Koulutustarjonta

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts (Art and Design)

Sisustusarkkitehtuuri käsittelee tilaa ja kalusteita ihmisen mittakaavassa. Tavoitteena on luoda merkityksellisiä elinolosuhteita. Sisustusarkkitehtuurin ydintä on meitä välittömästi ympäröivien sisä- ja ulkoympäristöjen suunnittelu. Ala edellyttääkin inhimillisen kulttuurin, tarpeiden ja tavoitteiden sekä kehollisen kokemuksen ja aistien ymmärtämistä. Ammattitaitoinen sisustusarkkitehti pystyy yhdistelemään erilaisia elementtejä toimiviksi ja kokemusperäisiksi muotoiluratkaisuiksi, jotka ylittävät käyttäjien ja asiakkaiden odotukset ja ovat yhteiskunnallisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä.
Learning Centre Interior

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Sisustusarkkitehtuuri käsittelee tilaa ja kalusteita ihmisen mittakaavassa. Tavoitteena on luoda merkityksellisiä elinolosuhteita. Sisustusarkkitehtuurin ydintä on meitä välittömästi ympäröivien sisä- ja ulkoympäristöjen suunnittelu. Ala edellyttääkin inhimillisen kulttuurin, tarpeiden ja tavoitteiden sekä kehollisen kokemuksen ja aistien ymmärtämistä. Ammattitaitoinen sisustusarkkitehti pystyy yhdistelemään erilaisia elementtejä toimiviksi ja kokemusperäisiksi muotoiluratkaisuiksi, jotka ylittävät käyttäjien ja asiakkaiden odotukset ja ovat yhteiskunnallisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä.

Ohjelmassa koulutetaan sisustusarkkitehtejä, joilla on oma tunnistettava kädenjälkensä suunnittelijoina. Opetussuunnitelmaan sisältyy myös tila- ja kalustesuunnittelun opintoja. Konkreettiset suunnittelutehtävät ovat merkittävä osa koulutusta. Opinnoissa painotetaan erinomaisten käytännön suunnittelutaitojen merkitystä yhdistettynä käsitteelliseen ja strategiseen suunnitteluajatteluun ja tutkimuslähtöiseen suunnitteluun. Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan alan rajoja puuttumalla järjestelmätason ongelmiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin rakennetun ympäristön kaikilla tasoilla.
Ohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat työskennellä ammattimaisina sisustusarkkitehteina.

Osaamistavoitteet

Sisällölliset tavoitteet:

Opiskelijat syventävät kandidaattiopinnoissaan hankkimiaan taitoja ja kasvattavat tila- ja kalustesuunnittelun osaamistaan. Opiskelijat perehtyvät

 • eri suunnittelutapoihin ja -menetelmiin
 • taitoihin, joita tarvitaan sisustussuunnittelijana toimimiseen rakennusalan, tuotekehityksen, liiketoiminnan ja kulttuurin toimintaympäristöissä
 • muotoiluprosessin hallintaan
 • rakennusalan säännöksiin sekä materiaaleihin
 • 3D-mallintamiseen
 • ihmisten ja tuotteiden tilallisuuden ymmärtämiseen.

Taitotavoitteet:

Opiskelijat oppivat

 • tulkitsemaan ja muokkaamaan elinympäristöjä ja kulttuuria näkemyksensä, henkilökohtaisen muotoiluilmaisunsa ja ammattitaitonsa avulla
 • kehittämäännäkemystään taiteilijana ja suunnittelijana
 • hallitsemaan luovaa suunnitteluprosessiaan
 • ymmärtämään alan perinteet ja nykytilan uteliaisuuden ja kokeilun perustana
 • kehittämään edelleen käytännön taitojaan tila- ja kalustesuunnittelijana
 • syventämään asiantuntemustaan materiaalien, suunnitteluperinteiden ja kulttuurisen keskustelun alueilla
 • kehittämään teknisiä, esteettisiä ja tutkimustaitojaan suunnitteluprosessin tueksi
 • tutustumaan asiantuntevasti eri teknologioiden suomiin mahdollisuuksiin ja visualisoimaan, luomaan ja esittelemään innovatiivisia konsepteja ja kokemuksia uusimman teknologian avulla
 • tekemään ammattilaisina yhteistyötä monialaisissa tiimeissä.

Akateemiset taidot:

Opiskelijat oppivat kirjallisia ja visuaalisia viestintätaitoja.

Esimerkkejä opinnoissa käsiteltävistä aiheista:

 • Inhimillinen kokemus, keho ja aistit sisustusarkkitehtuurin lähtökohtana.
 • Kokeellinen, kriittinen ja taiteellinen suunnittelukäytäntö, joka käy vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa ja käynnistää muutosta.
 • Ihmiskeskeinen, yhteistyöhön perustuva ja käsitteellinen suunnittelu osana sisustusarkkitehtuuria.
 • Mukautuvan uudelleenkäytön, kestävyyden ja joustavuuden strategiat sisustussuunnittelussa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman opetus perustuu tutkivaan lähestymistapaan, jossa muodostetaan, kehitellään ja ratkaistaan suunnitteluun liittyviä ongelmia. Tavoitteena on etenkin se, että opiskelijalle kehittyy taito hallita suunnitteluprosessi aivan alusta valmiiseen lopputulokseen saakka. Olennainen osa koulutusta on käytännön projektipohjainen oppiminen. Kannustamme opiskelijoita hyödyntämään projekteissaan taiteellisia ja kokeellisia lähestymistapoja ja löytämään oman ilmaisunsa ja äänensä suunnittelijana. Prosessin tukena on myös analyyttisiä, tutkimuslähtöisiä menetelmiä ja välineitä.

Maisteriohjelman tavoite on ennen kaikkea kehittää ja syventää opiskelijoiden kandidaatin tutkinnossa saamia taitoja. Tila- ja kalustesuunnittelun studiokurssit muodostavat koulutuksen ytimen. Lisäksi maisteriohjelmassa paneudutaan sisustusarkkitehtuurin historiaan, teoriaan ja menetelmiin sekä käytännön suunnittelutaitoihin ja -välineisiin. Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineen omien kiinnostuksenkohteidensa ja ammatillisen profiilinsa perusteella. Viimeisenä lukuvuonna opiskelija tekee diplomityön itse valitsemastaan aiheesta.

Ohjelma koostuu syventävistä opinnoista (90 opintopistettä) ja vapaasti valittavista opinnoista (30 opintopistettä).

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: opinto-opas 2022-2024

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

Kannustamme opiskelijoita hakemaan harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon ulkomaille sekä hankkimaan kokemusta osallistumalla kansainvälisiin kilpailuihin, näyttelyihin, konferensseihin ja alan messuille. Laitoksemme tekee kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä monien yliopistojen kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelmasta valmistunella on hakukelpoisuus tohtoriopintoihin. Lisätietoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

Valmistuneiden uramahdollisuudet vaihtelevat yrittäjyydestä yksityisten ja julkisten organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Meiltä valmistuneita toimii sisustusarkkitehteinä suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa, itsenäisinä yrittäjinä ja suunnittelutehtävissä yrityksissä. Heitä toimii myös suunnittelijoina, johtajina, tutkijoina, opettajina ja taiteilijoina. Maisteriohjelma antaa myös valmiudet hakea tohtoriopintoihin.

Sisustusarkkitehdit voivat erikoistua eri aloille, esimerkiksi työtilojen, vähittäismyyntitilojen tai hoitoympäristöjen suunnitteluun. Sisustusarkkitehtien tehtäviin kuuluu yleensä remontti- ja muutostöihin liittyvä tila-, pinta-, sisä- ja valaistussuunnittelu. Sisustusarkkitehtejä työskentelee myös näyttelyjen ja muiden väliaikaisten rakenteiden suunnittelijoina, konseptisuunnittelijoina, brändien ja yritysidentiteettien sekä kalusteiden, valaisinten ja muiden sisustuselementtien suunnittelijoina. Yhä useampi sisustusarkkitehti työskentelee strategisissa, käsitteellisissä ja hallinnollisissa tehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Arkkitehtuurin laitoksen sivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat pääsevät tutustumaan maisteriopintojensa aikana alan yrityksiin ja toteuttamaan suunnittelu- ja muotoiluopintojaksoihin kuuluvia projekteja yhteistyössä niiden kanssa.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelman sisustusarkkitehtuurin pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurin opiskelusta

Mun juttu Pinja Koskelin

Pinja Koskelin, sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelija

”Taiteen maisterina voin räätälöidä tulevaisuudesta juuri sellaisen kuin haluan.”

Kampus
Koivukylän terveysaseman palvelukonsepti

Palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua yhdistävä kurssiyhteistyö ratkoi diabetespotilaiden palvelupolun haasteita

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kehittivät käyttäjälähtöisiä tila- ja palvelukonsepteja Vantaan Koivukylän terveysasemalle.

Uutiset
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

BB-talon tilat suunnitellaan asukkaiden lisäksi katsojille

Juuri avatun Big Brother -talon suunnittelusta vastaavat Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelijat.

Uutiset

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: