakentamisesta, pohjatutkimuksista ja kenttäkokeista. 

Georakentamisen maisteriohjelman käynyt diplomi-insinööri tuntee geoteknisten rakenteiden elinkaaren ensimmäisistä kokeista suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja lopulta kierrätykseen asti. 

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Koulutuksen sisältö

Georakentamisen maisteriohjelman opettajat kuuluvat alansa valiojoukkoon Suomessa ja kansainvälisesti. Monet heistä ovat olleet mukana haastavissa suunnittelutöissä ja -hankkeissa ja tiiviiden teollisuusyhteyksien avulla georakentamisen kursseilla opetetaan taitoja, jotka vastaavat alan yritysten nykytarpeita. Maisteriohjelmassa työskentelevät professorit ovat aktiivisia tutkijoita, joten opinnot edustavat myös viimeisintä tutkimustietoa. Uusia opetusmetodeja käytetään rohkeasti. Näiden tekijöiden ansiosta opintojen arkeen voi kuulua käänteistä opetusta, kokeita tasokkaassa laboratoriossa, kenttäkokeita (tavanomaisesti ammattivälineiden avulla, joskus jopa räjähteillä), yrityksiltä saatavia käytännön projektitöitä, vierailuita rakennustyömaille ja mahdollisesti jopa Otaniemen kampuksen alla sijaitseviin tunneleihin tai virtuaalitodellisuuteen sijoittuvia harjoituksia. 

Maisteriohjelmassa erikoistuminen jakautuu kolmeen teemaan: perustusten suunnittelu ja maanrakennus vaativat geoteknistä osaamista erilaisista maaperäolosuhteista, kaivokset ja tunnelit kalliotekniikkaa ja liikenneväylien rakentaminen tietekniikkaa. 

A construction worker reparing a drilling rig on the Otaniemi campus.

Geotekniikka

Geotekninen tieto on kaiken rakentamisen perusta. Geotekniikan alalla tarkastellaan maaperän mekaanisia, hydraulisia ja lämpöominaisuuksia sekä näiden ominaisuuksien vaikutuksia suunnitteluun. Opiskelijat oppivat valitsemaan eri perustusten välillä, suunnittelemaan perustuksia ja muita geoteknisiä rakenteita, huomioimaan maaperän ja rakenteen väliset vuorovaikutukset ja päättämään maarakentamisesta. Mineraalipohjaiset materiaalit ja niiden kierrättäminen ovat myös oleellinen osa geotekniikan opintoja. Geotekniikkaan erikoistuneen insinöörin taitojen ytimessä ovat ajantasaiset suunnittelumetodit ja perusteellinen maaperän mekaniikan tuntemus.  
 

Road construction site next to Helsinki metro line

Tietekniikka

Lentokentät, maantiet, kadut, tiet, rautatiet, metrot ja muut vilkkaasti liikennöidyt paikat ja väylät ovat elintärkeitä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tietekniikan opinnoissa perehdytään etenkin teiden rakenteelliseen suunnitteluun ja bitumimateriaalien materiaalitekniikkaan, joiden avulla opiskelijat oppivat valitsemaan ja suunnittelemaan kohteeseen sopivan materiaalin ja rakenteen. Opinnoissa käsitellään myös keinoja eri rakenteiden ylläpitoon ja kunnostukseen niiden käyttöiän pidentämiseksi. 

Two work vehicles in an underground tunnel with cables.

Kalliotekniikka

Kalliotekniikan avulla peruskalliota voidaan käyttää maanalaisena tilana sekä mineraalien ja energian lähteenä. Kalliotekniikan ydinalueisiin kuuluvat kalliomekaniikka, kaivaustekniikat, rakentaminen ja geotieteet. Käytännössä kalliotekninen tieto auttaa rakennesuunnittelijaa ja kalliorakentajaa luomaan rakenteita, jotka ovat taloudellisia sekä turvallisia ihmisten ja ympäristön kannalta. Tunnelihankkeissa kalliotekniikan asiantuntijat vastaavat ensin tunnelin ja sen tukirakenteiden suunnittelusta ja rakennusvaiheessa he auttavat kalliolouhosten suunnitelmien toteuttamisessa. 

Opintojen sisältö määräytyy pitkälti erikoisalavalinnan mukaan. Alle on koottu joitain esimerkkejä kurssivalikoimastamme kuvastamaan opintojen laajaa kattavuutta: 

·                Advanced Soil Mechanics (5 op) 

·                Numerical Methods in Geotechnics (5 op) 

·                Structural design of roads (5 op) 

·                Road Maintenance and Rehabilitation (5 op) 

·                Foundation Engineering and Ground Improvement (5 op) 

·                Rock Excavation (5 op) 

·                Rock Mechanics (5 op) 

·                Project Course in Geoengineering (5 op) 

Kurssivalikoima löytyy kokonaisuudessaan opiskelijaportaali Intosta 

 

 

Opintojen rakenne 

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja sen järjestämisestä vastaa Insinööritieteiden korkeakoulu. Kaksivuotisen ohjelman opinnot jaetaan kolmeen osaan: 

·      Pääaineopinnot (60 op) 

·      Diplomityö (30 op) 

·      Valinnaiset opinnot (30 op) 

Pääaineopinnot koostuvat kaikille ensimmäisen vuoden yhteisistä opinnoista (30 op) ja valinnaisista syventävistä opinnoista (30 op). Opiskelijat voivat joustavasti suuntautua syvemmälle teoriaan, käytäntöön ja soveltavaan tekniikkaan tai näiden sekoitukseen. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma  

Opiskelijat laativat opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajansa kanssa. HOPSin tarkoituksena on huolehtia siitä, että opinnot ovat opiskelijan mielenkiinnon mukaisia ja että opinnot suoritetaan loogisessa järjestyksessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännön työkalu, jonka avulla opiskelija kartoittaa oman opintopolkunsa maisteriohjelman vaatimusten puitteissa. HOPS on myös hyödyllinen opintojen etenemistä seuratessa: se voi hahmottaa opintojen nykyvaihetta ja asettaa konkreettisia välitavoitteita jatkoa varten. 

Lisätietoja kurssivalikoimasta löytyy maisteriohjelman sivuilta opiskelijaportaali Intosta

Uramahdollisuudet 

Maisteriohjelmalla on erinomaiset yhteydet teollisuuteen, minkä ansiosta opiskelijoilla on jo valmistuttuaan kokemusta työskentelystä alan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Pidämme opintojen ja teollisuuden kynnyksen matalana, jotta opiskelijat saavat mahdollisimman korkeatasoisen koulutuksen ja hyvät lähtökohdat omille urilleen. Esimerkiksi lukuvuonna 2017 noin 90 % diplomitöistä valmistui teollisuuden tuella ja lähes jokainen valmistunut opiskelija löysi osaamistaan vastaavan työpaikan. Georakentamiseen erikoistuvien insinöörien määrä on melko pieni ja osaajapula on ollut pidempiaikainen, joten yritykset etsivät jatkuvasti uusia alan kykyjä. Työpaikka voi sijaita Suomessa tai kauempana Euroopassa tai maailmalla. 

Georakentajat työskentelevät tärkeissä rooleissa rakentamistekniikan, suunnittelun ja konsultoinnin sekä opetuksen ja tutkimuksen alueilla. Työnkuvia on monenlaisia:

 • Suunnittelija tai konsultti alan johtavassa yrityksessä 

 • Työjohtajat ja muut työnjohtotehtävät rakennusliikkeissä  

 • Perustaja tai asiantuntija alaa eteenpäin kirittävässä start-upissa 

 • Asiantuntija julkisella sektorilla 

 • Tutkija tutkimuslaitoksessa tai opetustehtävät eri oppilaitoksissa 

Aalto-yliopisto tarjoaa urapalveluita, jotka auttavat löytämään työpaikan Suomesta tai ulkomailta. Aalto-yliopistosta valmistuvat opiskelijat löytävät halutessaan hyvän työpaikan helposti. Yliopistolla on myös eloisa yrittäjyysyhteisö, josta on hyötyä omaa yritystä pohtiville. Tutkijan uralle suuntaavat saavat maisteriohjelmasta hyvän pohjan jatko-opinnoille.

Kansainvälistyminen 

Kannustamme opiskelijoita viettämään lukukauden ulkomailla yhdessä Aalto-yliopiston monista kumppaniyliopistoista. Maisteriohjelmamme kumppaneihin kuuluu myös useita monikansallisia yrityksiä. 

Aalto-yliopisto on luonnostaan kansainvälinen: vastaanotamme joka vuosi tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Monimuotoinen Aalto-yhteisö kokoontuu opintojen lisäksi vapaa-ajan tapahtumissa, harrastuksissa ja juhlissa ympäri kampusta. Koulutusohjelmien johtajat, opiskelijatuutorit ja opiskelijapalvelut tekevät kaikki osansa toivottaakseen ulkomaiset opiskelijat tervetulleiksi Suomeen.  

Jatko-opintomahdollisuudet 

Georakentamisen maisteriohjelma antaa hyvät lähtökohdat jatkaa tohtoriopintoihin. 

Monialaiset mahdollisuudet 

Opiskelijat voivat valita valinnaiset opintonsa vapaasti mistä tahansa Aalto-yliopiston korkeakoulusta. Suosittuja valintoja georakentamisen opiskelijoiden keskuudessa ovat olleet esimerkiksi rakennustekniikka ja liikennesuunnittelu. Maisteriohjelmalla on myös yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa kiertotalouden ja kestävyyden teemoissa. 

Aalto-yliopisto tunnetaan tieteen, tekniikan, taiteen ja talouden kohtaamispaikkana. Elävä kampus ja yliopiston läpäisevät valinnaiskurssit tuovat monia erilaisia opiskelijoita tekemisiin keskenään. Tässä monialaisessa ympäristössä uudet ideat löytävät jalansijansa ja ensimmäiset kannattajansa, ja lopputuloksena syntyy ystävyyksiä, verkostoja ja – aina silloin tällöin – startup-yrityksiä. 

 

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2021 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan! Ohjeita motivaatiokirjeen kirjoittamiseen saat tämän hakukohteen englanninkielisestä versiosta.

Yhteystiedot 

Hakumenettelyä koskevat tiedustelut: [email protected]

Ohjelmajohtaja: Professor Wojciech Solowski

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu