Koulutustarjonta

Finance, Master of Science (Economics and Business Administration)

Aalto-yliopiston Master’s Programme in Finance -maisteriohjelma tarjoaa kiinnostavan opetussuunnitelman, joka kattaa laajasti eri aiheita: yritysrahoitus, (vaihtoehtoiset) sijoitukset, fuusiot ja yritysostot, behavioristinen rahoitus, kestävyys, kiinteä tulo, uusien yrityshankkeiden rahoitus, finanssiteknologia ja rahoituksen ekonometria. Opiskelijat voivat valita sivuaineen ja vapaasti valittavia opintoja muilta aloilta kuten taloustieteestä, laskentatoimesta, analytiikasta ja datatieteestä ja (finanssi-)teknologiasta. Ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on erinomaiset akateemiset valmiudet, ja he ovat päämäärätietoisia ja analyyttisia. Ohjelma antaa myös erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.
Business students sitting around a table, talking and studying together.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Rahoituksen opiskelussa tutkitaan päätöksentekoa riskitilanteessa. Opiskelijat oppivat analysoimaan ja mittaamaan riskejä sekä punnitsemaan niitä suhteessa mahdollisiin hyötyihin. Näitä periaatteita voidaan soveltaa monessa rahoituksen kontekstissa: silloin, kun yritykset punnitsevat eri rahoitusvaihtoehtoja tai silloin, kun sijoittaja muodostaa arvopaperisalkkuaan.

Ohjelma antaa perustavanlaatuista tietoa siitä, miten yritykset keräävät varoja, mutta myös laajemmista globaaleista kysymyksistä – kuten kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta – rahoituksessa ja muilla aloilla. Rahoitusalalla on oltava entistä tietoisempi koko järjestelmän laajuisista riskeistä, eturistiriidoista ja sääntelyn haasteista. Tämä edellyttää laajaa teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja, jotka molemmat kuuluvat tämän maisteriohjelman tarjontaan.

Lyhyesti sanottuna kaikki globaalit haasteet edellyttävät ymmärrystä rahoitusmarkkinoiden toiminnasta riippumatta siitä, liittyvätkö nämä haasteet liiketoimintaan.

Master’s Programme in Finance -maisteriohjelman suorittaneilla on:

 • olennaista tietoa. Ohjelmasta valmistuneet ymmärtävät pääomamarkkinoiden toiminnan sekä yritysrahoituksen ja sijoituspäätösten mallit ja teoriat.
 • totuutta etsivä ajattelutapa. Ohjelmasta valmistuneille on kehittynyt vankka tieteellinen lähestymistapa rahoitusalan ongelmien kriittiseen ratkaisemiseen ja yritysetiikan monimutkaisten kysymysten arvioimiseen.
 • analyyttiset taidot. Ohjelmasta valmistuneet kykenevät analysoimaan yritysten riskitekijöitä ja arvioimaan esimerkiksi johdannaisinstrumenttien arvoa kehittyneillä kvantitatiivisilla malleilla.
 • korkeatasoiset johtamistaidot. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia sekä itsenäisesti että tiimeissä kehittyneiden yritysviestintä- ja johtamistaitojensa ansiosta.
 • kilpailuhenkinen asenne. Ohjelmasta valmistuneet innostuvat haasteista ja kokevat kilpailuympäristöt motivoiviksi ja kehittäviksi maailmalle ja heille itselleen.
 • erinomaiset uramahdollisuudet. Ohjelmasta valmistuneet ovat erittäin haluttua työvoimaa Suomessa ja maailmalla.

Ohjelmasta valmistuneet osaavat soveltaa analyyttistä ajattelua ja rahoitusvälineitä sekä yrityksen strategisessa päätöksenteossa (esim. fuusiot ja yritysostot) että sen päivittäisessä johtamisessa (esim. arvopaperisalkut ja riskienhallinta).

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Finance -maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja se on 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

 • koulutusohjelman opinnot (84 op), joka sisältää opinnäytteen ja seminaarin (36 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (36 op).

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Kauppakorkeakoulun viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa. Rahoituksen ja siihen liittyvien aiheiden kurssien lisäksi opiskelijoita kannustetaan suorittamaan sivuaine tai yksittäisiä kursseja muissa Aallon korkeakouluissa.

Opiskelijat voivat hakea myös kaksoistutkinto-ohjelmaan ja opiskella rinnakkain kahta tutkintoa eli kauppatieteiden maisterin tutkintoa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (1 vuosi) ja maisterintutkintoa kumppaniyliopistoihin kuuluvassa Kölnin yliopistossa (1 vuosi).

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) akateemisen ohjaajan avustuksella. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opinnot vastaavat opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja että opiskelija suorittaa ne loogisessa järjestyksessä.

Onko alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto) rahoitusalalta edellytys maisteriohjelmaan hakemiselle?

Ei. Ohjelmaan voi hakea, vaikka aiempi tutkinto olisi muulta kuin rahoituksen tai ylipäänsä kauppatieteiden alalta. Ohjelmaan voi hyvin soveltua hakija, joilla on insinööri- tai tietotekninen tausta tai jokin muu tausta. Tärkeintä on, että opiskelijalla on tinkimätön halu menestyä hyvin ohjelman opinnoissa. Rahoituksen perusopinnot voi suorittaa ensimmäisen vuoden aikana tarvittaessa.

Rahoituksen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit valita kahdesta erikoistumisalasta ja valita vapaasti valittavat kurssit sen mukaisesti: Corporate Finance tai Investments. Corporate Finance -erikoistumisalalla pohditaan, miten yritysten pitäisi rahoittaa toimintaansa ja innovaatioitaan. Investments-erikoistumisala taas pohtii, miten sijoittajien pitäisi jakaa resurssinsa. Nämä erikoistumisalat eivät ole muodollisesti erillisiä tai toisensa pois sulkevia, joten opiskelijoita kannustetaan tutustumaan molempiin.

Näiden ydinalueiden lisäksi ohjelmassa on kursseja, joilla käsitellään rahoitusalan uusimpia aiheita, kuten finanssiteknologiaa (Fintech) ja kestävää rahoitusta (Sustainable Finance). Huolimatta siitä, kiinnostaako yritysrahoitus (Corporate Finance) vai sijoitukset (Investments) enemmän, nämä uudet aiheet voivat olla kiinnostavia ja hyödyllisiä.

Kansainvälistyminen

Rahoitusmarkkinat ovat kansainväliset ja niin on rahoitusalakin.

Aalto-yliopisto on myös kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Aallon rahoituksen opiskelijat saavat maailmanluokan opetusta professoreilta ja tohtoriopiskelijoilta, joilla on kansainvälistä kokemusta maailman parhaista yliopistoista, kuten Whartonista, Harvardista ja Berkeleystä.

Ohjelman joustavuuden ansiosta monet rahoituksen opiskelijat päättävät lähteä opiskelijavaihtoon johonkin Aallon korkeatasoisista kumppaniyliopistoista.

Valmistumisen jälkeen rahoituksen opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä ulkomaille, esimerkiksi rahoitusalan keskittymiin Lontoossa, Pariisissa tai Frankfurtissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa erinomaisen pohjan opintojen jatkamiselle maailman parhaissa tohtoriohjelmissa.

Uramahdollisuudet

Maailman kovatasoisimmat rahoitusalan yritykset kilpailevat meiltä valmistuneista rahoituksen osaajista, jotka ovat kunnianhimoisia ja analyyttisia. Mahdolliset työnantajat vaihtelevat investointipankeista liikepankkeihin ja johdon konsultointiin erikoistuneisiin yrityksiin sekä välitys- ja sijoitusrahastoyhtiöistä vakuutus- ja riskipääomayrityksiin.

Rahoituksen opiskelijoiden osaamiselle on erittäin laajaa kysyntää myös muualla kuin rahoitusalalla. Noin puolet Aallon rahoituksen opiskelijoista löytää työpaikan rahoituksen parista. Toinen puoli työllistyy erilaisille aloille, joista johdon konsultointi on yksi yleinen vaihtoehto.

Opiskeluaikana opiskelijat hyötyvät siitä, että pääsevät useasti tekemisiin mahdollisten työnantajiensa, sekä suomalaisten että kansainvälisten, kanssa. Tämä vuorovaikutus tapahtuu usein epämuodollisissa yhteyksissä Aalto Finance -opiskelijayhdistyksen kautta. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda opiskelijoita ja akateemista henkilöstöä yhteen sekä kehittää verkostoja rahoitukseen liittyvillä aloilla työskentelevien kanssa.

Tavallisia valmistumisen jälkeisiä työtehtäviä ovat mm.

 • rahoitusanalyytikko
 • rahoitusneuvoja
 • sijoitusanalyytikko
 • rahoitus- ja vakuutuspäällikkö
 • konsultti

Tutkimuksen painopisteet

Rahoituksen tutkimuksesta Aallossa saat lisätietoa rahoituksen laitoksen verkkosivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelmaan osallistuvat laitokset tekevät yhteistyötä monien maailman huippuyliopistojen kanssa.

Opiskelijat voivat opiskella muissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa, suorittaa joustavan opinto-oikeuden (JOO) avulla opintoja muissa yliopistoissa tai hyödyntää pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Lisäksi yritysten ammattilaiset vierailevat usein luennoitsijoina ohjelmassa ja tarjoavat näin arvokasta ensikäden tietoa alasta sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Monitieteiset mahdollisuudet

Rahoituksen opintoihin voi joustavasti liittää sivuaineita ja vapaasti valittavia opintoja eri pääaineista tai korkeakouluista. Esimerkiksi behavioristinen rahoitus on lähellä psykologiaa, sosiologiaa ja käyttäytymistieteitä, kun taas yrittäjähenkiset opiskelijat usein löytävät kursseja, jotka käsittelevät finanssiteknologiaa, suoria pääomasijoituksia tai startup-sijoittamista. Lisäksi Aallossa voi suorittaa sivuaineen tai vapaasti valittavia opintoja aloilta, kuten tietotekniikka tai insinööritieteet tai taide, mikä on erityinen ja arvokas etu, jollaista kaikki eivät tarjoa.

Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka luonnollisesti synnyttää innovatiivisia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Finance are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Tutustu meihin paremmin!

Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Rahoituksen laitos

Aalto-yliopiston rahoituksen laitos on Euroopan johtavia rahoituksen laitoksia.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected]. / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: