Kieli- ja viestintäopinnot

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on sekä alempaan että ylempään perustutkintoon kuuluva suoritus, jolla mitataan perehtyneisyyttä kandidaatintyön tai diplomityön alaan ja koulusivistyskielen hallintaa.

Sisällön puolesta (perehtyneisyys opinnäytetyön alaan) kypsyysnäytteen tarkastaa aina työn ohjaaja, mutta suomen- ja ruotsinkielisten kypsyysnäytteiden kieliasu (koulusivistyskielen hallinta) tarkastetaan kielikeskuksessa. Englanninkielisten kypsyysnäytteiden kieliasua ei tarkasteta.Jos kandidaatin tutkinnon yhteydessä kirjoitetun kypsyysnäytteen kieliasu on hyväksytty, ylempää perustutkintoa varten annettavan kypsyysnäytteen kieliasua ei enää tarkasteta. 

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Kandidaattiseminaariin integroitu kypsyysnäyte

Useissa kandidaattiseminaareissa kypsyysnäytteenä toimii osa opiskelijan kandidaatintyötä, kun työ kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Opiskelija tutustuu seminaariluennoilla tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin. Lisäksi hän saa pienryhmätyöskentelyn (tekstipajat) yhteydessä tieteellisen kirjoittamisen opettajalta palautetta opinnäytteensä tekstistä. Tarvittaessa opiskelija toimittaa tekstistä palautteen perusteella muokatun version.

Kandidaattiseminaarin tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus työnsä muulla kuin koulusivistyskielellään kirjoittaville, kun koulusivistyskieli on suomi

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä muulla kuin suomen kielellä, kypsyysnäytteenä on kandidaatintyön suomenkielinen tiivistelmä (abstrakti). Tiivistelmä kirjoitetaan lopulliseen muotoonsa, kun työ on muuten valmis.

Opiskelija osallistuu tieteellisen kirjoittamisen luentoihin sekä lukukausittain järjestettävään tiivistelmätyöpajaan. Työpajassa perehdytään tiivistelmään tekstilajina ja työstetään omaa tiivistelmää. Pajassa opiskelija tiivistelmäversiosta myös palautetta sekä ohjaajalta että pajan osallistujilta. Työnsä englanniksi kirjoittavat osallistuvat myös englanninkielisiin tekstityöpajoihin.

Muut kuin kandidaattiseminaarin yhteydessä tehtävät kypsyysnäytteet 

Jos opiskelija ei osallistu kandidaattiseminaarin yhteydessä järjestettäviin teksti- tai tiivistelmäpajoihin tai sellaisia ei järjestä, opiskelija palauttaa kypsyysnäytteensä MyCoursesin Kypsyysnäytteet-sivustolle. Sivustolta löytyy ohjeet eri suoritusvaihtoehtoihin. Epäselvissä tilanteissa yhteyttä voi ottaa yhteyttä kirjoitusviestinnän yhteysopettajaan: Tapani Möttönen ([email protected])

Taiteen kandidaatin tutkinto ja tekniikan kandidaatin tutkinto (ARK, MARK)

Taiteen ja tekniikan (ARK, MARK) kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte suoritetaan osana kandidaatin opinnäyteseminaaria koulusivistyskielellä. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaarin yhteydessä järjestettäviin tekstityöpajoihin, joissa hän saa palautetta opinnäytteensä tekstistä ja tukea kirjoittamiseen. Tekstipajoihin osallistuminen ja hyväksytty tekstinäyte toimivat kypsyysnäytteenä.

Opiskelija, joka kirjoittaa kandidaatin opinnäytetyönsä muulla kuin koulusivistyskielellään (suomi tai ruotsi), kirjoittaa opinnäytetyöstään tiivistelmän koulusivistyskielellään kielitaidon toteamista varten. Suomenkielinen tiivistelmä lähetetään Kypsyysnäytteet-sivustolle. Sivustolta löytyy myös ohjeet tiivistelmän kirjoittamista varten.

Jos opiskelija ei suorita kypsyysnäytettään tekstipajoissa eikä tiivistelmänä, hän tekee esseekypsyysnäytteen, jonka palauttaa Kypsyysnäytteet-sivustolle. Esseekypsyysnäytteen ohjeet löytyvät sivustolta. Huomattava on, että kypsyysnäytteen ensisijainen suoritusvaihtoehto on aina tekstipajoihin osallistuminen. Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä kirjoitusviestinnän yhteysopettajaan: Tapani Möttönen ([email protected])

Kauppatieteen kandidaatin tutkinto

Katso ohjeet kypsyysnäytteen tekemiseen oman ohjelmasi sivuilta.

Vapautus kypsyysnäytteestä

Vapautuksen kielitaidon osoittamisesta koulusivistyskielessä ja siten kypsyysnäytteestä voi saada hakemuksesta seuraavista syistä:

  • Opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi/ruotsi, eli lukio-opinnot on suoritettu vieraalla (ei kotimaisella kielellä). Esim. ulkomailla suoritetut lukio-opinnot tai IB-lukio.
  • Opiskelija on kirjoittanut suomen tai ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa toisena kielenä ja saanut siitä alemman arvosanan kuin magna cum laude.

Hakemus käsitellään opiskelijan oman korkeakoulun opiskelijapalveluissa.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: