Lavastustaiteen maisteriohjelma - Pukusuunnittelu

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen keskiössä on opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen taiteen tekemisen käytännöissä luovan tutkimuksen ja yhteistyön sekä teoreettisen ja kriittisen ajattelun kautta. Opintojen päämääränä on opiskelijan ammatillisten valmiuksien kehittäminen elokuvan, television ja esittävien taiteiden projektien pukusuunnittelijana. Uudet suunnittelumenetelmät, uusi teknologia ja huippututkimus rikastuttavat ja päivittävät opetusta.
puku

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

3.12.2018 - 11.1.2019

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen keskiössä on opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen taiteen tekemisen käytännöissä luovan tutkimuksen ja yhteistyön sekä teoreettisen ja kriittisen ajattelun kautta. Opintojen päämääränä on opiskelijan ammatillisten valmiuksien kehittäminen elokuvan, television ja esittävien taiteiden projektien pukusuunnittelijana. Uudet suunnittelumenetelmät, uusi teknologia ja huippututkimus rikastuttavat ja päivittävät opetusta.

Pukusuunnittelun maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

 • osoittamaan asiantuntijuutensa puvuista ja ymmärryksensä puvun tehtävästä nykypäivän esittävän taiteen ja elokuvan taiteellisissa prosesseissa
 • ottamaan aktiivisen roolin pukusuunnittelijana erilaisissa esittävän taiteen, elokuvan ja television taiteellisissa produktioissa sekä muissa mediaan ja esittämiseen liittyvissä luovissa projekteissa
 • kokeilemaan uusia pukusuunnittelun ideoita sekä ehdottamaan ja ottamaan käyttöön uusia taiteellisia ratkaisuja pukujen suunnitteluun eri aikakausiin ja paikkoihin liittyvissä konteksteissa
 • tutkimaan omaa taiteellista potentiaaliaan ja kehittämään omaa taiteellista visiotaan pukusuunnittelijana
 • reflektoimaan aiemmin oppimaansa ja kehittämään uusia työtapoja tutkimuksellisella otteella, palaamalla pukusuunnittelun tutkimuksen ydinkysymyksiin
 • hallitsemaan erilaisia taiteellisia prosesseja ja esittävän taiteen ja median tuotantoihin liittyviä teknologioita; soveltamaan ja laajentamaan taiteellista ja suunnitteluosaamista sekä erityisosaamista pukusuunnittelussa
 • työskentelemään luovana työryhmän jäsenenä taiteellisissa kokeiluissa ja tuotannoissa
 • johtamaan ja motivoimaan pukuja toteuttavia yhteistyökumppaneita
 • tutkimaan elokuvan, median ja esittävän taiteen suunnittelun traditioita ja tuottamaan kriittistä ja luovaa ajattelutapaa, joka laajentaa puvun perinteistä roolia nykykulttuurissa ja alan taiteellisissa käytännöissä
 • saavuttamaan pätevyyden joka mahdollistaa pukusuunnittelun jatko-opinnot

Koulutuksen tavoite

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Pukusuunnittelun pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoja Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Opiskelijaa tuetaan tulevan uran suunnittelussa maisteriohjelman alusta asti henkilökohtaisilla opintosuunnitelmilla (HOPS) ja henkilökohtaisella ohjauksella, joka jatkuu kursseilla ja seminaareissa. Kunkin opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja vahvuuksia kannustetaan ja täydennetään sivuaineopinnoilla ja valinnaisilla opinnoilla.  Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus keskittyä tiettyyn alaan esittävien taiteiden tai elokuvan ja television ammattialalla tai muissa esittävän taiteen puitteissa, joiden osa puvustus on. Pukusuunnittelijan taiteellisen toiminnan ala on hyvin laaja, ja se kattaa kaikki elävän esityksen lajit (teatteri, ooppera, tanssi, sirkus, avajaisseremoniat ja erityistapahtumat ja performanssitaide), elokuvan, television ja muut elokuvaan, televisioon ja mediaan liittyvät projektit, mainokset ja myynninedistämistapahtumat, festivaalit ja juhlat. Opintojen rakenne ja yhteistyö muiden ohjelmien ja henkilöiden kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden alojen ammattilaisten kanssa, mikä luo mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön tulevaisuudessa. On myös mahdollista keskittyä puvustuksen vaikutusta esityksissä käsittelevään teoriaan ja tutkimukseen ja suorittaa myöhemmin tohtorintutkinto.

Pukusuunnittelija, puvustuksen suunnittelija (costume concept artist), johtava puvustaja, puvustusneuvonantaja, puvustusasiantuntija, pukusuunnittelun opettaja, puvustusteoreetikko, puvustustutkija, puvustusneuvoja

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriopintojen suorittaminen mahdollistaa pukusuunnittelun jatko-opinnot.

Koulutuksen sisältö

Pukusuunnittelun pääaineopinnot edistävät opiskelijan taiteellisen ilmaisun ja käsitteellisen ajattelun kehittymistä sekä laajentavat luovia, ammatillisia ja teknisiä taitoja ja valmiuksia näkemyksellisenä pukusuunnittelijana. Opiskelijalla on mahdollisuus opintojensa aikana testata uusia ideoita esittävän taiteen ja median erityisalueiden pukusuunnittelussa sekä reflektoida oppimaansa ja vastata taiteellisesti vaativien produktioiden luovien prosessien ja pukusuunnittelun haasteisiin.

Opintoihin kuuluu yrittäjyyteen liittyvää ajattelua, ajan ja budjetinhallintataitoja sekä opastusta taiteellisen yhteistyön tekemiseen ja ajatusten välittämiseen tekniselle työryhmälle. Halutessaan opiskelija voi keskittyä opinnoissaan puvun historiaan, teoriaan ja tutkimukseen ja rikastuttaa tutkimustaitojaan. Oppiminen perustuu tekijälähtöiseen tutkimusasenteeseen, jossa opiskelijoiden henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon opintojen sisältöä suunnitellessa. Opinnot järjestetään yhteistyössä elokuvan eri pääaineiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen, yksittäisten taiteilijoiden ja ammattiryhmien kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018–2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan osallistumaan kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin ja harjoitteluihin ulkomailla sekä tärkeisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin, kuten näyttelyihin, festivaaleihin ja kilpailuihin. Useat kansainväliset vierailevat opettajat tuovat oman lisänsä ohjelmaan. Myös opettajien ja teknisen henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus rikastuttaa opintoja ja pitää ne ajantasaisina.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Lavastustaiteen maisteriohjelmaan pukusuunnittelun pääaineeseen haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa. Pukusuunnittelun pääaineen ohjelmaan valinnan edellytyksenä on kandidaatintutkinto samalla alalla tai asiaankuuluvalla opintoalalla tai vastaavat taidot ja tiedot. Hakijoiden odotetaan lisäksi osoittavan, että heillä on taiteellista kokemusta pukusuunnittelun alalta.

Opiskelijavalinta tapahtuu kaksiosaisen valinnan kautta. Molempien osien välissä suoritetaan karsintaa. Ensimmäisessä osassa hakijoita arvioidaan hakudokumenttien, eli portfolion, aikaisempien opintojen, CV:n ja motivaatiokirjeen perusteella. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Ohjelmaan hyväksytyiltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.

Portfolio

Portfoliossa hakija esittelee töitään, jotka tuovat esille hänen taiteellista ilmaisuaan ja suunnittelijataitojaan. Työnäytekansion tulee sisältää monipuolisesti hakijan aikaisempaa taiteellista, tieteellistä ja/tai ammatillista toimintaa. Taiteellisia töitä voi esitellä pukuluonnosten, teknisten piirustusten ja/tai produktiovalokuvien kautta. Portfolion töissä tulee olla täydet teos- ja tekijätiedot, teoksen nimi ja/tai teema, projektin luonne, toteutus- tai esitysvuosi ja esityspaikka sekä hakijan rooli projektissa. Portfolion kansilehdellä on oltava selkeästi näkyvissä hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja hakukohde, johon haetaan.

Portfolion tulee olla digitaalisessa muodossa (elektroninen portfolio) ja se tulee ladata yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Portfolion arviointikriteerit: portfoliossa esitettyjen töiden taiteellinen taso ja portfolion yleinen ilme.

CV (curriculum vitae)

Hakemuksen tulee sisältää hakijan CV, josta käy ilmi hakijan henkilötiedot, koulutustausta, työkokemus, näyttelyt, julkaisut ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakijan tulee ladata CV:nsä hakujärjestelmään yhtenä pdf-tiedostona ennen hakemuksen lähettämistä eteenpäin.

Motivaatiokirje (opintosuunnitelma)

Hakijan tulee kirjoittaa motivaatiokirje, jossa hän perustelee miksi haluaa hakea pukusuunnittelun pääaineeseen, mihin hänen erityiskiinnostuksensa kohdistuu alueella ja millaisia tavoitteita ja odotuksia hänellä on pukusuunnittelun opintojen suhteen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Kirjeessä hakijan tulee tuoda esille henkilökohtaiset vahvuutensa, kiinnostuksen kohteensa, taiteelliset ja suunnittelunäkemyksensä, taiteelliset tavoitteet sekä motivaatio maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä (n. 1 A4-sivu).

Muita hakukohdekohtaisia ohjeita

Pukusuunnittelun pääaine voi kutsua hakemusten pohjalta osan hakijoista haastatteluun. Jos tarpeellista hakijaa voidaan pyytää esittämään lisää työnäytteitä. Muita pääsykokeita ei ole.

Hakudokumenttien kieli

Hakijoita pyydetään lähettämään hakudokumentit ensisijaisesti englanninkielisinä. Hakijalla on oikeus käyttää hakudokumenteissa halutessaan kuitenkin myös suomen tai ruotsin kieltä.

Haku taiteen maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 11.1.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu