Master's Programme in Economics

Economics-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet jäsentää ja ymmärtää maailmaa syvällisen taloustieteellisen osaamisen, vankkojen analyyttisten taitojen sekä laskenta- ja tietojenkäsittelytaitojen avulla. Ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monimutkaisista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta ja innovoinnista, ja jotka haluavat ratkaista nämä haasteet analyyttisesti. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella Aalto-yliopiston, Hankenin kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston muodostamassa Helsinki Graduate School of Economicsissa, jonka tavoitteena on kouluttaa maailmanluokan taloustieteilijöiden uusi sukupolvi.
School of Business Economics

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää

Studying economics gave me the ability to scrutinize complex problems and to not accept things at face value.

Juuso Nisula, Business Analyst, Magenta Advisory by BearingPoint

Koulutuksen tavoitteet:

Asiantuntijat, joilla on vankka taloustieteellinen osaaminen yhdistettynä laskenta- ja tietojenkäsittelytaitoihin, ovat hyvin kysyttyjä. Economics-maisteriohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat lähestyä maailman erilaisia haasteita systemaattisesti ja empiirisesti. Miten kansainvälinen kauppa ja maahanmuutto vaikuttavat globaaliin eriarvoisuuteen? Miten voidaan rakentaa instituutioita, jotka kestävät talouskriisien kaltaiset iskut? Miten markkinat olisi suunniteltava, jotta ne kannustaisivat innovointiin? Economics-maisteriohjelma antaa sinulle valmiudet, joiden avulla ymmärrät mikro- ja makrotaloudellisten kysymysten väliset yhteydet ja erotat toisistaan syyt ja seuraukset sekä korrelaatiot. Economics-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • perusteellinen tietämys talousteoriasta. Valmistuneet ymmärtävät syvällisesti modernia mikro- ja makrotaloustiedettä ja valikoituja taloustieteen alueita. He tulkitsevat nykymaailman ilmiöitä näiden teorioiden perusteella.
 • analyyttiset välineet monimutkaisten asioiden käsittelyyn. Valmistuneilla on ekonometriset ja matemaattiset analyysivälineet taloudellisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.
 • hyvät talousteoriaan perustuvat argumentointitaidot. Valmistuneet osaavat laatia suosituksia sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekoa varten ja analysoida eri menettelytapojen vaikutuksia.
 • kvantitatiiviset taidot tietojen tehokasta käyttöä varten. Valmistuneet käyttävät ja tulkitsevat taloudellista tietoa kriittisesti ja soveltavat tilastollisia menetelmiä yhteyksien tarkastelemiseen ja taloudellisten hypoteesien testaamiseen.
 • luottamus omiin viestintätaitoihin. Valmistuneet keskustelevat sujuvasti taloudellisista ilmiöistä sekä asiantuntijoiden että muiden kuin asiantuntijoiden kanssa.

Economics-maisteriohjelmasta valmistuneet kykenevät soveltamaan laajaa taloudellista asiantuntemustaan ja hyviä analyysitaitojaan erilaisissa organisaatiossa ja ympäristöissä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15 000 € EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Economics-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältäen pro gradu -tutkielman (30 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Ohjelma on integroitu Helsinki Graduate School of Economicsiin. Näin ollen opiskelijat voivat suorittaa taloustieteen kursseja myös seuraavissa laitoksissa: Helsingin yliopiston taloustieteen yksikkö, Hanken Svenska handelshögskolanin rahoituksen ja kansantaloustieteen laitos ja Wider-instituutti eli YK:n yliopiston alainen World Institute for Development Economics Research.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Economics-maisteriohjelma perustuu tarkkoihin teoreettisiin malleihin ja huolelliseen tietojen analysointiin. Opiskelijat opiskelevat matemaattista mallintamista, empiirisiä menetelmiä ja instituutioita Suomen johtavassa taloustieteen tutkimuskeskuksessa.

Kurssit kattavat kaikki tärkeimmät taloustieteen alat. Pakollisten peruskurssien lisäksi opiskelija voi valita vapaavalintaiset kurssit erikoiskurssien laajasta valikoimasta. Esimerkkejä kurssivalinnoista:

 • History of Economic Growth and Crises (6 op)
 • International Trade (6 op)
 • Investment Decisions in Emerging Markets (6 op)
 • Open Economy Macroeconomics (6 op)
 • Resource and Environmental Economics (6 op)

Katso koko kurssivalikoima

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Kansainväliset mahdollisuudet

Aalto-yliopiston kauppatieteiden professorit ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita, jotka ovat työskennelleet maailman parhaimpiin kuuluvissa yliopistoissa. Economics-maisteriohjelman opiskelijat saavat kansainvälisesti tunnustetun pätevyyden ja tietämyksen, joka luo hyvän pohjan kansainväliselle uralle tai akateemisen työn jatkamiselle johtavissa kansainvälisissä yliopistoissa. Osana opintojaan opiskelijalla on mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla yhdessä Aalto-yliopiston kumppaniyliopistoista, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. Heistä tulee osa Aallon monimuotoista yhteisöä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Economics-maisteriohjelmassa on useita eri osa-alueita, ja se ei rajoitu vain tiettyyn talouden toimintaan. Ohjelma tarjoaa siksi erinomaisen pohjan jatko-opinnoille taloustieteessä, muilla kvantitatiivisiin menetelmiin perustuvilla aloilla tai muissa opinnoissa Aalto-yliopiston monialaisen kampuksen laajasta kurssi- ja ohjelmavalikoimasta.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Economics-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat päteviä toimimaan laajaa taloudellista asiantuntemusta ja vahvoja analyyttisiä taitoja vaativissa tehtävissä riippumatta siitä, luovatko he uraa yliopistossa, yksityisellä tai julkisella sektorilla vai kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Vastavalmistuneet työskentelevät muun muassa analyytikkoina, konsultteina, neuvonantajina, poliittisina päättäjinä ja tutkijoina.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Economics-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2019.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Vaaditut aiemmat opinnot

Voidakseen tulla hyväksytyksi ohjelmaan, hakijan on osoitettava soveltuvuus ohjelmassa opiskelemiseen aiemmilla opinnoillaan. Menestyneet hakijat ovat yleensä suorittaneet seuraavat keskitason tai vastaavat kurssit:

 • Macroeconomics,
 • Microeconomics,
 • Econometrics* ja
 • Mathematical Methods of Economics**.

Econometrics ja Mathematical Methods of Economics -kurssit voidaan korvata muilla riittävän vaativilla tilastollisten ja matemaattisten menetelmien kursseilla.

* Econometrics-kurssin (tai vastaavan tilastollisten menetelmien kurssin) pitäisi kattaa monimuuttujaregressioanalyysi mukaan lukien poikkileikkaus- ja aikasarjatiedot sekä hypoteesien testaus.

** Mathematical Methods of Economics -kurssin (tai vastaavan matemaattisten menetelmien kurssin) pitäisi kattaa lineaarialgebra, usean muuttujan funktiot, rajoittamaton ja rajoitettu optimointi sekä differenssi- ja differentiaaliyhtälöt.

Vaaditut aiemmat opinnot on ilmoitettava selvästi hakemuksessa ja hakukirjeessä. Hakemuksen on sisällettävä kurssikuvaukset kyseisistä kursseista. Hakijan vastuulla on antaa riittävät tiedot kurssien sisällöstä, laajuudesta ja arvioinnista. Ohjelman edustaja arvioi hakijan aiemmat metodologiset opinnot ja taloustieteen opinnot, jotka mahdollistavat syventävien opintojen aloittamisen.

Huomaa, että hakijat, jotka ovat suorittaneet maisterintutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) pääaineenaan taloustiede, eivät voi hakea Economics-maisteriohjelmaan.

Hakijat, jotka täyttävät edellä mainitun aiempia opintoja koskevan vaatimuksen, asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella.

Valintaryhmä 1

Hakijat, joilla on suomalainen alempi korkeakoulututkinto kauppakorkeakoulusta (kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, KTK) tai suomalainen yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (valtiotieteiden kandidaatin tutkinto, VTK) taloustiede pääaineena.

Valintaryhmä 2

Valintaryhmään kuuluu hakijat, joilla on muu suomalainen korkeakoulututkinto kuin ne, jotka on lueteltu valintaryhmän 1 kohdalla, ja joilla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen korkeakoulututkinto.

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Laura Törmälään osoitteessa [email protected].

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu meihin

School of Business Ekonominaukio 1 lower level Photo: Mikko Raskinen

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta. Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia sekä osallistumme yhteiskunnan toimintaan vaikuttavalla tutkimuksella, pitkäaikaisilla kumppanuuksilla ja yhteiskunnallisella sitoutumisella. Olemme yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus
The School of Business

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakuaika päättyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu