Koulutustarjonta

Finance, Master of Science (Economics and Business Administration)

Finance-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä erilaisissa johtotehtävissä ja ylimmässä johdossa maailman huippuyrityksissä, kuten valikoivimmissa investointipankeissa ja johdon konsultointiin erikoistuneissa yrityksissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat akateemisesti hyvin kyvykkäitä, motivoituneita ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi kansainväliset työnantajat ovat erittäin kiinnostuneita Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkaista työntekijöistä. Ohjelmasta valmistuneiden kriittinen ja tieteellinen ajattelutapa yhdistettynä erinomaisiin analyyttisiin taitoihin auttaa ratkaisemaan eri alojen globaaleja liiketoimintaongelmia sekä strategisesta että käytännöllisestä näkökulmasta.
Business students sitting around a table, talking and studying together.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Kaikki globaalit haasteet edellyttävät ymmärrystä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta riippumatta siitä, liittyvätkö nämä haasteet liiketoimintaan. Rahoitusalalla on oltava entistä tietoisempia koko järjestelmän laajuisista riskeistä, eturistiriidoista ja sääntelyn haasteista. Tämä edellyttää laajaa teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, jotka molemmat kuuluvat Finance-maisteriohjelman tarjontaan. Finance-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • Olennaista tietoa. Ohjelmasta valmistuneet ymmärtävät pääomamarkkinoiden toiminnan sekä yritysrahoituksen ja sijoituspäätösten mallit ja teoriat.
 • Tieteellinen ajattelutapa. Ohjelmasta valmistuneille on kehittynyt vankka tieteellinen lähestymistapa rahoitusalan ongelmien kriittiseen ratkaisemiseen ja yritysetiikan monimutkaisten kysymysten arvioimiseen.
 • Analyyttiset taidot. Ohjelmasta valmistuneet kykenevät analysoimaan yritysten riskitekijöitä ja arvioimaan esimerkiksi johdannaisinstrumenttien arvoa kehittyneillä kvantitatiivisilla malleilla.
 • Korkeatasoiset johtamistaidot. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia sekä itsenäisesti että tiimeissä kehittyneiden liiketoimintaviestintä- ja johtamistaitojensa ansiosta.
 • Kilpailuhenkinen asenne. Ohjelmasta valmistuneet innostuvat haasteista ja kokevat kilpailuympäristöt motivoiviksi ja kehittäviksi maailmalle ja heille itselleen.
 • Erinomaiset uramahdollisuudet. Ohjelmasta valmistuneet aloittavat yleensä työskentelyn jo opintojensa aikana ja ovat hyvin tavoiteltuja työntekijöitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Finance-maisteriohjelmasta valmistuneet voivat soveltaa analyyttistä ajattelua ja rahoitusvälineitä monissa tilanteissa sekä yrityksen strategisessa päätöksenteossa (esim. fuusiot ja yritysostot) että päivittäisessä johtamisessa (esim. arvopaperisalkut ja riskienhallinta).

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Finance-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), jotka sisältävät pro gradu -tutkielman (36 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (36 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opiskelijat voivat hakea myös kaksoistutkinto-ohjelmaan ja opiskella rinnakkain kahta tutkintoa eli kauppatieteiden maisterin tutkintoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (1 vuosi) ja maisterintutkintoa kumppaniyliopistoihin kuuluvassa Kölnin yliopistossa (1 vuosi).

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Master's Programme in Finance

Suuntautumisvaihtoehdot

Oppimisympäristö on vaativa, mutta kannustava. Useimmilla kursseilla painotetaan kvantitatiivista ja analyyttistä lähestymistapaa liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi, mutta toisinaan näitä lähestymistapoja tuetaan kvalitatiivisemmilla tiedoilla. Rahoituksen laitos ja sen professorit ottavat mielellään vastaan palautetta opiskelijoilta ensisijaisena keinona kunkin kurssin oppimismenetelmien kehittämiseksi. Valinnaisten kurssien valinnassa opiskelijaa auttavat kaksi erikoistumisalaa:

Corporate Finance

Corporate Finance ‑opinnot antavat opiskelijoille valmiudet perustason tehtäviin esimerkiksi investointi- tai liikepankissa, liikkeenjohdon konsultoinnissa tai teollisuusyritysten rahoitus- ja yrityssuunnitt

elun tehtävissä.

Tärkeimpiin opiskeltaviin aiheisiin kuuluvat

 • investointihankkeiden analysointi ja valinta
 • fuusiot ja yritysostot
 • päämies–agentti-ongelma
 • investointipankkitoiminta ja varojen hankkiminen ensimarkkinoilta
 • hankerahoitus ja kaupan rahoitus
 • pääomarakenne ja osingonjakopäätökset

Financial Markets

Financial Markets ‑opinnot antavat opiskelijoille valmiudet perustason tehtäviin esimerkiksi sijoitusten hallinnassa sekä sijoitusstrategioiden, riskipääoman, yksityisen pääoman ja riskienhallinnan aloilla.

Tärkeimpiin opiskeltaviin aiheisiin kuuluvat

 • arvopapereiden hinnan kehitys ja arvopapereiden hintaa määrittävät tekijät
 • niiden vaikutukset salkunhoitoon
 • behavioristinen rahoitus ja sijoittamisen psykologia
 • pääomasijoitusmarkkinat ja riskipääoma
 • riskienhallinta
 • hinnoitteluvaihtoehdot, futuurit ja muut johdannaiset

Kansainvälistyminen

Rahoitusmarkkinat ovat globaaleja, ja rahoitusmarkkinoiden toimiala on luonteeltaan erittäin kansainvälinen. Finance-maisteriohjelman opiskelijat saavat maailmanluokan opetusta professoreilta ja tohtoriopiskelijoilta, joilla on kansainvälistä kokemusta maailman huippuyliopistoista, kuten Whartonista, Harvardista ja Berkeleystä. Lisäksi useimmat Finance-maisteriohjelman opiskelijat päättävät lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin Aalto-yliopiston parhaimmista kumppaniyliopistoista. Heillä on yleensä erinomaiset työllistymismahdollisuudet paitsi Suomessa myös ulkomailla, esimerkiksi lähellä sijaitsevissa finanssikeskuksissa, kuten Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Maailman valikoivimmat rahoitusalan yritykset käyvät kovaa kilpailua Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkuuksista. Osoituksena tästä ovat esimerkiksi monet tosielämän tapaukset ja hankkeet, joita yritykset esittelevät ja järjestävät Finance-maisteriohjelman kursseilla. Uraa ajatellen rahoitusalan työskentely-ympäristö on hyvin laaja-alainen. Mahdolliset työnantajat vaihtelevat investointipankeista liikepankkeihin ja johdon konsultointiin erikoistuneisiin yrityksiin sekä välitys- ja sijoitusrahastoyhtiöistä vakuutus- ja riskipääomayrityksiin.

Yli 80 prosenttia Finance-maisteriohjelman opiskelijoista löytää ensimmäisen vakituisen työpaikkansa jo opintojensa aikana – yleensä erittäin aktiivisen rahoitusalan opiskelijayhdistyksen, Aalto Financen, välityksellä. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota rahoitusalasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus tutustua toisiinsa, olla yhteydessä laitokseen ja verkostoitua asiaankuuluvien alojen toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa aktiivisia alumnisuhteita, mentorointimahdollisuuksia ja monia tenttien jälkeen järjestettäviä rentoja tapahtumia, kuten pokeri-iltoja.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on  todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Finance-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Rahoituksen laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/rahoituksen-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Monitieteiset mahdollisuudet

Finance-maisteriohjelmassa voi valita joustavasti sivuainekursseja ja vapaavalintaisia kursseja eri pääaineista ja eri korkeakouluista. Esimerkiksi behavioristinen rahoitus on lähellä psykologiaa, sosiologiaa ja käyttäytymistieteitä, ja yrittäjähenkiset löytävät usein tiensä talousteknologian, pääomasijoitusten ja startup-rahoituksen pariin. Samaa tapahtuu myös päinvastoin: taloudellisista teemoista kiinnostuneet tekniikan ja taideaineiden opiskelijat voivat osallistua joillekin ohjelman kursseille.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 1.12.2022 – 2.1.2023.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2022 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 2.1.2023 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2023 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2023 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Tutustu meihin

Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitos on Suomen johtava rahoituksen laitos ja vahvasti omistautunut tutkimukselle.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

Kampus

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected]. / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: