Koulutustarjonta

Lavastustaiteen maisteriohjelma - Pukusuunnittelu

Haluatko opiskella pukusuunnittelua alan johtavassa oppilaitoksessa? Haluatko tutkia puvustusta käytännön näkökulmasta, joka inspiroi uusia konsepteja ja ideoita? Haluatko osallistua pukusuunnitteluun liittyviin kansainvälisiin tapahtumiin? Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteina on kouluttaa pukusuunnittelun ammattilaisia, tukea heidän dynaamisen taiteellisen näkemyksensä kehittymistä ja edistää tutkimussuuntautunutta lähestymistapaa esittäviin taiteisiin, elokuvaan ja luoviin media-aloihin.
puku

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen keskiössä on opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen taiteen tekemisen käytännöissä luovan tutkimuksen ja yhteistyön sekä teoreettisen ja kriittisen ajattelun kautta. Opintojen päämääränä on opiskelijan ammatillisten valmiuksien kehittäminen elokuvan, television ja esittävien taiteiden projektien pukusuunnittelijana. Uudet suunnittelumenetelmät, uusi teknologia ja huippututkimus rikastuttavat ja päivittävät opetusta.

Pukusuunnittelun maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

 • osoittamaan asiantuntijuutensa puvuista ja ymmärryksensä puvun tehtävästä nykypäivän esittävän taiteen ja elokuvan taiteellisissa prosesseissa
 • ottamaan aktiivisen roolin pukusuunnittelijana erilaisissa esittävän taiteen, elokuvan ja television taiteellisissa produktioissa sekä muissa mediaan ja esittämiseen liittyvissä luovissa projekteissa
 • kokeilemaan uusia pukusuunnittelun ideoita sekä ehdottamaan ja ottamaan käyttöön uusia taiteellisia ratkaisuja pukujen suunnitteluun eri aikakausiin ja paikkoihin liittyvissä konteksteissa
 • tutkimaan omaa taiteellista potentiaaliaan ja kehittämään omaa taiteellista visiotaan pukusuunnittelijana
 • reflektoimaan aiemmin oppimaansa ja kehittämään uusia työtapoja tutkimuksellisella otteella, palaamalla pukusuunnittelun tutkimuksen ydinkysymyksiin
 • hallitsemaan erilaisia taiteellisia prosesseja ja esittävän taiteen ja median tuotantoihin liittyviä teknologioita; soveltamaan ja laajentamaan taiteellista ja suunnitteluosaamista sekä erityisosaamista pukusuunnittelussa
 • työskentelemään luovana työryhmän jäsenenä taiteellisissa kokeiluissa ja tuotannoissa
 • johtamaan ja motivoimaan pukuja toteuttavia yhteistyökumppaneita
 • tutkimaan elokuvan, median ja esittävän taiteen suunnittelun traditioita ja tuottamaan kriittistä ja luovaa ajattelutapaa, joka laajentaa puvun perinteistä roolia nykykulttuurissa ja alan taiteellisissa käytännöissä
 • saavuttamaan pätevyyden joka mahdollistaa pukusuunnittelun jatko-opinnot

Koulutuksen opetuskielet

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Pukusuunnittelun pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Maksullisuus

15000€ muille kuin EU-/ETA-maiden kansalaisille englanninkielisissä hakukohteissa. Lisätietoja Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta (aalto.fi).

Uramahdollisuudet

Opiskelijaa tuetaan tulevan uran suunnittelussa maisteriohjelman alusta asti henkilökohtaisilla opintosuunnitelmilla (HOPS) ja henkilökohtaisella ohjauksella, joka jatkuu kursseilla ja seminaareissa. Kunkin opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja vahvuuksia kannustetaan ja täydennetään sivuaineopinnoilla ja valinnaisilla opinnoilla.  Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus keskittyä tiettyyn alaan esittävien taiteiden tai elokuvan ja television ammattialalla tai muissa esittävän taiteen puitteissa, joiden osa puvustus on. Pukusuunnittelijan taiteellisen toiminnan ala on hyvin laaja, ja se kattaa kaikki elävän esityksen lajit (teatteri, ooppera, tanssi, sirkus, avajaisseremoniat ja erityistapahtumat ja performanssitaide), elokuvan, television ja muut elokuvaan, televisioon ja mediaan liittyvät projektit, mainokset ja myynninedistämistapahtumat, festivaalit ja juhlat. Opintojen rakenne ja yhteistyö muiden ohjelmien ja henkilöiden kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden alojen ammattilaisten kanssa, mikä luo mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön tulevaisuudessa. On myös mahdollista keskittyä puvustuksen vaikutusta esityksissä käsittelevään teoriaan ja tutkimukseen ja suorittaa myöhemmin tohtorintutkinto.

Pukusuunnittelija, puvustuksen suunnittelija (costume concept artist), johtava puvustaja, puvustusneuvonantaja, puvustusasiantuntija, pukusuunnittelun opettaja, puvustusteoreetikko, puvustustutkija, puvustusneuvoja

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriopintojen suorittaminen mahdollistaa pukusuunnittelun jatko-opinnot.

Koulutuksen sisältö

Pukusuunnittelun pääaineopinnot edistävät opiskelijan taiteellisen ilmaisun ja käsitteellisen ajattelun kehittymistä sekä laajentavat luovia, ammatillisia ja teknisiä taitoja ja valmiuksia näkemyksellisenä pukusuunnittelijana. Opiskelijalla on mahdollisuus opintojensa aikana testata uusia ideoita esittävän taiteen ja median erityisalueiden pukusuunnittelussa sekä reflektoida oppimaansa ja vastata taiteellisesti vaativien produktioiden luovien prosessien ja pukusuunnittelun haasteisiin.

Opintoihin kuuluu yrittäjyyteen liittyvää ajattelua, ajan ja budjetinhallintataitoja sekä opastusta taiteellisen yhteistyön tekemiseen ja ajatusten välittämiseen tekniselle työryhmälle. Halutessaan opiskelija voi keskittyä opinnoissaan puvun historiaan, teoriaan ja tutkimukseen ja rikastuttaa tutkimustaitojaan. Oppiminen perustuu tekijälähtöiseen tutkimusasenteeseen, jossa opiskelijoiden henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon opintojen sisältöä suunnitellessa. Opinnot järjestetään yhteistyössä elokuvan eri pääaineiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen, yksittäisten taiteilijoiden ja ammattiryhmien kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020–2022 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan osallistumaan kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin ja harjoitteluihin ulkomailla sekä tärkeisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin, kuten näyttelyihin, festivaaleihin ja kilpailuihin. Useat kansainväliset vierailevat opettajat tuovat oman lisänsä ohjelmaan. Myös opettajien ja teknisen henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus rikastuttaa opintoja ja pitää ne ajantasaisina.

Valintamenettely ja hakukohdekohtaiset vaatimukset

Lavastustaiteen maisteriohjelmaan pukusuunnittelun pääaineeseen haetaan taiteiden alan maisterivalinnassa. Pukusuunnittelun pääaineen ohjelmaan valinnan edellytyksenä on kandidaatintutkinto samalla alalla tai asiaankuuluvalla opintoalalla tai vastaavat taidot ja tiedot. Hakijoiden odotetaan lisäksi osoittavan, että heillä on taiteellista kokemusta pukusuunnittelun alalta.

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaiheet I ja II

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Pukusuunnittelun pääaineopiskelijaksi pääsyn edellytyksenä on kandidaatin tutkinto samalta tai soveltuvalta alalta tai tutkintoa vastaavat taidot ja tiedot.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitus taiteellisesta kokemuksesta pukusuunnittelun alalla.

Valintaperusteet

 

Työnäytekansion (portfolion) teokset esittelevät hakijan taiteellista ilmaisua ja muotoiluun liittyviä taitoja. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi taiteellinen, tieteellinen ja/tai ammatillinen toiminta. Esiteltävä taide voi olla pukuluonnoksia, teknisiä piirustuksia ja/tai valokuvia tuotannoista. Kaikkien töiden yhteydessä on ilmoitettava tarkat tiedot työstä ja sen tekijöistä: teoksen nimi ja/tai teema, projektin tyyppi, työn toteuttamisvuosi ja -paikka, missä ja milloin työ on ollut näytteillä sekä hakijan osuus työn valmistamiseen. Työnäytekansion kannessa on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja koulutusohjelma, johon hän on hakemassa. Työnäytekansion on oltava sähköinen. Se on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (sähköinen)

 

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut/artikkelit, ei-muodollinen koulutus, kilpailut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Valintaperusteet

 

Hakijan on osoitettava kattavasti aiempi toimintansa pukusuunnittelun alalla eli työkokemus ja muut pukusuunnittelua koskevat tietonsa sekä muu mahdollinen kokemus ja saavutukset. Hakijoilta edellytetään työkokemusta pukusuunnittelusta ainakin yhdeltä sen alalta (teatteri, elokuva, televisio, ooppera, tanssi, mainokset, jne. – katso kattava lista hakukohteen kuvauksesta). Myös muut kiinnostuksenkohteet, saavutukset ja kokemus huomioidaan.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo, suosituskirjeet

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot, taiteelliset visiot ja tavoitteet

Valintaperusteet

 

Hakijan on kirjoitettava motivaatiokirje, jossa kertoo syynsä hakea pukusuunnittelun pääaineeseen ja kuvailee erityisiä kiinnostuksenkohteitaan alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitaan ja odotuksiaan. Kirjeessä hakijan tulee eritellä vahvuuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan, taide- ja muotoiluvisioitaan, taiteellisia tavoitteitaan ja syytään hakeutua maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä (noin yksi A4-liuska).

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen arvosanat ja opintojen etenemistahti

Valintaperusteet

Pukusuunnittelun pääaineopiskelijaksi pääsyn edellytyksenä on kandidaatin tutkinto samalta tai soveltuvalta alalta tai tutkintoa vastaavat taidot ja tiedot.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot, taiteelliset visiot ja tavoitteet

Valintaperusteet

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun, jossa hakijat kuvailevat tarkemmin syytään hakeutua pukusuunnittelun pääaineopintoihin, alaa koskevia kiinnostuksenkohteitaan, taiteellisia visioitaan ja henkilökohtaisia kehittymistavoitteitaan, työkokemustaan ja aikaisempaa suunnittelukokemustaan, pukusuunnittelun maisteriopintoja koskevia tavoitteitaan ja odotuksiaan sekä aikomustaan sitoutua opintoihin.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Ensimmäisessä vaiheessa hakijat arvioidaan hakemusdokumenttiensa perusteella edellä kuvailtujen arviointiperusteiden mukaisesti. Toisessa vaiheessa sopivimmat hakijat kutsutaan haastatteluun ja osalle haastatelluista tarjotaan opiskelupaikkaa. Ohjelmaan hyväksytyiltä opiskelijoilta saatetaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Aiempien opintojen soveltuvuus
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Opintomenestys

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • Aiempien opintojen soveltuvuus
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Opintomenestys
 • Soveltuvuus/Haastattelu

Lopullinen valinta

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaisarvion perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Ansioluettelo (CV)

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Motivaatiokirje

Hakijan on kirjoitettava motivaatiokirje, jossa kertoo syynsä hakea pukusuunnittelun pääaineeseen ja kuvailee erityisiä kiinnostuksenkohteitaan alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitaan ja odotuksiaan. Kirjeessä hakijan tulee eritellä vahvuuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan, taide- ja muotoiluvisioitaan, taiteellisia tavoitteitaan ja syytään hakeutua maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä (noin yksi A4-liuska).

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Työnäytekansio (sähköinen)

Työnäytekansion (portfolion) teokset esittelevät hakijan taiteellista ilmaisua ja muotoiluun liittyviä taitoja. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi taiteellinen, tieteellinen ja/tai ammatillinen toiminta. Esiteltävä taide voi olla pukuluonnoksia, teknisiä piirustuksia ja/tai valokuvia tuotannoista. Kaikkien töiden yhteydessä on ilmoitettava tarkat tiedot työstä ja sen tekijöistä: teoksen nimi ja/tai teema, projektin tyyppi, työn toteuttamisvuosi ja -paikka, missä ja milloin työ on ollut näytteillä sekä hakijan osuus työn valmistamiseen. Työnäytekansion kannessa on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja koulutusohjelma, johon hän on hakemassa.

Työnäytekansion on oltava sähköinen. Se on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Hakudokumenttien kieli

Hakijoita pyydetään lähettämään hakudokumentit ensisijaisesti englanninkielisinä. Hakijalla on oikeus käyttää hakudokumenteissa halutessaan kuitenkin myös suomen tai ruotsin kieltä.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu